دانلود پایان نامه

H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و منطقه رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان مرد، در سطح معناداری 000/0 (یعنی کمتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 476/0 (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و منطقه رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان زن، در سطح معناداری 146/0 (یعنی بیشتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 134/0 (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و منطقه رابطه معنی دار وجود ندارد.
فرضیه سوم پژوهش:
H0= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با جنسیت رابطه معنی دار ندارد.
H1= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با جنسیت رابطه معنی دار دارد.
جدول ( 4-14) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخها
کارایی درونی
پسر
91/2
45/0
280
دختر
91/2
45/0
90
مرد
90/2
61/0
106
زن
86/2
43/0
119
جنسیت
پسر
38/3
43/0
280
دختر
38/3
43/0
90
مرد
93/2
61/0
106
زن
32/3
46/0
119
جدول (4- 15) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم (P<0>متغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
کارایی درونی و جنسیت
پسر
105/0
079/0
280
رابطه معنادار وجود ندارد
دختر
114/0
284/0
90
رابطه معنادار وجود ندارد
مرد
481/0
000/0
106
رابطه معنادار وجود دارد
زن
272/0
003/0
119
رابطه معنادار وجود دارد
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS ، بین دو متغیر (کارایی درونی و جنسیت) ، برای دانش آموزان پسر، در سطح معناداری 079/0 (یعنی بیشتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 105/0 (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و جنسیت رابطه معنی دار وجود ندارد.
برای دانش آموزان دختر، در سطح معناداری 284/0 (یعنی بیشتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 114/0 (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و جنسیت رابطه معنی دار وجود ندارد.
برای معلمان مرد، در سطح معناداری 000/0 (یعنی کمتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 481/0 (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و جنسیت رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان زن، در سطح معناداری 003/0 (یعنی کمتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 272/0 (همبستگی مستقیم پایین) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و جنسیت رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه چهارم پژوهش:
H0= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با کادرآموزشی رابطه معنی دار ندارد.
H1= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با کادرآموزشی رابطه معنی دار دارد.
جدول (4- 16) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم (P<0>متغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
کارایی درونی و کادر آموزشی
پسر
418/0
000/0
280
رابطه معنادار وجود دارد
دختر
420/0
000/0
90
رابطه معنادار وجود دارد
مرد
675/0

000/0
106
رابطه معنادار وجود دارد
زن
533/0
000/0
119
رابطه معنادار وجود دارد
جدول ( 4-17) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخها
کارایی درونی
پسر
91/2
45/0
280
دختر

 
 
91/2
45/0
90
مرد
90/2
61/0
106
زن
86/2
43/0
119
کادرآموزشی
پسر
99/2
46/0
280
دختر
99/2
45/0
90
مرد


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

80/2
63/0
106
زن
15/3
46/0
119
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS ، بین دو متغیر (کارایی درونی و کادر آموزشی) ، برای دانش آموزان پسر، در سطح معناداری 000/0 (یعنی کمتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 418/0 (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و کادرآموزشی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای دانش آموزان دختر، در سطح معناداری 000/0 (یعنی کمتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 420/0 (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و کادرآموزشی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان مرد، در سطح معناداری 000/0 (یعنی کمتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 675/0 (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و کادر آموزشی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان زن، در سطح معناداری 000/0 (یعنی کمتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 533/0 (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و کادرآموزشی رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه پنجم پژوهش:
H0= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با نیاز بازار کار رابطه معنی دار ندارد.
H1= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با نیاز بازار کار رابطه معنی دار دارد.
جدول (4- 18 ) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخها
کارایی درونی
پسر
91/2
45/0
280
دختر
91/2
45/0
90
مرد
90/2
61/0
106
زن
86/2
43/0
119
نیاز بازار کار
پسر
75/2
55/0
280
دختر
73/2
54/0
90
مرد
74/2
73/0
106
زن
73/2
49/0
119
جدول (4- 19) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه پنجم(P<0>متغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
کارایی درونی و نیاز باز ارکار
پسر
127/0
034/0
280
رابطه معنادار وجود دارد
دختر
132/0
214/0
90
رابطه معنادار وجود ندارد
مرد
837/0
000/0
106
رابطه معنادار وجود دارد
زن
432/0
000/0
119
رابطه معنادار وجود دارد
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS ، بین دو متغیر (کارایی درونی و نیاز بازار کار) ، برای دانش آموزان پسر، در سطح معناداری 034/0 (یعنی کمتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 127/0 (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجود دارد.
برای دانش آموزان دختر، در سطح معناداری 214/0 (یعنی بیشتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 132/0 (همبستگی مستقیم خیلی ضعیف) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H0 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجود ندارد.
برای معلمان مرد، در سطح معناداری 000/0 (یعنی کمتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 837/0 (همبستگی مستقیم بالا) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجود دارد.
برای معلمان زن، در سطح معناداری 000/0 (یعنی کمتر از 05/0) ، ضریب همبستگی به دست آمده 432/0 (همبستگی مستقیم متوسط) ، می باشد. در نتیجه فرضیه آماری H1 تأئید می شود، یعنی بین کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز و نیاز بازار کار رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه ششم پژوهش:
H0= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با امکانات و تجهیزات کارگاهی رابطه معنی دار ندارد.
H1= کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز با امکانات و تجهیزات کارگاهی رابطه معنی دار دارد.
جدول (4- 20) آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه ششم(P<0>متغیرهای مورد آزمون
میزان همبستگی
سطح معناداری
تعداد پاسخها
نتیجه آزمون
کارایی درونی و امکانات کارگاهی
پسر
149/0
012/0
280
رابطه معنادار وجود دارد
دختر
162/0
127/0
90
رابطه معنادار وجود ندارد
مرد
849/0
000/0
106
رابطه معنادار وجود دارد
زن
116/0
207/0
119
رابطه معنادار وجود ندارد
جدول ( 4- 21) میانگین، انحراف معیار و تعداد پاسخها
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
تعداد پاسخها
کارایی درونی
پسر
91/2
45/0
280
دختر
91/2
45/0
90
مرد
90/2
61/0
106
زن
86/2
43/0
119
امکانات و تجهیزات کارگاهی
پسر
98/2
48/0
280
دختر
99/2
49/0
90
مرد
85/2
68/0
106
زن
09/3
43/0
119
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS ، بین دو متغیر (کارایی درونی و امکانات وتجهیزات کارگاهی)، برای دانش آموزان پسر، در سطح معناداری 012

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان دربارههمبستگی پیرسون

پاسخی بگذارید