دانلود پایان نامه ارشد درباره بهره بردار، بخش اقتصاد، حمل و نقل

دهد. (نورالهی، ‌‌‌1387)
جدول 3-9 مهاجران خارج شده و وارد شده به هر یک از استانهای کشور طی سال هال 85-1375
نام استان
مهاجران واردشده
مهاجران خارج شده
خالص مهاجرت
نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان (درصد)
نسبت مهاجران وارد شده به مهاجران خارج شده (درصد)
تعداد
درصد
تعداد
درصد
جمع کل
4774046
100
4774046
100
100
آذربایجان شرقی
158424
3/32
302157
6/33
-143733
-3/99
52/43
آذربایجان غربی
121623
2/55
148442
3/11
-26819
-0/93
81/93
اردبیل
79331
1/66
134723
2/82
-55392
-4/51
58/88
اصفهان
29943
6/28
231320
4/85
68623
1/51
129/67
ایلام
37292
0/78
48428
1/01
-11136
-2/04
77/01
بوشهر
91596
1/92
76016
1/59
15580
1/76
120/50
تهران
1438406
30/13
823379
17/25
615027
4/58
174/70
چهارومحال بختیاری
48705
1/02
65638
1/37
-16933
-1/97
74/20
خراسان جنوبی
50244
1/05
60449
1/27
-10205
-1/60
83/12
خراسان رضوی
305305
6/40
274451
5/75
30854
0/55
111/24
خراسان شمالی
51484
1/08
76865
1/61
-25381
-3/13
66/98
خوزستان
170450
3/57
278662
5/84
-108212
-2/53
61/17
زنجان
80132
1/68
96087
2/01
-15955
-1/65
83/40
سمنان
71778
1/50
63715
1/33
8063
1/37
112/65
سیستان و بلوچستان
66792
1/40
138124
2/89
-71332
-2/97
48/36
فارس
165694
3/47
199540
4/18
-33846
-0/78
83/04
قزوین
96758
2/03
94934
1/99
1824
0/16
101/92
قم
120688
2/53
97282
2/04
23406
2/24
124/06
کردستان
71493
1/50
130382
2/73
-58889
-4/09
54/83
کرمان
87428
1/83
114071
2/39
-26644
-1/00
76/64
کرمانشاه
80819
1/69
199947
4/19
-119128
-6/34
40/42
کهکیلویه و بویراحمد نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
28647
0/60
43757
0/92
-15110
-2/38
65/47
گلستان
125724
2/63
97613
2/04
28129
1/74
128/82
گیلان
202385
4/24
1777205
3/72
24680
1/03
113/89
لرستان
75131
1/57
143921
3/01
-68790
-4/01
52/20
مازندران
198520
4/16
163076
3/42
35444
1/21
121/73
مرکزی
136621
2/86
130353
2/73
6268
0/46
104/81
هرمزگان
104492
2/19
104735
2/19
-243
-0/02
99/77
همدان
108342
2/27
197846
4/14
-89504
-5/25
54/76
یزد
99782
2/09
60428
1/27
39354
3/97
165/13
منبع: سالنامه آماری مرکز آمار ایران 1390
جدول زیر مهاجران وارد شده به این استان را در طی 10 سال گذشته بر حسب سن و آخرین محل اقامت آنها نشان می دهد.
جدول 3-10مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری طی 10 سال گذشته برحسب سن و آخرین محل اقامت (نفر)
سال و گروه سنی
شهرستان های سایر استانها
خارج از کشور
اظهار نشده
شهر
آبادی
جمع کل
45620
3085
733
170
4-0 ساله
900
93
5
16
9-5 ساله
1943
222
4
14-10 ساله
2168
240
25
19-15 ساله
3623
361
21
8
24-20
12864
816
45
40
29-25
12167
497
82
22
34-30
5252
290
76
21
39-35
2590
171
118
35
44-40
1471
115
185
1
49-45
1018
89
79
17
64-50
1180
151
78
65ساله و بیشتر
443
41
55
10
منبع: سالنامه آماری مرکز آمار ایران 1390
3-5-4-خانه بهداشت:
321 خانه بهداشت در سال 1389 در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که این تعداد خانه بهداشت با 606 کارکن بهورز جمعا 7975 روستا را با 432086 نفر جمعیت تحت پوشش خود قرار می دهند.در بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری‌، ‌‌‌شهرستان لردگان دارای بیشترین آمار از لحاظ آمارهای ذکر شده می باشد.‌‌ همچنین شهرستان های کوهرنگ‌و اردل به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.‌جدول (3-11) تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها‌را در استان جهارمحال و بختیاری نشانی میدهد.‌‌ (مرکز آمار ایران،‌‌‌ 1389)
جدول شماره3-11 تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها 1389
محدوده جغرافیایی
تعداد خانه های بهداشت فعال
کارکنان بهورز
روستاهای تحت پوشش
جمع
مرد
زن
تعداد
جمعیت
استان
321
606
186
420
797
432086
شهرکرد
41
92
19
73
52
67628
بروجن
23
47
22
25
42
23185
فارسان
11
43
10
33
25
42501
لردگان
116
185
61
124
324
176639
اردل
47
80
24
56
82
47926
کوهرنگ
48
89
34
55
219
32157
کیار
35
70
16
54
53
42050
منبع: سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری
3-6-جغرافیای اقتصادی :
3-6-1-نیروی انسانی و اشتغال و بیکاری:
در سال 1385 جمعیت 10 ساله و بیشتر استان چهارمحال و بختیاری 716032 نفر بوده است که از این تعداد 285407 نفر جز جمعیت فعال استان و 430625 نفر جز جمعیت غیر فعال استان‌گزارش شده اند.
جدول شماره3-12 توزیع جمعیت فعال و غیر فعال در بخش اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری سال1385
شرح
جمعیت 10 ساله و بیشتر
جمعیت فعال
جمعیت غیرفعال
جمع
شاغل
بیکار
جمع
محصل
داراى‌درآمد
بدون کار
خانه دار
سایر
اظهار نشده
استان چهارمحال و بختیاری
716032
285407
233988
51419
430625
179151
181635
31571
38268
منبع : مرکز آمار ایران‌، ‌‌‌1385
شکل شماره3-9 نمودار توزیع جمعیت فعال و غیر فعال استان چهارمحال و بختیاری ( به درصد ) 1385
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منبع: مرکز آمار ایران‌، ‌‌‌1385
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترسیم : نگارنده
3-6-2- توزیع شاغلان در زیربخش های اقتصادی:
جدول شماره3-13 توزیع شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمده فعالیت استان چهارمحال و بختیاری(درصد) 1385
شرح
جمع
استان
درصد
234295
100
کشاورزی شکار و جنگلداری
42289
20.6
ماهیگیری
520
0.2
استخراج معدن
392
0.2
صنعت (ساخت)
30248
13.9
تآمین برق، ‌‌‌گاز، ‌‌‌آب
2269
0.9
ساختمان
62243
27.8
عمده فروشی، ‌‌‌خرده فروشی
23152
9.4
هتل و رستوران
1080
0.5
حمل و نقل، ‌‌‌انبارداری و ارتباطات
19113
0.7
واسطه گریهای مالی
2864
1.5
مستغلات، ‌‌‌اجاره
2212
0.8
اداره امور عمومی و دفاع
14528
6.1
آموزش
19992
7.7
بهداشت ومددکار اجتماعی
6334
1.9
سایر فعالیتهای خدمات عمومی
3303
1.3
خانوارهای معمولی دارای مستخدم
70
0.1
دفاتر و ادارات مرکزی
سازمان ها و هیئت های برون مرزی
فعالیت های نامشخص و اظهار نشده
3687
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌منبع: مرکز آمار ایران‌، ‌‌‌1385
3-6-3- کشاورزی :
جدول شماره (19) تعداد بهره برداران کشاورزی را بر حسب نوع بهره بردار در سال 1382 نشان می دهد.‌‌ تعداد بهره برداران استان 65811 نفر که از این تعداد 11226 خانوار بی زمین می باشند.‌‌ ( نگارنده )
جدول شماره3-14‌بهره برداری های کشاورزی سرشماری شده بر حسب نوع بهره بردار:1382
محدوده جغرافیایی
کل
خانوار معمولی ساکن
بهره بردار غیر ساکن
خانوار معمولی غیر ساکن
شرکت رسمی یا موسسه عمومی
کل
بی زمین
کل
بی زمین
کل
بی زمین
کل
بی زمین
کل
بی زمین
کل استان
65811
11226
60491
11183
5199
20
16
16
105
7
شهرکرد
18803
3746
17986
3739
746
5
53
2
منبع: سال نامه آماری استان جهارمحال و بختیاری 1389
جدول زیر بهره برداری های کشاورزی را بر حسب نوع فعالیت در رشته های مختلف نشان می دهد.‌‌ چنانچه در جدول مشاهده می شود بیشترین بهره برداری‌در استان مربوط به زراعت می باشد و کم ترین آن متعلق به بخش تولید محصولات گل خانه ای می باشد.
جدول شماره 3-15 بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت : 1382
شرح
زراعت
باغداری
تولیدگلخانه ای
پرورش طیور خانگی
پرورش زنبور عسل
پرورش دام بزرگ
پرورش دام کوچک
پرورش کرم ابریشم
کل استان
46961
29729
37
35240
1349
28351
22028

شهرکرد
10086
11417
9
8318
471
8005
4847

دراستان چهارمحال و بختیاری 54584 نفر بهره بردار کشاورزی‌، ‌‌‌مشغول به فعالیت می باشند که مساحت اراضی کل شهرستان 194814 هکتار است. مساحت اراضی زیر کشت محصولات سالانه 134017هکتار با 46337 نفر بهره بردار‌، ‌‌‌مساحت اراضی آیش 44680 هکتار با 13583نفربهره بردار و مساحت و تعداد بهره بردار اراضی باغ و قلمستان به ترتیب 16118‌، ‌‌‌24277می باشد.‌‌ (سال نامه آماری استان چهارمحال و بختیاری 1387)
جدول شماره 3- 16‌مساحت اراضی کشاورزی، ‌‌‌بهره برداری های با زمین‌برحسب وسعت‌1382
محدوده جغرافیایی
کل
زیر کشت زراعی
آیش
باغ و قلمستان
تعداد بهره برداری
مساحت هکتار
تعداد
بهره برداری
مساحت هکتار
تعداد
بهره برداری
مساحت
هکتار
تعداد بهره برداری
مساحت هکتار
کل استان
54584
194814
46337
134017
13583
44680
24277
16118
شهرکرد
15057
5956
9823
33990
5578
17365
11057
8212
منبع: سال نامه آماری استان مرکزی :1387
3-6-4-دام داری :
جدول زیر تعداد دام و بهره برداران شهرستان شهرکرد را در سال 1382 نشان می دهد.‌‌ بیش ترین تعداد دام در شهرستان شهرکرد متعلق به بخش گوسفند و بره با 95791 دام و کم ترین آن متعلق به بخش بز و بزغاله با 6300 دام می باشد.‌‌ و تعدادگاومیش در این شهرستان صفر می باشد.. ( سال نامه آماری استان چهارمحال و بختیاری 1387)
جدول شماره 3-17 تعداد بهره برداری و دام استان چهارمحال و بختیاری :1382
محدوده جغرافیایی
گوسفند و بره
بز و بزغاله
گوسفند و بره توام
گاو و گوساله
گاو میش و بچه گاو میش
تعداد بهره برداری
تعداد دام
تعداد
بهره برداری
تعداد دام
تعداد
بهره برداری
تعداد دام
تعداد بهره برداری
تعداد دام
تعداد بهره برداری
تعداد دام
شهرکرد
3187
94275
319
6300
1340
95791
7954
32029
منبع: سال نامه آماری استان چهارمحال و بختیاری 1387
3-6-5-صنعت:
جدول شماره(3-18) تعداد کارگاه های ده نفر و بیشتر را در استان چهارمجال و بختیاری را نشان می دهد.‌بر اساس جدول ذیل تعداد کارگاه های استان در سال مذکور 221 واحد می باشد که از این تعداد،‌‌‌ 189واحد در طبقه 49-10 نفر کارکن‌، ‌‌‌14 واحد درطبقه 99-50 نفر کارکن و 18 نفر در طبقه 100 نفر وبیشتر می باشد. (سال نامه آماری استان چهارمحال و بختیاری 1387)
جدول شماره 3-18 تعداد کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات کارکن‌1385
شرح
کل کارگاه ها
جمع
49 ـ 10 نفر
99 ـ 50‌نفر
100 نفر و بیشتر
استان
221
189
14
18
‌ منبع: سال نامه آماری استان چهارمحال و بختیاری1385
جداول شماره (3-19) و (3-20) تعداد کارگاه های صنعتی خصوصی و عمومی‌دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات کارکن را‌در استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان‌ شهرکرد در سال 1385 نشان میدهند.
در استان چهارمحال و بختیاری تعداد 33028 کارگاه صنعتی خصوصی وجود دارد که از این تعداد 3144 واحد در طبقه 5-1 نفر کارکن‌، ‌‌‌101 واحد در طبقه 9-6 نفر کارکن و 52 واحد هم در طبقه 49-10 نفر و 2واحد در طبقه99-50نفر کارکن و 3 واحد هم در طبقه 100نفر و بیشتر‌می باشد.‌‌
جدول شماره 3-19‌تعداد کارگاه های صنعتی خصوصی‌دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالکیت‌، ‌‌‌طبقات کارکن 1386
شرح
کارگاه های خصوصی
جمع
5-1نفر
9-6 نفر
49-10 نفر
99-50 نفر
100 نفر و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *