تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی

 
. س، ج: نه. ↑
. س، ت، ج: از برای. ↑
. ج: – نفیس. ↑
. ع: احتلاج. ↑
. ج: – به. ↑
. الف: مفاجا؛ س، ت: مفاجات؛ متن قیاساً تصحیح شد. ↑
. ج: – و. ↑
. د: سخنها؛ الف: نسخها؛ متن قیاساً و اگر ناشی از نوع نگارش است بر اساس رسم الخط رایج که مبنای این تصحیح است، تصحیح شد. ↑
. ت: نشد. ↑
. ج: محملی. ↑
. ب، د، س، ن، ع، ج، ز: فرتوت؛ ت: – فرتوت. ↑
. ج، ع: – به. ↑
. ب، د: طاووس آن حضرت. ↑
. س، ج: -چنین. ↑
الف: مناقشها؛ متن قیاساً و اگر ناشی از نوع نگارش است بر اساس رسم الخط رایج که مبنای این تصحیح است، تصحیح شد. ↑
. د: زیانات. ↑
. ز: + ضم. ↑
. س، ح: – بیشتر. ↑
. ج: – تا. ↑
. س،ح : رسید. ↑
الف: تحفها؛ متن قیاساً و اگر ناشی از نوع نگارش است بر اساس رسم الخط رایج که مبنای این تصحیح است، تصحیح شد. ↑
. س،ت، ج: مر او از این مرض؛ ت: این ↑
. ج: در دست. ↑
. ج: این. ↑
. ج: هم. ↑
. ن: مرت. ↑
. الف: مراضی؛ متن مطابق است با: ع. ↑
. ج: گشت. ↑
. ب، ن، س، ع: استنشاق؛ د: استشاف. ↑
. ج: بدان جانب. ↑
. ت: برآمد. ↑
. ع، ج: + از. ↑
. الف(حاشیه)، ت: + سفید. ↑
. ج: – به خلوت. ↑
. س، ج: انصراف؛ ج،ع: مجال. ↑
. د: مجال؛ ت: افکار را مجال. ↑
. ج: چنانچه. ↑
. ت، ع: – در. ↑
. ت، ع: کردم. ↑
. ج: – مبادا. ↑
. ج: – که به. ↑
. الف: گردم؛ د: منجر گردد؛ متن مطابق است با: ن، س. ↑
. س، ج: – خود. ↑
. ج: + و. ↑
. الف: خشونت؛ متن مطابق است با: د. ↑

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.