تصحیح انتقادی کتاب دستورالوزاره یا وصایای خواجه نظام الملک طوسی- قسمت ۹

. ع: می نمودم. ↑
. ن، ت، س، ج:وجود. ↑
. س: – تسکین. ↑
. ع: + شبه. ↑
. س، ج: رفع. ↑
. ن، ت، ع: نمی کند. ↑
. الف: “کاه” بعداً اضافه شده است؛ ب، د، س،ن: دست؛ج: دست مند؛ ع: – گاه. ↑
. ع: – بس. ↑
. س: + اما. ↑
. ج: + مرض. ↑
. ع، و، ج: دهشتی. ↑
. د: بد هیکل و؛ ج: هیکل. ↑
. ج: که. ↑
. ج، ع: او. ↑
. ت: – یکی دیگر؛ ع: دیگری. ↑
. ت: ذات. ↑
. ج: – او پیدا شد. ↑
. ج: آن. ↑
. س، ج: – هر یک از دیگری. ↑
. ع: – چنان. ↑
. ج: معاودت. ↑
. ع، ج: – از خواب. ↑
. ت، س:- و خدای را شکرها کرد. ↑
. ج: + در. ↑
. ج: کوشیدم. ↑
. ج: کس. ↑
. س، ج: + و این نوبت. ↑
. ج، س: نمی گردیدند. ↑
. س، ت، ج: نگردم. ↑
. ج: – از خوف. ↑
. ن: نمی برد. ↑
. ج: + نیز. ↑
. ج: – که. ↑
. ج: – عرضه. ↑
. س، ت، ج: – خوش روی و. ↑
. ج: – همه. ↑
. ج: کردی. ↑
. ج: – بنشستی. ↑
. ع: یکی. ↑
. ج: ایشان. ↑
. ج: – آن. ↑
. ع: کیانند. ↑
. ت: + همه. ↑
. ج: + تو بودند. ↑
. ج: -و. ↑
. ع: نهایت. ↑