دانلود پایان نامه

ماندگاری
بیانگر قدرت جذب و نگهداری دانش آموز در نظام آموزشی است. این شاخص، قدرت جذب و نگهداری دانش آموزان در یک نظام آموزشی را مورد توجه قرارمی دهد و چون نرخ بقاء در اقتصاد آموزش و پرورش هزینه بر است، لذا مورد توجه برنامه ریزان و مدیران آموزشی است (عزیززاده،1374).
100 × (نرخ ترک تحصیل – 1 ) = نرخ بقاء ماندگاری
در این پژوهش، به دلیل وجود بخشنامه ها و شیوه های جدید عملا مردودی و تکرار پایه از سیستم نظام آموزشی در مقطع کاردانش حذف شده و در نتیجه از محاسبه شاخصهایی چون نرخ ارتقاء، نرخ ماندگاری، نرخ تکرار پایه و نرخ مردودی صرفنظر کرده و نرخهای اتلاف و میانگین طول دوره تحصیل، نرخ قبولی، نسبت هنرجو به هنرآموز، نسبت هنرجو به کارگاه و همچنین ضریب کارایی محاسبه گردیده است.

می خواهیم در این تحقیق دو مورد ذیل را مشخص کنیم :
میزان کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز به تفکیک چهار ناحیه، در دو جنس پسر و دختر، چقدر است؟
عوامل تأثیرگذار در افزایش یا کاهش کارایی درونی مدارس کاردانش کدامند؟


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای مورد اول، نرخهای اتلاف و میانگین طول دوره تحصیل، نرخ قبولی، نسبت هنرجو به هنرآموز، نسبت هنرجو به کارگاه و همچنین ضریب کارایی با توجه به فرمولها و روابط استاندارد که با استخراج آمار و اطلاعات دقیق، محاسبه شده است و برای مورد دوم، از طریق توزیع پرسشنامه های طراحی شده در این خصوص، عوامل تأثیرگذار بر کارایی درونی مشخص شده اند.
قسمت سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-22- بررسی پژوهش های انجام شده

 
 
مهاجر (1389) در پایان نامه خود به بررسی تطبیقی وتحلیلی کارایی درونی مقطع ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر اهواز درسال تحصیلی 89-1388 پرداخته است. تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی و تطبیقی (شیوه بردی) بوده و روش اجرای آن پیمایشی و نمونه گیری آن به صورت خوشه ای تصادفی انجام شده است. در این تحقیق نرخهای ارتقاء، تکرارپایه، ترک تحصیل، افت، نسبت دانش آموز به معلم و سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز در هر نوع مدرسه دولتی و غیرانتفاعی مورد محاسبه و مقایسه قرارگرفته و در نهایت تحلیلهایی با بهره گرفتن از نتایج به دست آمده و نیز نظریات یادگیری ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از برتری معنادار مدارس غیر انتفاعی بر مدارس دولتی در اکثر نرخها و نسبتهای مذکور است که بر این پایه محقق به مورد کاوی برای هریک از رجحان ها به منظور ارائه مستندات و استدلال هایی در جهت روشنگری این واقعیت و در نهایت ترغیب پژوهشگران بر تمرکز بیشتر بر این موضوع خواهد بود.
