مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

دانلود تحقیق در مورد بهبود عملکرد

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
اصلاحی به صورت هدفمندتر و در سطح مولکولی نیز شکل گرفت. مطالعات بیوشیمیایی و ژنتیکی بر روی گیاهان و ارگانیسمها سبب شد تا انواع جدیدی از نشانگرهای ژنتیکی کشف شوند که سهم بزرگی را در اصلاح گیاهان ایفا نمایند. از نظر تاریخی میتوان گفت بهبود عملکرد گیاهان با کمک روشهای ژنتیکی بسیار بیشتر از هر عامل دیگری موثر بوده است (باقری و