حقوق صاحبان سهام-فروش پایان نامه کامل

شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت مورد توجه محققان قرار دارد، به شرح جدول(۲-۳)می‌باشد(فتحی ۱۳۸۶، ص ۳۰).
جدول(۲-۳)شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی(تلخیص از شباهنگ)
ردیف
شرح طبقه

 
 
عنوان شاخص ها
شرح شاخص
۱
نسیت های نقدینگی نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
نسبت جاری
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری
نسبت آتی
نسبت دارایی جاری غیر از موجودی به بدهی جاری
۲
نسبت های اهرم مالی
نسبت بدهی
نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها
نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
نسبت کل بدهی های بلند مدت به کل حقوق صاحبان سهام
دفعات واریز هزینه استقراض
نسبت درآمد قبل از مالیات به هزینه استقراض
نسبت پوشش هزینه های ثابت
نسبت حاصل جمع سود عملیاتی ، اجاره سرمایه و سایر درآمدهای به هزینه های ثابت
۳
نسبت های فعالیت
دفعات گردش کالا
نسبت بهای تمام شد کالای فروش رفته به متوسط موجودی کالا
دوره متوسط وصول مطالبات
نسبت حسابهای دریافتنی به متوسط فروش نسیه روزانه
نسبت گردش دارایی ثابت
نسبت درآمد فروش به دارایی های ثابت
نسبت گردش جمع دارایی ها
نسبت درآمد فروش به مجموع دارایی ها
۴
نسبت های سودآوری
نسبت سود ناخالص
نسبت سود ناخالص به درآمد فروش
نسبت سود عملیاتی
نسبت سود عملیاتی به درآمد فروش
نسبت سود خالص
نسبت سود خالص به درآمد فروش
نسبت بازده دارایی ها
نسبت سود خالص باضافه هزینه استقراض به جمع دارایی ها
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام عادی
نسبت سود خالص متعلق به سهامداران عادی به حقوق صاحبان سهام عادی
بخش سوم
پیشینه تحقیق

۲-۳-۱) مقدمه
محققان زیادی برای تعیین تأثیر استفاده ازIT در شرکت ها به جستجو پرداخته اند. در این بین تأثیر IT در عملکرد مالی شرکت ها نقش مهمی داشته است که در ادامه به بیان برخی از این تحقیقات و فعالیت ها پرداخته می شود.
۲-۳-۱-۱)تحقیقات خارجی
ـ در سال ۱۹۹۹ لین و ایی تحقیقی را با عنوان IT و عملکرد شرکت در ایالات متحده آمریکا انجام داده اند. در این تحقیق نقش پویایی محیطی و استراتژی شرکت را مورد بررسی قرار داده اند. لین و ایی به این نتیجه رسیدند که زمانی که تغییرات محیطی بزرگتر، استراتژی شرکت فعال تر و ارتباط میان CIO/CEO نزدیک تر است، سرمایه گذاری درIT تائیر قوی تری بر عملکرد مالی شرکت دارد. مدل ارائه شده در این تحقیق عبارت است از:
پویایی محیطی

سرمایه گذاری IT
عملکرد اقتصادی شرکت
استراتژی شرکت
هماهنگی CIO/CED

شکل۳_۱) مدل ارائه شده در تحقیق مینینگ فانگ و ریچارد ایی
سرمایه گذاری درIT توسط هزینه های سخت فزاری و نرم افزاری و سیستم های اطلاعات کامپیوتری اندازه گیری می شود و عملکرد اقتصادی شرکت توسط نرخ بازده دارایی ها (ROA) و نرخ بازده فروش (ROS) تعین می شود. محیط نیز از عوامل متعدد نظیر مشتریان، رقبا و دولت تقسیم می شود. پویایی محیطی نیز شامل درجه عدم ثبات در محیط است. هر چه محیط پیچیده تر باشد به اطلاعات بیشتر و بررسی مدوام نیاز خواهد داشت(Richard,1999&Mingfang).
– در سال ۲۰۰۴ اسریرام و استامپ در تحقیق خود تحت عنوان سرمایه گذاریIT در خرید، به بررسی پیامدهای استفاده ازIT در شرکت ها پرداختند. این مطالعه در بالتیمور به انجام رسیده است. در این مطالعه فرض شده است که سرمایه گذاری درIT به سبب افزایش کیفیت ارتباطات به کاهش هزینه های خرید، کاهش سیکل زمانی خرید و بهبود فرایند خرید شرکت ها می انجامد. مدل کلی تحقیق اسرایرام واستامپ عبارت است از:
شکل۳-۲) مدل کلی تحقیق اسریرام واستامپ
نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری در ITموجب کاهش هزینه خرید و کاهش سیکل زمانی فرایند خرید و بهینه سازی فرایند خرید می گردد. نمونه مورد تحقیق ، گروهی از مدیران بخش خرید شرکت های ایالات متحده بودند که از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند(Sriram & Stump,2004).
– در سال ۲۰۰۴ روبرت، ریچاردسون و لیم تحقیقی با عنوان سرمایه گذاری درIT و عملکرد شرکت به انجام رساندند. انگیزه کار این محققان حل تناقض مربوط به بازده سرمایه گذاری در ITبود که از نتایج محققان قبلی بدست آمده بود. در واقع مطالعه آنان در صدد تشریح متغیرهایی بود که ارتباط میان IT و عملکرد شرکت را تعدیل می کرد. این محققان بر این عقیده بودند که نتایجی که نشان از تأثیر منفی سرمایه گذاری در ITبر عملکرد شرکت دارد ناشی از وجود یک سری متغیرهای میانجی است که بی توجهی نسبت به آن ها موجب بازده منفی سرمایه گذاری در IT می گردد. به همین دلیل با بررسی سایر مطالعات قبل در این زمینه به ارائه مدل خود پرداخت:
بازده سرمایه گذاری در IT
سرمایه گذاری در IT
دوره زمانی
نوع صنعت و اندازه شرکت

شکل۳-۳)مدل کلی تحقیق روبرت، ریچاردسون و لیم
متغیرهای تعدیل کننده مورد بررسی در این تحقیق عبارت بودند از اندازه شرکت (میزان دارایی ها)، نوع صنعت و دوره زمانی. نتایج تحقیق می گوید هر چه دوره زمانی مطالعه به زمان حال نزدیک تر می شود تأثیر مثبت استفاده از IT در فعالیت شرکت بیشتر نمایان می شود. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد هر چه صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند به اطلاعات حساستر باشد اثر مثبت استفاده ازIT بیشتر خواهد شد و هر چه شرکت ها کوچکتر باشند (تعداد نیروی انسانی کمتر) بازده سرمایه گذاریIT بیشتر خواهد بود(Vernon & Roberts & Lim,2004).
ـ در سال ۱۹۹۸ زانگو مک کلوگدر ایالات متحده آمریکا تحقیقی را با عنوان تأثیر یادگیری و ظرفیت IT برعملکرد تجاری به انجام رساندند. این تحقیق در پی تعیین نحوه ارتباط میان یادگیری سازمانی و ظرفیت شرکت و ارتباط ظرفیت IT و عملکرد مالی (تجاری) شرکت می باشند.مدل ارا یه شده در این تحقیق به صورت شکل (۳-۴) است:
یادگیری سازمانی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ظرفیت IT
عملکرد تجاری