تحلیل ارتباط تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت …

ب: پرسش نامه تعهد سازمانی([۱۳۱]OCQ) مایر و آلن (۱۹۹۳) مشتمل بر ۲۴ پرسش بود. که مقیاس اندازه گیری آن از نوع لیکرت پنج اررشی شامل کاملا مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کاملا موافق و با امتیاز گذاری به ترتیب نمرات ۱ تا ۵ داده شد.
اعتبار و روایی
به منظور سنجش اعتبار این مقیاس از روش های مختلفی مانند محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۷۸ توسط احمدی‌پور در ایران انجام گرفت، با تأکید بر روش نامبرده، اعتبار هر یک از خرده مقیاس‌های پرسشنامه به دست آمده و مشخص شد که: ضرایب اعتبار تعهد عاطفی برابر با ۷۷%، ضرایب اعتبار تعهد مستمر برابر با ۷۹% و ضرایب اعتبار تعهد هنجاری نیز برابر با ۶۱% می‌باشد. ضرایب اعتبار به دست آمده با تأکید بر ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مطلوب بوده و در سطح قابل قبولی قرار می‌گیرد.
نتایج تحقیقات انجام گرفته، نشان دهنده روایی و اعتبار قابل پذیرش هر یک از خرده مقیاس‌های عاطفی، مستمر و هنجاری می‌باشد.
ضرایب اعتبار مقیاس تعهد عاطفی در تحقیقات انجام شده بیش از ۷۰% و در سطح قابل قبولی می‌باشد. همچنین، ضرایب روایی مقیاس مذکور در سطح آلفای ۰۱/۰ معنادار می‌باشد. هاکت، باسیو و هاسدروف در سال ۱۹۹۴ برای سنجش این مقیاس از تحلیل عوامل استفاده کرده‌اند.
ضرایب اعتبار مقیاس تعهد در تحقیقات انجام شده نیز بیش از ۷۰% بوده و در سطح قابل قبولی می‌باشد. همچنین، ضرایب روایی مقیاس مذکور در سطح آلفای ۰۵/۰، معنادار می‌باشد.
ضرایب اعتبار مقیاس تعهد مستمر در تحقیقات انجام شده نیز بیش از ۷۰% بوده و در سطح قابل قبولی می‌باشد. ضمناً، ضرایب روایی مقیاس مذکور در سطح آلفای ۰۵/۰ معنادار می‌باشد. به منظور اخذ روایی، همبستگی بین هر یک از خرده مقیاس‌ها با نمره کل به دست آمده است.
ج)پرسش نامه تعهد حرفه ای([۱۳۲]PCQ)مایر و آلن (۱۹۹۳) مشتمل بر ۱۸ پرسش بود. که مقیاس اندازه گیری آن از نوع لیکرت پنج اررشی شامل کاملا مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کاملا موافق و با امتیاز گذاری به ترتیب نمرات ۱ تا ۵ بود.
روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه به تایید ۱۰ تن از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با ۳۰ آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب محاسبه شد.
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات به دست آمده با بهره گرفتن از دو روش آماری، آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های توصیفی به شکل شاخص های مرکزی میانگین، میانه، جداول و نمودار ارائه گردید.
برای آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی همچون کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل واریانس، t تک گروهی، t مستقل و و رگرسیون خطی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.
۴-۱ مقدمه
در این فصل، با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است.
۴-۲ توصیف داده ها:
مردان تربیت بدنی:
سن:
با توجه به نتایج بدست آمده از توصیف داده ها تعداد ۸ نفر از افراد یعنی ۲۰/۵ % سنی مابین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۲۰ نفر از افراد یعنی ۵۱/۳% سنی مابین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۰ نفر از افراد یعنی ۲۵/۶ % سنی مابین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۱ نفر از افراد یعنی ۲/۶ % سنی مابین ۵۱ تا ۶۰ سال دارد.

جدول ۴-۱:فروانی و درصد سن آقایان (تربیت بدنی)

 

فراوانی درصد درصد فراوانی فراوانی تجمعی
۲۰ تا ۳۰ سال ۸
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.