دانلود پایان نامه

منظور شده، در نهایت متوجه تأمین و پر کردن خلاء نیروهای ماهر و متخصص در بخش میانی بازار کار با نگرش واقع بینانه نسبت به اجرای برنامه های توسعه در کشور است. در حقیقت، افراد به شرطی می توانند در بازار کار رقابت کنند که در فناوری های نوین مهارت داشته و از مهارتهای تخصصی برخوردار باشند. معمولا نظام آموزش حرفه ای هر کشور مانند یک نهاد، مسؤل آماده سازی افراد برای کار قلمداد می شود. تا اواخر قرن نوزدهم آموزش حرفه ای در اروپا به سه روش رواج یافته بود. اولین روش تمرکز مدارس در مدارس صنعتی بود که این امکان را فراهم می آورد که رابطه بسیار نزدیکی بین آموزش نظری و عملی وجود داشته باشد. دومین روش این بود که دانش آموزان مدت معینی را در کارخانجات کارآموزی می کردند و روش سوم بدین صورت بود که کارگاهی با همان ویژگیها و اهداف کارخانه های بزرگ در مدارس احداث می نمودند. نخستین کشوری که به منظور پاسخگویی سریع به نیازهای صنایع جدید برنامه آموزشی و حرفه ای را در مدارس خود طراحی نمود، آلمان بود. این اقدام در واقع تلاشی برای غلبه بر رهبری تجاری انگلیسی ها بود. آنها برای تعلیم بیشترین افراد در کوتاه ترین زمان ممکن، راه چاره را چنین یافتند که از بهترین آموزشهای حرفه ای در مدارس استفاه کنند. آلمانی ها دریافته بودند کشوری که نیروی انسانی خود را به بالاترین مهارتها مجهز کند، موفقیتهای صنعتی و تجاری را کسب خواهد کرد و چنین ذخیره ای خصوصاً برای کشورهایی که از منابع طبیعی محدود برخوردارند، اهمیت بسیار زیادی دارد. مدارس آلمانی پس از مدتی به صورت الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی درآمد. ابتدا انگلیس و سپس اتریش، سوئد، ایتالیا، فرانسه و بالاخره روسیه به تقلید از مدارس آلمان و برنامه و روش آنها، مدارس حرفه ای را ایجاد نمودند (گرانت، 1966) .
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- اهداف کلی پژوهش
این پژوهش به دنبال آن است تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :
اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (منظور مدت زمانی است که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

 
 
و بالاخره ارتباط بین میزان کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد بررسی قرارگیرد.
1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش
ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
ارائه روشهایی به منظور افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.
1-5- سؤالات پژوهش
آیا منطقه محل تحصیل موجب ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز می شود؟
آیا جنسیت دانش آموزان مدارس کاردانش بر میزان کارایی درونی تاثیرگذار است؟
آیا نوع رشته موجب ارتقاء میزان کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز می شود؟
آیا کادرآموزشی موجب افزایش کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز می شود؟
آیا نیاز بازار کار با میزان کارایی درونی مدارس شهر اهواز ارتباط دارد؟

آیا میزان امکانات و تجهیزات مدارس کاردانش در شهر اهواز بر میزان کارایی درونی آنها تأثیرگذار است؟
1-6- فرضیات پژوهش
کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با رشته رابطه معنی دار دارد.
کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با منطقه رابطه معنی دار دارد.
کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با جنسیت رابطه معنی دار دارد.
کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با کادرآموزشی رابطه معنی دار دارد.
کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با نیاز بازار کار رابطه معنی دار دارد.
کارایی درونی مدارس شهر اهواز با امکانات و تجهیزات کارگاهی مدارس رابطه معنی دار دارد.
1-7-تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه ها
هنرستان
به مرکز آموزشی اطلاق می شود که در فضاهای آموزشی آن علاوه بر کلاس درس کارگاههای آموزشی نیز وجود دارد و در این کارگاههای آموزشی استاندارد مهارت آموزش داده می شود. در هنرستانها علاوه بر دروس عمومی و استانداردهای مهارتی دروس تکمیل مهارت نیز تدریس می شود. در این مراکز به دبیرانی که تدریس دروس مهارتی را به عهده دارند هنرآموز، و به دانش آموزان این مراکز هنرجو اطلاق می شود.
کاردانش
آموزشهای کاردانش به آموزشهایی اطلاق می شود که موجبات ارتقای دانش افراد و ایجاد مهارتهای لازم و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته آنان را فراهم آورد تا افراد را برای تحصیل در دوره های کاردانی حرفه ای آماده سازد. شاخه کاردانش با هدف اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی، تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر، استادکاری و سرپرستی برای بخش های اقتصادی (صنعت، خدمات، هنر و کشاورزی) و احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی – کاربردی یکی از نوآوریهای نظام آموزشی به شمار می رود.
نسبت اتلاف
نسبت اتلاف از تقسیم نسبت نهاده به برداشته واقعى به نسبت نهاده به برداشته مطلوب حاصل مى‏شود. نهاده واقعى تعداد سال – دانش آموز ( یا واحد درسی- دانش آموز ) هزینه شده براى گروه معینى از افراد که وارد پایه اول یک دوره تحصیلى مى‏شوند، و برداشته واقعى بصورت تعداد فارغ‏التحصیلان از آن گروه در طى دوران  تحصیلات آنها تعریف مى‏گردد.  نهاده مطلوب تعداد سال – دانش آموز ( یا واحد درسى- دانش آموز ) که انتظار مى‏رود  براى همان گروه در شرایط بدون تکرار پایه ( یا درس ) و ترک تحصیل هزینه شود و  برداشته مطلوب تعداد فارغ التحصیلان از همان گروه که انتظار مى‏رود در شرایط بدون  تکرار پایه ( یا درس ) و ترک تحصیل وجود داشته باشد ( یعنى همه ورودى‏ها) تعریف مى‏گردد. میزان نسبت اتلاف همواره عددى برابر 1 یا بیشتر خواهد بود که نسبت اتلاف 1 براى  یک دوره تحصیلى به این معنى خواهد بود که به دلیل فقدان تکرار پایه ( یادرس ) و ترک تحصیل هیچگونه اتلافى وجود ندارد (عزیززاده، 1389). 
کارایی
کارآیی مربوط به اجرای درست کارها است؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می‌شوند.  کارآیی عبارت است ازنسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام شود (رضائیان، ۱۳۸۶).
کارایی درونی
باب کوین (۱۹۹۴) کارایی درونی را بدین صورت تعریف می کند : کارایی درونی نوعی از تحقیقات عملی است که از بهبود سازمانی و تغییرات برنامه ریزی شده حمایت می کند، نقش کارایی درونی تنها تحلیل مساله و ارائه راه حل نیست، بلکه نقش آن تصحیح اشتباهات و اجرای راه حلهای ارائه شده جهت بر طرف نمودن نقاط ضعف و کمبودها می باشد.
«منظور از ارزیابی درونی آن است که دست اندرکاران نظام نسبت به هدفهای نظام و مسائلی که در تحقق این هدفها وجود دارد، آگاهی بیشتری به دست آورند، سپس میزان دستیابی به آنها را بسنجند، تا بر اساس آن به برنامه ریزی فعالیت های آینده جهت بهبود کیفیت بپردازند، به عبارت دیگر در ارزیابی درونی، میزان تطابق هدفهای نظام با وضعیت موجود آن ارزیابی و بر اساس آن فعالیت های آینده برنامه ریزی می شود» (بازرگان، 1380 ص 114).
اگر چنانچه میزان گذر دانش آموزان در هر دوره تحصیلی با توجه به میزان امکانات، منابع و مدت زمان آموزش از طریق شاخص های اعلام شده مشخص گردد، کارایی درونی نظام آموزشی معلوم می شود. هدف از ارزیابی کارایی درونی نظام آموزشی تعیین کارکرد آن در طول برنامه و میزان موفقیت آن در کاهش نابرابری‌ها می‌باشد (مشایخ، 1379).
میانگین طول دوره تحصیل
منظور ازمیانگین طول دوره تحصیل مدت زمانی است که دانش آموز در مدرسه حضور دارد. هرچه این زمان بیشتر باشد، هزینه‌های بیشتری بر آموزش و پرورش تحمیل می‌شود و فرصت‌های از دست رفته افزایش می‌یابد. اما به هر حال، حداقلی از زمان برای طی دوره تحصیل لازم است که فاصله واقعیت با آن نشانه‌ای از کاهش کار آیی درونی است.
فصل 2


