تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۸

. ج: اعداد آن. ↑
. س: دوران. ↑
. ع: هر. ↑
. ب: قبیح. ↑
. ع، ج: – است. ↑
. ب: تَحلِّی بشیم؛ د: تجلی شیم. ↑
. ع: ابدی. ↑
. ت، د، س: تروی. ↑
. س: پسندیده. ↑
. ج: + است. ↑
. ج: هلاک و نکال. ↑
. س: – حکایت. ↑
. د: و ایاد. ↑
. ج: اشیاع. ↑
. ج: جهت. ↑
. ع،ج، ن، س،د: + طیّبه؛ ت: مشرّفه. ↑
. س، ج: حاضر. ↑
. ع: کرد. ↑
. ع: مجمع. ↑
. ج: – این. ↑
. ت: – رضا. ↑
. س،ن، ع،د: ترکان. ↑
. د: دانا. ↑
. ت: شدی. ↑
. ع، ج: سواره. ↑
. ت: رسید. ↑
. ت، س، ن:کسی. ↑
. ع: – امر؛ ت، ن: حکم. ↑
. ع: فرموده. ↑
. ت: به. ↑
. ج: + شدند. ↑
. د: سدره. ↑
. الف: ظاهراً “کاه” بعداً اضافه شده است؛ ب، د، ن، س: دست؛ ع: – گاه؛ ج: – گاه و. ↑
. ج: – ب. ↑
. ت: + به جهت. ↑
. س، ح: + خلایق؛ ع:+ اکابر. ↑
. د: سایر مردم از یمین و یسار من ایستادند و از برای هر کس؛ ج،ع: کس. ↑
. ج: آمد. ↑
. ع: + ب. ↑
. ت: این. ↑
. د: برضی. ↑
. س: – زمان. ↑
. د: نمی کرد. ↑
. ج: + من. ↑
. ع: می کردم. ↑
. ن، ت، س، ج: وجود. ↑

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir