تحلیل ارتباط تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت بدنی و …

معلمان غیر تربیت بدنی

۱۷۶

۴۲/۳

۳۹/۰

نتایج جدول ۴-۳۶ نشان میدهد بین سطح تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی به توجه ۰۵/۰ p تفاوت آماری معناداری وجود ندارد. یعنی سطح تعهد حرف ای معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی در یک سطح قرار دارد.
فصل پنجم
خلاصه، بحث و نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه
پژوهش حاضر به بررسی مقایسه تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان است پرداخته است.در فصل حاضر ضمن ارائه خلاصهای از چهار فصل قبلی، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات برخاسته از تحقیق و پیشنهاد برای تحقیقات آینده ارائه میشود.
۵-۲ )خلاصه پژوهش
تعهد سازمانی و تعهد حرفه ایی به عنوان عواملی اثرگذار بر عملکرد و شیوه تدریس معلمین تربیت و بدنی و غیر تربیت بدنی دارای اهمیت زیادی هستند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی بوده است. محقق با درک اهمیت مقولات تعهد سازمانی و امکان ارتباط آن با تعهد حرفه ایی در رشد دانش آموزان وبا توجه به اینکه تعهد حرفه ای و سازمانی به مثابه انواع تعهد، محور بحث و مطالعه پژوهشگران مدیریت و رفتار سازمانی طی چند دهه اخیر بوده است ، بر آن شد تا ضمن انجام این تحقیق ،توجه مدیران و دست اندر کاران حوزه آموزش و پرورش را به اهمیت این مفاهیم در عرصه تعلیم و تربیت دانش آموزان متمرکز کند.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بود که به شکل پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ و به حجم ۶۲۴۱ نفر است که شامل ۳۴۵۵ نفر زن و ۲۷۸۶ نفر مرد می باشد . نمونه نیز با بهره گرفتن از جدول مورگان ۳۶۴ نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری مورد استفاده نمونه گیری طبقه ای (به صورت تصادفی) می باشد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده های پژوهش سه پرسشنامه ۱- پرسش نامه محقق ساخته ویژگی های جمعیت شناختی ، ۲- پرسش نامه تعهد سازمانی( OCQ) مایر و آلن (۱۹۹۳) مشتمل بر ۱۸ پرسش است و ۳- پرسش نامه تعهد حرفه ای( PCQ)مایر و آلن (۱۹۹۳) مشتمل بر ۱۸ پرسش می باشد استفاده شد. علیرغم استاندارد بودن پرسشنامه ها، برای پرسشنامه تعهد سازمانی با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ پرسش نامه تعهد سازمانی به دست آمد. طالب پور پایایی این پرسش نامه را ۸۲/۰ اعلام کرده است. صباغیان (۱۳۸۵) ضرایب پایایی ۵/۰، ۷۹/۰، ۸۳/۰ به ترتیب برای خرده مقیاس های عاطفی، هنجاری، و پیوستگی بیان کرده است .برای پرسشنامه تعهد حرفه ایی مدنی و رجایی پور پایایی پرسش نامه را ۸۴/۰ و ۸۳/۰ اعلام کرده اند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد۷/۴۰درصد نمونه را خانم ها و۳/۵۹ درصد آن آقایان تشکیل داده بودند.۷۶/۲۰ درصد نمونه معلمین تربیت بدنی و ۲۳/۷۹ درصد معلمین غیر تربیت بدنی بودند.۸۶ درصد از معلمین تربیت بدنی و ۷۳ درصد از معلمین غیر تربیت بدنی متأهل و بیقیه افراد مجرد بودند.۲/۰ درصد دارای مدرک دیپلم،۸/۱۷ درصد کاردانی، ۶۳ درصد لیسانس و ۱۹ درصد دارای مدک کارشناسی ارشد بودند.نتایج بر اساس سوابق تحصیل بر این اساس بود که ۵/۵ درصد کمتر از ۵ سال سابقه داشتند،۵/۲۰ درصد بین ۶ تا ۱۰ سال،۱۸ درصد بین ۱۱ تا ۱۵ سال،۱۶ درصد بین ۱۶ تا ۲۰ سال ،۲۸ درصد بین ۲۱ تا ۲۵ سال و ۱۲ درصد بیشتر از ۲۶ سال سابقه تدریس داشتند.