عطفان نژادیان دزفولی (1388) در تحقیقی با عنوان ارزیابی تطبیقی کارایی درونی هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان دزفول با میانگین کشوری در سالهای 85-80 به ارزیابی کارایی درونی از نظر کمی و از طریق بررسی نمرات دروس تخصصی رشته های فنی و حرفه ای با محاسبه درصد قبولی آن رشته ها و پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی دیدگاه هنرجویان نسبت به هنرستان با نمونه 260 نفری از بین 800 نفر هنرجویان سال سوم از طریق نمونه گیری تصادفی، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک موجود به ارزیابی کیفی کارایی درونی پرداختند که با بهره گرفتن از اطلاعات و داده ها در ارزیابی کمی میانگین های نسبت کارایی هنرستانهای دزفول 97/0، استان خوزستان 038/1 و کشور 83/0 می باشد و در ارزیابی کیفی میانگین درصد قبولی 74، هنرستانهای پسرانه 59 درصد، هنرستانهای دخترانه 25/89 درصد و فقط درصد قبولی رشته های تأسیسات، نقشه کشی عمومی و الکتروتکنیک از میانگین متوسط قبولی 50 درصد کمتر می باشند. نرخ کارآیی درونی شاخه کاردانش استان خوزستان در سالهای 80-75 نسبت به شاخه فنی و حرفه ای استان خوزستان در سالهای (85-80)، 07/20 درصد بالاتر می باشد. نسبت کارایی شاخه فنی و حرفه ای شهرستان شهرکرد طی سالهای (75-80) نسبت به همین بررسی در شهرستان دزفول در سالهای (85-80)، 27/0 درصد کمتر است. درصد فارغ التحصیلان مجموع دانش آموزان فنی و حرفه ای استان اصفهان طی سالهای (79-75) نسبت به شهرستان دزفول در سالهای (85-80)، 25/13 درصد بالاتر می باشد. پیشنهادهای مطرح شده عبارتنداز: افزایش کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای از طریق برنامه ریزی آموزشهای ضمن خدمت برای هنرآموزان، تأمین تجهیزات کارگاهها مطابق با دانش روز، تحلیل وضعیت برون دادهای هنرستانهای فنی و حرفه ای برای آگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها در طول دوره های تحصیلی و در نهایت اصلاح برنامه ها ی موجود به جهت دست یافتن به استانداردهای مطلوب آموزشی تا از اتلاف هزینه و سرمایه های انسانی پیشگیری گردد.
شریف و همکاران (1383) در تحقیقی با عنوان بررسی کارایی درونی شاخه فنی وحرفه ای شهرکرد طی سالهای 80- 1375 به بررسی شاخصهای پوشش تحصیلی، نرخهای قبولی، ترک تحصیل و ماندگاری، نسبت اتلاف، ضریب کارایی و میانگین طول تحصیل پرداخت. روش تحقیق توصیفی – ارزشیابی بوده و جامعه آماری تحقیق کل دانش آموزان فنی و حرفه ای شهرکرد (10164 نفر) بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرونده تحصیلی دانش آموزان و فارغ التحصیلان، پایگاه اطلاعات نظام هماهنگ رایانه ای و دفاتر آمار موجود در سازمان آموزش و پرورش استان، ناحیه ها و واحدهای آموزشی شهرستان بوده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که پوشش تحصیلی آموزش متوسطه فنی و حرفه ای در دوره مورد بررسی، نسبت به کل آموزش متوسطه شهرستان 1/14 درصد، نرخ قبولی 77/75 درصد، نرخ ترک تحصیل 68/33 درصد، نرخ ماندگاری 32/66 درصد، نرخ فارغ التحصیلی 51/7 درصد، نسبت اتلاف 43/1، ضریب کارایی 7/0 و میانگین طول تحصیل 56/3 سال بوده است.
پارسا (1383) در تحقیق خود با عنوان بررسی کارایی درونی شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویر احمد طی سالهای 82-1377 با بهره گرفتن از شاخصهای مربوطه، از قبیل نسبت پوشش تحصیلی، نرخ ماندگاری، درصد فارع التحصیلی و ترک تحصیلی، نسبت اتلاف، ضریب ماندگاری و کارایی پرداخته است . نظر به ماهیت موضوع و هدف تحقیق ، روش مناسب روش توصیفی – ارزشیابی بوده که به واسطه بررسی کل جامعه آماری نیاز به نمونه گیری نداشته است. یافته های تحقیق بدین شرح است :در شاخه فنی و حرفه ای نسبت پوشش تحصیلی 6/28 و5/31 درصد، نرخ قبولی 17/70 و4/79 درصد، درصد فارغ التحصیلی 65/26 و 82/74 درصد، درصد ترک تحصیل 34/74 و20/32 ، نسبت اتلاف 78/1 و53/1 ، ضریب کارایی 56/0 و65/0 ، ضریب ماندگاری 73/81 و82/74 درصد و میانگین طول دوره تحصیلی61/3 و39/3 سال می باشد. در شاخه کاردانش نسبت پوشش تحصیلی 13/26 و12/88 درصد، نرخ قبولی 65 و80/59 درصد، درصد فارغ التحصیلی93/54 و2/79 درصد، درصد ترک تحصیل 07/45 و20/18، نسبت اتلاف 2/20 و1/50، ضریب کارایی 45/0 و 66/0 ، ضریب ماندگاری 85/66 و82/62 درصد و میانگین طول دوره تحصیلی80/3 و33/3 سال می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش استان دختران را نسبت به پسران کمتر تحت پوشش تحصیلی خود در آوردند و در بقیه شاخصها دانش آموزان دختر نسبت به پسران بهتر عمل کردند.
حسینی نژاد و موسی پور(1383) در یک مطالعه توصیفی، برای تعیین کارآیی درونی به محاسبه شاخص های کارکرد تحصیلی، تعداد 101 دانشجوی پزشک
ی ورودی 1372 از زمان ثبت نام تا مرحله دانش آموختگی رامورد بررسی قرار دادند. با مراجعه به پرونده تحصیلی دانشجویان داده های لازم جمع آوری گردید. اطلاعات و داده های مربوط به هر دانشجو با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS داده پردازی و تحلیل شد. میزان اتلاف دانشجویان مذکر 4/4 درصد، دانشجویان مؤنث 7/0 درصد، دانشجویان بدون سهمیه 2/2 درصد، و دانشجویان با سهمیه5/6 درصد بوده است. همچنین تحقیق بیانگر این است که تنها اعطای سهمیه ای از ظرفیت دانشگاه ها به نهادها کافی نیست ، بلکه لازم است در جهت استیفای این حق نیز، گام هایی برداشت.
نیکخواه (1382) در تحقیق خود با عنوان بررسی کارایی درونی و بیرونی شاخه فنی و حرفه ای آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد طی سال های 80 ـ 1375بیان می کند : نیروی انسانی کارآزموده یکی از عوامل تعیین کننده در رشد و توسعه کشورها به حساب می آید. از جمله واحدهای مربوط به تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر آموزش متوسطه فنی و حرفه ای می باشد. مورد بررسی قرار دادن کارآیی درونی و بیرونی این آموزش ها برای تمامی سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی حائز اهمیت است. در این تحقیق از روش توصیفی ـ ارزشیابی استفاده شده است . تحقیق دارای دو جامعه آماری دانش آموزان 10164 نفر و فارغ التحصیلان(2346 نفر) آموزش متوسطه فنی و حرفه ای شهرستان شهرکرد در دوره مورد بررسی بوده است. برای بررسی کارایی درونی کل جامعه آماری دانش آموزان و برای بررسی کارایی بیرونی از جامعه آماری فارغ التحصیلان نمونه گیری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای بررسی کارایی درونی پرونده تحصیلی دانش آموزان و فارغ التحصیلان، پایگاه اطلاعات نظام هماهنگ رایانه ای و دفاتر آمار موجود در سازمان آموزش و پرورش استان، ناحیه ها و واحدهای آموزشی شهرستان بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات مربوط به کارایی بیرونی فرم مصاحبه با فارغ التحصیلان بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که پوشش تحصیلی آموزش فنی و حرفه ای، نسبت به کل آموزش متوسطه شهرستان، 1/14 درصد بوده است. نرخ قبولی دانش آموزان آموزش متوسطه فنی و حرفه ای شهرستان 77/75 درصد، نرخ ترک تحصیل 33/68 درصد، نرخ ماندگاری 32/66 درصد، نرخ فارغ التحصیلی 7/51 درصد، نسبت اتلاف 43/1، ضریب کارایی 7/0 و میانگین طول تحصیل 56/3 سال بوده است. نرخ پذیرفته شدن فارغ التحصیلان نمونه آماری به مراکز آموزش عالی 8/55 درصد و نرخ اشتغال 8/24 بوده است. آزمون خی دو، وجود رابطه معنی دار بین میزان پذیرفته شدن به مراکز آموزش عالی و عدم رابطه معنی دار بین اشتغال و فارغ التحصیل شدن از آموزش متوسطه فنی و حرفه ای شهرستان را نشان می دهد.
در طرحی که با عنوان بررسی کارایی درونی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 79-1372 توسط مهرعلیزاده و رعایایی اردکانی (1382) صورت گرفت، موضوع کارایی درونی و هزینه اثربخشی در مؤسسات آموزش عالی بر اساس مفاهیم اقتصادی کارایی و تحلیل هزینه ها توصیف گردید. برای انجام این تحقیق از روش ارزش هزینه – ثمربخشی استفاده شد. در این زمینه دانشگاه شهید چمران به عنوان یک مؤسسه آموزشی بررسی گردید. جامعه آماری کلیه دانشکده ها و نتایج برحسب گروه های آموزشی (علوم انسانی- فنی و مهندسی- علوم پایه – کشاورزی و دامپزشکی ) تفکیک شد. اطلاعات طی سری زمانی 5 ساله بیانگرغلبه ورودی ها بر خروجی ها بوده است و بیشترین اعتبارات جاری توسط گروه کشاورزی و دامپزشکی هزینه شده است. همچنین گروه علوم انسانی بیشترین دانشجو را آموزش داده است، و بالاخره نتایج نشان داد که مبلغ 32764361 هزار ریال به عنوان خسارتهای مستقیم دانشجویان مشروط بر دانشگاه بوده است.
فاتحی(1381) کارایی درونی آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان را در کل 52/0 ، برای دختران 69/0 و برای پسران 44/0 برآورد نموده است که قابل تأمل است. وی همچنین درصد فارغ التحصیلی دانش آموزان فنی و حرفه ای استان اصفهان را در کل 6/62 ، برای دختران 19/76 و برای پسران 5/55 تخمین زده است.
عزیززاده و همکاران (1372) در تحقیقی با عنوان کارایی نظام آموزش متوسطه نظری به تفکیک استان و جنس بر اساس اطلاعات سالهای 69-67 انجام داده اند، وضعیت کارایی دوره متوسطه را اینگونه ترسیم نموده اند: در مجموع 50 درصد دانش آموزان پسر و41 درصد دانش آموزان دختری که وارد دبیرستان می شوند، تحصیلات خود را ناقص رها کرده و قبل از اخذ دیپلم ترک تحصیل می کنند و تنها 32 درصد دانش آموزان پسر و 44 درصد دانش آموزان دختری که وارد دبیرستان می شوند، می توانند دوره متوسطه را به اتمام رسانده و مدرک دیپلم اخذ کنند.
صافی(1381) در بررسی مقطع آموزشی متوسطه نظام ترمی واحدی بیان می کند که به نظر برخی برنامه ریزان آموزشی یکی از نشانه های موفقیت نظام ترمی واحدی افزایش گرایش دانش آموزان متوسطه کشور از 13 درصد به 27 درصد رشته های فنی وحرفه ای می باشد.
برومند نسب، امیدیان، رفیع نیا (1380) در تحقیقی با عنوان کارآیی درونی گروه های آموزشی متوسطه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های استان خوزستان ، ضمن بررسی وضع موجود با توجه به دیدگاه کارشناسان و دبیران، رابطه کارآیی گروه ها با عملکرد تحصیلی (میزان قبولی در کنکور و معدل قبولی در امتحانات نهایی و میزان مقام های علمی در المپیادها) را مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 799 نفر از دبیران و مدیران دبیرستان های استان خوزستان است که به طور تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای با 52 گویه به صورت لیکرت 3 مقیاس
ی است. همچنین، اطلاعات مربوط به دانش آموزان و سنجش کارآیی گروه ها از پرونده ها و مدارک موجود در آموزشگاه ها و ادارات آموزش و پرورش به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عوامل، ضریب همبستگی و مجذور خی استفاده شد. نتایج نشان دادند مدیران و دبیران اعتقاد دارند گروه های آموزشی نتوانسته اند زمینه مناسب برای کسب مهارت های مربوط به طراحی آموزشی را فراهم آورند. همچنین، آنها اعتقاد دارند گروه های آموزشی نتوانسته اند دبیران را با رویکردهای آموزشی آشنا سازند و نیز به نظر آنها گروه های آموزشی در زمینه پرورش خلاقیت و بروز اندیشه های نو در مسایل آموزشی موفق نبوده اند. در حالی که به نظر دبیران گروه های آموزشی در گسترش استفاده صحیح از روش های ارزش یابی موفق بوده اند. همچنین دبیران و مدیران اعتقاد دارند که گروه های آموزشی از نظر ساختاری دارای نقایص و مشکلاتی هستند. در نهایت، فرضیه رابطه کارایی درونی گروه های آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأیید شده و بین سه شاخص عملکرد تحصیلی و میزان کارآیی درونی گروه ها، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بازرگان ودیگران (1375) در تحقیقی که در مورد ارزیابی درونی برای استقرار مستمر کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران انجام دادند، بیان می شود که پیشینه استفاده از ابزارهای ارزیابی آموزشی برای قضاوت درباره دانش و عملکرد یادگیرنده به دهه های اول قرن بیستم برمی گردد. جامعه آماری در نظرگرفته شده در این پژوهش، مسؤلان واعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و کارفرمایان بودند. یافته ها در دوره زمانی سه سال قبل و سه سال آینده تحقیق، عبارت بودند از اینکه استفاده از ارزیابی درونی در گروه های آموزشی باعث می شود که تواناییهای بالقوه شناسایی شود و شرایط لازم برای خود ترمیمی امور فراهم شود. متغیرهای مورد مطالعه بر اساس 36 نشانگر ارزیابی درونی مشاهده شده اند. این نشانگرها در پنج دسته عوامل یاد شده به شرح زیر منظور شده است: سازمان و مدیریت 10 نشانگر، دانشجویان 8 نشانگر، دوره های آموزشی مورد اجرا 6 نشانگر، فرایند تدریس – یادگیری 4 نشانگر و دانش آموختگان 8 نشانگر بوده است. 10 مورد از این نشانگرها مربوط به درونداد، 17 نشانگر مربوط به فرایند و 9 نشانگر مربوط به برونداد نظامهای دانشگاهی است. همان طور که ملاحظه می شود، تأکید اصلی ارزیابی درونی بر قضاوت درباره فرایند نظام مورد ارزیابی است. ابزار اندازه گیری برای گردآوری داده ها در گروه ها، شامل پرسشنامه، مصاحبه و فرم اطلاعاتی بوده است. پرسشنامه برای گردآوری داده ها از هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان به صورت طیف لیکرت تنظیم شده است. در تحلیل داده ها و اطلاعات حاصل از اجرای آزمایشی طرح ارزیابی در گروه های ششگانه، برای پاسخگویی به پرسش های پژوهشی مورد نظر، ابتدا نتایج به دست آمده طبقه بندی شد و وضعیت موجود با وضعیت مطلوب

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله با موضوعرضایتمندی مشتری

پاسخی بگذارید