مرداد ۱۸, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه ارشد درباره استان خوزستان، استان اصفهان، اطلاعات مربوط

ها، ‌‌‌سرشار از گیاهان داروئی وصنعتی است که از دیر باز برای انواع مصارف بویژه درمان بیماری ها مورد استفاده افراد بومی و غیربومی .
شکل ۳-۷ نقشه پهنه بندی اقلیمی سیلیانوف در استان چهار محال وبختیاری
منبع :هواشناسی استان چهار محال وبختیاری
۳-۳-۷-حیات وحش:
در این استان بالغ بر ۲۹۴ گونه جانوری از ۱۸۵جنس وابسته به۹۰ خانواده مشاهده شده است ( جدول۳-۳).
جدول‌۳-۳گونه های مختلف جانوری
پرندگان
۱۷۰ گونه
خزندگان
۳۵ گونه
ماهیان
۲۲ گونه
پستانداران
۶۲ گونه
دوزیستان
۵ گونه
منبع:داودی و همکاران ۱۳۸۰
از جمله گونه های جانوری منطقه مورد مطالعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
گراز، ‌‌‌روباه، ‌‌‌گرگ، ‌‌‌خرس، ‌‌‌سمور، ‌‌‌پلنگ، ‌‌‌خرگوش، ‌‌‌میش، ‌‌‌بزکوهی، ‌‌‌گوسفند، ‌‌‌بز، ‌‌‌قوچ، ‌‌‌میش، ‌‌‌الاغ، ‌‌‌مار،‌‌‌ لاک پشت، ‌‌‌سوسمار، ‌‌‌سمندر، ‌‌‌خرچنگ، ‌‌‌موش صحرایی.
پرندگان مختلف از جمله لک لک، ‌‌‌اردک، ‌‌‌غاز، ‌‌‌کلاغ، ‌‌‌کبک، ‌‌‌فاخته، ‌‌‌بلبل، ‌‌‌حواصیل‌،‌‌‌ گنجشک‌،‌‌‌ سار‌، ‌‌‌دراج‌، ‌‌‌کلاغ جیک نیز در منطقه وجود دارد.
۳-۳-۷-۱-گونه های نادر گیاهی وجانوری:
این منطقه دارای تنوع بسیار زیاد گونه های گیاهی و جانوری است به گونه ای که گیاهان دارای ۹۲۳ گونه و جانوران دارای ۲۹۴ گونه می باشند.
از جمله گونه های نادر گیاهی موجود در منطقه به موارد زیر می توان اشاره کرد:
کنگر، ‌‌‌ریواس، ‌‌‌شنگ، ‌‌‌آویشن، ‌‌‌لا له واژگون، ‌‌‌لاکال، ‌‌‌کرسو، ‌‌‌سقز، ‌‌‌موسیر،‌‌‌ گل برنجاس و…….
واز گونه های نادر جانوری می توان به موارد زیر اشاره نمود:
لک لک، ‌‌‌غاز، ‌‌‌کبک، ‌‌‌گراز، ‌‌‌روباه(داودی،‌‌‌ شیوندی،‌‌‌ ۱۸:۱۳۸۵)
جدول۳-۴ انواع پرندگان وتعداد گونه های آن در استان چهار محال وبختیاری
ردیف
خانواده
تعداد گونه
ردیف
خانواده
تعداد گونه
۱
باز،‌‌‌ عقاب،‌‌‌ لاشخور
۱۸
۲۲
آبجلبک
۴
۲
توکا
۱۸
۲۳
جغد
۳
۳
مرغابی
۱۴
۲۴
پرستو
۳
۴
سسک
۹
۲۵
چرخ ریسک
۳
۵
حواصیل
۷
۲۶
مهره
۳
۶
کشیم
۵
۲۷
لک لک
۲
۷
کبوتر
۵
۲۸
دارکوب
۲
۸
سلیم
۴
۲۹
درنا
۱
۹
چکاوک
۴
۳۰
شبگرد
۱
۱۰
یلوه
۳
۳۱
کوکر
۱
۱۱
سنگ چشم
۳
۳۲
سسبز قبا
۱
۱۲
کمر گلی
۳
۳۳
هد هد
۱
۱۳
اکراس
۲
۳۴
الیکائی
۱
۱۴
ماهی خوراک
۲
۳۵
آووست
۱
۱۵
بالک خوراک
۲
۳۶
فلامیینگو
۱
۱۶
کاکائی
۲
۳۷
زنبور خوار
۱
۱۷
شاهین
۷
۳۸
سار
۱
۱۸
دم جنبانک
۷
۳۹
زیرآبردک
۱
۱۹
کلاغ
۶
۴۰
چرخ ریسک دم دراز
۱
۲۰
زردیره
۶
۴۱
قرقاول
۵
۲۱
گنجشگ
۵
(منبع :شیوندی و همکاران،‌‌‌ ۲۲)
۳-۴- منابع آبی:
منابع آبی این استان از دو بخش آبهای جاری وآبهای زیرزمینی تشکیل یافته است. آبهای جاری استان باتوجه به کوهستانی بودن آن وداشتن ارتفاعات برفگیر از رودخانه های پرآب ودائمی تشکیل یافته است.بخصوص زردکوه به عنوان یک کانون آبگیر دائمی شناخته شده وسرچشمه دو رودخانه دائمی ایران یعنی زاینده رود وکارون می باشد.
باتوجه به جهت ارتفاع که از شمال غربی به جنوب شرقی است، ‌‌‌شبکه آبهای روان منطقه به دو قسمت تقسیم می شود: یکی به سمت حوزه زاینده رودسرازیرشده وبخش دیگر حوزه کارون علیا را بوجودمی‌آورد.
قسمتی از آبهایی که از ارتفاعات شمال غرب استان سرجشمه گرفته وبه سمت شرق جریان می یابند.
پس ازاتصال به یکدیگر رود خانه زاینده رود را تشکیل میدهندوپس از طی مسیر طولانی در شرق از منطقه خارج وبه باتلاق گاوخونی منتهی می گردند.آبهای حوزه کارون نیز به سوی استان خوزستان جریان می‌یابند.
تونل کوهرنگ که در جنوب چلگرد حفر گردیده قسمتی ازآب کوهرنگ را پس ازاتصال به شاخه میان رودان به، ‌‌رود دیمه وصل می نماید.بخش اعظم استان چهارمحال وبختیاری سرچشمه های کارون محسوب می گردند که از اتصال سه شاخه اصلی وچندین شاخه فرعی تشکیل می شوندواز مرکز تاجنوب ومغرب این منطقه رادربرمیگیرد. شاخه های اصلی کارون عبارتند از:آبهای کوهرنگ وبازفت در غرب وشمال غربی استان‌،‌‌‌ آبهای کیار وونک شمال شرقی وشرق‌،‌‌‌ رودخانه های ماربره وخرسان در جنوب شرق وشرق منطقه وآب منج که به کارون میریزد.آبهای زیرزمینی استان با توجه به وضعیت خاک استان دارای تقسیماتی است که در اشکال مختلف مورد بهره برداری قرار میگیرد.
در استان چارمحال وبختیاری حدود ۲۰۰رودخانه بزرگ وکوچک همراه با شبکه گسترده نهرها و جویبارهای دو رودخانه وسیع وپرآب کارون و زاینده رود جریان دارند.شاخه های اصلی کارون عبارتند از:
رود خانه کیار‌، ‌‌‌رودخانه آق بلاغ‌،‌ آب ونک، ‌‌رودخانه کره‌، ‌‌رودخانه سبزکوه، ‌‌رود خانه چله خان، ‌‌رودخانه لردگان‌، ‌‌رودخانه خرسان، ‌‌رودخانه بازفت‌، ‌‌‌رودخانه کارون‌،‌‌‌ آب کوهرنگ آب کری، ‌‌آب جونقان‌، ‌‌‌آب جهان بین‌، ‌‌آب دره کل‌، زاینده رود‌،‌‌آبهای گرنگ‌، ‌‌کته‌،‌‌‌ صمصامی‌، ‌‌منج وسر آب. دیگر منابع آبی استان تالاب ها‌،‌‌‌ آبشارها و چشمه ها می باشد.(هوا شناسیاستان چهارمحال و بختیاری ‌، ‌‌۱۳۸۲)
جدول شماره ۳-۵حوزه های آبریز موجود در استان
حوزه آبریز
نام اختصاری
حوزه آبریز سطح بالاتر
مساحت( کیلومتر مربع)
رودخانه بازفت
بازفت
کارون بالا
۲۱۷۸
رودخانه کوهرنگ از تلاقی کارون تا سد تونل سوم
پایاب کوهرنگ
کوهرنگ
۱۰۲۴
رودخانه کوهرنگ
کوهرنگ
کارون بالا
۱۲۷۸
رودخانه خرسان از محل تلاقی با رودخانه کارون تا تلاقی دو شاخه گرم رود و ماربر
پایاب خرسان
۱۶۷۴
خرسان
رودخانه کارون از بالادست تلاقی خرسان تاپایین دست تلاقی رودخانه بازفت به استثناء حوضه آبریز رودخانه
کارون گته
۲۰۲
کارون بالا۱
رودخانه آق بلاغ در بالادست تلاقی با رودخانه سولگان
آق بلاغ
۸۶۲
آب ونک
رودخانه کارون از بالادست تلاقی رودخانه بازفت تا پایین دست تلاقی رود آب ونک
کارون بالا۲
۷۹۵
کارون بالا
منبع:طرح جامع گردش گری استان چهارمحال و بختیاری
کل ریزش های جوی استان سالیانه حجمی برابر ۱۰ میلیارد متر مکعب است که از این رقم مجموع کل پتانسیل آب سطحی و زیرزمینی استان حجمی برابر ۵/۸ میلیارد متر مکعب محاسبه شده است.
به طور کلی ۸۶% از مساحت استان را گستره های کوهستانی و۱۴% مساحت آن را دشت های آبرفتی تشکیل می دهد که حدود ۹% از کل گستره استان مربوط به حوزه آبریز زاینده رود و ۴% از کل گستره آن مربوط به حوزه آبریز دره و قسمت عمده آن یعنی ۸۷% از کل گستره استان چهارمحال و بختیاری مربوط به حوزه کارون است. جمع کل پتانسیل منابع حوزه (حجم آب) ۵/۸ میلیارد متر مکعب می باشد.
جدول شماره۳-۶ منابع آب استان چهارمحال و بختیاری (اطلاعات مربوط به سال ۱۳۸۴)
شهر
حجم آب خام(متر مکعب)
حجم مخازن( متر مکعب)
ظرفیت تأمین( لیتر در ثانیه)
منابع سطحی
منابع زیر زمینی
کل استان
۳۴۶۶۴۷۶
۳۷۸۹۶۵۹۹
۱۱۲۵۰۰
۲۰۸۱
اردل
۳۷۸۹۶۵۹۹
۱۱۲۵۰۰
۲۰۸۱
باباحیدر
۱۰۵۸۳۸
۷۱۹۰۸۹
۲۵۰۰
۴۴
بروجن
۴۵۹۹۵۳۰
۱۵۰۰۰
۲۱۲
بلداجی
۸۵۴۳۲۳
۴۵۰۰
۵۵
بن
۸۴۷۷۰۲
۳۱۰۰
۴۶
جونقان
۱۵۶۳۲۵۵
۳۸۰۰
۶۸
چلگرد
۳۶۳۴۱۰
۱۵۰۰
۲۳
سامان
۱۳۰۸۶۵۸
۵۲۰۰
۵۲
سفیددشت
۲۹۹۱۶۱
۲۰۰۰
۱۸
سورشجان
۱۰۴۱۳۹۴
۳۵۰۰
۶۴
شلمزار
۹۶۰۶۲۷
۲۰۰۰
۴۷
شهرکرد
۱۱۲۲۰۱۸۹
۲۴۰۰۰
۵۰۲
طاقانک
۴۲۱۲۰۰
۲۰۰۰
۲۳
فارسان
۱۹۱۷۰۹۶
۲۲۱۰۳۰۲
۵۴۰۰
۲۷۵
فرادنبه
۶۶۳۵۲۷
۳۵۰۰
۴۸
فرخشهر
۲۸۴۹۷۱۹
۷۸۰۰
۱۷۱
کیان
۱۰۸۷۱۳۱
۳۷۵۰
۴۱
گندمان
۴۱۴۳۳۷
۲۲۵۰
۳۶
گهرو
۴۱۵۶۷۲
۲۲۲۶۱۵
۲۱۰۰
۲۷
لردگان
۲۳۴۷۴۹۱
۴۲۰۰
۸۱
ناغان
۳۴۱۰۲۶
۲۳۱۸۸۸۳
۳۵۰۰
۲۰
هفشجان
۱۴۱۹۱۵۹
۳۸۰۰
۷۶
سودجان
۶۰۱۱۶۱
۵۰۰
۳۲
مال خلیفه
۳۲۳۴۳۴
۲۵۰
۲۱
نافچ
۵۶۵۷۰۸
۶۰۰
۳۷
آلونی
۲۷۲۰۸۰
۲۵۰
۱۸
منبع :شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری
شکل۳-۸‌ حجم آب خام در شهر ها ی استان چهارمحال و بختیاری
منبع :شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری
در شکل ۳-۸ دیده می شود که حجم آب خام زیر زمینی در استان در حدود ۵/۱۳ برابر حجم آب خام سطحی است. متآسفانه در استان تصفیه خانه آب وجود ندارد و این حجم قابل توجه آب، ‌‌‌قابل استفاده در بخش های خانگی نمی باشد. در بیشتر شهرهای استان منابع آب سطحی ضعیف و منابع آب زیر زمینی غنی هستند. فقط چلگرد و مال خلیفه دارای منابع آب سطحی و فاقد منابع آبی زیر زمینی می باشند. البته این گمان وجود دارد که به دلیل سنگلاخی و کوهستانی بودن چلگرد بررسی های دقیق و گمانه زنی به منظور یافتن منابع آبی زیر زمینی صورت نگرفته است.
۳-۵-جغرافیای انسانی استان چهارمحال و بختیاری:
۳-۵-۱-جمعیت :
استان چهار محال و بختیاری با وسعتی معادل ۱۶/۵۳۳ کیلومتر مربع به عنوان بیست و ششمین استان و از نظر مساحت از شمال و شرق به استان اصفهان، ‌‌‌از شمال غربی به استان لرستان، ‌‌‌از غرب به استان خوزستان و از جنوب به استان کهگیلویه و بویر احمد محدود می شود.جمعیت استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵(۸۵۷۹۱۰)نفربوده است.که از این تعداد ۴۳۱۶۴۴ نفر مرد و ۴۲۶۲۶۶ نفر را زنان تشکیل میدهد.
جدول شماره۳-۷جمعیت بر حسب جنس و سن آبان ۱۳۸۵
گروه عمده سنی
مرد و زن
مرد
زن
اطفال کمتر از ۱ سال
۱۵۰۶۶
۷۶۴۴
۷۴۲۲
نوباوگان۵-۱
۷۰۳۹۸
۳۵۹۸۷
۳۴۴۱۱
کودکان ۱۰-۶
۷۱۳۹۵
۳۶۲۷۱
۳۵۱۲۴
نوجوانان ۱۴-۱۱
۷۶۶۰۷
۳۸۹۸۲
۳۷۶۲۵
جوانان ۲۴-۱۵
۲۲۹۴۸۱
۱۱۳۵۶۲
۱۱۵۹۱۹
میانسالان ۶۴-۲۵
۳۵۱۹۰۸ نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۱۷۶۰۲۰
۱۷۵۸۸۸
بزرگسالان ۶۵ ساله و بیشتر
۴۳۰۵۵
۲۳۱۷۸
۱۹۸۷۷
منبع : سال نامه آماری مرکز آمار ایران – ۱۳۸۵
ترسیم نگارنده
پراکندگی جمعیت شهرستان شهرکرد به این صورت است که حدود۴۴۲۲۹۸ نفر شهرنشین و۴۱۴۶۲۴نفر روستانشین هستند (مرکز آمار ایران، ‌‌‌????) وضعیت جمعیت و پراکندگی آن در بخش‌ها، ‌‌‌شهرها و دهستان‌های استان چهارمحال و بختیاری بر اساس آخرین آمار اخذ شده طبق سرشماری سال ???? شمسی به شرح جدول زیر است.
جدول شماره۳-۸جمعیت شهری و روستایی (نفر)سال ۸۵
شرح
شهرستان شهرکرد
سهم شهرستان از استان
جمعیت
۳۶۸۴۶۶
۴
مرد
۱۸۴۷۶۲
۱/۴
زن
۱۸۳۷۰۴
۴
شهری
کل
۴۴۲۲۹۸
۵/۳
مرد
۲۲۲۶۵۰
۵/۳
زن
۲۱۹۶۴۸
۵/۳
روستایی
کل
۴۱۴۶۲۴
۷/۹
مرد
۲۰۸۵۳۷
۶/۹
زن
۲۰۶۰۸۷
۹/۹
منبع : سال نامه آماری مرکز آمار ایران – ۱۳۸۵
چنان که در جدول ۳-۸ نیز مشاهده میشود از کل ۳۶۸۴۶۶ نفر جمعیت این شهرستان، ‌‌‌۱۸۴۷۶۲ نفر مرد ۱۸۳۷۰۴ نفر زن میباشند ۲۲۲۶۵۰ نفر از ساکنان مناطق شهری مردو ۲۱۹۶۴۸ نفر زن میباشند و ۲۰۸۵۳۷ از ساکنان مناطق روستایی مرد و ۲۰۶۰۸۷ نفر زن می باشند.
۳-۵-۲-آموزش:
بر اساس آمار سال ۱۳۸۹ استان جماً ۲۳۴۲۹۵دانش آموز که از این تعداد ۲۰۰۳۳۲ نفر پسر و ۳۳۹۶۳ نفر دختر می باشد.این استان هم چنین دارای ۶۳۵۷ نفر کارمند آموزشی، ‌‌‌دفتری و اداری است که از این تعداد ۳۸۸۷ نفر در شهرستان شهرکرد می باشد.
۳-۵-۳-مهاجرت‌:
بررسی استان‌های کشور از نظر مهاجرپذیری و مهاجرفرستی نشان می‌دهد که ۱۲ استان از ۳۰ استان کشور به ترتیب استان‌های تهران، ‌‌‌اصفهان، ‌‌‌یزد، ‌‌‌مازندران، ‌‌‌خراسان رضوی، ‌‌‌گلستان، ‌‌‌گیلان، ‌‌‌قم، ‌‌‌بوشهر، ‌‌‌سمنان،‌‌‌مرکزی و قزوین مهاجرپذیر بوده‌اند، ‌‌‌یعنی رقم خالص مهاجرت در آنها مثبت است، ‌‌‌در بین این استان‌ها، ‌‌‌استان تهران با ۶۱۵۰۲۷ نفر دارای بیشترین رقم خالص مهاجرت و استان قزوین با ۱۸۲۴ نفر کمترین رقم خالص مهاجرت را داشته است.
جدول زیر اطلاعات لازم را در خصوص مهاجرت استان های کشور نشان می