مهر ۷, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه ارشد درباره بهره بردار، بخش اقتصاد، حمل و نقل

دهد. (نورالهی، ‌‌‌۱۳۸۷)
جدول ۳-۹ مهاجران خارج شده و وارد شده به هر یک از استانهای کشور طی سال هال ۸۵-۱۳۷۵
نام استان
مهاجران واردشده
مهاجران خارج شده
خالص مهاجرت
نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان (درصد)
نسبت مهاجران وارد شده به مهاجران خارج شده (درصد)
تعداد
درصد
تعداد
درصد
جمع کل
۴۷۷۴۰۴۶
۱۰۰
۴۷۷۴۰۴۶
۱۰۰
۱۰۰
آذربایجان شرقی
۱۵۸۴۲۴
۳/۳۲
۳۰۲۱۵۷
۶/۳۳
-۱۴۳۷۳۳
-۳/۹۹
۵۲/۴۳
آذربایجان غربی
۱۲۱۶۲۳
۲/۵۵
۱۴۸۴۴۲
۳/۱۱
-۲۶۸۱۹
-۰/۹۳
۸۱/۹۳
اردبیل
۷۹۳۳۱
۱/۶۶
۱۳۴۷۲۳
۲/۸۲
-۵۵۳۹۲
-۴/۵۱
۵۸/۸۸
اصفهان
۲۹۹۴۳
۶/۲۸
۲۳۱۳۲۰
۴/۸۵
۶۸۶۲۳
۱/۵۱
۱۲۹/۶۷
ایلام
۳۷۲۹۲
۰/۷۸
۴۸۴۲۸
۱/۰۱
-۱۱۱۳۶
-۲/۰۴
۷۷/۰۱
بوشهر
۹۱۵۹۶
۱/۹۲
۷۶۰۱۶
۱/۵۹
۱۵۵۸۰
۱/۷۶
۱۲۰/۵۰
تهران
۱۴۳۸۴۰۶
۳۰/۱۳
۸۲۳۳۷۹
۱۷/۲۵
۶۱۵۰۲۷
۴/۵۸
۱۷۴/۷۰
چهارومحال بختیاری
۴۸۷۰۵
۱/۰۲
۶۵۶۳۸
۱/۳۷
-۱۶۹۳۳
-۱/۹۷
۷۴/۲۰
خراسان جنوبی
۵۰۲۴۴
۱/۰۵
۶۰۴۴۹
۱/۲۷
-۱۰۲۰۵
-۱/۶۰
۸۳/۱۲
خراسان رضوی
۳۰۵۳۰۵
۶/۴۰
۲۷۴۴۵۱
۵/۷۵
۳۰۸۵۴
۰/۵۵
۱۱۱/۲۴
خراسان شمالی
۵۱۴۸۴
۱/۰۸
۷۶۸۶۵
۱/۶۱
-۲۵۳۸۱
-۳/۱۳
۶۶/۹۸
خوزستان
۱۷۰۴۵۰
۳/۵۷
۲۷۸۶۶۲
۵/۸۴
-۱۰۸۲۱۲
-۲/۵۳
۶۱/۱۷
زنجان
۸۰۱۳۲
۱/۶۸
۹۶۰۸۷
۲/۰۱
-۱۵۹۵۵
-۱/۶۵
۸۳/۴۰
سمنان
۷۱۷۷۸
۱/۵۰
۶۳۷۱۵
۱/۳۳
۸۰۶۳
۱/۳۷
۱۱۲/۶۵
سیستان و بلوچستان
۶۶۷۹۲
۱/۴۰
۱۳۸۱۲۴
۲/۸۹
-۷۱۳۳۲
-۲/۹۷
۴۸/۳۶
فارس
۱۶۵۶۹۴
۳/۴۷
۱۹۹۵۴۰
۴/۱۸
-۳۳۸۴۶
-۰/۷۸
۸۳/۰۴
قزوین
۹۶۷۵۸
۲/۰۳
۹۴۹۳۴
۱/۹۹
۱۸۲۴
۰/۱۶
۱۰۱/۹۲
قم
۱۲۰۶۸۸
۲/۵۳
۹۷۲۸۲
۲/۰۴
۲۳۴۰۶
۲/۲۴
۱۲۴/۰۶
کردستان
۷۱۴۹۳
۱/۵۰
۱۳۰۳۸۲
۲/۷۳
-۵۸۸۸۹
-۴/۰۹
۵۴/۸۳
کرمان
۸۷۴۲۸
۱/۸۳
۱۱۴۰۷۱
۲/۳۹
-۲۶۶۴۴
-۱/۰۰
۷۶/۶۴
کرمانشاه
۸۰۸۱۹
۱/۶۹
۱۹۹۹۴۷
۴/۱۹
-۱۱۹۱۲۸
-۶/۳۴
۴۰/۴۲
کهکیلویه و بویراحمد نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۲۸۶۴۷
۰/۶۰
۴۳۷۵۷
۰/۹۲
-۱۵۱۱۰
-۲/۳۸
۶۵/۴۷
گلستان
۱۲۵۷۲۴
۲/۶۳
۹۷۶۱۳
۲/۰۴
۲۸۱۲۹
۱/۷۴
۱۲۸/۸۲
گیلان
۲۰۲۳۸۵
۴/۲۴
۱۷۷۷۲۰۵
۳/۷۲
۲۴۶۸۰
۱/۰۳
۱۱۳/۸۹
لرستان
۷۵۱۳۱
۱/۵۷
۱۴۳۹۲۱
۳/۰۱
-۶۸۷۹۰
-۴/۰۱
۵۲/۲۰
مازندران
۱۹۸۵۲۰
۴/۱۶
۱۶۳۰۷۶
۳/۴۲
۳۵۴۴۴
۱/۲۱
۱۲۱/۷۳
مرکزی
۱۳۶۶۲۱
۲/۸۶
۱۳۰۳۵۳
۲/۷۳
۶۲۶۸
۰/۴۶
۱۰۴/۸۱
هرمزگان
۱۰۴۴۹۲
۲/۱۹
