تحقیق رایگان درباره فناوری اطلاعات، عدم قطعیت، مطالعات کتابخانه ای

وبیان آن به شیوه علمی.
4. سازماندهی و طبقه بندی مطالعات انجام گرفته در حوزه کاربرد اختیارات حقیقی در پروژه های فناوری اطلاعات .
-5-1 سوالات تحقیق
1. نظریه اختیارات حقیقی که با توجه به پیچیدگی و عدم قطعیت حاکم بر سازمان ها و نیز انعطاف پذیری مدیریتی لازم طراحی شده اند آیا در تحلیل طرح هادر حوزه فناوری اطلاعات کارا می باشند؟
 2. چگونه بر اساس نظریه اختیارات حقیقی می توان  سرمایه گذاریهای حوزه فناوری اطلاعات را طراحی و مدیریت نمود بگونه ای که همسو با استراتژی سازمان باشد؟
1-6- متغیرهای تحقیق:
1-6-1- متغیر مستقل:
متغییر مستقل فاکتورهای ریسک می باشند که مقدار هر شاخص ریسک مقدار عددی بین 0 و10 می باشد(عدد صفر به معنی عدم وجود ریسک و عدد 10 به معنی ریسک به شدت بالا).
1-6-2- متغیر وابسته:
متغییر وابسته در این تحقیق گزینه ها (option ها) می باشند. اگر گزینه در یک پروژه وجود داشته باشد مقدار آن برابر 1 است و در غیر این صورت صفر می باشد.
1-7- فرضیات تحقیق:
این تحقیق دارای یک فرضیه می باشد:
بین تمامی جفت ریسک- گزینه موجود در پروژه رابطه وجود دارد.
-18- روش گرد آوری داده های تحقیق
برای گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر از مطالعات کتابخانه ای-میدانی استفاده می شود. بخش اول، مطالعات کتابخانه ای است که شامل منابع و مراجع مرتبط، تعریف و شناسایی مفاهیم و شاخص ها و بررسی چگونگی تاثیر بین آنها با استفاده از نظریه های صاحب نظران، مقالات معتبر علمی، سایت ها و پایان نامه ها می باشد و بخش دوم میدانی است که اطلاعات مورد نیاز تحقیق با بررسی وضعیت سازمان، مصاحبه با خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات جمع آوری می گردد.
-9-1 قلمرو تحقیق
1-9-1- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت طرفه نگار در استان تهران می باشد. شرکت طرفه نگار از سال 1375 با هدف نهادینه نمودن استفاده از تکنولوژی اطلاعات در روندهای شغلی گام به عرصه طراحی و تولید نرم افزار نهاد. این شرکت با مساعی کارشناسان و مدیریت قوی و علمی، توانسته ضمن فرهنگ سازی در راستای استفاده از تکنولوژی نرم افزار درعرصه ها و سطوح مختلف مشاغل و صنایع، سهم چشمگیری از بازار نرم افزار کشور را به خود اختصاص دهد.
1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق
انجام این تحقیق از نیمه دوم سال 91 شروع شده و در آذر 92 به اتمام رسید.
1-9-3 – قلمرو موضوعی تحقیق
موضوع تحقیق ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی می باشد.
-10-1 جنبه های کاربردی تحقیق
نظریه اختیارات حقیقی کاربردهای بسیار متنوع و فراوانی دارد که به طور کلی هر جا طرحی وجود داشته باشد که نیازمند تحلیل و ارزیابی اقتصادی بوده و شرایط لازم را برای استفاده از این نظریه داشته باشد(مانند موارد عدم قطعیت، انعطاف پذیری مدیریتی، بازگشت ناپذیر بودن سرمایه و…..) می توان از این روش تحلیل بهره برد. اختیارات حقیقی کاربرد خود را بیشتر در صنایعی که با خصوصیات سرمایه گذاری گسترده، عدم قطعیت و انعطاف مشخص می شود بویژه صنایع نفت و گاز، معدن، صنایع دارویی و فناوری زیستی می یابد.
-11-1نوآوری تحقیق
مطالعه داخلی در خصوص مدیریت پروژه ها ی فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی تا کنون بطور جدی صورت نگرفته است بنابراین نقاط مبهم و خاکستری زیادی در ابعاد آن وجود دارد. دراین پژوهش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات علاوه بر ویژگیهای عمومی تابعی از مختصات خاص هر کشور نیز می باشد و در تحلیل این پروژه ها شرایط خاص کشور از قبیل ضوابط تامین مالی ، قوانین و مقررات دولتی، فرهنگ بهره گیری از فناوری اطلاعات، شاخصهای آمادگی الکترونیک …… نیز در نظر گرفته می شود و تصمیم به ارائه روش جدید تحلیل اقتصادی با رویکرد اختیارات حقیقی با توجه به پیچیدگی و عدم قطعیت حاکم در زمینه های فناوری اطلاعات دارد.
-12-1 واژه های کلیدی و تعریف عملیاتی واژه ها:
فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک IT، تحلیل اختیارات حقیقی (Real Options)، سرمایه گذاری
فناوری اطلاعات: مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار وفکرافزار است که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیرمی سازد.
مدیریت ریسک: مدیریت ریسک فرآیندی است که باید با شروع پروژه آغاز شده و تا تکمیل یا خاتمه پروژه ادامه یابد. به منظور حصول اطمینان از قبول ریسک های پروژه و تعیین اینکه به چه شخص یا بخشی مربوط می شود، مدیریت ریسک باید در طرح توجیهی لحاظ شود. بنابراین، تصویب طرح توجیهی توسط حامی پروژه با آگاهی از ریسکهای بیان شده و با پذیرش عواقب شکست در مدیریت مؤثر ریسک های شناخته شده انجام می شود. کاهش اثر منفی ریسک در سازمان و رسیدن به یک مبنای درست تصمیم گیری، دلایلی هستند که سازمان را وادار به اجرای روند مدیریت ریسک در سیستم های مبتنی بر IT می سازند.
اختیارات حقیقی: در تحلیل RO تئوری اختیار معاملات مالی برای دارایی های غیرمالی توسعه داده شده است و روشی برای برقراری ارتباط بین امور مالی سازمان (غالباً کمی) و برنامه ریزی استراتژیک (غالباً کیفی) می باشد. فاکتورهای کمی را می توان به صورت اعداد و رقم نشان داد، در حالیکه فاکتورهای کیفی یا قابل سنجش نیستند و یا به صورت مبهم می توان آنها را مورد سنجش قرار داد. در هر دو صورت فاکتورهای انتخاب شده لزوماً فاکتورهای درست و دقیقی نیستند. تصمیم گیرندگان هم داده های کمی و هم داده های کیفی را در تصمیماتشان دخالت می‏دهند و تحلیل گزینه‏های
واقعی می تواند این انواع داده ها که با یکدیگر سازگاری ندارند را در کنار هم قرار دهد تا تصویر کاملی را برای تصمیم گیری فراهم آورد. تنها زمانی Option (اختیار و نه اجبار) اعمال می شود که پروژه کاملاً سودآور باشد. تصمیم گیرندگان می توانند انواع اختیارات را در اختیار داشته باشند تا قدرت انتخاب داشته باشند. همین‏طور می توانند این اختیارات را به صورت موازی یا متوالی در تصمیم گیری استفاده کنند. گسترش، کاهش، پایان و تعویق گزینه‏های معمول در تصمیم گیری هستند که تصمیم‏گیرنده می تواند آنها را اجرا کند. این تکنیک ارزشی را بدست می دهد که هیچیک از روش های NPV سنتی، نرخ بازگشت سرمایه و یا تحلیل نسبت ایجاد نمی کنند.
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری به انگلیسی (investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظورمنفعت برگشتهای سودمند ومفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است.
1-13- جمع بندی:
در این فصل ابتدابه بیان مقدمه، مسئله تحقیق و بررسی ضرورت تحقیق پرداخته شد. سپس اهداف تحقیق و سوالات آن مطرح گردید. در ادامه جنبه های کاربردی و نوآوری تحقیق بیان شد و در نهایت قلمرو تحقیق و فرایند انجام تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه در فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق و در فصل سوم روش تحقیق بیان می شود، در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود و در فصل پنجم نتایج حاصل از انجام تحقیق بیان می شود.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
بیشتر سازمانها درباره چگونگی ارزیابی سرمایه‏گذاریهای آتی فناوری اطلاعات و همین طور سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان دانش کافی ندارند. بیشتر این نوع سرمایه‏گذاری ها در سازمانها براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد مانند الویت‌های فردی، فعالیت‌های رقابتی و غیره صورت می‌گیرد (2001،Anderson). این قضیه منجر به این می‌شود که تعداد بسیار کمی از سازمان ها بالواقع دارای دانش عمیقی در این خصوص باشند که از هزینه ای که برای فناوری اطلاعات پرداخت می‌کنند چه ارزشی بدست می‌آورند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که حدود 20 درصد پروژه‌های فناوری اطلاعات قبل از تکمیل فسخ می‌شوند و کمتر از یک سوم آنها بموقع و با هزینه تخمین زده شده به طور موفق به پایان می‌رسند (2006،Standish Group). آشکار است که مدیریت ریسک مؤثر برای جلوگیری از بوجود آمدن این مشکلات کاملاً ضروری است. در واقع انعطاف‏پذیری یک فاکتور موفقیت بحرانی4 در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی است(1991، Evans) چراکه مدیریت ارشد را قادر می‌سازد تا ابزار مقابله با ریسک را بنا به مقتضیات و شرایط ریسک طراحی نمایند و توسعه دهند (1995،Avison et al). به این ترتیب بود کهROT عملاً برای توجیه چند پروژه حوزه فناوری اطلاعات همراه با ریسک استفاده شد. روش اختیارات حقیقی به مدیران IT اجازه می‏دهد تا از عواقب ریسک آگاه باشند، در حالت بروز اتفاقات نامطلوب با آن مقابله و در صورت مساعد بودن شرایط به نحو احسن از آن موقعیت استفاده کنند، بهترین گزینه سرمایه‏گذاری استراتژیک را انتخاب و آن را برای مدیریت ارشد و سهامداران مالی توجیه کنند(2002،Kumar). تاکید خاص این پژوهش بر روی انعطافهایی است که مدیریت می تواند در سرمایه‏گذاری های فناوری اطلاعات در شرایط ریسک داشته باشد. اختیارات حقیقی باید به طور فعال برحسب ریسکهای خاص هر سرمایه‏گذاری بکار گرفته شوند.
2-2- نظریهی اختیارات مالی
اختیارات مالی، همان ابزارهای مالی هستند که به عنوان ابزارهای کاهش ریسک در بازارهای مالی ارائه و دادوستد میشوند. از مهمترین و ابتداییترین اختیارات مالی، اختیارهای فروش (put) و خرید (call) هستند که بسته به نوع زمان عملی کردن آنها، به دو نوع آمریکایی و اروپایی تقسیم میشوند. یک اختیار اروپایی تنها در زمان سررسید قابل عملی کردن است و یک اختیار آمریکایی در هر زمانی قبل از زمان سررسید قابل عملی کردن است. اختیار فروش (put option) به معنای قراردادی است که در آن به امضاء کننده و یا خریدار آن این حق را میدهد که در آینده سهام مربوطه را در آینده، در(و یا حداکثر تا)زمانی معین، به قیمتی که در قرارداد ذکر شده است، بفروش برساند. اختیار خرید (call option) به معنای قراردادی است که به امضاء کننده و یا خریدار آن این حق را میدهد که سهام مشخصی را در آینده، در (و یا حداکثر تا) زمانی معین، به قیمتی که در قرارداد ذکر شده است، خریداری نماید.
بنابراین 4 نوع اختیار بر حسب اروپایی و آمریکایی بودن و نوع خرید یا فروش بودن به وجود میآید که به صورت جدول زیر تعریف میشوند.
جدول2-1 چهار نوع اختیار مالی پایه)2002،Andersen).
اختیار اروپایی
اختیار آمریکایی
یک اختیار اروپایی تنها در زمان سررسید قابل عملی کردن است.
یک اختیار آمریکایی در هر زمانی قبل از زمان سررسید قابل عملی کردن است.
European call
American Call
اختیار خرید یک دارایی در زمان سررسید.
اختیار خرید یک دارایی در هر زمانی بین امروز تا زمان سررسید.
European Put
American Put
اختیار فروش یک دارایی در زمان سررسید.
اختیار فروش یک دارایی در هر زمانی بین امروز تا زمان سررسید.
پیشینهی نظریهی اختیارات بسیار قدیمی است، به طوری که در سال 1900، آقای لوییس
باچیلیر5، در تز دکترای خود مبانی این نظریه را ارائه داد)2002 ،Andersen).
اولین و مهمترین روشی که برای ارزشگذاری اختیارات مالی پایه ارائه شد، روش معروف بلک و شولز6 است. این روش، روش تحلیلی است و منجر به فرمولی میشود که به وسیلهی آن، ارزش یک اختیار فروش و یا خرید اروپایی محاسبه میشود. این روش در ادبیات نظریهی اختیارات بسیار مشهور است.
در ادامهی بحث برخی تعاریف پایه در نظریهی اختیارات مالی و رابطهی بلک و شولز ارائه میشوند که در وارد شدن به نظریهی اختیارات حقیقی، دانستن آنها ضروری است.
2-2-1- تعاریف: (1973،(Black& Scholes
اختیار7: قراردادی است که به دارنده آن نوعی اختیار معامله در یک دارایی مشخص را میدهد که در آن قرارداد هیچ اجباری وجود ندارد.
اختیار خرید: قراردادی است که به دارندهی آن، اختیار خرید تعداد مشخصی از سهام با قیمتی از پیش تعیین شده که حداکثر تا زمانی از پیش تعیین شده اعتبار دارد را میدهد.
اختیار فروش: قراردادی است که به دارندهی آن، اختیار فروش تعدا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *