×
خانه » پروژه و پایان نامه سری ششم » تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۴
15 نوامبر 2020

تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۱۴

. ت: آن. ↑
. ب، د، ج: تحقیق؛ ج: تحقیق. ↑
. ج: – به. ↑
. ج: – و. ↑
. ج: راسخ و ثابت. ↑
. ع، ج: و اگر. ↑
. ع: باشد. ↑
. ع، ج: بل. ↑
. ج: او. ↑
. ج: به. ↑
. ج: به . ↑
. ج، ن: آسمانی. ↑
. ت: اطاعت. ↑
. ج، ت، س، ن: آورد. ↑
. ج: حجاب. ↑
. س، ت، ج: بسیار و. ↑
. ن: الجمله. ↑
. س: وجوه جهتین. ↑
. ب، د، ج، س، ت، ع: دیگری. ↑
. الف(اصل): مملکت؛ د، ت، س، ع: ممکن است. ↑
. د، ج، ع، ت، س، ن: + آن. ↑
. ب، د، ج، ن، س، ع، ت: فی الارض است. ↑
. ج: اصدی؛ ت: بیرجندی. ↑
. د: بنانی؛ ع: ثانی. ↑
. د: متین. ↑
. س: – فامّا ناصر بتانی از جمله تلامذه او بود و به غایت ذکی و ذهین.روزی خلیفه. ↑
. د: گذاشت. ↑
. د، ت: نوشته است. ↑
. ع: ثانی. ↑
. س: – حاضر بود. ↑
. ت: عمل. ↑
. ع، ت، ج: می کند. ↑
. د، ع: مقابل. ↑
. ن، ع، ت: بود. ↑
. – بتانی حاضر بود و ابن اعلم به دلایلی که در استخراج ضمایر اعمالمی کند گفت: بر آن کاغذ نام خدای است جلّ جلاله. بتانی نیز در علامات و ادلّه متأمّل بود بر فور گفت. ↑
. ن، ج، س، ع: همه. ↑
. ع: شان؛ س، ت، ج: + شدّت. ↑
. ع، ج: عزّ شانه. ↑
. ج: پادشاه. ↑
. ن: – دلایلی که استادم می گوید مرا نیز معلوم شد.و گفتم نام خدای باشد.فامّا آن. ↑
. ج: و گفتم نام پادشاه است و اگر نام خدای بودی. ↑
. ن، س: است. ↑
. ع: تربیت. ↑
. ب، د، س، ن، ج، ت، ع: است. ↑
. ت: عقلاً. ↑
. ج: – او. ↑

مدیر سایت