تیر ۱۴, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه ارشد درباره اوقات فراغت، درآمد سرانه، بهره بردار

‌‌‌فرصتها و تهدیدهای اقتصادی، ‌‌‌اجتماعی وفرهنگی ۱۴۷
جدول شماره ۴-۲۳ استنتاجهای مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها، ‌‌‌فرصتها و تهدیدهای گردش‌گری ۱۴۸
جدول شماره ۵-۱ ‌مراحل برنامه ریزی راهبردی ۱۴۹
جدول شماره ۵-۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر منطقه (EFE) ۱۵۲
جدول شماره ۵-۳ ‌ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر منطقه (IFE) ۱۵۲
جدول شماره ۵-۴ ماتریس تهدیدات، ‌‌‌فرصتها، ‌‌‌نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT) ۱۵۵
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل شماره ی ۲-۱تأثیرات اجتماعی – فرهنگی گردش گری در چهارچوب محیط گسترده جامعه ۲۷
شکل شماره۲-۲ دوران های تحول دربرنامه ریزی توسعه جهان گردی ۴۱
شکل شماره ۲-۳رفتینگ ورزشی ۴۹
شکل۲-۴ورزش رفتینگ ۵۱
شکل شماره۲-۵مخاطرات ورش رفتینگ ۵۲
شکل۳-۱نقشه موقعیت استان چهارمحال وبختیاری ۵۸
شکل شماره ۳-۲شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۵۹
شکل شماره۳-۳مساحت شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۶۰
شکل ۳-۴نقشه موقعیت استان چهارمحال و بختیاری در کشور ۶۰
شکل۳-۵نقشه وراهنمای نقشه زمین شناسی استان چهار محال وبختیاری ۶۲
شکل شماره۳-۶ پهنه بندی آب و هوایی استان چهارمحال و بختیاری ۶۷
شکل ۳-۷نقشه پهنه بندی اقلیمی سیلیانوف در استان چهار محال وبختیاری ۶۹
شکل۳-۸‌ حجم آب خام در شهر ها ی استان چهارمحال و بختیاری ۷۵
شکل شماره۳-۹ نمودار توزیع جمعیت فعال و غیر فعال استان چهارمحال و بختیاری ( به درصد ) ۱۳۸۵ ۸۱
شکل شماره۳-۱۰کوچ عشایر ۹۲
شکل شماره۳-۱۱مسیر حرکت عشایر به سمت‌استان چهارمحال و بختیاری ۹۳
شکل ۳-۱۲- یک نمونه قالی چالشتر ۹۵
شکل۳-۱۳ لاله های واژگون ۹۸
شکل شماره۳-۱۴آبشار آتشگاه ۹۹
شکل شماره۳-۱۵بردگوری ۱۱۲
شکل شماره۳-۱۶موقعیت سیاسی منطقه سامان درتقسیمات کشور ۱۱۳
شکل شماره۳-۱۷ تغیرات فصلی دمای هوا در ایستگاه پل زمانخان ۱۱۴
شکل شماره۳-۱۸ نمودار توزیع آب های زیر زمینی به درصد ۱۱۶
شکل شماره۴-۱ نمودار الگوی جامع برنامهریزی راهبردی ۱۲۸
شکل شماره ۴-۲ نمودار عوامل خارجی و عوامل داخلی مؤثر بر مقصد گردش‌گری ۱۳۰
چکیده:
افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین بودن سطح دانش و آگاهی نداشتن از نحوه بهره برداری از پتانسیل‌های موجود نیز مزید بر علت شده و هم چون تازیانه ای بر پیکره بی جان این کشور ها کوبیده می‌شود.یکی از منابعی که به صورت عمده در عصر کنونی می تواند درآمد های قابل توجهی را رقم زده و با بالا بردن تولید ناخالص ملی‌، ‌‌در نهایت درآمد ملی را در صحنه بین المللی افزایش دهد صنعت گردش‌گری به خصوص اکوتوریسم است. در واقع اکوتوریسم یا گردش گری در طبیعت‌،‌‌‌ از گونه های مهم گردش گری است که بیش ترین سازگاری را با توسعه دارد. در حال حاضر اغلب کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزدیک در پی بهره گیری از توانمندی های کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتری از درآمد ناشی از صنعت گردش گری را به خود اختصاص دهند و با ساده ترین شکل ممکن به اشتغال زایی بپردازند. با وجودی که منابع طبیعی این استان‌می تواند یکی از جاذبه های ارزشمند برای جذب گردش گران داخلی و خارجی به شمار آید‌، ‌‌‌اما برنامه ریزی برای استفاده از این شرایط هنوز در ابتدای راه است و کار مهم و اساسی برای بهره‌برداری از جاذبه های طبیعی صورت نگرفته است.
این رساله به دنبال بررسی این فرضیه است که : به نظر می رسد بین توسعه اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری و توسعه گردش گری استان رابطه معناداری وجود دارد.هم چنین این اهداف و سوالات را پی‌گیری می کند- شناسایی فعالیت هایی که برای تبدیل منطقه سامان به کانون گردش‌گری می‌تواند صورت گیرد.و‌آیا استان چهارمحال و بختیاری قابلیت توسعه گردش‌گری را دارد؟
روش تحقیق در این رساله، ‌‌‌در دو قسمت کتابخانه ای و میدانی انجام خواهد گرفت به نحوی که در بخش کتابخانه ای با استفاده از اسناد، ‌‌‌آمار و اطلاعات و تجربیات کشور های توسعه یافته جهان، ‌‌‌موضوع مورد مطالعه بررسی خواهد شد. در قسمت میدانی‌، ضمن بازدید از منابع گردش‌گری منطقه سامان و کسب نظرجامعه محلی و صاحبنظران، ‌‌‌جدول SWOT تنظیم خواهد شد.
واژگان کلیدی:اکوتوریسم، ‌‌‌توریسم ورزشی، ‌‌‌برنامه ریزی‌، صنعت گردش گری، ‌‌استان چهارمحال و بختیاری، ‌‌منطقه سامان
مقدمه:
بشر از ابتدای خلقت به جابه جایی و سفر می پرداخته است. به دست آوردن غذا، ‌‌‌آب، ‌‌‌امنیت یا پیدا کردن منابع جدید، ‌‌‌انگیزه های اولیه برای تحرک و سفر بودند. اما بعد از آنکه نیاز های اولیه بشر تامین شد، ‌‌‌تفکر و اندیشه سفر برای‌، ‌‌‌سرگرمی لذت و کشف مکان های جدید‌،‌‌‌ آغاز شد.مسافرت اولیه برای یافتن چیزهای تازه‌،‌‌‌ به تامین امکانات و فن آوری تدارک لوازم یا طریقه سفر،‌‌‌ بستگی داشته است. مسافران اولیه با پای پیاده یا سوار بر حیوانات اهلی سفر می کردند.ساختن قایق و کشتی‌،‌‌‌ سفر های دریایی را ممکن کرد و اختراع چرخ روش های جدیدی برای مسافرت بر روی زمین را امکان پذیر نمود.هر پیشرفت و تکامل در دانش‌بشری و فن آوری، ‌‌‌فرصت های نوین گردش‌گری برای افراد انسانی را افزایش داد. در زمانی که تمدن شکل گرفت، ‌‌‌جاده ها بهبود پیدا کرد و حکومت ها برپا و مستحکم شدند، ‌‌‌میل به سفر به منظور کشف مکان های‌جدید، ‌‌‌کاووش برای یافتن منابع و امکانات بهتر زندگی، ‌‌‌فراگیری دانش‌،‌‌‌ بازدید و مقاصد مذهبی افزایش یافت.
گردش گری مجموعه ای از اقدامات‌، ‌‌‌خدمات و صنایعی است که به مسافران خدمتی مانند‌،‌‌‌ حمل و نقل، ‌‌‌تامین محل های اقامت، ‌‌‌جایگاه های تهیه وتدارک غذا، ‌‌‌فروشگاه هاو بازارها‌، ‌‌‌محل های تجاری و تسهیلات دیگر ارائه می دهندو سایر خدمات میهمان نوازی برای افراد یا گروه هایی که از خانه یا محل زندگی دور افتاده اند را رافراهم می کند.(مهریاری، ۱۳۸۹: ۲)
در حال حاضر گردش گری به عنوان یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح می باشد و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی‌، ‌‌‌اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است و به همین دلیل نیز به یک حوزه مهم مطالعاتی بین پژوهشگران مبدل شده است. از نظر اقتصادی، ‌‌‌گردش گری بین المللی بیشترین عایدی را ایجاد می کند،‌‌‌ دریافتی های ارزی خاص از گردش گری بین المللی بیشتر از محصولات نفتی، ‌‌‌خودرو و تجهیزات ارتباطی تامین می شود. گردش گری نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری زیرساخت ها، ‌‌‌ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته است.یکی از ارکان توسعه جهان گردی،‌‌‌ تقاضا برای آن است که از ساختار پیچیده ای نیز برخورداراست ؛ زیرا کاهش یا افزایش سهم یک کشور از درآمدها گردش گری جهانی‌،‌‌‌ به عوامل و متغییر هایی بستگی دارد که با توجه به نوع کشور‌،‌‌‌ مسائل اداری واجرایی و سطح آمار و اطلاعات موجود می تواند متفاوت باشد.ایران با توجه به امتیازات فروانی که از نظر تنوع آب و هوایی‌، ‌‌جاذبه های طبیعی‌، ‌‌تاریخ و تمدن کهن‌، ‌آثار باستانی و مذهبی‌، ‌‌‌معماری، ‌‌‌صنایع دستی، ‌‌‌فرهنگی و جغرافیایی دارد، ‌‌‌از قابلیت های فراوانی برای تبدیل شدن به قطب گردش‌گری جهانی بر خوردار است؛ بنابراین سهم ایران از عایدی های صنعت گردش گری جهان بسیار ناچیز است. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