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه مدیریت در موردمدل پذیرش فناوری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه
در فرآیند برنامه ریزی آموزشی، تشخیص نقاط قوت و ضعف نظام با بهره گرفتن از روش های تحلیلی در مورد هر یک از اجزاء متشکله آن حائز اهمیت بوده و از اولویت خاصی برخورداراست. در انجام این مهم، تحقیقات آموزشی دارای جایگاه ویژه ای است و برای شناخت وضعیت موجود و تشخیص کاستیها می تواند مورد استفاده قرارگیرد. اگرنظام آموزشی (مانند هنرستان) به مثابه یک سیستم در نظرگرفته شود، دانش آموزان از جمله دروندادهای این سیستم می باشند که پس از طی پایه های تحصیلی و گذراندن فرآیند تحصیلی، فارغ التحصیل شده و به اصطلاح برونداد سیستم نامیده می شوند. در این راستا بعضی از ورودیها به دلایل متفاوتی نمی توانند این سیکل را کامل نمایند، یعنی یا مردود شده یا ترک تحصیل می کنند. مبحث کارایی درونی به این مسئله می پردازد که اولا میزان ورودی و خروجی یک سیستم آموزشی چقدراست؟ که جواب آن ازطریق استخراج اطلاعات آماری موجود و محاسبه نسبتهایی چون : نرخ ارتقاء، نرخ تکرار پایه، نرخ ترک تحصیل، نسبت اتلاف و نرخ ماندگاری مشخص می شود (گروه مشاوران یونسکو، 1369 ص 33).
نمودار (2-1) : اجزای سیستم
محیطبرونداد
فرآیند
درونداد
ارزیابی (بازخورد)

محیط
همچنین علاوه براین محاسبات، در این تحقیق با تهیه دوپرسشنامه، ارتباط و تأثیرگذاری عواملی چون : کادرآموزشی، نوع رشته، منطقه، جنسیت، امکانات کارگاهی و نیاز بازار کار با کارایی درونی بررسی شده است. در این فصل مباحث نظری و پیشینه مطالعاتی در ارتباط با موضوع پژوهش ارائه شده است. بر همین اساس، این فصل از سه قسمت تشکیل شده است: قسمت اول به مباحث مرتبط با آموزش و پرورش و شاخه کاردانش، قسمت دوم به موضوع کارایی درونی و شاخصهای آن و قسمت سوم به مروری بر تحقیقات انجام شده پرداخته است.
قسمت اول: آموزش وپرورش وکاردانش
2-2- تاریخچه آموزش مهارت در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توجه بسیاری به آشناسازی دانش آموزان با محیط کار و برقراری ارتباط میان صنعت و آموزش از طرف مسئولان نظام آموزشی مبذول شد و در این زمینه اجرای تلا شهایی نیز صورت گرفت. برای مثال، می توان از «اجرای طرح کاد» در دوره متوسطه و احیای طرح هنرستانهای همجوار کارخانه در آموزشهای فنی وحرفه ای نام برد. اما از آنجا که همه این اقدامات بدون مشارکت جدی و تعامل با بخش صنعت و با رویکرد سنتی انجام شد، توفیق زیادی حاصل نگردید. در دهه 1360 نیز با افزایش جمعیت دانش آموزی و محدود شدن رشته های بازرگانی و خدمات، سهم درصدی دانش آموزان در رشته های فنی وحرفه ای سیر نزولی پیدا کرد به طوری که در سال 70-1369 به 6/12 درصد رسید. اما دهه 1370 و 1380 آموز شهای فنی و حرفه ای مجدداً افزایش قابل توجهی پیدا کردند، به طوری که در حال حاضر حدود 34 درصد فار غ التحصیلان پایه های دوم و سوم دبیرستان را دانش آموزان فنی و حرفه ای تشکیل می دهند. برای گسترش ارتباط آموزش با بخشهای اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار، در طراحی نظام جدید آموزش متوسطه، شاخه کاردانش تأسیس شد و برای توسعه آن با همکاری تمام وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات تولیدی و خدماتی اقداماتی صورت پذیرفت. با توجه به اهداف خاص تأمین این رشته در برنامه ریزی درسی رویکرد پاسخگویی به نیازهای بازارکار و صنعت مورد توجه قرار گرفت. با وجود تلاشهای انجام شده برای مشارکت وزارتخانه ها و بخشهای دیگر دولتی و غیردولتی در توسعه این آموزشها، نظام آموزش فنی وحرفه ای در تشخیص نیازهای واقعی و جلب همکاری بخشها و دستیابی به اهداف آموز شهای فنی وحرفه ای موفقیت کمّی به دست آورده است (محمد علی، 1390).
2-3- معرفی شاخه تحصیلی کاردانش
نظام جدید آموزش و پرورش متوسطه پس از اینکه در سال 1369 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. بر اساس ساختار جدید، آموزش متوسطه شامل شاخه نظری و شاخه فنی و حرفه ای گردید که دانش آموزان پس از گذراندن پایه اول بر حسب استعداد، رغبت، عملکرد تحصیلی و امکانات موجود به یکی از شاخه های تحصیلی مذکور هدایت می شوند. طراحی و اجرای آموزشهای شاخه کاردانش با عنایت به آئین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمانها، مراکز آموزشی و تولیدی در اجرای نظام جدید آموزش متوسطه مصوب 27763/ ت 444 ه- مورخ 28/9/71 هیأت محترم وزیران از طریق توافقنامه هایی با همکاری و هماهنگی دستگاه های متولی آموزشهای مهارتی انجام می شود (دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزشهای فنی وحرفه ای و کاردانش، 1384).
2-4- شاخه کاردانش، ویژگی ها، اهداف وساختارآن
یکی از مؤلفه های نوین در نظام جدید آموزش متوسطه شاخه کاردانش است که یکی از دستاوردهای این نظام آموزشی به شمار می آید، به طوری که با گذشت بیش از یک دهه از اجرای آن عملکرد بیرونی و آثار و نتایج بیشمار آن روز به روز و یکی پس از دیگری نمایان می شود. هدف کلی این شاخه تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر و استادکاری و سرپرستی برای بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و هنر می باشد. از جمله آثار و ویژگی های شاخه کاردانش می توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:
1- سازماندهی، طراحی و سمت گیری آموزش های مهارتی برای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار و اشتغال مولد، متناسب با مقتضیات جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی.
2- استفاده از امکانات دستگاه های دولتی و مؤسسات خدماتی و تولیدی بخش غیر دولتی برای برنامه ریزی و اجرای رشته های تحصی
لی و حرفه آموزی هنرجویان (آموزش های خارج از آموزش و پرورش).
3- پرورش روحیه کار آفرینی به جای پرورش روحیه کار جویی در فارغ التحصیلان آموزشهای مهارتی.
4- گسترش سریع و فراگیر شدن آموزش های مهارتی به دلیل ظرفیت بالای سازگاری روش های اجرایی و محتوای رشته های مهارتی با نیاز های ملی ومنطقه ای.
اهداف کلی کاردانش
تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر و استاد کاری و سرپرستی برای بخشهای صنعت، کشاورزی وخدمات.
احراز آمادگی نسبی هنرجویان برای ادامه تحصیلی در رشته های خاص علمی- کاربردی.
ساختارکاردانش
شاخه تحصیلی کاردانش از سه زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی تشکیل گردیده است. هرزمینه دارای یک یا چند گروه و هرگروه دارای یک یا چند رشته اصلی می باشد و هر کدام از رشته ها دارای یک یا چند رشته مهارتی هستند و در تمامی رشته های مهارتی این شاخه تحصیلی 53 واحد به دروس عمومی و انتخابی و 43 واحد به دروس مهارتی، تکمیل مهارت و اختیاری اختصاص یافته است. ضمن اینکه واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه تحصیلی را هنرستان کاردانش می نامند.
الف)دروس عمومی: درس هایی است که آموختن آنها برای ارتقاء بینش علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دانش آموزان دوره متوسطه ضرورت دارد.
ب)دروس انتخابی: درس هایی است که با توجه به تفاوت های فردی به منظور پرورش علایق و استعداد ها و یا رفع نیازهای آموزشی دانش آموز توسط وی از بین مجموعه ای از دروس فعالیت


پاسخی بگذارید