در فرضیه اول ، بین تعهد حرفه ای با تعهد سازمانی در معلمان تربیت بدنی رابطه معناداری وجود ندارد، که با توجه به ضرایب رگرسیونی تک متغیری می‌توان مطرح نمود که ارتباط مثبت معنا‌داری بین « تعهد حرفهای » با تعهد سازمانی معلمین تربیت بدنی مشاهده می‌شود. بدین ترتیب که با افزایش میزان تعهد حرفهای ، تعهد سازمانی نیز افزایش مییابد. همچنین تعهد حرفهای معلمین تربیت بدنی قابلیت پیش بینی ۸۲% تعهد سازمانی معلمین تربیت بدنی را دارد.
در فرضیه دوم ، بین تعهد سازمانی با تعهد حرفه ای در معلمان غیر تربیت بدنی رابطه معناداری وجود ندارد، با توجه به ضرایب رگرسیونی تک متغیری می‌توان مطرح نمود که ارتباط مثبت معنا‌داری بین « تعهد حرفهای » با تعهد سازمانی معلمین غیر تربیت بدنی مشاهده می‌شود. بدین ترتیب که با افزایش میزان تعهد حرفهای ، تعهد سازمانی نیز افزایش مییابد. همچنین تعهد حرفهای معلمین غیر تربیت بدنی قابلیت پیش بینی ۱۴% تعهد سازمانی معلمین غیر تربیت بدنی را دارد.
در فرضیه سوم ، بین تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی با معلمان غیر تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد، بین سطح تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی به توجه ۰۵/۰ p تفاوت آماری معناداری وجود ندارد. یعنی سطح تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی در یک سطح قرار دارد.
در فرضیه چهارم ، بین تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی با معلمان غیر تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود دارد، بین سطح تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی به توجه ۰۵/۰ p تفاوت آماری معناداری وجود ندارد. یعنی سطح تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی در یک سطح قرار دارد.
۵-۳ ) بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر تحلیل ارتاط بین تعهد حرفهای و تعهد سازمانی در معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان بود. نتایج پژوهش نشان داد تعهد سازمانی معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان در سطح مطلوب قرار دارد و بین میزان تعهد سازمانی معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد که نتایج پژوهش با یافته های پژوهش دنومن[۱۳۳] (۱۹۹۱) تحت عنوان تعهد سازمانی در باشگاه های ورزشی انجام دادن ، نتایج تحقیق نشان داد که هشت متغیر بصورت مشترک در این تعهد دخالت داشتند که عبارت بودند از: موارد مرتبط با مدیریت، تاکید باشگاه روی خدمات خود، عدم تاکید باشگاه روی موارد مرتبط با وضعیت، تاکید باشگاه روی جنبه های اجتماعی، مشارکت اعضا در فعالیت های بدنی و جسمانی، جنسیت. نتایج نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت از جمله مهمترین جنبه های تاثیر بر اعضا در باشگاه های ورزشی است و ویلیام[۱۳۴] (۲۰۰۳) نیز در تحقیق دیگری تفاوت های تعهد سازمانی را در میان یک نمونه مرکب از ۸۵۰ کارمند تمام وقت و ۱۴۹۰ کارمند پاره وقت بررسی کرد و به این نتیجه رسید که تفاوت معنا داری بین آنها وجود دارد. کاری و همکاران[۱۳۵] (۲۰۰۴) در تحقیقی متغیرهای اثر گذار بر تعهد سازمانی را به سه طبقه کلی طبقه بندی کردند. یکی از این طبقات متغیرهای مربوط به ادراک افراد از ساختار سازمانی است. که از آن جمله می توان به تمرکز ،تکراری بودن مشاغل، ارتباطات مناسب، فرصت های ارتقا در سلسله مراتب سازمانی و …. اشاره نمود. بین متغیرهای مذکور ساختار و توزیع عادلانه همبستگی بسیار قوی با تعهد سازمانی داشتند. منتهی تکراری بودن با تعهد سازمانی رابطه معکوس و با توزیع عادلانه رابطه مثبت داشت. همخوانی دارد. در سازمان های خدماتی مانند وزارت آموزش و پرورش که معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مسئول توسعه ابعاد روحی، جسمی و عقلانی دانش آموزان هستند، به دلیل این که بسیاری از موارد تاثیرگذار در تعهد سازمانی نهادهای متولی ورزش قهرمانی و حرفهای مانند شهرت اجتماعی و درآمدهای مالی هنگفت وجود ندارد، تعهد سازمانی از جایگاه بالایی برخوردار است. اگر معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی از تعهد سازمانی بالایی برخوردار باشند، احتمال کمتری وجود دارد که شغل خود را تغییر داده و یا شغل خود را ترک کنند و به احتمال زیاد سطح عملکرد بالاتری در شغل خود خواهند داشت. از سویی دیگر وجود تعهد سازمانی بالا در معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی میتواند اطلاعات مفیدی جهت برنامه ریزی ،سازماندهی، افزایش کارایی، عملکرد بالا، کاهش غیبت و تاخیر در اختیار مدیران و مسئولین مدارس و آموزش و پرورش قرار دهد. افزایش تعهد سازمانی موجب میشود که معلمین بیشتر تلاش کرده و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند. از سویی دیگر تعهد سازمانی بالا بر غیبت، تاخیر و جابجایی تاثیر منفی دارد، یعنی هرچه تعهد سازمانی بیشتر باشد غیبت و جابجایی کاهش خواهد یافت. سطح بالای تعهد، استمرار خدمت معلمین را در آموزش و پرورش سبب میشود، در این حالت وفاداری به آموزش و پرورش علیرغم فشارهای خارجی، در حد بالا و مطلوب قرار خواهد گرفت. بنابراین لازم و ضروری است که مسئولین وزارت آموزش و پرورش بدون توجه به نوع درسی که معلمین در مدارس آنها را آموزش میدهند، عواملی که میتواند تعهد سازمانی معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی را افزایش دهند شناسایی کرده و در تقویت آنها برنامههای جدی پیش بینی و اجرا کنند. در این راستا توجه به ارتقا سطح تحصیلی معلمین در قالب بورس تحصیلی، کمک هزینه های تحصیلی، توجه به نیازهای اولیه و ثانویه توصیه میشود.
نتایج پژوهش نشان داد تعهد حرفه ای معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان در سطح مطلوب قرار دارد و بین میزان تعهد حرفه ای معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد که نتایج پژوهش با یافته های پژوهش پیترز[۱۳۶] (۱۹۹۱) همسو است، وی نشان داد میزان تعهد و هویت کاری، میزان تعهد حرفه ای کارمندان و گارگران چیگاناها را بررسی کرده و تاثیر عواملی مانند جنسیت، ازدواج، نوع شغل، محیط خانوادگی، ایدئولوژیکی اجتماعی و سیاسی را بر روی این تعهدات را بررسی کرد. نتایج نشان داد که افراد اجتماعی تر از تعهد حرفه ای بالاتری برخوردارند. عوامل ایدئولوژیکی در بالا بردن تعهد حرفه ای موثر است ونگ و آمستردانگ[۱۳۷] (۲۰۰۴) در مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که تعهد حرفه ای مدیران ارشد از سایر مدیران بالاتر است و تعهد حرفه ای و سازمانی آنان با یکدیگر همبستگی مثبت دارد. مدیران با تحصیلات بالاتر دارای تعهد حرفه ای بیشتری نسبت به مدیران با تحصیلات پایین تر دارند. و همخوانی دارد. تعهد حرفه ای یعنی احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه خاص به بیان دیگر تعهد حرفهای اشاره بر تمایل و علاقه به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفه‌ای دارد(سانتوز[۱۳۸]، ۱۹۹۸). از سویی دیگر تعهد حرفه ای اشاره به این نکته دارد که افراد خودشان را درون طبقات مختلف اجتماعی ( از جمله حرفه ، گروه ، سازمان و نظایر آن‌) دسته بندی میکنند و از طریق آن خود را بر حسب عضویت در یک موجودیت خاص تبیین می کنند. یعنی افراد علاقه دارند تا در گروه یا دسته ای از جامعه قرار گیرند(اشفورث و میل[۱۳۹]، ۱۹۹۵). از اینرو وقتی معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی در استان کردستان دارای تعهد حرفهای مطلوب هستند به نظر میرسد در شغل احساس هویت میکنند و تمایل به استمرا خدمت به عنوان یک معلم در آموزش و پرورش و مدارس دارند. چنین حسی در معلمین احساس مسئولین آنها را افزایش میدهد که به نوعی تاثیر گذار در هویت روانی آنها در مدارس میگردد. معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی که از تعهد حرفهای مطلوب برخوردار هستند، می توانند نیازهای فعلی دانش آموزان را در دروس تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی برآورده سازند، بستگی دارد. اشخاصی که شدیدا درگیر شغل هستند، شغل را به‌عنوان بخش مهمی از هویت شخصی شان در نظر می گیرند. علاوه بر این، افراد دارای وابستگی شغلی بالا، بیشتر علایق خود را وقف شغل خود می کنند. از اینرو توصیه می شود به منظور افزایش بهره وری دروس تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی در مدارس مدیران آموزش و پرورش و مدیران مدارس معلمین را در تدریس دروسی به کار گیرند که مرتبط با رشته تخصیلی آنها باشد تا آنها با احساس هویت روانی و شغلی در مدارس با حداکثر توان موجب یادگیری و پیشرفت دانش آموزان گردند.
