تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه- قسمت ۱۸

 • بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج‏۳، ( قم : چاپ‏اول )

 

 • بی آزار شیرازی، عبد الکریم، رساله نوین، ج ۲، ( مؤسسه انجام کتاب، ۱۳۵۹ ش )

 

 • تاج بخش، محمد باقر، بیمه و انواع و شرایط آن، ( چاپ رنگین، ۱۳۳۷ ش )

 

 • جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ( تهران : انتشارات امیر کبیر، چاپ اول ۱۳۶۲ش )

 

 • جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دوره حقوق مدنی : عقد ضمان ،‌( تهران : کتاب های جیبی ،‌چاپ اول ۱۳۵۲ش )،

 

 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ( تهران : گنج دانش، چاپ چهارم ۱۳۶۸ ش )

 

 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج ۱، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۶۳ ش )

 

 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱، ( تهران : بنیاد راستار، چاپ اول ۱۳۵۷ ش )

 

 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۲ ( تهران : کتابخانه گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۸ )

 

 • جمالیزاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغا اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول ۱۳۸۰ )

 

 • جناتی شاهرودی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

 

 • جوهری، اسماعیل بن حمّاد، صحاح : تاج اللغه و صحاح العربیه، ج ۲، ( بیروت : دارالعلم للملایین، چاپ چهارم ۱۴۰۷ ه ق )

 

 • حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۸، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول ۱۴۰۹ ه ق )

 

 • حرّ عاملی، محمد بن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۵، ( بیروت : دار إحیاء التراث العربی، چاپ پنجم۱۴۰۳ه ق )

 

 • حسینی روحانی ، محمد صادق ،‌فقه الصادق ، ج ۲۰ ، ( قم : مؤسسه دارالکتاب ، چاپ سوم ۱۴۱۴ ه ق )

 

 • حلبى ، ابن زهره ، حمزه بن على حسینى ، غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ( قم : مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول ۱۴۱۷ ه ق )

 

 • حلّى ، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج ۲، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم ۱۴۱۰ ه ق )

 

 • حلّی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج ۲، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول ۱۴۰۷ ه ق‏ )

 

 • حلی، شیخ حسین، بحوث فقهیه، ( بیروت : مؤسسه المنار، ‏چاپ چهارم ۱۴۱۵ ه ق )

 

 • حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان ‏،‏ ج ۱، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول ۱۴۱۰ ه ق )

 

 • حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ج ۱، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم ‏۱۳۱۵ ق )

 

 • حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ‏تذکره الفقهاء، ج ۱۴، ( قم : مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، چاپ‏اول )

 

 • حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکره الفقهاء، ج ۲ (مؤسسه آل البیت علیهم السلام )

 

 • حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام‏، ج‏ ۲، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول ۱۴۱۳ ق‏ )

 

 • حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج ۶، ( قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم ۱۴۱۳ ه ق )

 

 • حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ‏( ‏چاپخانه حاج‏احمد آقا و محمود آقا، چاپ اول ۱۳۳۳ ه ق‏ )

 

 • حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف اسدی، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ۳، ( قم : مؤسسه اسماعیلیان چاپ اول ‏۱۳۸۷ ه ق)

 

 • حلّی، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‏، ج ۲، ( قم : مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم ۱۴۰۸ ه ق )

 

 • خامنه ای، محمد، بیمه در حقوق اسلام، (تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹ ش )

 

 • خمینی، روح الله موسوی ، تحریر الوسیله، ج ۲، ( قم : ‏مؤسسه دار العلم، چاپ اول )

 

 • خمینی، روح الله موسوی ، توضیح المسائل، ( انتشارات ارشاد اسلامی، چاپ سوم ۱۳۶۵ش)

 

 • خمینی، روح الله موسوی ، کتاب البیع ‏، ج‏ ۴، ( تهران : ‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، بی تا )

 

 • خمینی، روح‌الله موسوی ، تهذیب الأصول‏، (قم: ‏کتابفروشی اسماعیلیان، چاپ اول ‏۱۳۸۲ق)

 

 • خوئینی ، غفور ، حقوق تعهدات ، ( تهران : نشر زهد ، چاپ اول ۱۳۷۹ ش )

 

 • خویی، ابو القاسم موسوی ، مبانی العروه الوثقی، ج ۱، ( بی جا، بی تا )

 

 • خویی، ابو القاسم موسوی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج ۳، ( بیروت : دار الهادی، چاپ اول ۱۴۱۲ ه ق )

 

 • خویی، ابو القاسم موسوی ، منهاج الصالحین، ج ۲، ( قم : نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم ۱۴۱۰ ه ق )

 

 • خویی، ابو القاسم موسوی ، موسوعه الإمام الخوئی ( ‏شرح استدلالی عروه الوثقی )

 

 • دستباز، هادی، اصول و کلیات بیمه های اشخاص، ج ۱ ( تهران : انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم ۱۳۷۷ش )،

 

 • دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج ۳، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول ۱۳۷۲ )

 

 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ( بیروت و سوریه : دار العلم، الدار الشامیه، چاپ اول ۱۴۱۲ ه ق‏ )

 

 • راوندى ، قطب الدین سعید بن عبداللَّه بن حسین ، فقه القرآن ، ( قم : ‏مکتبه آیه الله المرعشی النجفی- رحمه الله ، چاپ دوم ۱۴۰۵ ه ق )‏

 

 • رواس قلعه جی، محمد، معجم اللغه الفقهاء، ( بیروت : دار النفائس، چاپ دوم ۱۴۰۸ ه ق)

 

 • روحانی، محمد صادق، المسائل المستحدثه، ( قم : مدسه الامام الصادق (ع) ، ۱۳۹۷ ه ق )

 

 • زبیدی، محمد مرتضی، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۲، ( مصر : دار احیاء التراث العربی،چاپ اول ۱۳۰۶ ه ق )

 

 • السالوس، علی أحمد، موسوعه القضایا الفقهیه المعاصره و الاقتصاد الاسلامی، ( بیروت : موسسه الریات، چاپ هفتم۱۴۲۶ه ق)

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • سلاّر( قاضی حلب)، حمزه بن عبد العزیز دیلمی، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، ‏( قم : ‏منشورات الحرمین، چاپ اول ‏۱۴۰۴ ه ق )

 

 • سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۷، جزء ۲، ( بیروت : دار احیاء التراث العربی، ۱۹۶۴م )

 

 • شرتونی لبنانی، اقرب الموارد، ج۱، (قم: مکتب آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۳ق)