مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

دانلود تحقیق در مورد مورفولوژی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
همکاران، ۱۳۸۸). کاربرد نشانگرهای ژنتیک به دهها سال پیش از کشف DNA به عنوان مادهی ژنتیک مربوط میشود. صفات مورفولوژی که عمدتا توسط یک ژن کنترل میشوند، به عنوان نشانگرهای ژنتیک مورد استفاده قرار میگیرند. این نشانگرها شامل دامنه وسیعی از ژنهای کنترل کنندهی صفات فنوتیپی هستند و جزء نخستین نشانگرها به شمار میآیند (نقوی و همکاران،