تعاریف اقتصاد و مالی رفتاری

تعاریف اقتصاد و مالی رفتاری

تعاریف زیر از اقتصاد و مالی رفتاری توسط محققان این رشته ارائه شده است :

اقتصاد رفتاری۱ ترکیب دوعلم اقتصاد و روانشناسی است و موضوع آن عبارتست از تحقیق و بیان علت محدودیت ها و پیچیدگی ها در عوامل اقتصادی ( (Gilad et al . 1986.

در اقتصاد رفتاری ، مفروضات اقتصاد کاملا عقلایی۲ کنار گذاشته  و به محدودیت های انسان و انحراف از تصمیمات عقلایی پرداخته است ((Camere .2006 .

مالی رفتاری رهیافت جدیدی در بازارهای مالی است تا مشکلات پارادیم سنتی و متعارف را بر اساس دستیافت های روانشناسی شناختی پاسخ دهد ( .(Barberis  et al . 2003

به نظر اسکول ۳[۱]دانش  مالی رفتاری که پارادایم جدیدی در مدیریت مالی می باشد ، عبارتست از مطالعه اثرات روانشناسی بر روی رفتار سرمایه گذاران و متعاقبا بر روی رفتار بازارها (راعی وفلاح پور،۱۳۸۳:۷۹).

به صورت کلی دانش مالی رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی با نظریه تصمیم و روانشناسی است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیرعادی مشاهده شده در حوزه دانش مالی می باشد(همان منبع).

مالی رفتاری و اقتصاد رفتاری در ارتباط نزدیک با یکدیگرند.رفتارسرمایه گذاران  که از عوامل مختلفی از جمله ادراک و حس آنان سرچشمه می گیرد . در فرایند تصمیم گیری ایشان تاثیر می گذارد . بنابراین انتخاب سرمایه گذاری ، تخصیص منابع پولی ، قیمت و بازده و توجه به عامل ریسک ، با توجه به رفتار عادی سرمایه گذاران تعیین می شود (سعیدی ، ۱۳۸۶).

در اقتصاد و مالی رفتاری ، نقش واکنش های طبیعی (نه لزوما عقلایی) رفتار انسانی به عنوان متغیری اثرگذار بر سایر متغیرهای اقتصادی و مالی(که در گذشته در نظر گرفته نمی شد)، با تاکید بیشتری مطالعه می شود . به اعتقاد تالر دیر زمانی نخواهد گذشت که واژه مالی رفتاری از بین خواهد رفت و دیدگاه ایجاد شده به عنوان رویکردی فراگیر به جا خواهد ماند. به عبارت دیگر توجه به عامل رفتار انسانی در نظریه ها ، جزء اصول موضوعه وارد خواهد شد و بیان آن ، توضیح واضحات خواهد بود،همچنان که روزگاری در کتاب های اقتصاد خرد واژه « با رویکرد ریاضی» نگاشته می شد ، ولی هم اکنون اقتصاد خرد اصولا با مدل های ریاضی توضیح داده می شود( ۱۹۹۹،.(Thaler

۱– Behavioral Economics

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

۲- Fully Rational

۳- Scool