۱۰۴۷۳۵
۲/۱۹
-۲۴۳
-۰/۰۲
۹۹/۷۷
همدان
۱۰۸۳۴۲
۲/۲۷
۱۹۷۸۴۶
۴/۱۴
-۸۹۵۰۴
-۵/۲۵
۵۴/۷۶
یزد
۹۹۷۸۲
۲/۰۹
۶۰۴۲۸
۱/۲۷
۳۹۳۵۴
۳/۹۷
۱۶۵/۱۳
منبع: سالنامه آماری مرکز آمار ایران ۱۳۹۰
جدول زیر مهاجران وارد شده به این استان را در طی ۱۰ سال گذشته بر حسب سن و آخرین محل اقامت آنها نشان می دهد.
جدول ۳-۱۰مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری طی ۱۰ سال گذشته برحسب سن و آخرین محل اقامت (نفر)
سال و گروه سنی
شهرستان های سایر استانها
خارج از کشور
اظهار نشده
شهر
آبادی
جمع کل
۴۵۶۲۰
۳۰۸۵
۷۳۳
۱۷۰
۴-۰ ساله
۹۰۰
۹۳
۵
۱۶
۹-۵ ساله
۱۹۴۳
۲۲۲
۴
۱۴-۱۰ ساله
۲۱۶۸
۲۴۰
۲۵
۱۹-۱۵ ساله
۳۶۲۳
۳۶۱
۲۱
۸
۲۴-۲۰
۱۲۸۶۴
۸۱۶
۴۵
۴۰
۲۹-۲۵
۱۲۱۶۷
۴۹۷
۸۲
۲۲
۳۴-۳۰
۵۲۵۲
۲۹۰
۷۶
۲۱
۳۹-۳۵
۲۵۹۰
۱۷۱
۱۱۸
۳۵
۴۴-۴۰
۱۴۷۱
۱۱۵
۱۸۵
۱
۴۹-۴۵
۱۰۱۸
۸۹
۷۹
۱۷
۶۴-۵۰
۱۱۸۰
۱۵۱
۷۸
۶۵ساله و بیشتر
۴۴۳
۴۱
۵۵
۱۰
منبع: سالنامه آماری مرکز آمار ایران ۱۳۹۰
۳-۵-۴-خانه بهداشت:
۳۲۱ خانه بهداشت در سال ۱۳۸۹ در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که این تعداد خانه بهداشت با ۶۰۶ کارکن بهورز جمعا ۷۹۷۵ روستا را با ۴۳۲۰۸۶ نفر جمعیت تحت پوشش خود قرار می دهند.در بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری‌، ‌‌‌شهرستان لردگان دارای بیشترین آمار از لحاظ آمارهای ذکر شده می باشد.‌‌ همچنین شهرستان های کوهرنگ‌و اردل به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.‌جدول (۳-۱۱) تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها‌را در استان جهارمحال و بختیاری نشانی میدهد.‌‌ (مرکز آمار ایران،‌‌‌ ۱۳۸۹)
جدول شماره۳-۱۱ تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها ۱۳۸۹
محدوده جغرافیایی
تعداد خانه های بهداشت فعال
کارکنان بهورز
روستاهای تحت پوشش
جمع
مرد
زن
تعداد
جمعیت
استان
۳۲۱
۶۰۶
۱۸۶
۴۲۰
۷۹۷
۴۳۲۰۸۶
شهرکرد
۴۱
۹۲
۱۹
۷۳
۵۲
۶۷۶۲۸
بروجن
۲۳
۴۷
۲۲
۲۵
۴۲
۲۳۱۸۵
فارسان
۱۱
۴۳
۱۰
۳۳
۲۵
۴۲۵۰۱
لردگان
۱۱۶
۱۸۵
۶۱
۱۲۴
۳۲۴
۱۷۶۶۳۹
اردل
۴۷
۸۰
۲۴
۵۶
۸۲
۴۷۹۲۶
کوهرنگ
۴۸
۸۹
۳۴
۵۵
۲۱۹
۳۲۱۵۷
کیار
۳۵
۷۰
۱۶
۵۴
۵۳
۴۲۰۵۰
منبع: سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری
۳-۶-جغرافیای اقتصادی :
۳-۶-۱-نیروی انسانی و اشتغال و بیکاری:
در سال ۱۳۸۵ جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر استان چهارمحال و بختیاری ۷۱۶۰۳۲ نفر بوده است که از این تعداد ۲۸۵۴۰۷ نفر جز جمعیت فعال استان و ۴۳۰۶۲۵ نفر جز جمعیت غیر فعال استان‌گزارش شده اند.
جدول شماره۳-۱۲ توزیع جمعیت فعال و غیر فعال در بخش اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری سال۱۳۸۵
شرح
جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر
جمعیت فعال
جمعیت غیرفعال
جمع
شاغل
بیکار
جمع
محصل
داراى‌درآمد
بدون کار
خانه دار
سایر
اظهار نشده
استان چهارمحال و بختیاری
۷۱۶۰۳۲
۲۸۵۴۰۷
۲۳۳۹۸۸
۵۱۴۱۹
۴۳۰۶۲۵
۱۷۹۱۵۱
۱۸۱۶۳۵
۳۱۵۷۱
۳۸۲۶۸
منبع : مرکز آمار ایران‌، ‌‌‌۱۳۸۵
شکل شماره۳-۹ نمودار توزیع جمعیت فعال و غیر فعال استان چهارمحال و بختیاری ( به درصد ) ۱۳۸۵
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منبع: مرکز آمار ایران‌، ‌‌‌۱۳۸۵
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترسیم : نگارنده
۳-۶-۲- توزیع شاغلان در زیربخش های اقتصادی:
جدول شماره۳-۱۳ توزیع شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمده فعالیت استان چهارمحال و بختیاری(درصد) ۱۳۸۵
شرح
جمع
استان
درصد
۲۳۴۲۹۵
۱۰۰
کشاورزی شکار و جنگلداری
۴۲۲۸۹
۲۰٫۶
ماهیگیری
۵۲۰
۰٫۲
استخراج معدن
۳۹۲
۰٫۲
صنعت (ساخت)
۳۰۲۴۸
۱۳٫۹
تآمین برق، ‌‌‌گاز، ‌‌‌آب
۲۲۶۹
۰٫۹
ساختمان
۶۲۲۴۳
۲۷٫۸
عمده فروشی، ‌‌‌خرده فروشی
۲۳۱۵۲
۹٫۴
هتل و رستوران
۱۰۸۰
۰٫۵
حمل و نقل، ‌‌‌انبارداری و ارتباطات
۱۹۱۱۳
۰٫۷
واسطه گریهای مالی
۲۸۶۴
۱٫۵
مستغلات، ‌‌‌اجاره
۲۲۱۲
۰٫۸
اداره امور عمومی و دفاع
۱۴۵۲۸
۶٫۱
آموزش
۱۹۹۹۲
۷٫۷
بهداشت ومددکار اجتماعی
۶۳۳۴
۱٫۹
سایر فعالیتهای خدمات عمومی
۳۳۰۳
۱٫۳
خانوارهای معمولی دارای مستخدم
۷۰
۰٫۱
دفاتر و ادارات مرکزی
سازمان ها و هیئت های برون مرزی
فعالیت های نامشخص و اظهار نشده
۳۶۸۷
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌منبع: مرکز آمار ایران‌، ‌‌‌۱۳۸۵
۳-۶-۳- کشاورزی :
جدول شماره (۱۹) تعداد بهره برداران کشاورزی را بر حسب نوع بهره بردار در سال ۱۳۸۲ نشان می دهد.‌‌ تعداد بهره برداران استان ۶۵۸۱۱ نفر که از این تعداد ۱۱۲۲۶ خانوار بی زمین می باشند.‌‌ ( نگارنده )
