تحقیق رایگان درباره زنجیره تامین، افزایش بهره‌وری، نیروی انسانی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
مهم تر بپردازند.
نصب سیستم‌های مدرن و پیشرفته به شرکت‌ها ابزار لازم برای شناسایی چالش های کسب و کار در حین کاهش هزینه ها و منافع گسترده ای که حاصل می شود را می دهد. نرم‌افزار ERP مناسب می‌تواند با افزایش کارایی از طریق یکپارچه کردن و مکانیزه نمودن فعالیت ها باعث افزایش قدرت تصمیم‌گیری و در نتیجه بهره‌وری شرکت‌ها شود.
به چهار دلیل عمده زیر شرکت طرفه نگار تصمیم به اجرای پرو‍ژه نمود:
1- یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی:
در حالت عادی برای آنکه مدیر عامل بتواند عملکرد کلی سازمان را ارزیابی کند، باید نسخه‌های مختلفی از واقعیت را در اختیار داشته باشد؛ یعنی بخش مالی اعداد خاص خود را در مورد درآمد دارد؛ فروش هم نسخه‌ای دیگر دارد؛ به همین ترتیب سایر واحدهای کسب وکار هم ممکن است نسخه‌های مربوط به خود را در مورد میزان تاثیرگذاری خود در درآمد سازمان داشته باشند. سیستم ERP یک نسخه واحد از واقعیت را به وجود می‌آورد؛ نسخه‌ای که نمی‌توان صحت آن را زیر سوال برد؛ زیرا همه بخش‌ها از آن استفاده می‌کنند.
2-یکپارچه‌سازی اطلاعات مشتریان:
سیستم‌های ERP را می‌توان همان محل زندگی سفارشات مشتریان از لحظه دریافت سفارش به‌وسیله نماینده فروش تا بارگیری کالای فروخته شده و ارسال صورتحساب دانست. با داشتن این اطلاعات در یک سیستم‌ واحد به جای پراکندگی آنها در سیستم‌های مختلف که قادر به تعامل درست با هم نیستند، سازمان‌ها می‌توانند سفارشات را آسان‌تر ردگیری کنند و تولید، انبارداری و بارگیری و ارسال محصولات را در مکان‌های مختلف در آن واحد هماهنگ نمایند.
3-صرفه‌جویی در زمان و افزایش بهره‌وری:
استانداردسازی این فرآیندها و استفاده از یک سیستم‌ رایانه‌ای واحد می‌تواند صرفه‌جویی در زمان، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار را به دنبال داشته باشد.
4- کاهش موجودی انبار: ERP
جریان فرآیند تولید را روان‌تر و مشاهده‌پذیری فرآیند انجام سفارش در درون سازمان را بیشتر می‌کند. این امر می‌تواند به کاهش موجودی مواد مورد استفاده در تولید محصول (موجودی کالای در حال ساخت) منجر شود و به کاربران در برنامه‌ریزی بهتر تحویل محصول به مشتریان، کاهش کالاهای ساخته‌شده موجود در انبار و تسهیل در ارسال کالا کمک کند. سازمان‌ها برای بهبود واقعی جریان زنجیره تامین به نرم‌افزارهای زنجیره تامین نیاز دارند؛ اما از ERP نیز می‌توان برای تحقق این هدف کمک گرفت.
5-استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی:
به‌ویژه در سازمان‌هایی که دارای چندین واحد کسب‌وکار هستند، منابع انسانی ممکن است فاقد روشی واحد و ساده برای پیگیری موضوعات مربوط به زمان کار نیروی انسانی و تعامل با آنها درباره مزایا و خدمات ارائه شده با ایشان باشد ERP می‌تواند این مشکل را برطرف نماید.
در این پژوهش در به کار گیری اختیارات حقیقی از روش درخت دوجمله ای برای حل مسئله استفاده شده است و اختیارات گسترش و کوچک سازی و انتخاب مورد ارزش گذاری و تحلیل قرار گرفته است. در پایان فصل، مقایسه ای بین نتایج روش سنتی جریان های نقدینگی تنزیل شده با نتایج حاصل از اختیارات حقیقی صورت گرفته است.
4-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش رابطه بین فاکتورهای ریسک و وجود اختیارات حقیقی خاص با استفاده از مدل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که متغییر وابسته دودویی می باشد، از رگرسیون لجستیک استفاده نمودیم. هدف اصلی بررسی این نکته می باشد که آیا نقشه برداری ریسک-گزینه ارائه شده توسط چارچوب مدیریت ریسک مبتنی بر گزینه در فعالیت های مدیریت ریسک مدیران شرکت مشاهده می شود یا خیر. تحلیل اطلاعات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است.
4-2-1- نتایج یافته های توصیفی:
انتخاب گزینه
با توجه به نتایج جدول4-1، از 28 نفرخبرگان شرکت کننده در مطالعه برای تعیین استراتژی کاهش ریسک برای ریسک های شناسایی شده، 28.3 درصد گزینه برونسپاری انتخاب نمودند در واقع این شرکت برای تولید محصول جدید نرم افزارهای مالی و فروش، استراتژی برونسپاری بکار گرفت. 25 درصد گزینه اجاره کردن انتخاب نمودند، به عنوان مثال با اجاره کردن شرکت سخت افزاری پوزهای فروشگاهی، احتمال شکست سرمایه‏گذاری در اثر هزینه بالای منابع را ازبین بردند. 13.3 درصد گزینه مرحله بندی به عنوان استراتژی کاهش ریسک برای پروژه های بزرگ و پیچیده در نظر گرفتند. 12 درصد گزینه پایلوت انتخاب کردند به عنوان نمونه، شرکت برای تولید نرم افزار جدید مالی از تعدادی مشاور املاک حوالی شرکت کمک گرفتند به این صورت که نرم افزار در ابتدا در چند مشاور املاک بکار گرفته شد بعضی ریسکها در طی پایلوت شناسایی شد و با ازبین بردن ریسک های شناسایی شده در سطح گسترده بکار گرفته شد. 11.3 درصد شرکت کنندگان مورد مطالعه گزینه توسعه خدمات را هنگام پیش دستی رقبا انتخاب کردند.10 درصد شرکت کننده در مطالعه به استراتژهای کاهش ریسک دیگری چون استراتژی رشد و یادگیری و ….انتخاب نمودند، در واقع این افراد به هیچ گزینه ای شناسایی شده در چارچوب مدیریت ریسک مبتنی بر گزینه اعتقاد نداشتند. بنابراین نتایج یافته های جدول(4-1) نشان داد با توجه به اینکه خبرگان شرکت با تئوری اختیارات حقیقی آشنایی نداشتند اما در عمل با درصد بالایی استراتژی های کاهش ریسک انتخاب شده از سوی خبرگان با چارچوب مدیریت ریسک مبتنی بر گزینه مطابقت داشت و به گزینه های ترک/توق
ف پروژه و همچنین به تعویق اندازی پروژه به عنوان اقدامات واکنشی برای ریسک های شناسایی شده در این مطالعه در هیچ موردی اشاره نشده است.
جدول4-1 انتخاب گزینه برای ریسک های شناسایی شده
متغیر
سطوح متغیر
درصد

optionها
برونسپاری
28.3

اجاره
25

مرحله بندی
13.3

پایلوت
12

توسعه
11.3

سایر
10

جمع
100

شکل 4-1 نمودار درصد انتخاب گزینه برای ریسک های شناسایی شده

4-2-2- تحلیل رگرسیون:
برای بررسی قابلیت مدل از 3 آماره زیر استفاده شده است.
آماره والد اهمیت B را بررسی می کند(فرضیه صفر آن این است که مقدار ضریب برابر با صفر است).
آماره مربع کای: در رگرسیون لجستیک از این آماره به طور گسترده استفاده می شود به صورت 2LL نوشته می شود.این آماره شبیه به مربع کای رفتار می کند و هنگامی که یک مدل تطابق ضعیفی دارد دارای مقدار بزرگی است و هنگامی که مدل با داده ها به خوبی تطابق دارد، مقدار آن کوچک می شود. (فرضیه صفر ان این است که متغییر مستقل در پیش بینی متغییر وابسته تاثیر دارد).
آماره هاسمر-لمشو(H-L): نتایج حاصل از این آزمون شاخصی از توافق بین نتایج مشاهده شده و نتایج پیش بینی شده را ارائه می دهد. این آماره آزمونی برای فرضیه صفر است و نشان دهنده مناسب بودن مدل می باشد در واقع مدلی خوب است که مقدار P-value آن زیاد باشد(فرضیه صفر، تفاوتی بین مقادیر پیش بینی شده و مقادیر مشاهده شده وجود ندارد).

جدول4-2 رابطه فاکتورهای ریسک و گزینه های شناسایی شده
توضیحات
مقدار آماره(سطح معنی داری)
آماره آزمون
فاکتورهای ریسک

فرض صفر رد
4.443(0.03)
wald
عدم استطاعت مالی سازمان برای اجرای پروژه.
فرض صفر تایید(مناسب بودن مدل)

11.02
1.38(0.84)
-2ll
H-L

فرض صفر رد
3.87(0.049)
wald
هزینه‌های طراحی یا عملیاتی پروژه با منافع پیش بینی شده همسو نیستند.
فرض صفر تایید(مناسب بودن مدل)

18.33
4.58(0.33)
-2ll
H-L

فرض صفر رد
4.59(0.032)
wald
تخمین‌های ضعیف، عدم وجود فرآیندی برای کسب منافع شناسایی شده در حین اجرای پروژه.
فرض صفر تایید(مناسب بودن مدل)

10.1
2.19(0.7)
-2ll
H-L

فرض صفر رد
5.73(0.017)
wald
عدم مهارت و تجربه پرسنل.
فرض صفر تایید(مناسب بودن مدل)

27.51
5.79(0.326)
-2ll
H-L

فرض صفر رد
6.3(0.012)
wald
بزرگی یا پیچیدگی بیش از حد پروژه.
فرض صفر تایید(مناسب بودن مدل)

24.91
1.76(0.779)
-2ll
H-L

فرض صفر رد
1.58(0.0209)
wald
عدم ثبات معماری اطلاعات سازمان یا عدم سازگاری آن با پروژه، عدم وجود زیرساخت اطلاعاتی مناسب.
فرض صفر تایید(مناسب بودن مدل)

35
3.68(0.45)
-2ll
H-L

فرض صفر تایید
2.79(0.095)
wald
طراحی نامناسب (برای مثال سیستم وظایف خود را درست انجام نمیدهد و نقص عملکردی دارد).
فرض صفر رد(نامناسب بودن مدل)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *