تحقیق رایگان درباره همبستگی پیرسون

روی ۳۸ سؤال اتفاق نظر داشتند که بدین ترتیب، روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت.
۳-۸- پایایی پرسشنامه
پایایی به پایداری نتایج آزمون بستگی دارد. یعنی اگر آزمون را تکرار کنیم و نتیجه آن با نتایج آزمون‌های پیشین نزدیک و یکسان باشد، گفته می‌شود که آزمون پایا است. در غیر این صورت آزمون فاقد پایایی می‌باشد. در پژوهش حاضر نیز برای سنجش پایایی پرسشنامه، پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤالات، از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج زیر به دست آمد: نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
جدول(۳-۵) ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه
کل پرسشنامه
دانش آموزان پسر
۷۲۱/۰
دانش آموزان دختر
۷۱۹/۰
معلمان مرد
۹۴۳/۰
معلمان زن
۷۹/۰
۳-۹- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
در پژوهش حاضر، از شاخص‌های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌های به دست آمده با بهره گرفتن از روش آزمون همبستگی پیرسون رابطه معناداری فرضیات پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین رتبه بندی پاسخ ها توسط آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه دانش آموزان پسر و دختر، معلمان مرد و زن از آزمون T Test استفاده گردید.
۳-۹-۱- آزمون همبستگی پیرسون
در یک پژوهش که چندین متغیر را در بر دارد، پژوهشگر غالبا سوای دانستن میانه وانحراف معیار متغیرهای وابسته و مستقل، می خواهد بداند چگونه یک متغیر به متغیر دیگری ارتباط پیدا می کند. یعنی ماهیت، جهت و معناداری روابط را ببیند(دانایی فر وهمکاران، ۱۳۸۹). همبستگی یک روش آماری است که موضوع آن بررسی میزان و جهت ارتباط بین دو متغیر است و ضریب همبستگی، شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف میکند. ضریب همبستگی در مورد توزیع های دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند، یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، دیگری هم، کم یا زیاد شود، به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد، گوییم بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. نمودار پراکنش یا دیاگرام پراکندگی بهترین تصویر برای نشان دادن همبستگی بین دو متغیر است. برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگونی به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون است، و هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که هر دو متغیر با مقیاس نسبی و پیوسته باشند. کارل پیرسون، روش نسبتا ساده ای برای محاسبه ضریب همبستگی ارائه داد که با بهره گرفتن از آن شدت و درجه همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد.
ضریب همبستگی (ρ) به عنوان معیاری برای سنجش تغییرات دو متغیر نسبت به هم، برابر است با:
اگر ρ به ۱ یا ۱- نزدیک باشد دو متغیر همبسته می باشند و اگر ۰= ρ باشد متغیرها ناهمبسته اند.
شدت ضریب همبستگی را می توان با بهره گرفتن از جدول زیر توصیف کرد:
جدول ۳- ۶: مقدار ضریب همبستگی
معنی ومفهوم
مقدار ضریب همبستگی
همبستگی خیلی ضعیف
۱۹/۰- ۰
همبستگی پایین
۳۹/۰- ۲۰/۰
همبستگی متوسط
۶۹/۰ – ۴۰/۰
همبستگی بالا
۸۹/۰ – ۷۰/۰
همبستگی خیلی بالا
۱ – ۹/۰
لازم به ذکر است که تفسیر ضریب همبستگی ارتباطی به علامت منفی یا مثبت بودن آن ندارد و علامت منفی رابطه معکوس بین دو متغیر و ضریب همبستگی مثبت به معنی داشتن رابطه مستقیم میان دو متغیر است (سیف، ۱۳۸۵).
۳-۹-۲- آزمون فریدمن
یکی از آزمون‌های معروف ناپارامتری، آزمون فریدمن می باشد. در صورتی که نوعی وابستگی بین گروه های مختلف وجود داشته باشد، می توان از این آزمون برای رتبه‌بندی گروه های مختلف استفاده کرد. با بهره گرفتن از آزمون فریدمن می‌توان چند فرضیه را مقایسه نمود. از آنجائیکه پاسخ‌ها وابسته به هم هستند می‌توان آنها را از نظر رتبه با بهره گرفتن از این روش مقایسه نمود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود:

 
 
فرض صفر: میانگین رتبه‌های چند فرضیه با‌ هم یکسان است.
فرض مخالف : حداقل یک جفت از عوامل میانگین رتبه یکسانی ندارند.
۳-۹-۳- آزمون T Test
برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی،‌ اغلب آزمون t با نمونه های مستقل مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل،‌ در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند. به همین دلیل این آزمون را به عنوان آزمون t ترکیبی شناخته می شود. آزمون t به طور متداول جهت معنی داری تفاوت بین دو میانگین به کار می رود. این یک فرضیه آزمایشی است اما در آزمون های معنی داری رسمی،‌ فرضیه آزمایشی مستقیماً آزمون نمی شود، بلکه حالت منفی آن که به عنوان فرضیه صفر (H0) شناخته می شود، مورد آزمون قرار می گیرد.
برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی،‌ اغلب آزمون t با نمونه های مستقل مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل،‌ در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند.
فصل چهارم:
نتایج

۴-۱- مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از ابزار اندازه‌گیری پرداخته شده است. قسمتی از یافته‌های پژوهش مربوط به محاسبات شاخصهای ارزشیابی آموزشی (میانگین طول تحصیل، نرخ قبولی، نسبت هنرجو به هنرآموز، نسبت هنرجو به مساحت کارگاه، کارایی و نرخ اتلاف) می باشد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر استفاده از شاخص‌های آماری چون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، از روش‌های آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد.
۴-۲- نتایج محاسبات مربوط به شاخصهای کارایی درونی
۴-۲-۱ – میانگین طول دوره تحصیل (فارغ التحصیلان ۹۰ – ۱۳۸۹ ):
جدول ۴-۱: میانگین طول دوره تحصیل
ناحیه
دختر
پسر
ناحیه ۱
۶۴/۳
۵۶/۳
ناحیه ۲
۵۵/۳
۵۴/۳
ناحیه ۳
۷۰/۳
۵۷/۳
ناحیه ۴
۴۴/۳
۶۶/۳
با توجه به اینکه طول دوره تحصیل یک هنرجو در شرایط مطلوب، سه سال می باشد، مطابق محاسبات صورت گرفته و نتایج به دست آمده در جدول فوق، هنرجویان دختر ناحیه چهار اهواز با میانگین طول دوره تحصیل ۴۴/۳ در شرایط بهتری نسبت به هنرجویان سایر نواحی شهر اهواز قرار دارند و همچنین هنرجویان دختر ناحیه سه اهواز، با میانگین ۷۰/۳ در شرایط نا مطلوبی قرار گرفته اند.
۴-۲-۲- نرخ قبولی در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ (مدارس کاردانش دولتی و غیردولتی):
جدول۴-۲: نرخ قبولی
ناحیه
دختر
پسر
قبول شدگان
کل دانش آموزان
نرخ قبولی
قبول شدگان
کل دانش آموزان
نرخ قبولی
ناحیه ۱
۲۷۸
۶۱۸
۹۸/۴۵
۱۶۸۲
۳۱۷۱
۰۴/۵۳
ناحیه ۲
۷۵۵
۱۴۵۴
۹۲/۵۱
۱۴۹۷
۲۷۲۳
۹۸/۵۴
ناحیه ۳
۴۳۸
۱۳۵۰
۴۴/۳۲
۱۷۹۹
۴۶۷۶
۴۷/۳۸
ناحیه ۴
۳۷۲
۵۱۳
۵۱/۷۲
۸۶۷
۱۹۴۶
۵۵/۴۴
نرخ قبولی، یعنی تعداد هنرجویان قبول شده (در اینجا منظور فارغ التحصیلان) به تعداد کل هنرجویان، هنرجویان دختر ناحیه سه اهواز با ۴۴/۳۲ درصد کمترین و هنرجویان دختر ناحیه چهار با نرخ قبولی ۵۱/۷۲ درصد در شرایط بهتری نسبت به سایر هنرجویان شهر اهواز قرار دارند.
۴-۲-۳- نسبت هنرجو به هنرآموز در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ (مدارس دولتی):
جدول ۴-۳: نسبت هنرجو به هنر آموز
ناحیه
هنرجو
هنرآموز
مطلوب
اختلاف
ناحیه ۱
دختر
۴۴۸
۶۹
۲۰
۴۹+
پسر
۱۱۸۰
۶۰
۵۴
۶+
ناحیه ۲
دختر
۶۹۸
۱۱۲
۳۲
۸۰+
پسر
۱۱۲۱
۷۵
۵۱
۲۴+
ناحیه ۳
دختر
۱۰۵۰
۷۸
۴۸
۳۰+
پسر
۱۵۳۶
۷۴
۷۰
۴+
ناحیه ۴
دختر
۲۵۵
۳۳
۱۲
۲۱+
پسر
۵۷۷
۵۰
۲۶
۲۴+
لازم به ذکر است که طبق استاندارد کاردانش به تعداد هر ۲۲ نفر هنرجو بایستی حداقل یک هنرآموز وجود داشته باشد. طبق نتایج به دست آمده در جدول فوق در هیچکدام از نواحی چهارگانه شهر اهواز کمبودی به لحاظ هنرآموز، مشاهده نمی شود. البته باید توجه داشت که اختلاف موجود در ارقام بالا نشان دهنده مازاد بودن هنرآموز نمی باشد، چون در برخی از رشته های کاردانش در کنار هنرآموز، یک نفر به عنوان استادکار وظیفه هدایت و راهنمایی هنرجویان را به عهده دارد. درمحاسبات بالا به دلیل اینکه آمار دقیقی از هنرآموزان مشغول در مدارس غیردولتی موجود نبود، نسبت هنرجو به هنرآموز فقط برای مدارس کاردانش دولتی محاسبه شده است.
۴-۲-۴- نسبت هنرجو به مساحت کارگاه در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹(مدارس کاردانش دولتی):
جدول۴-۴: نسبت هنرجو به مساحت کارگاه
ناحیه
هنرجو
مساحت کارگاه های موجود (مترمربع)
مساحت کارگاه های مطلوب (مترمربع)
اختلاف (مترمربع)
ناحیه ۱
دختر
۴۴۸
۲۵۵
۱۱۶۵
۹۱۰-
پسر
۱۱۸۰
۳۵۸۴
۳۰۶۸
۵۱۶+
ناحیه ۲
دختر
۶۹۸
۱۳۵۰
۱۸۱۵
۴۶۵-
پسر
۱۱۲۱
۲۰۴۱
۲۹۱۵
۸۷۴-
ناحیه ۳
دختر
۱۰۵۰
۹۲۷
۲۷۳۰
۱۸۰۳-
پسر
۱۵۳۶
۹۴۰
۳۹۹۴
۳۰۵۴-
ناحیه ۴
دختر
۲۵۵
۱۳۲
۶۶۳
۵۳۱-
پسر
۵۷۷
۲۹۰
۱۵۰۰
۱۲۱۰-

با توجه به اینکه مطابق استاندارد به ازای هر هنرجو بایستی فضائی معادل ۶/۲ مترمربع اختصاص یابد، بر اساس محاسبات انجام شده و طبق جدول بالا، بجز مدارس پسرانه ناحیه یک، کلیه مدارس پسرانه و دخترانه شهر اهواز، مشکل کمبود فضای کارگاهی را دارا هستند که در این میان، ناحیه سه اهواز به میزان ۳۰۵۴ مترمربع بیشترین کمبود فضای کارگاهی را دارا می باشد.
۴-۲-۵- کارایی و نرخ اتلاف مربوط به سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹:
جدو
ل ۴-۵: کارایی و نرخ اتلاف
ناحیه
کارایی (بازدهی)
نرخ اتلاف
ناحیه ۱
دختر
۸۲
۲۱/۱
پسر
۸۴
۱۹/۱
ناحیه ۲
دختر
۸۴
۱۹/۱
پسر
۸۵
۱۷/۱
ناحیه ۳
دختر
۸۱
۲۳/۱
پسر
۸۴
۱۹/۱
ناحیه ۴
دختر
۸۷
۱۵/۱
پسر
۸۲
۲۲/۱
طبق نتایج به دست آمده از محاسبه کارایی و نرخ اتلاف مدارس کاردانش چهار ناحیه شهر اهواز، هنرجویان دختر ناحیه چهار دارای بیشترین کارایی(۸۷ درصد) و به همان نسبت کمترین اتلاف(۱۵/۱)، را در بین بقیه نواحی برخوردار است و هنرجویان دختر ناحیه سه با ۸۱ درصد کمترین کارایی و به همان نسبت نیز، بیشترین میزان اتلاف(۲۳/۱)، را دارا می باشند.

۴-۳- بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه معلمان:
بر اساس سابقه خدمت:
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس سابقه خدمت
شاخص آماری (سابقه خدمت)
فراوانی
درصد
۱۰- ۵ سال
۵۴
۲۴
۱۵- ۱۰ سال
۸۵
۳۷
۲۵- ۲۰ سال
۵۱
۲۳
۲۵ سال و بالاتر
۳۵
۱۶
مجموع
۲۲۵
۱۰۰
بنا بر اطلاعات جدول در گروه معلمان بیشترین تعداد بین ۱۵-۱۰ سال سابقه داشتند.
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان براساس سابقه خدمت
بر اساس مدرک تحصیلی:
جدول ۴-۷ :توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس مدرک تحصیلی
شاخص‌های آماری (مدرک تحصیلی)
فراوانی
درصد
فوق دیپلم
۸۶
۳۸
لیسانس
۱۲۹
۵۷
فوق لیسانس
۱۰
۵
مجموع
۲۲۵
۱۰۰
بنا بر اطلاعات جدول معلمان بیشترین تعداد افراد را، معلمان دارای مدرک لیسانس تشکیل داده‌اند.
نمودار۴-۲: توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان بر اساس مدرک تحصیلی
بر اساس جنسیت:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ۴-۸ :توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان براساس جنسیت
شاخص‌های آماری(جنسیت)
فراوانی
درصد
مرد
۱۰۶
۴۷
زن
۱۱۹
÷۵۳
مجموع
۲۲۵
۱۰۰
تعداد معلمان زن (هنرآموزان) با ۵۳ درصد فراوانی از معلمان مرد بیشتر است.
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی گروه نمونه معلمان براساس جنسیت
گروه نمونه دانش آموزان براساس جنسیت:
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی گروه نمونه دانش آموزان براساس جنسیت
شاخص‌های آماری (جنسیت)
فراوانی
درصد
پسر
۲۸۰
۷۶
دختر

۹۰
۲۴
مجموع
۳۷۰
۱۰۰
تعداد دانش آموزان (هنرجویان) پسر با فراوانی ۷۶ درصد از تعداد دانش آموزان دختر بیشتر است.
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی گروه نمونه دانش آموزان براساس جنسیت
۴-۴- یافته‌های پژوهش باتوجه به فرضیات
۴-۴-۱- آزمون فرضیات بر اساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون:
آزمون فرضیه اول پژوهش:
H0= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با رشته رابطه معنی دار ندارد.
H1= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با رشته رابطه معنی دار دارد.
جدول ( ۴-۱۰) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخها
کارایی درونی
پسر
۹۱/۲
۴۵/۰
۲۸۰
دختر
۹۱/۲
۴۵/۰
۹۰
مرد
۹۰/۲
۶۱/۰
۱۰۶
زن
۸۶/۲
۴۳/۰
۱۱۹
رشته تحصیلی
پسر
۶۸/۲
۴۷/۰
۲۸۰
دختر
۶۸/۲
۴۷/۰
۹۰
مرد
۵۳/۲
۵۱/۰
۱۰۶
زن
۸۰/۲
۵۸/۰
۱۱۹
جدول (۴-۱۱) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اول (P0/05)
متغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
کارایی درونی ورشته
پسر
۰۷۴/۰-
۲۱۹/۰
۲۸۰
رابطه معنادار وجود ندارد
دختر
۰۸۲/۰-
۴۴۱/۰
۹۰
رابطه معنادار وجود ندارد
مرد
۰۴۱/۰
۶۷۴/۰
۱۰۶
رابطه معنادار وجود ندارد
زن
۱۵۴/۰
۰۹۳/۰
۱۱۹
رابطه معنادار وجود ندارد
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS ، بین دو متغیر (کارایی درونی و رشته) ، برای دانش آموزان پسر، در سطح معناداری ۲۱۹/۰ (یعنی بیشتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۰۷۴/۰- (همبستگی معکوس خیلی ضعیف)، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و رشته رابطه معنی دار وجود ندارد.
برای دانش آموزان دختر، در سطح معناداری ۴۴۱/۰ (یعنی بیشتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۰۸۲/۰- (همبستگی معکوس خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و رشته رابطه معنی دار وجود ندارد.
برای معلمان مرد، در سطح معناداری ۶۷۴/۰ (یعنی بیشتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۰۴۱/۰ (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف)، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و رشته رابطه معنی دار وجود ندارد.
برای معلمان زن، در سطح معناداری ۰۹۳/۰ (یعنی بیشتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۱۵۴/۰ (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف)، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و رشته رابطه معنی دار وجود ندارد.
فرضیه دوم پژوهش:
H0= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با منطقه رابطه معنی دار ندارد.
H1= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با منطقه رابطه معنی دار دارد.
جدول (۴- ۱۲) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم (P0/05)
متغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
کارایی درونی و منطقه
پسر
۲۳۳/۰
۰۰۰/۰
۲۸۰
رابطه معنادار وجود دارد
دختر
۲۵۳/۰
۰۱۶/۰
۹۰
رابطه معنادار وجود دارد
مرد
۴۷۶/۰
۰۰۰/۰
۱۰۶
رابطه معنادار وجود دارد
زن
۱۳۴/۰
۱۴۶/۰
۱۱۹
رابطه معنادار وجود ندارد
جدول ( ۴-۱۳) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخها
کارایی درونی
پسر
۹۱/۲
۴۵/۰
۲۸۰
دختر
۹۱/۲
۴۵/۰
۹۰
مرد
۹۰/۲
۶۱/۰
۱۰۶
زن
۸۶/۲
۴۳/۰
۱۱۹
منطقه
پسر
۲۳/۳
۴۸/۰
۲۸۰
دختر
۳۴/۳
۴۷/۰
۹۰
مرد
۸۲/۲
۵۶/۰
۱۰۶
زن
۰۹/۳
۴۸/۰
۱۱۹
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS ، بین دو متغیر (کارایی درونی و منطقه) ، برای دانش آموزان پسر، در سطح معناداری ۰۰۰/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۲۳۳/۰ (همبستگی مستقیم پایین) می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و منطقه رابطه معنی دار وجود دارد.
برای دانش آموزان دختر، در سطح معناداری ۰۱۶/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۲۵۳/۰ (همبستگی مستقیم پایین) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1