مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

تحقیق رایگان درباره عملکرد تحصیلی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
. –
۱٫ ۲۳۶۳۸

نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل نشان داد که بین جنسیت و عملکرد تحصیلی در هر دو گروه مددجو و عادی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود، بنابراین فرضیه مطرح شده رد می‌شود.