دانلود پایان نامه

همکاران، ۱۳۸۸). کاربرد نشانگرهای ژنتیک به دهها سال پیش از کشف DNA به عنوان مادهی ژنتیک مربوط میشود. صفات مورفولوژی که عمدتا توسط یک ژن کنترل میشوند، به عنوان نشانگرهای ژنتیک مورد استفاده قرار میگیرند. این نشانگرها شامل دامنه وسیعی از ژنهای کنترل کنندهی صفات فنوتیپی هستند و جزء نخستین نشانگرها به شمار میآیند (نقوی و همکاران،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه دربارهکف،، سطحی،، ،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید