تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۶

. ت: + هزار من از خاصه خود و پانصد من رخام سلطانی آن را که چهار شتر است ششصد من بار دارد و پانصد من از خاصه خود و صد من رخام سلطانی و شش شتر آن دیگری را نهصد من و او از پانصد من بار خود زیادت ندارد. ↑
. س: + که. ↑
. س، ن، ع: + بار. ↑
. س: + که. ↑
. س: + بود داد. ↑
. ج: پس. ↑
. ن: را. ↑
. س: + را. ↑
. ج: بدین. ↑
. س: + دینار. ↑
. د: و اگر انعام است ملاحظه بار را نمی باید نمود. ↑
. ع، ج،ب، د: تأثیری. ↑
. ع: داشت. ↑
. ن،ج،ع ،ب، د: خیانت. ↑
. س: ظاهر. ↑
. ت: مفاسد؛ ع: او. ↑
. ب، د: الزام؛ ج: التزام. ↑
. ن: غیر. ↑
. الف: فی واقع؛ متن مطابق است با: ن، س، ت،ب، د. ↑
. ج: + اثبات. ↑
. ع، ج: – باب. ↑
. د: کتابت. ↑
. ج: – لیکن. ↑
. ج: + آن امر. ↑
. ع، ج: – همه؛ ن: مراد او همیشه.. ↑
. س: حسد و کثرت نقض عداوت. ↑
. س: + عهد و. ↑
. ت: + عنایت. ↑
. ن، ت، س: + چنان؛.ع، ج: آن چنان. ↑
. ج: نمی یافت. ↑
. ع: – به غیر. ↑
. ت، س: خیر. ↑
. ت،د: – الم. ↑
. الف: ملالتها؛ متن مطابق است با: ن، س، ج، ع، د. ↑
. د: + فصل دوّم. ↑
. ع: – در. ↑
. ن: – تو. ↑
. ج: اگر ثمره و نتیجه. ↑
. ت،الف(حاشیه): + وزارت. ↑
. ج: – به تو. ↑
ب(حاشیه)، ن، س، ت، ع، ج، د: + تعالی. ↑
. ب(حاشیه)، د: منتج؛ الف، ب: منحج؛ متن قیاساً تصحیح شد. 
. الف: مفلج؛ ع، د: مفتح؛ ت: مصلح؛ متن مطابق است با: س، ن، ج، ب. ↑
. ج: – مثمر. ↑
. س: + جوده و. ↑
. ج: – بمنه و کرمه؛ ت: + آمین. ↑