تیر ۱۶, ۱۳۹۹

دانلود تحقیق در مورد سوانح طبیعی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
بودند (اسمل و همکاران، ۱۹۹۵)۲۲. بنابراین گیاهان با تمام ارزشهای مادی که برای بشر دارند متاسفانه به دلیل سیستمهای دفاعی ضعیف خود تحت تاثیر عوامل فرساینده منابع ژنتیکی متعددی قرار گرفته و به سرعت به زوال و نابودی کشیده میشوند.
از مهمترین عوامل فرساینده منابع ژنتیکی میتوان به سوانح طبیعی مانند سیل، آتشسوزی، چرای بی رویه