تحقیق رایگان درباره همبستگی پیرسون

H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و منطقه رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان مرد، در سطح معناداری ۰۰۰/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۴۷۶/۰ (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و منطقه رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان زن، در سطح معناداری ۱۴۶/۰ (یعنی بیشتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۱۳۴/۰ (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و منطقه رابطه معنی دار وجود ندارد.
فرضیه سوم پژوهش: نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
H0= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با جنسیت رابطه معنی دار ندارد.
H1= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با جنسیت رابطه معنی دار دارد.
جدول ( ۴-۱۴) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخها
کارایی درونی
پسر
۹۱/۲
۴۵/۰
۲۸۰
دختر
۹۱/۲
۴۵/۰
۹۰
مرد
۹۰/۲
۶۱/۰
۱۰۶
زن
۸۶/۲
۴۳/۰
۱۱۹
جنسیت
پسر
۳۸/۳
۴۳/۰
۲۸۰
دختر
۳۸/۳
۴۳/۰
۹۰
مرد
۹۳/۲
۶۱/۰
۱۰۶
زن
۳۲/۳
۴۶/۰
۱۱۹
جدول (۴- ۱۵) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم (Pمتغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
کارایی درونی و جنسیت
پسر
۱۰۵/۰
۰۷۹/۰
۲۸۰
رابطه معنادار وجود ندارد
دختر
۱۱۴/۰
۲۸۴/۰
۹۰
رابطه معنادار وجود ندارد
مرد
۴۸۱/۰
۰۰۰/۰
۱۰۶
رابطه معنادار وجود دارد
زن
۲۷۲/۰
۰۰۳/۰
۱۱۹
رابطه معنادار وجود دارد
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS ، بین دو متغیر (کارایی درونی و جنسیت) ، برای دانش آموزان پسر، در سطح معناداری ۰۷۹/۰ (یعنی بیشتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۱۰۵/۰ (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و جنسیت رابطه معنی دار وجود ندارد.
برای دانش آموزان دختر، در سطح معناداری ۲۸۴/۰ (یعنی بیشتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۱۱۴/۰ (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و جنسیت رابطه معنی دار وجود ندارد.
برای معلمان مرد، در سطح معناداری ۰۰۰/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۴۸۱/۰ (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و جنسیت رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان زن، در سطح معناداری ۰۰۳/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۲۷۲/۰ (همبستگی مستقیم پایین) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و جنسیت رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه چهارم پژوهش:
H0= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با کادرآموزشی رابطه معنی دار ندارد.
H1= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با کادرآموزشی رابطه معنی دار دارد.
جدول (۴- ۱۶) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم (Pمتغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
کارایی درونی و کادر آموزشی
پسر
۴۱۸/۰
۰۰۰/۰
۲۸۰
رابطه معنادار وجود دارد
دختر
۴۲۰/۰
۰۰۰/۰
۹۰
رابطه معنادار وجود دارد
مرد
۶۷۵/۰

۰۰۰/۰
۱۰۶
رابطه معنادار وجود دارد
زن
۵۳۳/۰
۰۰۰/۰
۱۱۹
رابطه معنادار وجود دارد
جدول ( ۴-۱۷) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخها
کارایی درونی
پسر
۹۱/۲
۴۵/۰
۲۸۰
دختر

 
 
91/2
45/0
90
مرد
۹۰/۲
۶۱/۰
۱۰۶
زن
۸۶/۲
۴۳/۰
۱۱۹
کادرآموزشی
پسر
۹۹/۲
۴۶/۰
۲۸۰
دختر
۹۹/۲
۴۵/۰
۹۰
مرد

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۸۰/۲
۶۳/۰
۱۰۶
زن
۱۵/۳
۴۶/۰
۱۱۹
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS ، بین دو متغیر (کارایی درونی و کادر آموزشی) ، برای دانش آموزان پسر، در سطح معناداری ۰۰۰/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۴۱۸/۰ (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و کادرآموزشی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای دانش آموزان دختر، در سطح معناداری ۰۰۰/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۴۲۰/۰ (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و کادرآموزشی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان مرد، در سطح معناداری ۰۰۰/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۶۷۵/۰ (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و کادر آموزشی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان زن، در سطح معناداری ۰۰۰/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۵۳۳/۰ (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و کادرآموزشی رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه پنجم پژوهش:
H0= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با نیاز بازار کار رابطه معنی دار ندارد.
H1= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با نیاز بازار کار رابطه معنی دار دارد.
جدول (۴- ۱۸ ) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخها
کارایی درونی
پسر
۹۱/۲
۴۵/۰
۲۸۰
دختر
۹۱/۲
۴۵/۰
۹۰
مرد
۹۰/۲
۶۱/۰
۱۰۶
زن
۸۶/۲
۴۳/۰
۱۱۹
نیاز بازار کار
پسر
۷۵/۲
۵۵/۰
۲۸۰
دختر
۷۳/۲
۵۴/۰
۹۰
مرد
۷۴/۲
۷۳/۰
۱۰۶
زن
۷۳/۲
۴۹/۰
۱۱۹
جدول (۴- ۱۹) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم(Pمتغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
کارایی درونی و نیاز باز ارکار
پسر
۱۲۷/۰
۰۳۴/۰
۲۸۰
رابطه معنادار وجود دارد
دختر
۱۳۲/۰
۲۱۴/۰
۹۰
رابطه معنادار وجود ندارد
مرد
۸۳۷/۰
۰۰۰/۰
۱۰۶
رابطه معنادار وجود دارد
زن
۴۳۲/۰
۰۰۰/۰
۱۱۹
رابطه معنادار وجود دارد
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS ، بین دو متغیر (کارایی درونی و نیاز بازار کار) ، برای دانش آموزان پسر، در سطح معناداری ۰۳۴/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۱۲۷/۰ (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجود دارد.
برای دانش آموزان دختر، در سطح معناداری ۲۱۴/۰ (یعنی بیشتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۱۳۲/۰ (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجود ندارد.
برای معلمان مرد، در سطح معناداری ۰۰۰/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۸۳۷/۰ (همبستگی مستقیم بالا) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان زن، در سطح معناداری ۰۰۰/۰ (یعنی کمتر از ۰۵/۰) ، ضریب همبستگی به دست آمده ۴۳۲/۰ (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه ششم پژوهش:
H0= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با امکانات و تجهیزات کارگاهی رابطه معنی دار ندارد.
H1= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با امکانات و تجهیزات کارگاهی رابطه معنی دار دارد.
جدول (۴- ۲۰) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ششم(Pمتغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
کارایی درونی و امکانات کارگاهی
پسر
۱۴۹/۰
۰۱۲/۰
۲۸۰
رابطه معنادار وجود دارد
دختر
۱۶۲/۰
۱۲۷/۰
۹۰
رابطه معنادار وجود ندارد
مرد
۸۴۹/۰
۰۰۰/۰
۱۰۶
رابطه معنادار وجود دارد
زن
۱۱۶/۰
۲۰۷/۰
۱۱۹
رابطه معنادار وجود ندارد
جدول ( ۴- ۲۱) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخها
کارایی درونی
پسر
۹۱/۲
۴۵/۰
۲۸۰
دختر
۹۱/۲
۴۵/۰
۹۰
مرد
۹۰/۲
۶۱/۰
۱۰۶
زن
۸۶/۲
۴۳/۰
۱۱۹
امکانات و تجهیزات کارگاهی
پسر
۹۸/۲
۴۸/۰
۲۸۰
دختر
۹۹/۲
۴۹/۰
۹۰
مرد
۸۵/۲
۶۸/۰
۱۰۶
زن
۰۹/۳
۴۳/۰
۱۱۹
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS ، بین دو متغیر (کارایی درونی و امکانات وتجهیزات کارگاهی)، برای دانش آموزان پسر، در سطح معناداری ۰۱۲