تیر ۱۴, ۱۳۹۹

دانلود تحقیق در مورد مورفولوژی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
زمان بیشتری میبرد (باقری و همکاران، ۱۳۸۶).

۱-۹-۲-نشانگرهای بیوشیمیایی۳۲
از آنجایی که نشانگرهای مورفولوژیکی از معایبی برخوردارند که از ارزش آنها به عنوان یک نشانگر ژنتیکی میکاهد لذا محققان به این فکر افتادند که قدم را فراتر نهاده و تفاوتهای بیوشیمیایی بین افراد را در سطح مولکولهای آلی نظیر پروتئینها که ماحصل بیان ژنهای