یافته های پژوهش نشان داد بین تعهد حرفهای و تعهد سازمانی معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان ارتباط معناداری وجود دارد و تعهد حرفه ای معلمین تربیت بدنی ۸۲% قابلیت پیش بینی تعهد سازمانی معلمین تربیت بدنی را دارد و تعهد حرفه ای معلمین غیر تربیت بدنی ۱۴% قابلیت پیش بینی تعهد سازمانی معلمین غیر تربیت بدنی را دارد که نتایج پژوهش با یافته های مطالعات برین[۱۴۰] (۲۰۰۵) که در تحقیقی به بررسی تعهد سازمانی و حرفه ای، ترک حرفه، در ادراک عملکرد مربیان دانشگاهی پرداخت. جامعه آماری شامل ۲۴۰ مرد و ۸۸ زن مربی بود. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای جنسیت، سبک زندگی و وضعیت تاهل رابطه ای با تعهد سازمانی و حرفهای و ابعاد آن ندارد. و ارتباط معنی داری بین تعهد سازمانی و حرفه ای وابعاد آن با ترک سازمان بدست آمد ، بردبار (۱۳۹۲)در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش با تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای کارکنان (مطالعه موردی: شرکت نفتی در جنوب ایران) نتایج حاکی از آن بود که فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی اسپیرمن، به بوته آزمون قرار داده شدند و تأثیر معنی دار و مثبت آن ها به اثبات رسید، به این معنی که مدیریت دانش با تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در مجموع رابطه مستقیم و معنی داری دارد.عنایتی و همکاران (۱۳۹۳)در پژوهشی با عنوان رابطه اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق حرفه­ای با تعهد سازمانی و ابعاد سه­گانه آن (عاطفی، مستمر، هنجاری) همبستگی معنی­دار و مثبت دارد. همچنین اخلاق حرفه­ای، قدرت پیش ­بینی تعهد سازمانی کارکنان را دارد ( ۰۰۱/۰ P<) ، به گونه ‎ ای که با افزایش یک نمره در اخلاق حرفه‎ای، میانگین نمره تعهد سازمانی کارکنان، ۲۸۴/۰ نمره افزایش خواهد داشت.افزایش یک نمره در اخلاق حرفه‎ای، میانگین نمره تعهد سازمانی کارکنان، ۲۸۴/۰ نمره افزایش خواهد داشت.همخوانی دارد. تعهد حرفه ای در بین معلمین به نوعی احساس هویت نسبت به یک گروه ، یکسری افراد، رشته تحصیلی و در نهایت شغل دارد. وقتی افرادی که در سطح دانشگاه با علاقه نسبت به تحصیل می پردازند به نوعی و آن رشته تحصیلی احساس تعلق پیدا می نمایند که به نظر می رسد چنین حسی در بین معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان بوجود آمده است. از سویی دیگر احساس تعلق نسبت به رشته تحصیلی توام با احساس تعلق به قومیتها و شاغل بودن در استان محل تولد از عواملی هستند که می توانند در توفیق و عدم توفیق معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تاثیرگذار باشند. از این رو وقتی معلمین با چنین حسی وارد محیط کار که همان مدارس است می گردند، نسبت به شغل خود احساس مسئولیت بیشتری می نمایند و تمام سعی و تلاش خود را به کار می گیرند تا با حداکثر توان برای دانش آموزان خدمت نمایند تا تمام ابعاد روحی، جسمی، اخلاقی، فکری و عقلی آنها را توسعه دهند. در چنین وضعیتی تلاش می نمایند کمترین غیبت را در مدارس داشته باشند و با حس همکاری و احترام متقابل به سایر معلمین و مدیران ودانش آموزان خدمت نمایند. در واقع چنین وضعیتی بیانگر تعهد سازممانی بالای آنهاست و به نوعی بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین تعهد حرفهای و تعهد سازمانی معلمین تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی است. اما نکته مهم در یافته های پژوهش قابلیت پیش بینی ۸۲% تعهد سازمانی از روی تعهد حرفه ای معلمین تربیت بدنی است که در معلمین غیر تربیت بدنی این میزان در حد ۱۴% می باشد. در این راستا به نظر می رسد معلمین تربیت بدنی به دلیل این که علاوه بر آموزش های علمی و تئوری در حوزه ورزش و تربیت بدنی نوعی ارتباط عاطفی با دانش آموزان، مدیران و معلمین سایر دروس برقرا می کنند و از بعد اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی خود را ملزم به رعایت بیشتر می نمایند، و همچنین نظر به این که بیشتر معلمین تربیت بدنی از ورزشکاران بوده که ورزش و
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.