امروزه توسعه گردش‌گری در تمامی عرصه ها‌،‌‌‌ چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین‌المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصددیافتن راه های تازه ای برآیند.(لطفی‌،۱۳۸۴: ۷)آگاهی جوامع از این که گردش گری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار یک کشور قرار می دهد، ‌‌‌باعث شده تا گردش گری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی‌،‌‌‌ اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود.(طهماسبی پاشاو مجیدی‌، ‌‌روفیا، ‌‌‌۱۳۸۴: ۱۳)بسیاری از کشور ها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، ‌‌‌اشتغال، ‌‌‌رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می دانند. اگر چه در مناطق مختلف،‌‌‌ شرایط متفاوت است،‌‌‌ گردش گری همواره عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب می‌آید.(ابراهیمی و خسرویان، ‌‌‌۱۳۸۴: ۶)
توسعه صنعت گردش گری‌، ‌‌‌به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی‌میزان بیکاری بالا، ‌‌‌محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد ایران نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد و متغیرهای کلان اقتصادی آن باپیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می شوند. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی،‌‌‌ سرمایه گذاری ناخالص، ‌‌‌درآمد سرانه و غیره در سه دهه اخیر اقتصاد ایران به روشنی نشان دهنده این موضوع است.از این رو‌،‌‌‌ به منظور تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و درآمد های ارزی و هم چنین ایحاد فرصت های جدید شغلی در کشور‌،‌‌‌ توسعه صنعت گردش گری از اهمیت فراوانی برخوردار است؛چرا که ایران از نظر جاذبه های گردش گری جز ده کشور اول جهان قرار دارد و از پتانسیل بسیار زیاد جهان‌گردی و گردش گری بین المللی برخوردار است.(صباغ کرمانی و امیریان‌،۱۳۷۹: ۱۷)از این رو باید زمینه های توسعه گردش گری‌، ‌‌‌به عنوان یک استراتژی از جنبه های اقتصادی،‌‌‌ سیاسی و حقوقی فراهم شود.
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله:
سیرو سیاحت در سرزمین های مختلف‌ هموا ره جزئی از نیازهای زندگی انسان و یکی از روش های پررونق گذران اوقات فراغت به شمار می رود. حرکت شتابان به سوی قرن بیست‌ویکم شیوه های سنتی توسعه اقتصادی و اتکا به درآمد های‌محدود بخشی از سرمایه ای فسیلی را مطرود دانسته است و ضرورت ایجاد حرکت های نوین و دستیابی به مکانیزم های کارآمد در بهره گیری افزون تر از شرایط طبیعی موجود را به ویژه‌در کشور هایی که از فرهنگ غنی تاریخ کهن و آثار باستانی بسیاری برخوردار هستند ایجاب ‌می‌نماید. صنعت جهان‌گردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا به شمار آمده ‌و به یقین”جهان گردی” در دهه های آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد‌یافت. بسیاری ازکشور ها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد اشتغال رشد بخش خصوصی و توسعه‌ساختار زیربنایی می دانند. (محلاتی،‌‌‌ ۱:۱۳۸۰)از جمله استراتژی های توسعه مناطق فراموش شده تعریف کار بری های خاصی است که می‌تواند‌ضمن تقویت هویت مکانی آن ها شرایط توسعه پایدارآن ها را فراهم آورد.ایران با طبیعت گسترده وبی‌نظیر، ‌‌اقلیم متنوع وویژگی های زمین شناسی گوناگون وتنوع زمین شناختی می تواند از پدید های زمین شناختی(ژئوتوپ)در سراسر کشور مانند غار ها،‌‌‌ تنگه ها،‌‌‌ دره ها،‌‌‌ مناطق فسیلی‌، ‌‌دره های نشستی‌، ‌‌شکاف‌های بزرگ زمین شناختی‌، ‌‌گل فشان ها، ‌‌زمین های کارستیک، ‌‌انواع کانی ها‌، ‌‌هرم های ماسه‌ای، ‌‌‌سواحل صخره ای -سنگی، ‌‌معادن باستانی وغیره به عنوان میراث های زمین شناختی در قالب ژئوسایت های بالقوه متعدد، ‌‌پس از‌‌ تدارک زیر ساخت های گردش گری به عنوان ابزاری در راستای توسعه ژئوتوریسم وتاسی