دسترسی به منابع مقالات : تحلیل ارتباط تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت بدنی و …

تعهد سازمانی
شکل ۳-۲- مدل سه بخشی تعهد سازمانی می یر و آلن به نقل از چلادورای(۱۹۸۲)
در این مدل بهتر است تعهد عاطفی و مستمر و هنجاری به عنوان اجزای تعهد نگرشی در نظر گرفته شوند تا اینکه به عنوان انواع تعهد. بدین معنا که کارکنان می توانند هر یک از این حالت‌های روانی را با درجات متفاوت روانی تجربه کنند. پیش شرط های تعهد عاطفی مطرح شده در این مدل سه بخشی پیش شرطهای است که توسط مودای و همکاران (۱۹۸۲) مطرح شده است که به چهار دسته:
۱- ویژگی های شخصی ۲- ویژگی های شغلی ۳-تجربیات کاری ۴ –ویژگی های ساختاری طبقه بندی می شوند.
پیش شرطهای تعهد سازمانی مستمر عبارتند از
۱) حجم و اندازه گیری سرمایه گذاری افراد
۲) درک فقدان فرصت های شغلی در خارج از سازمان
این پیش شرط ها از کار تحقیق بیکر در سال ۱۹۶۰ گرفته شده است. از نظر بیکر احتمال اینکه کارکنان در سازمان باقی بمانند، رابطه مثبتی با حجم و اندازه سرمایه گذاری که آنها در سازمان کرده اند، دارد و همچنین با فقدان فرصت های شغلی در سایر سازمان ها مرتبط است.
و بالاخره بعد تکلیفی(هنجاری) تعهد سازمانی و حرفه ای تحت تاثیر تجربیات فرد قبل از ورود به سازمان و حرفه و تجربیات فرد بعد از ورود به سازمان و حرفه قرار می گیرد. اگر افرادی مهم مدت طولانی در یک سازمان مشغول بوده باشند و یا بر وفاداری به سازمان تاکید کرده باشند، فرد از نظر اجتماعی شدن خانوادگی و فرهنگی تعهد تکلیفی قوی نسبت به سازمان پیدا می کند.
۲-۲-۱۱-تعهد عاطفی
بعد عاطفی به دلبستگی عاطفی کارکنان و تعیین هویت شدن و مشارکت در سازمان اشاره می کند.و بیشتر تحقیقات انجام شده در بخش تعهد سازمانی روی تعهد عاطفی متمرکز هستند. (یانگ،۲۰۰۹[۸۵])مایر و دیگران (۱۹۹۰) معتقدند که تعهد عاطفی می تواند تجارب مثبت و برخورد های درون سازمان را توسعه دهد، تجاربی که با کارمندانی که سازمان رفتار آنها را پشتیبانی می کند ارتباط برقرار می کند.علاوه بر این کارمندان می توانند مفهومی از توانایی شخصی و خود ارزشی را توسعه دهند .مولر(۱۹۹۲) معتقد است تعهد عاطفی با احساس تعلق ،دلبستگی و وفاداری کارمندان به سازمان مرتبط است (میچائیل[۸۶]،۲۰۰۹).
در متون علمی تعهد عاطفی سازمانی و حرفه ای به عنوان کمیتی تعریف گردیده است که با آن یک کارمند هویت می یابد(می یر، آلن و اسمیت ). در واقع تعهد عاطفی بیانگر وابستگی فرد به سازمان است. این شکل از تعهد با تعهد نگرشی رابطه بسیار نزدیکی دارد و به عنوان وابستگی و تعلق خاطر به سازمان از طریق قبول ارزش های سازمانی و میل به ماندن تعریف می شود(مشبکی ۱۳۷۶). دانشمندان فوق به تحلیل رابطه بین تعهد عاطفی و متغیرهایی که مرتبط به تعهد عاطفی بوده پرداخته اند. در این تحقیقات همچنین پژوهشگران گزارش نمودند که پیش فرض های تعهد عاطفی در سه طبقه که به شرح شکل ۴-۲ صفحه بعد می باشد، دسته بندی می شود:
سن
عدالت
جنسیت
سابقه کار در سازمان
خود مختاری
حمایت سازمانی
حضور
عملکرد کارمند
کاهش ترک خدمت
شکل ۲-۴- پیش فرض هاو دستاوردهای تعهد عاطفی سازمانی و حرفه ای
۲-۲-۱۲-تعهد مستمر
تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداشهای ناشی از ماندن در سازمان می شود.تعهد مستمر درک هزینه را توسعه می دهد (سود در مقابل ضرر)،و مستلزم آن است که کارکنان از این سودها و ضررها آگاه باشند ،بنابراین کارکنان متفاوت که با شرایط یکسان روبرو می شوند ممکن است سطوح مختلف تعهد مستمر را تجربه کنند(میچائیل،۲۰۰۹).
برخی تعهد مستمر را تعهد فرد به تمایل انجام فعالیت های مستمر و بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مربوط به ترک سازمان تعریف کرده اند. به عبارت دیگر تعهد مستمر تمایل به انجام فعالیت های مستمر در سازمان است یا می توان گفت دربردارنده هزینه های متصور ناشی از ترک سازمان می باشد. هرچه میزان سرمایه گذاری فرد در سازمان بیشتر باشد احتمال ترک خدکت او کاهش و لذامیزان تعهد سازمانی افزایش می یابد، و هر قدر زمان کار افراددر یک سازمان طولانی تر شود، احتمال از دست دادن چیزهایی که طی این سال ها سعی کرده اند آن ها را برای خود حفظ کنند، بیشتر می شود. آلن و می یر در سال ۱۹۹۳ برای سنجش و تعین پیش شرط های تعهد سازمانی مطالعه هایی را انجام دادند که پیش شرطهای سازمانی مستمر را به صورت جدل زیر ارائه نمودند.
جدول(۲-۱) پیش شرط های تعهد سازمانی و حرفه ای مستمر

رردیف پیش شرط های تعهد مستمر توضیح
۱ مهارت ها نوع مهارت که فرد در سازمان فعلی کسب کرده و در سازمان های دیگر کاربرد ندارد.
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.