جدول شماره۳-۱۴‌بهره برداری های کشاورزی سرشماری شده بر حسب نوع بهره بردار:۱۳۸۲
محدوده جغرافیایی
کل
خانوار معمولی ساکن
بهره بردار غیر ساکن
خانوار معمولی غیر ساکن
شرکت رسمی یا موسسه عمومی
کل
بی زمین
کل
بی زمین
کل
بی زمین
کل
بی زمین
کل
بی زمین
کل استان
۶۵۸۱۱
۱۱۲۲۶
۶۰۴۹۱
۱۱۱۸۳
۵۱۹۹
۲۰
۱۶
۱۶
۱۰۵
۷
شهرکرد
۱۸۸۰۳
۳۷۴۶
۱۷۹۸۶
۳۷۳۹
۷۴۶
۵
۵۳
۲
منبع: سال نامه آماری استان جهارمحال و بختیاری ۱۳۸۹
جدول زیر بهره برداری های کشاورزی را بر حسب نوع فعالیت در رشته های مختلف نشان می دهد.‌‌ چنانچه در جدول مشاهده می شود بیشترین بهره برداری‌در استان مربوط به زراعت می باشد و کم ترین آن متعلق به بخش تولید محصولات گل خانه ای می باشد.
جدول شماره ۳-۱۵ بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت : ۱۳۸۲
شرح
زراعت
باغداری
تولیدگلخانه ای
پرورش طیور خانگی
پرورش زنبور عسل
پرورش دام بزرگ
پرورش دام کوچک
پرورش کرم ابریشم
کل استان
۴۶۹۶۱
۲۹۷۲۹
۳۷
۳۵۲۴۰
۱۳۴۹
۲۸۳۵۱
۲۲۰۲۸

شهرکرد
۱۰۰۸۶
۱۱۴۱۷
۹
۸۳۱۸
۴۷۱
۸۰۰۵
۴۸۴۷

دراستان چهارمحال و بختیاری ۵۴۵۸۴ نفر بهره بردار کشاورزی‌، ‌‌‌مشغول به فعالیت می باشند که مساحت اراضی کل شهرستان ۱۹۴۸۱۴ هکتار است. مساحت اراضی زیر کشت محصولات سالانه ۱۳۴۰۱۷هکتار با ۴۶۳۳۷ نفر بهره بردار‌، ‌‌‌مساحت اراضی آیش ۴۴۶۸۰ هکتار با ۱۳۵۸۳نفربهره بردار و مساحت و تعداد بهره بردار اراضی باغ و قلمستان به ترتیب ۱۶۱۱۸‌، ‌‌‌۲۴۲۷۷می باشد.‌‌ (سال نامه آماری استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۸۷)
جدول شماره ۳- ۱۶‌مساحت اراضی کشاورزی، ‌‌‌بهره برداری های با زمین‌برحسب وسعت‌۱۳۸۲
محدوده جغرافیایی
کل
زیر کشت زراعی
آیش
باغ و قلمستان
تعداد بهره برداری
مساحت هکتار
تعداد
بهره برداری
مساحت هکتار
تعداد
بهره برداری
مساحت
هکتار
تعداد بهره برداری
مساحت هکتار
کل استان
۵۴۵۸۴
۱۹۴۸۱۴
۴۶۳۳۷
۱۳۴۰۱۷
۱۳۵۸۳
۴۴۶۸۰
۲۴۲۷۷
۱۶۱۱۸
شهرکرد
۱۵۰۵۷
۵۹۵۶
۹۸۲۳
۳۳۹۹۰
۵۵۷۸
۱۷۳۶۵
۱۱۰۵۷
۸۲۱۲
منبع: سال نامه آماری استان مرکزی :۱۳۸۷
۳-۶-۴-دام داری :
جدول زیر تعداد دام و بهره برداران شهرستان شهرکرد را در سال ۱۳۸۲ نشان می دهد.‌‌ بیش ترین تعداد دام در شهرستان شهرکرد متعلق به بخش گوسفند و بره با ۹۵۷۹۱ دام و کم ترین آن متعلق به بخش بز و بزغاله با ۶۳۰۰ دام می باشد.‌‌ و تعدادگاومیش در این شهرستان صفر می باشد.. ( سال نامه آماری استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۸۷)
جدول شماره ۳-۱۷ تعداد بهره برداری و دام استان چهارمحال و بختیاری :۱۳۸۲
محدوده جغرافیایی
گوسفند و بره
بز و بزغاله
گوسفند و بره توام
گاو و گوساله
گاو میش و بچه گاو میش
تعداد بهره برداری
تعداد دام
تعداد
بهره برداری
تعداد دام
تعداد
بهره برداری
تعداد دام
تعداد بهره برداری
تعداد دام
تعداد بهره برداری
تعداد دام
شهرکرد
۳۱۸۷
۹۴۲۷۵
۳۱۹
۶۳۰۰
۱۳۴۰
۹۵۷۹۱
۷۹۵۴
۳۲۰۲۹
منبع: سال نامه آماری استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۸۷
۳-۶-۵-صنعت:
جدول شماره(۳-۱۸) تعداد کارگاه های ده نفر و بیشتر را در استان چهارمجال و بختیاری را نشان می دهد.‌بر اساس جدول ذیل تعداد کارگاه های استان در سال مذکور ۲۲۱ واحد می باشد که از این تعداد،‌‌‌ ۱۸۹واحد در طبقه ۴۹-۱۰ نفر کارکن‌، ‌‌‌۱۴ واحد درطبقه ۹۹-۵۰ نفر کارکن و ۱۸ نفر در طبقه ۱۰۰ نفر وبیشتر می باشد. (سال نامه آماری استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۸۷)
جدول شماره ۳-۱۸ تعداد کارگاه های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات کارکن‌۱۳۸۵
شرح
کل کارگاه ها
جمع
۴۹ ـ ۱۰ نفر
۹۹ ـ ۵۰‌نفر
۱۰۰ نفر و بیشتر
استان
۲۲۱
۱۸۹
۱۴
۱۸
‌ منبع: سال نامه آماری استان چهارمحال و بختیاری۱۳۸۵
جداول شماره (۳-۱۹) و (۳-۲۰) تعداد کارگاه های صنعتی خصوصی و عمومی‌دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات کارکن را‌در استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان‌ شهرکرد در سال ۱۳۸۵ نشان میدهند.
در استان چهارمحال و بختیاری تعداد ۳۳۰۲۸ کارگاه صنعتی خصوصی وجود دارد که از این تعداد ۳۱۴۴ واحد در طبقه ۵-۱ نفر کارکن‌، ‌‌‌۱۰۱ واحد در طبقه ۹-۶ نفر کارکن و ۵۲ واحد هم در طبقه ۴۹-۱۰ نفر و ۲واحد در طبقه۹۹-۵۰نفر کارکن و ۳ واحد هم در طبقه ۱۰۰نفر و بیشتر‌می باشد.‌‌
جدول شماره ۳-۱۹‌تعداد کارگاه های صنعتی خصوصی‌دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات کارکن ۱۳۸۶
شرح
کارگاه های خصوصی
جمع
۵-۱نفر
۹-۶ نفر
۴۹-۱۰ نفر
۹۹-۵۰ نفر
۱۰۰ نفر و