توزیع فراوانی، درصد تجمعی، تحلیل اطلاعات

اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (مقیمی، 1391). دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌ توان به : اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی) ، روش موازی (همتا)، روش تصنیف (دو نیمه کردن)، روش کودر – ریچارد سون و روش آلفای کرونباخ اشاره نمود. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌ کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار 20 SPSS استفاده گردیده است.
پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته تعمیمی بسط یافته از مدل ترویج نوآوری راجرز34 می باشد. هر چند که روایی و پایایی بیشتر پرسش های مطرح شده در سطح بین الملل و نیز در داخل ایران چندین بار اثبات شده است لیکن به منظور حصول اطمینان بیشتر برای بدست آوردن نتایج بهتر روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در فصل بعد آورده شده اند.
3-6) شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه را به دو شکل توصیفی و استنباطی(تحلیلی) ارائه می کنیم. ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با بکارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشتهشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در راستای پاسخ به دو سوال پژوهش طراحی شد. سوال اول پیرامون میزان پذیرش CRM توسط بانک مورد نظر و سوال دوم در مورد عامل های تاثیرگذار بر پذیرش CRM بود. برای پاسخ به سوال اول از اطلاعات بخش اول پرسشنامه استفاده شد که شامل یک سوال مستقیم و 18 سوال غیر مستقیم در مورد میزان پذیرشCRM بوده است. از اطلاعات حاصل از روش غیر مستقیم با استفاده از روش آماری خوشه بندی35 برای تقسیم بندی افراد به دو گروه پذیرنده و نپذیرندهCRM استفاده نمودیم و نتایج در انتهای فصل 4 با نتایج روش خوداظهاری مقایسه گردید. در پاسخ به سوال دوم مطرح شده در پژوهش و نتیجهگیری از روشهای آماری و آزمونهای متفاوت با استفاده از نرمافزارهای SPSS20 و AMOS18 به نحوی که در فصل بعد خواهد آمد، استفادهگردید: برای محاسبه پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد، برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، شاخص kmo و آزمون بارتلت، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات و همچنین آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها استفاده گردید.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چندمرحلهایاست که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهمآمدهاند؛ خلاصه، کدبندی و دستهبندی… و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها بهمنظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند(خاکی، 1387) .
در این فصل ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان (افراد نمونه) و همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با بکارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشتهشده و در ادامه برای پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجهگیری از روشهای آماری و آزمونهای متفاوت با استفاده از نرمافزارهای SPSS20 و AMOS18 به نحوی که ذکر میشود، استفادهگردید: برای محاسبه پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد، برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها و آزمون بارتلت جهت تعیین کفایت نمونه استفاده شد. از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات و همچنین آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها استفاده گردید.

4-2) بخش اول: آمار توصیفی
4-2-1) چگونگی توزیع افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیتشناختی
بهمنظور آشنایی با پاسخ دهندگان، متغیرهای جمعیتشناختی آنان از قبیل: جنسیت، سن، تحصیلات، سابقه کار به تفصیل ارائه گردیدهاست.

الف) جنسیت
جدول (4-1). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت
متغیر
کمیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
جنسیت
مرد
104
3/69%
3/69%

زن
46
7/30%
100%
جمع کل
150
100%

منبع: دادههای پژوهش

نمودار (4-1). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت
منبع: دادههای پژوهش
در بررسی حاضر
از بین 150 پاسخدهنده و مطابق با جدول و نمودار (4-1)؛ ملاحظه میگردد که 104 نفر (69%) از پاسخدهندگان مرد و 46 نفر (31%) از پاسخدهندگان زن میباشند.
ب) توزیع فراوانی بر حسب سن
جدول(4-2). توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان
متغیر
کمیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
سن
30-20
73
7/48
7/48

40-30
69
46
7/94

50-40
2
3/1
96

بالای 50 سال
6
4
100
جمع کل
150
100%

نمودار (4-2). وضعیت سن پاسخ دهندگان
منبع: دادههای پژوهش
همان طور که در جدول 4-2 مشاهده می کنید بیشترین افراد (73 نفر) معادل 7/48 درصد بین 20 تا 30 سال و کمترین افراد بین 40 تا 50 سن داشته اند که (2 نفر) معادل 3/1 درصد می باشند. این ویژگی در نمودار ستونی (4-2) توصیف شده است.
ج) توزیع تحصیلات
جدول(4-3). توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
متغیر
کمیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
تحصیلات
دیپلم
7
7/4
7/4

فوق دیپلم
10
7/6
3/11

لیسانس
111
74
3/85

فوق لیسانس
22
7/14
100

دکتری
0
0

جمع کل
150
100%

نمودار (4-3). وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان

جدول و نمودار4-3 توزیع فراوانی تحصیلات افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند را نشان می دهد. که با توجه به نتایج 74 درصد دارای مدرک لیسانس، 7/14 درصد فوق لیسانس، 7/4 درصد دیپلم و 7/6 درصد فوق دیپلم بوده اند.
د) توزیع سابقه کار
جدول(4-4). توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان
متغیر
کمیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
سابقه کار
زیر 5 سال
69
46
46

10-5
47
3/31
3/77

20-10
29
3/19
7/96

بالای 20 سال
5
3/3
100
جمع کل
150
100%

نمودار (4-4). وضعیت سابقه کاری پاسخ دهندگان

جدول و نمودار 4-4 توزیع فراوانی سابقه کار افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند را نشان می دهد. که با توجه به نتایج 46 درصد از افراد زیر 5 سال (بیشترین آنها) و 3 درصد از افراد بالای 20 سال سابقه داشته اند (کمترین آنها).

4-2-2) چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی

شاخصهای توصیف دادهها به دو گروه شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی تقسیم میشوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهمترین شاخصهای مرکزی (میانگین36 و میانه37) و شاخصهای پراکندگی (واریانس38 و انحراف معیار39) مورد بررسی قرار میگیرند.

جدول (4-5). شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها

متغیرها
شاخص ها
حجم نمونه

شاخص مرکزی
شاخص پراکندگی

میانگین
میانه
انحراف معیار
واریانس

تعامل با CRM
54/3
66/3
59/0
35/0
150
مزیت نسبی
76/3
80/3
68/0
46/0
150
سازگاری
69/3
66/3
74/0
55/0
150
پیچیدگی
56/3
66/3
68/0
47/0
150
آزمون پذیری
70/3
00/4
79/0
62/0
150
رویت پذیری
83/3
00/4
89/0
80/0
150
نگرش مدیران به تغییر
88/3
80/3
64/0
40/0
150
جهت گیری بازار
66/3
86/3
73/0
54/0
150
جهت گیری نوآورانه
74/3
00/4
85/0
73/0
150
فرهنگ سازمانی
62/3
80/3
87/0
75/0
150
ادراک از قابلیت دسترسی به راه حلهای IT
88/3
00/4
60/0
37/0
150
رقابت شدید
85/3
00/4
58/0
34/0
150
استفاده از اطلاعات بهتر
84/3
00/4
66/0
44/0
150
رضایت مشتری
74/3
00/4
84/0
71/0
150
رضایت کارکنان
97/3
25/4
82/0
68/0
150
عملکرد تجاری
79/3
00/4
86/0
74/0
150
منبع: دادههای پژوهش
باتوجه به جدول (4-5)، متغیر رضایت کارکنان بیشتر میانگین (97/3) و متغیر تعامل با CRM (54/3) کمترین میانگین را دارا می باشد. همچنین پراکندگی داده های متغیر رویت پذیری با توجه به انحراف معیار بالاتر (89/0) بیشتر می باشد.

4-3) محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق

4-3-1) محاسبه پایایی با روش آلفای کرونباخ
مشهورترین آزمون برای پایایی سازگاری اجزاء عبارت از ضریب آلفای کرونباخ (برای پرسش ها یا اجزای چند مقیاسی) بکار می رود (سکاران، 1384).

: تعداد سؤالات پرسشنامه
: واریانس کل
: مجموع واریانس هر یک از سؤالات پرسشنامه

برای سنجش پایایی پرسشنامه های تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا 40 پرسشنامه به صورت پیش فرض در میان نمونه آماری توزیع شد و با استفاده از نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ انها به شرح زیر محاسبه شد.
جدول( 4-6). ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از ابعاد پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
متغیرها
872/0
18
تعامل با CRM
856/0
5
مزیت نسبی
778/0
3
سازگاری
702/0
3
پیچیدگی
710/0
2
آزمون پذیری

1
رویت پذیری
801/0
5
نگرش مدیران به تغییر
840/0
14
جهت گیری بازار
888/0
3
جهت گیری نوآورانه
833/0
5
فرهنگ سازمانی
819/0
4
ادراک از قابلیت دسترسی به راه حلهای IT
736/0
6
رقابت شدید
834/0
7
استفاده از اطلاعات بهتر
842/0
3
رضایت مشتری
871/0
4
رضایت کارکنان
710/0
4
عملکرد تجاری
90/0
87
آلفای کل پرسشنامه

با توجه به جدول 4-6 به دلیل اینکه ضرایب آلفای تمام متغیرهای تحقیق بالاتر از 7/0 می باشد می توان گفت پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است.
4-4) آمار استنباطی
در این مرحله از پژوهش برای تعیین نوع
آمار استنباطی ابتدا از آزمون کولموگروف– اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها و آزمون بارتلت جهت تعیین کفایت نمونه استفاده می شود. سپس با استفاده از آزمون های دیگر به بررسی فرضیات تحقیق و سایر تحلیل ها پرداخته می شود.
4-4-1) آزمون کولموگروف اسمیرنف
این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.
H0: دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
H1: دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (05/0) باشد توزیع دادهها نرمال میباشد. نتیجه این آزمون در جدول 4-7 نشان داده شده است.
جدول( 4-7). سطح معنی‌داری آزمون کولموگروف – اسمیرنف شاخص ها
مولفه ها
سطح معناداری Sig
مقدار آماره آزمون
نتیجه آزمون
تعامل با CRM
396/0
898/0
تأیید
مزیت نسبی
201/0
07/1
تأیید
سازگاری
210/0
06/1
تأیید
پیچیدگی
141/0
15/1
تأیید
آزمون پذیری
189/0
08/1
تأیید
رویت پذیری
664/0
728/0
تأیید
نگرش مدیران به تغییر
053/0
33/1
تأیید
جهت گیری بازار
126/0
17/1
تأیید
جهت گیری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *