مهر ۷, ۱۳۹۹

دانلود تحقیق در مورد توسعه کشاورزی، پوشش گیاهی، حمل و نقل، توسعه شهر

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
حیوانات، بهرهبرداری بیرویه بشر از درختان جنگلی، توسعه شهرنشینی و صنعت، توسعه شبکه راههای مختلف و امکانات حمل و نقل، توسعه کشاورزی مدرن و جایگزینی ارقام اصلاح شده به جای ارقام بومی، اثرات سوء استفاده از نهادههای کشاورزی مثل سم و کود و بالاخره اثرات سوء استفاده از ماشینآلات سنگین بر روی بافت خاک و پوشش گیاهی اشاره نمود (وجدانی،