تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی

تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی در اوایل قرن بیستم شناخته شد(Putnam ,2000,2003) و بدین گونه تعریف شد:«یک چیز قابل لمس برای بسیاری در زندگی روزانه افراد»(Hanifan, 1996: p130).

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. طرح این مفهوم در بسیاری از مباحث اقتصادی، نشان‌دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است. سرمایه اجتماعی در عمل مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان‌ها، می‌تواند شناخت جدیدی را از سیستم‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایجاد کرده و مدیران را در هدایت بهتر سیستم‌ها یاری کند (میرزایی مقدم، ۱۳۸۶).

معانی چند جانبه ای از سرمایه اجتماعی وجود دارد برای مثال بوردیو و واکوینت[۱](۱۹۹۲) سرمایه اجتماعی را بعنوان  منابع با ارزشی که یک شرکت از روابط شبکه ای خود بدست می آورد تعریف کرده اند در حالیکه هیت و ایرلند[۲](۲۰۰۲, p5) آن را بعنوان «روابط بین افراد و سازمانها که کار را ساده می کند و ارزش آفرین می باشد» تعریف کرده اند. (atten&Suseno,2006)

یکی از تعاریف مطرح این است:

«سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌‌شود»(فوکویاما ۱۹۹۹).

این تعریف مبتنی بر تئوری کلمن و بوردیو می باشد:سرمایه اجتماعی مانند شکلهای دیگر سرمایه (سرمایه فیزیکی ،مالی و هوشی)می باشد و افراد در یک رابطه اجتماعی خاص سرمایه گذاری می کنند شبیه انجام این کار در یک کار مالی خاص زیرا آنها معتقدند که برگشت سرمایه تنها از سرمایه گذاری پولی نیست.(Varheim, 2009:p139)و شبکه های احتماعی هم شبیه هر شکل سرمایه مفید میباشد(Lcook,et al ,2005).

ادلر و کون[۳](۲۰۰۲)ادعا می‌کنند سرمایه اجتماعی یک مفهوم «محافظانه» و «انعطاف‌پذیر» می‌باشد.

پورتیز[۴](۱۹۹۸) سرمایه اجتماعی را بعنوان توانایی موسس برای حمایت از مزایای مادی شبکه ها تعریف می کند.

فایست[۵](۲۰۰۰) سرمایه اجتماعی را انواع روابط موجود میان افراد و گروهها تعریف می کند برای مثال روابط کاری(دادوستدهای رسمی و حقیقی) ، روابط عکس العملی( اعتماد متقابل میان بازیکنان)و روابط همبستگی(ارتباط نمادین بین افراد جامعه)(Pare & V.Menzies, 2008: p54).

دایتن جانسن)[۶]۲۰۰۳) سرمایه اجتماعی را بدین گونه تعریف می کنند: سرمایه اجتماعی یک فداکاری فردی وتلاش برای ارتقاء مشارکت با‌دیگران می‌باشد.( Robert Oxoby, 2009:p1136)

در تعریفی دیگر سرمایه اجتماعی عبارت است از : استفاده از روابط بیرونی افراد در یک ساختار اجتماعی که به آنها اجازه می دهد تا فرصتها و روابط ناگشوده را با همکاری و مشارکت با یکدیگر درک کنند و بکار ببرند.( J. Ferri, & Deakins &hittam ,2009:p141)

دو سازمان بین المللی بسیار تأثیر گذار در زمینه سیاست های اجتماعی در سطح جهان که سرمایه اجتماعی را مورد توجه قرار داده اند،سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و بانک جهانی است. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه سرمایه اجتماعی را چنین تعریف کرده است: « شبکه ها، هنجارهای مشترک و ادراکاتی که همکاری درون و برون گروهی را تسهیل می کند»(کونت و هیلی، ۲۰۰۱، ۱۴) همچنین بانک جهانی در تعریف سرمایه اجتماعی آورده است:«سرمایه اجتماعی به نهادها، روابط و هنجارهایی دلالت می کند که شکل دهنده کیفیت و کمیت کنش های متقابل اجتماعی در یک جامعه است. سرمایه اجتماعی تنها مجموعه نهادهای بنیانی جامعه نیست، بلکه مجموعه ای از پیوندهاست که آن ها را کنار هم نگاه می دارد.»(نوغانی و اصغر پور،۱۳۸۷: ۳۹).

اخیراًیک نظریه درباره سرمایه اجتماعی بیان  شده است که به سرمایه اجتماعی از دیدگاه سازمانی نگاه می کند.لینا و وان بورین[۷](۱۹۹۹) سرمایه اجتماعی سازمانی را بدین گونه تعریف می‌کنند« یک منبع منعکس کننده خصوصیات روابط اجتماعی در سازمان ، توسط اعضای گروه که به یکدیگر اعتماد متقابل دارند هدف‌گرا تشخیص داده می شود» (Leana and Van Buren, 1999: p540).

در ادامه دس و شاو[۸] بیان می کنند «سرمایه اجتماعی بیشتر بعنوان یک مزیت دولتی(منابع سازمانی) دیده می شود تا یک مزیت خصوصی( منابع فردی) با توجه به مفهوم های گوناگون سرمایه اجتماعی، پارتز[۹](۱۹۹۸) بیان می کند که یک مفهوم جامع برای سرمایه اجتماعی وجود ندارد(Nahapiet and Ghoshal,1998: p252)

[۱]Bourdieu and Wacquant

[۲]Hitt and Ireland

[۳]Adler and kwon

[۴]Portes

[۵]Faist

[۶]Dayton-Johnson

[۷]Leana and Burren

[۸]Dess and Shaw

[۹]Partes

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید