تیر ۱۶, ۱۳۹۹

دانلود تحقیق در مورد مورفولوژی

محیط قرار میگیرند. مورفولوژی یا فنوتیپ نتیجه ساختار ژنتیکی و اثر متقابل آن با محیط است (فارسی و باقری، ۱۳۸۳).
این صفات فراوانی و تنوع بسیار محدودی دارند، در حالی که نشانگر بایستی از تنوع بالایی برخوردار باشد. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
اغلب صفات مورفولوژی در مراحل انتهایی رشد بروز میکنند و باید برای ظهور آنها منتظر ماند که در مورد گیاهان چند ساله