تحلیل ارتباط تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت بدنی …

تعیین میزان تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی
تعیین میزان تعهد سازمانی معلمان غیر تربیت بدنی
تعیین میزان تعهد حرفهای معلمان تربیت بدنی
تعیین میزان تعهد حرفهای معلمان غیر تربیت بدنی
تعیین رابطه بین تعهد سازمانی با تعهد حرفه ای در معلمان تربیت بدنی
تعیین رابطه بین تعهد سازمانی با تعهد حرفه ای در معلمان غیر تربیت بدنی
مقایسه میزان تعهد سازمانی در معلمان تربیت بدنی با معلمان غیر تربیت بدنی
مقایسه میزان تعهد حرفه ای در معلمان تربیت بدنی با معلمان غیر تربیت بدنی
تعیین رابطه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی و ویژگی های جمعیت شناختی سن و سابقه کار
تعیین رابطه تعهد سازمانی معلمان غیر تربیت بدنی و ویژگی های جمعیت شناختی سن و سابقه کار
تعیین رابطه تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی و ویژگی های جمعیت شناختی سن و سابقه کار رابطه معناداری وجود دارد.
تعیین رابطه تعهد تعهد حرفه ای معلمان غیر تربیت بدنی و ویژگی های جمعیت شناختی سن و سابقه کار
۵-۱- سوالات تحقیق
تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی چه میزان است؟
تعهد سازمانی معلمان غیر تربیت بدنی چه میزان است؟
تعهد حرفهای معلمان تربیت بدنی چه میزان است؟
تعهد حرفهای معلمان غیر تربیت بدنی چه میزان است؟
۵-۱- فرضیه های پژوهش
بین تعهد سازمانی با تعهد حرفه ای در معلمان تربیت بدنی رابطه معناداری وجود دارد.
بین تعهد سازمانی با تعهد حرفه ای در معلمان غیر تربیت بدنی رابطه معناداری وجود دارد.
بین تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی با معلمان غیر تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی با معلمان غیر تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود دارد.
بین تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی و ویژگی های جمعیت شناختی سن و سابقه کار رابطه معناداری وجود دارد.
بین تعهد سازمانی معلمان غیر تربیت بدنی و ویژگی های جمعیت شناختی سن و سابقه کار رابطه معناداری وجود دارد.
بین تعهد تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی و ویژگی های جمعیت شناختی سن و سابقه کار رابطه معناداری وجود دارد.
بین تعهد تعهد حرفه ای معلمان غیر تربیت بدنی و ویژگی های جمعیت شناختی سن و سابقه کار رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات
تعهد حرفهای: تعهد حرفه ای مبتنی است بر احساس مسئولیت و علاقه نسبت به حرفه ای که فرد دارد. تعهد حرفه ای عبارت است ازاحساس پایبندی فرد به وظایفی که با بر عهده گرفتن نقشی ، خود را ملزم به انجام آنها می داند (هسا[۵]،۲۰۰۳)
تعهد سازمانی : تعهد سازمانی فرایندی مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان به اهداف و ارزش‌های سازمان معتقد شده و برای رسیدن به آنها تلاش می‌کنند ( حبیبی ،۱۳۸۶).
تعهد عاطفی[۶]: بیانگر وابستگی عاطفی فرد به سازمان است. این شکل از تعهد با تعهد نگرشی رابطه بسیار نزدیکی دارد و به عنوان وابستگی و تعلق خاطر به سازمان از طریق قبول ارزش های سازمانی و میل به ماندن تعریف می شود( اوزگ و دیگوما[۷]، ۲۰۰۳).
تعهد مستمر[۸]: در بردارنده هزینه های متصور ناشی از ترک سازمان است. یعنی تمایل فرد به ماندن در سازمان بیانگر آن است که وی به آن کار احتیاج دارد و کار دیگری نمی تواند انجام دهد (مایر و آلن،۱۹۹۱).
تعهد هنجاری[۹]: الزام و احساس تکلیف به باقی ماندن در سازمان را نشان می دهد. این نوع از تعهد اشاره به احساس الزام کارمند به ادامه کار در یک سازمان به سبب فشاری که از سوی دیگران بر او وارد می شود، دارد (وینر[۱۰]،۱۹۸۴).
۲-۱- مقدمه
در این فصل به بررسی دیدگاه های نظری و پیشینه پژوهش های مرتبط در داخل و خارج کشور در ارتباط با متغیر های تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی پرداخته می شود.
۲-۲ تعهد
تعهد از جمله واژه های است که تعاریف زیادی برای آن از دیدگاه های مختلف ارائه شده است مفاهیم متعددی مانند وجدان-اخلاق کاری و غیره با وجود داشتن تفاوت های مفهومی با تعهد مورد استفاده قرار میگیرند. وبستر[۱۱] (۱۹۷۶) کلمه کَمِمیت[۱۲] یا کَمِمیتمنت[۱۳] را به معنای وفای به عهد به چیزی یا به فردی تعبیر می کند.سالانسیک[۱۴] (۱۹۷۷) تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به اعمال و اقدامات فردی وی میداند.این تعریف که خود از تعاریف ارائه شده توسط (کنیرلو و ساکومورا[۱۵]) اقتباس شده است یک تعریف عملیاتی از این واژه است.منظور کلی از این تعریف آن است که تعهد زمانی واقعیت می یابد که فرد نسبت به موقعیت و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید.شلان تعهد را به عنوان نوعی تمایل و جهت گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان پیوند می دهد تعریف کرده است کانتر تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش نسبت به نظام اجتماعی میداند هال و همکارانش نیز تعهد را فرایندی میدانند که در آن اهداف فرد و سازمان تا حد زیادی با هم تلفیق گردیده و همنوا میشوند. دو جنبه تعهد که بسیار مورد توجه قرار گرفته عبارتنداز تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای. شناخت ماهیت هر یک از این تعهد ها، سازگاری یا تقابل میان دو نوع تعهد، موضوع بسیاری از مباحث است(زاجاک و میتو[۱۶]، ۱۹۷۷).
۲-۲-۱ انواع تعهد
مدیران به مجموعه ای مرکب از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند :

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.