تحلیل ارتباط تعهد سازمانی و تعهد حر فه ای در معلمان تربیت بدنی …

پاول سی نیستروم[۱۲۹] (۲۰۱۲)در پژوهشی با عنوان بورس عمودی و تعهد سازمانی از مدیران کسب و کار آمریکا به بررسی کیفیت مبادلات عمودی که مشتمل بر ۱۷۱ مدیر و کارفرمایانشان می شود می پردازد. همه مدیران در سطوح متوسط بالایی در ۴۸ شرکت آمریکایی کار می کنند. رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی این فرضیه را ثابت نمود که کیفیت ارز عمودی، رابطه مثبت قوی با تعهد سازمانی را نشان می دهد و این رابطه حتی پس از کنترل چهار متغیر موقعیتی همچنان ادامه دارد. این مقاله مفاهیم را برای تحقیقات آینده و چند مفاهیم و موضوعات دیگر را برای تمرین مدیران و مشاوران ارائه میدهد.
جفری[۱۳۰] (۲۰۱۰) ابعاد تعهد حرفه ای با تعهد سازمانی تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده ها نشان داد که از مدل ۳ جزئی توسط مایر، آلن و اسمیت (۱۹۹۳) انجام شد که برای درک تعهد حرفه ای در میان حرفه های آفریقای جنوبی مناسب است.تجزیه و تحلیل نشان داد که آمارگیرهای آفریقای جنوبی بسیار به حرفه خود متعهد هستند.
حمیدی و کشتی دار(۱۳۸۱) در تحقیقی به بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه های کشور پرداختند. در این تحقیق ۶۱ مدیر و اعضاء هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشکده های تربیت بدنی پرسش نامه تعهد سازمانی مود وی، استرس و پرتر و پرسش نامه ساختار سازمانی ساسکین و موریس را تکمیل کردند. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی های فردی مدیران و اعضاء هیات علمی (سن، جنسیت، سابقه ورزشی و سطح تحصیلات) و میزان تعهد سازمانی آنها ارتباط معنی داری وجود ندارد. زنان نسبت به مردان تمایل به تعهد سازمانی بالاتری دارند. بین تعهد سازمانی و ساختار سازمانی نیز رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
زارعی (۱۳۸۱) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی ارتباط میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان” نشان داد که بین سن، سابقه و سطح تحصیلات مدیران و معلمان تربیت بدنی با تعهد سازمانی آنان ارتباط معنی داری وجود ندارد.
کوزه چیان و همکاران (۱۳۸۲) به بررسی تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و مربیان مرد آموزشگاه های استان خراسان پرداختند. نتایج نشان داد؛ که بین تعهد سازمانی و سن معلمان و مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.
گمینیان و همکاران (۱۳۸۳) در بررسی رابطه آزادی عمل دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان با تعهد شغلی آنان به یافته های زیر رسیدند:

  • بین آزادی عمل و تعهد شغلی دبیران رابطه مثبت وجود دارد.
  • بین آزادی عمل و هریک از ابعاد تعهد شغلی رابطه مثبتی وجود دارد.

شیخ و باقر زاده (۱۳۸۴) به بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت و بدنی آموزش و پرورش پرداختند. نتایج نشان داد که بین سابقه خدمت و میزان تحصیلات و تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد. بین سابقه خدمت و میزان تحصیلات و تعهد هنجاری و مستمر رابطه منفی مشاهده نشد. در نهایت بعد عاطفی در درجه اول و بعد مستمر و در نهایت هنجاری قرار دارد.
سلطان حسینی، امیر تاش، مظفری در سال ۱۳۸۴ به توصیف و مقایسه سبک های مختلف رهبری و تعهد سازمانی و ابعاد آن از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه های کشور پرداختند. نتایج نشان داد که بین ابعاد تعهد سازمانی در اعضاء هیات علمی تفاوت معناداری وجود دارد ( ۰۰۱/۰< p ). تعهد اعضاء هیات علمی در حد بالایی می باشد. در نهایت بین ابعاد تعهد سازمانی و ادراک اعضاء هیات علمی از سبک های رهبری رابطه معنی داری وجود دارد.
