دانلود پایان نامه ارشد درباره بهره بردار، چشم انداز، استان اصفهان

قرار دارد. بخش سامان از دو دهستان هوره و شوراب صغیر و دارای ?? روستا و یک شهر و به مرکزیت شهر سامان و با جمعیتی بالغ بر حدود ????? نفر و با وسعت جغرافیایی ??/??? کیلومتر مربع از شمال، ‌شرق و جنوب شرقی به استان اصفهان و از جنوب و مغرب به حومه شهرکرد و از شمال غربی به بخش بن منتهی می شود و شامل روستاهای چمزین‌، ‌چلوان‌، ‌کاهکش‌، ‌چم خرم‌، ‌‌‌چمنار‌، ‌‌‌شوراب صغیر‌، ‌‌‌شوراب کبیر، ‌‌‌محمد آباد، ‌چمعالی‌، ‌چم خلیفه‌، ‌چم جنگل‌، ‌‌‌ایلبگی‌، ‌چم چنگ با ?? روستا جزء دهستان شوراب صغیر و روستاهای چم کاکا‌، ‌دشتی‌، ‌سوادجان‌، ‌هوره‌، ‌یاسه چاه، ‌‌‌صادق آباد‌، ‌مارکده‌، ‌‌‌قوچان‌، ‌‌‌گرمدره، ‌‌‌قراقوش با ?? روستا جزء دهستان هوره می باشد.‌‌ و این بخش در ?? کیلومتری شمال شرقی شهرکرد و مرکز استان واقع شده است.)سایت فرمانداری شهرکرد)
شکل شماره3-16موقعیت سیاسی منطقه سامان در تقسیمات کشور
منبع:سایت میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردش گری استان چهارمحال و بختیاری)
3-16-1-ویژگی های اقلیمی شهر سامان:
با توجه به قرارگیری محل منطقه نمونه گردش‌گری سامان در بررسی ویژگی های اقلیمی این منطقه از آمار و اطلاعات پل زمانخان (واقع در 50 درجه و 54 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 29 دقیقه عرض شمالی و ارتفاع‌1810 متر از سطح دریا استفاده شده است.
3-16-2-دمای هوا:
نظر به این که استان چهارمحال و بختیاری در منطقه ای کوهستانی واقع شده است و جز نقاط سردسیر محسوب می گردد و میانگین سالانه دمای هوا در مناطق مختلف آن تحت تاثیر عوامل مختلف اقلیمی متفاوت است.
میانگین دمای فصول مختلف در پل زمانخان کاملا از یکدیگر متمایز هستندو هر فصل دارای مشخصه ی خاص خود می باشد.زمستان آن سرد و محدود کننده اغلب فعالیت ها است.در فصل بهار منطقه سامان از لحاظ دمای هوا در حد اعتدال است. با توجه به قرار گرفتن منطقه سامان در حاشیه زاینده رود و ناحیه پل زمانخان در فاصله زمانی فروردین تا آبان ماه مناظر طبیعی زیبا و آب و هوای دلپذیر است. میانگین دمای هوا پل زمانخان در فصل زمستان 4.5 درجه، ‌در بهار 17.1، ‌تابستان 21.9 و در پاییز 9.9 درجه سانتی گراد است.(طرح جامع گردشگری استان چهارمحال و بختیاری)
شکل شماره3-17 تغیرات فصلی دمای هوا در ایستگاه پل زمانخان
منبع : طرح جامع گردش‌گری منطقه نمونه سامان
ترسیم نگارنده
3-16-3- روزهای یخبندان:
وجود روزهای یخبندان در منطقه به‌عنوان یک عامل محدود کننده در اغلب فعالیت ها جاری تلقی می‌گردد که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه جدی قرار گیرد.بررسی تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه پل زمانخان نشان می دهد که به طور متوسط 84 روز از سال در منطقه یخبندان رخ می دهد و دی ماه با 23 روز یخبندان در ماه بالاترین فراوانی روزهای یخبندان را در بین سایر ماه های سال دارد. (گزارش هواشناسی، ‌1382، ‌75).
3-16-4-بارش:
رژیم بارش ای پل زمانخان مدیترانه ای است و اکثر بارش های آن در فصل سرد سال انجام می شودو فصل خشک بر تابستان انطباق دارد.منشا بارش های پل زمانخان سیستم های کم فشار مدیترانه ای و سودانی است که در ماه های آبان و آذر تا اوایل اردیبهشت ماه اغلب بارش های‌پل زمانخان را باعث می شود. (‌مهندسیین‌نیوار‌، ‌1380، ‌35).
3-16-5-باد:
باد های جنوب غربی تقریبا در تمام سال می وزند و حدود 12.5در از بادهای منطقه ای را تشکیل می دهند. بادهای شرقی در ماه های تابستان تحت تاثیر جریان اطلس شمالی اند که از سمت شمال و شمال شرق به این منطقه وارد می شوند.
3-17-منابع عمده آبی:
3-17-1-آب های سطحی:
تنها منبع آب سطحی منطقه رودخانه زاینده رود است که متوسط دبی سالیانه آب این رودخانه 371.12متر مکعب بر ثانیه و میزان حداکثر و حداقل آن به ترتیب 62.40و 23.71 متر مکعب بر ثانیه بر آورد شده است.
3-17-2-آب های زیر زمینی:
میزان کل بهره برداری سالانه از آب های زیر زمینی منطقه معادل 107.71 میلیون متر مکعب است که سهم هر یک از آن ها در بهره برداری از دشت به شرح زیر است:(شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری)
جدول شماره3-21 میزان بهره برداری از آب های زیر زمینی
چاه
12.69 میلیون متر مکعب
11.68 درصد
قنات
73.96 یلیون متر مکعب
68.7 درصد
چشمه
20.06 میلیون متر مکعب نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
19.5 درصد
منبع :شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
شکل شماره3-18 نمودار توزیع آب های زیر زمینی به درصد
منبع :شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
ترسیم نگارنده
بر اساس اطلاعات اخذ شده از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری آب آشامیدنی روستاهای چم جنگل و چم کاکا توسط چاه تامین می شود.
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1-بررسی توان اکولوژیکی منطقه در زمینه ی گردش‌گری:
از آن جا که سازند طبیعت و محیط توان اکولوژیکی یک منطقه را تعین می کند در این جا خیلی کوتاه به بررسی عوامل مؤثر بر این سازند یعنی ویژگیهای اقلیمی، ‌‌‌وضعیت توپوگرافی‌، ‌‌‌منابع آب‌، ‌‌‌پوشش گیاهی و زندگی جانوری از دیدگاه قابلیت این عناصر برای گردش‌گری می پردازیم.
شرایط اقلیمی و جوی از جمله عوامل مهم و تاثیر گذار بر کلیه فعالیت های عمرانی‌، ‌کشاورزی‌، ‌صنعتی و … است.اما بیش از همه بر صنعت گردش‌گری و فعالیت های مربوط به آن موثر خواهد بود.نظر به این که استان چهارمحال و بختیاری در منطقه ای کوهستانی واقع شده است جز نقاط سردسیر کشور محسوب می‌گردد و میانگین سالانه دمای هوا در مناطق مختلف آن تحت تاثیر عوامل مختلف اقلیمی متفاوت است.‌‌ میانگین دمای فصول مختلف در منطقه کاملا از یکدیگر متمایز هستند و هر فصل دارای مشخصه خاص خود می باشد. زمستان آن سرد و محدود کننده اغلب فعالیت گردش‌گری تابستانی است. در فصل بهار منطقه از لحاظ دمای هوا در حد اعتدال است. با توجه به قرار گرفتن منطقه نمونه گردش‌گری سامان در حاشیه زاینده رود در فاصله زمانی فروردین تا آبان ماه دارای مناظرزیبا و آب و هوای بسیار دلپذیر است. بررسی دمای هوا بیان گر آن است که این منطقه در گرم ترین ماه های سال از تنش های محدود کننده های‌حرارتی بر کنار بوده و از گرمای طاقت فرسای تابستان به دور می باشد.ولی در ماه های سرد سال از گزند سرمای سخت در امان نمی باشد.
‌‌‌‌‌‌‌بررسی و مطالعه میانگین ماهیانه دمای هوادر منطقه نشان می دهد گه از فروردین ماه تا آبان ماه این منطقه دارای شرایط مناسب دمایی برای فعالیت های گردش‌گری می باشد.وجود روزهای یخبندان در هر منطقه به عنوان یک عامل محدود کننده در اغلب فعالیت های جاری تلقی می گردد که بایستی در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. ولی در مناطق گردش‌گری این امر می تواند به عنوان یک توان اکولوژیکی برای توسعه گردش‌گری زمستانی مورد توجه قرار گیرد. مطالعه و بررسی رطوبت نسبی هوا نیز در زمینه فعالیت های مختلف روزمره دارای اهمیت ویژه ای است.این منطقه از لحاظ رطوبت نسبی هوا در شرایط نسبتا مطلوبی قرار دارد و معمولا فاقد تنش رطوبتی محدود کننده در انجام فعالیت های مختلف گردش‌گری می‌باشد. مطالعه رطوبت نسبی هوا مبین آن است که مقدار رطوبت در کلیه ماه های سال در حد اعتدال قرار دارد و انجام هر نوع فعالیت اعم از فعالیت های گردش‌گری و دیدار از مناظر طبیعی منطقه حتی در گرم ترین ماه سال بدون هیچ محدودیتی از نظر رطوبت امکان پذیر است.بارش های استان چهارمحال و بختیاری به صورت برف و باران است و بر خسب موقعیت جغرافیایی مناطق تفاوت دارد. با توجه به آمارهای موجود فصل زمستان پر باران ترین و فصل تابستان کم باران ترین فصل در منطقه می باشد.به طور کلی و بر اساس ویژگی های اقلیمی منطقه نتیجه می گیریم که ماه های فروردین‌،‌‌‌ اردیبهشت،‌‌‌ خرداد،‌‌‌ شهریور، ‌‌‌مهرو آبان از مناسب ترین ماه ها جهت گردش‌گری محسوب می گردد زیرا علاوه برر دمای مناسب در این ماه ها‌،‌‌‌ بارندگی های محدودی نیز اتفاق می افتد که بر لطافت و طراوت هوا می افزاید و همچنین علاوه برداشتن ساعات آفتای زیاد‌،‌‌‌ حداقل یخبندان را نیز دارا می باشد.مطالعه توپوگرافی منطقه بر اساس منحنی های تراز توپوگرافی نشان از آن دارد که عمده روستاهای منطقه سامان در حاشیه زاینده رود استقرار پیدا کرده اند و اغلب روستاها در محدوده بافت خود از درصد شیب بالایی برخوردار بوده و بعضا در دامنه کوه و تپه استرار یافته و از شیب تندی برخودارند.از توجه موارد به موارد فوق چنین بر می آید که عمده محدودیتی که روستاها از نظر جغرافیایی و طبیعی با آن مواجهند محدودیت توپوگرافی و بالا بودن درصد شیب در این نواحی می باشداما همین محدودیت آن جا که به گردش گری مربوط می شود به دلیل ایجاد چشم انداز طبیعی و امکان تاسیس فعالیت های گردش گری کوهستانی و گردش گری برف، ‌‌‌نوعی قابلیت به حساب می آید.از آن جا که زاینده رود جز رودخانه های است که دارای آب متلاطم و سرد است بنابراین گونه های خاص سردابی مانند قزل آلا در آن زیست می کنند که می توان ماهی گیری در رودخانه زاینده رود را نیز به عملکردهای ویژه گردش گری منطقه افزود.عمده ترین توان مندی محیطی رودخانه زاینده رود‌،‌‌‌ پیچ و خم های آن است که این منطقه را از لحاظ آب و هوایی و نیز چشم اندازهای طبیعی برای ایجاد عملکرد گردش گری مناسب نموده است.اراضی کشاورزی اطراف روستاها و نیز باغ ها و مناطق درخت کاری شده از جمله کاربری های دیگری است که آن جا مشاهده می شود.
4-2-پتانسیل های موجود در منطقه سامان:
زمینه های طبیعی و جغرافیایی
1-عبور رودخانه زاینده رود از منطقه و ایجاد مناظر زیبا و جذاب
2-داشتن آب و هوایی خنک در تابستان و سرد در زمستان که سلیقه هر گردش گر را جواب گو است.
3-آب و هوای پاک و سالم و بدون آلودگی
4-گونه های متنوع گیاهی و جانوری
5-قرار گرفتن دو اکوسیستم خشکی و آب در کنار یکدیگر
6-تنوع در شکل زمین
7-وجود شیب و پستی و بلندی در اراضی و ایجاد شرایط لازم برای انجام گردش گری ورزشی (صخره نوردی)
8-بکر بودن منطقه و برخورداری از قابلیت مناسب برای امکانات گردش گری
4-3-زمینه های فرهنگی-تاریخی:
1-وجود ریشه های اصیل فرهنگ ایرانی
2-جذابیت فرهنگ،‌‌‌ آداب و رسوم و شیوه ی زندگی خاص روستاییان
3-وجود بناهای تاریخی در نزدیکی منطقه (پل زمانخان،‌‌‌ پل هوره)
4-بافت معماری و سنتی روستایی
5-غذاهای محلی‌،‌‌‌ صنایع دستی‌،‌‌‌ موسیقی و رقص محلی‌آن ها
برنامه ریزی گردش گری در منطقه سامان
جهت برنامه ریزی مناسب برای گردش گری نیاز است جاذبه های منطقه مورد نظر ونیز تقویم ایام مناسب بر حسب نوع گردش گری بررسی شود.
جدول شماره4-1 جاذبه های گردش گری منطقه سامان
منابع طبیعی
منبع گردش گری
رودخانه دائمی و پر آب زاینده رود
پل زمانخان
ارتفاعات دو سوی رودخانه
امامزاده بابا پیر احمد
آب و هوای سالم و دلپذیر
آرامگاه دهقان سامانی
مناطق مستعد کشاورزی وباغات پر ثمر
پل و قلعه هوره
‌‌‌‌‌ منبع: طرح جامع گردش گری منطقه نمونه سامان
جدول شماره 4-2تقویم گردش گری منطقه سامان
تقویم طبیعی
زمان
پتانسیل گردش گری
نوع گردش گری
فروردین
رویش گیاهان دارویی(آفتاب گردان -میخک و…)شکوفه های سیب‌، ‌‌‌بادام و سنجد -فصل ماهی گیری
تعطیلات نوروزی
اردیبهشت
آغاز گل دادن گیاهان اسفند-میوه دادن سنجد-گل دادن گل های سرخ- فصل ماهی گیری
ماهی گیری – توریسم گل و گیاه
خرداد
پایان بارندگی،‌‌‌ برداشت آلو و بادام -گل ها ی سرخ،‌‌‌ آغاز یرداشت انگور،‌‌‌ ماهی گیری
ماهی گیری -گردش گری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *