مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

دانلود تحقیق در مورد مورفولوژی، تکرارپذیری

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۱۳۸۸). البته از صفات فنوتیپی در صورتی به عنوان یک نشانگر استفاده میشود که در محیطهای مختلف از تکرارپذیری بالایی برخوردار باشند (باقری و همکاران، ۱۳۸۶). تا چند سال اخیر، نشانگرهای مورفولوژیکی برای ایجاد نقشههای ژنتیکی در گیاهان، صفات مورفولوژیکی از قبیل پا کوتاهی، شکل برگ و غیره مورد استفاده قرار میگرفتند. این گونه نشانگرها دارای