صباغیان راد، تندنویس، مظفری (۱۳۸۵) به بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسان تربیت بدنی عمومی پرداختند. جامعه آماری را مدرسان تربیت بدنی ۱ و ۲ دانشگاه‌های آزاد اسلامی بودند. نمونه آماری این پژوهش ۳۹۹ نفر از۵۰ دانشگاه شامل ۲۱۲ نفر هیات علمی و ۱۶۷ نفر حق التدریس بودند، که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین ویژگی های شخصی مدرسین هیات علمی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. در تمام موارد به جز شدت تعهد عاطفی، تفاوت های معناداری میان مدرسان هیات علمی و حق التدریس وجود دارد. در دو مورد فراوانی و شدت تهی شدن از ویژگی‌های شخصی، با جزء تعهد عاطفی رابطه معنی دارند. همچنین روابط معنی داری در مورد فراوانی تهی شدگی از ویژگی های شخصی و جزء تعهد عاطفی و هنجاری، و شدت آن با جزء تعهد عاطفی وجود دارد.
یثرابی (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین تعهد شغلی دبیران و جو سازمانی مدارس شهر ارومیه در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ پرداخت. نتایج نشان داد که بین عوامل جنسیت و مدرک تحصیلی با تعهد شغلی رابطه معناداری مشاهده نشد، اما بر اساس سابقه خدمت تفاوت معنادار بود.
طالب پور و امامی (۱۳۸۶) به بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی آموزشگاه های نواحی هشت گانه مشهد پرداختند. برخی از نتایج پژوهش نشان داد که میانگین تعهد سازمانی برابر با (۷۵/۷ ± ۴۹/۲۶ M± SD =) می باشد که بیانگر سطح تعهد سازمانی بالایی است. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.
خسروی زاده و خلجی (۱۳۸۷) به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی پرداختند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد سازمانی مدیران تربیت بدنی بود. آزمودنی ها عبارت بودند از ۶۶ مدیر تربیت بدنی و ۲۴۲ نفر از کارمندان تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه های تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی بود که به صورت تصادفی سهمیه ای بین آنها توزیع شد. یافته ها نشان داد تعهد عاطفی مدیران برابر(۰۲/۷ ±۸۵/۴۱=M±SD)، تعهد مستمر(۲۴/۷± ۰۴/۳۴ = M±SD) و تعهد هنجاری آنها (۵۳/۵ ± ۳۶/۳۵ =(M±SD است. همچنین بین تعهد عاطفی مدیران و نوع سازمان، بین انگیزه مدیران و نوع سازمان، بین توانایی و رشته تحصیلی مدیران، بین تعهد عاطفی و سابقه کار، بین تعهد عاطفی و سابقه مدیریت، بین تعهد هنجاری و سابقه کار، بین سابقه مدیریت و حمایت سازمانی و بین سابقه مدیریت و انگیزه مدیران رابطه آماری معنی داری وجود دارد. بین سایر عوامل، رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد.
قلی پور و اینالو (۱۳۸۷) به بررسی صحت و سقم کلیشه های منفی زنان در سازمان ها پرداختند. در این تحقیق سعی شد تا کلیشه های متداول در رابطه با تعهد سازمانی، عجین شدن با شغل و رفتار شهروندی سازمانی را در نهاد های آموزشی (آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی) بررسی شود. یافته های تحقیق که از یک نمونه ۸۱۹ نفره بود، نشان داد که تعهد سازمانی زنان نسبت به مردان در نهاد های آموزشی تفاوت معنی داری ندارد و تعهد سازمانی با عجین شدن با شغل و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی‌داری دارد.
در تحقیق زکی(۱۳۸۷)میزان تعهدسازمانی معلمان در سطح زیاد ارزیابی شده است. تفاوت معناداری در تعهدسازمانی معلمان به نفع معلمان مرد است. هم چنین روابط معناداری (۳۴r =0/ و ۳۶ r =0/ )بین حمایت سازمانی و هم چنین رضایت شغلی با تعهدسازمانی به ترتیب وجود داشته است. تحلیل مسیر برای آزمون تأثیرعوامل فردی، سازمانی و شغلی مؤثر بر تعهدسازمانی معلمان بیان می کند که بهترین مدل برای پیش بینی تعهدسازمانی معلمان شامل متغیرهای چهارگانه رضایت شغلی، حمایت سازمانی، جنس و مقطع تحصیلی تدریس است و سه متغیر سن، سالهای شغلی تدریس و میزان تحصیلات از مدل تحلیلی خارج می شود. تحلیل مسیر نشان می.دهد که متغیرهای جنس و مقطع تحصیلی هم به طورمستقیم و هم به طورغیرمستقیم بر تعهدسازمانی تأثیر دارد.حمید شکوری(۱۳۸۵)به بررسی رابطه میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر اسفراین پرداخته است . نتایج بیانگر این است که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان بالاتر از ۹۹ درصد رابطه وجود دارد .میزان رضایت شغلی معلمان در این پژوهش کمتر از متوسط (۳۸/۲) و میزان تعهد سازمانی آنان نیزکمتر از متوسط (۳۴/۲) میباشد .بیشترین میزان رضایت معلمان از نوع کار و همکاران و کمترین میزان رضایت مربوط به حقوق و ارتقا میباشد.دکتر علی اکبر امین بیدختی ومعصومه صالح پوردر سال (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدند که بین میزان رضایت شغلی و میزان تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنا داری برقرار است بدین معنا که هر قدر میزان رضایت شغلی فرد بیشتر شود تعهد سازمانی او نیز بیشتر میشود و برعکس .
تحقیق موغلی ، حسن پور (۱۳۸۸) با عنوان بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهراننشان داده است که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و فرضیات فرعی مربوط به آن به غیر از احساس مؤثر بودن و احساس داشتن اعتماد ار تباطی وجود ندارد . در ضمن میزان توانمندی کارکنان از سطح متوسط بالاتر و میزان تعهد سازمانی کارکنان از سطح متوسط پایین تر است نوروزی(۱۳۸۸)تحقیقی را با هدف بررسی میزان تعهد حرفه ای در بین کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشگاه شهید بهشتی وعوامل مؤثر بر آن انجام داد.نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که بین میزان تحصیلات، میزان حقوق، ابهام نقشهای شغلی ، احساس حمایت های سازمانی، احساسرضایت شغلی، احساس عدالت سازمانی، بیگانگی از کار ، نگرش و اعتقادات دینی، احساس نظارت سازمانی، احساس آنومی و وضعیت تأهل با میزان تعهد حرفه ای رابطه معنی دار وجود دارد. متغیرهای مستقل مجموعا۵/۲۴% از تغییرات متغیروابسته را تبیین میکنند.
در تحقیقی دیگری که توسط ساکی ، قلی پور هفتخوانی و رضایی (۱۳۸۹) با موضوع بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه ۶ شهر تهران انجام گرفته نتایج پژوهش نشان داده که : ۱-بین تعهد سازمانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.۲ – بین تعهد عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. ۳- بین تعهد مستمر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود ندارد .۴- بین تعهد هنجاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. ۵- بین تعهد سازمانی با مدرک تحصیلی معلمان رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. اما بین تعهد با سابقه شغلی و سن رابطه معنی دار وجود ندارد۶- نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که مدرک تحصیلی و وضعیت بومی بودن در پیش بینی تعهد سازمانی اثر منفی دارند. اما نوع استخدام (رسمی بودن)، سابقه شغلی، سن و رشته تحصیلی (علوم انسانی بودن) نمی توانند بر تعهد معلم تأثیرگذار باشند.
در تحقیق پورسلطانی زرندی و امیرجی نقندر(۱۳۹۰) با عنوان ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال ۱۳۹۰ به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای توصیفی و آزمونهای آماری کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتیجه آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را اثبات کرد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفه های تعهد سازمانی، تعهد عاطفی قدرت بیشتری برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد.
بردبار (۱۳۹۲)در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش با تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای کارکنان (مطالعه موردی: شرکت نفتی در جنوب ایران) نتایج حاکی از آن بود که فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی اسپیرمن، به بوته آزمون قرار داده شدند و تأثیر معنی دار و مثبت آن ها به اثبات رسید، به این معنی که مدیریت دانش با تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در مجموع رابطه مستقیم و معنی داری دارد.
عنایتی و همکاران (۱۳۹۳)در پژوهشی با عنوان رابطه اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق حرفه­ای با تعهد سازمانی و ابعاد سه­گانه آن (عاطفی، مستمر، هنجاری) همبستگی معنی­دار و مثبت دارد. همچنین اخلاق حرفه­ای، قدرت پیش ­بینی تعهد سازمانی کارکنان را دارد ( ۰۰۱/۰ P<) ، به گونه ‎ ای که با افزایش یک نمره در اخلاق حرفه‎ای، میانگین نمره تعهد سازمانی کارکنان، ۲۸۴/۰ نمره افزایش خواهد داشت.افزایش یک نمره در اخلاق حرفه‎ای، میانگین نمره تعهد سازمانی کارکنان، ۲۸۴/۰ نمره افزایش خواهد داشت.
زرگر و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان بررسی تعهد سازمانی و حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی ایران بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای بر اساس جنسیت، تأهل و گرایش تحصیلی تفاوت معنیداری مشاهده نشد. از آنجا که در این تحقیق بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای رابطه معنیدار مثبتی به دست آمده است، به مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی توصیه میشود برای دستیابی سریع و آسان به اهداف سازمانی، به تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی و خرده مقیاس های آن ها توجه جدی مبذول نمایند. توجه به تعهد سازمانی و حرفه ای اعضای هیئت علمی به افزایش کارآیی و اثربخشی در قالب ارتقای سطح علمی استادان و دانشجویان، تولید علم و به کارگیری آن در جامعه ورزشی منجر میشود.
کشاورز و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان ارتباط خودکار آمدی شغلی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان یافته های تحقیق نشان داد که خودکارآمدی شغلی مدیران به صورت مستقیم با ضریب مسیر ۷ با تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مستقیم معنادار و با رضایت مشتریان با ضریب مسیر ۵۱/۰ ارتباط مستقیم معنادار دارد. همچنین تعهد سازمانی کارکنان با ضریب مسیر ۶۱ /۰ با رضایت مشتریان ارتباط مستقیم دارد. همچنین خودکارآمدی شغلی مدیران نیز به طور غیر مستقیم با ضریب مسیر ۹۶/۰ و از طریق تعهد سازمانی کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش و جوانان ارتباط معناداری دارد.
کشاورز (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران یافته های تحقیق نشان داد که هوش هیجانی مدیران با ضریب تاثیر۶۴/۰ بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار است. در ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان، تعهد عاطفی با بار عاملی ۹۳/۰، خودتنظیمی با بار عاملی ۸۵/۰، مهارت اجتماعی با بار عاملی ۸/۰، همدلی با بار عاملی ۷۷/۰، خودانگیزشی با بار عاملی ۷/۰، خودآگاهی با بار عاملی ۶۵/۰، تعهد هنجاری با بار عاملی ۶۵/۰ و تعهد مستمر با بار عاملی ۵۱/۰ بیشترین نقش را دارند.
۲-۴- نتیجه فصل
در این فصل ابتدا به مبانی نظری درباره متغیر های پژوهش پرداخته شده که تعریف تعهد انواع تعد و تعاریف و دیگاه های نظری درباره تعهد سازمانی و حرفه ای بیان گردید سپس به بیان سابقه پژوهش پرداخته شده که در اکثر پژوهش ها ین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد.
۳-۱-مقدمه
دراین فصل به بیان روش انجام پژوهش جامعه آماری ،ابزار جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
۳-۲-روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است.
۳-۳- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری شامل تمامی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کردستان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ به تعداد ۶۲۴۱ بود که شامل ۳۴۵۵ نفر زن و ۲۷۸۶ نفر مرد بودند. برای انتخاب نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۳۶۴ نفر به صورت تصادفی – طبقهای تعیین شد که این تعداد را ۱۴۹ نفر خانم و ۲۱۵ نفر آقایان تشکیل دادند.
۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات
با توجه به هدف های پژوهش و ماهیت آن مناسب ترین روش برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز تکمیل پرسش نامه بود.
بدین منظور از سه پرسش نامه استفاده شد:
الف: پرسش نامه محقق ساخته ویژگی های جمعیت شناختی ( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، مرتبه علمی، سابقه تدریس، وضعیت استخدامی و گرایش تحصیلی)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.