مهر ۵, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه ارشد درباره توسعه بازار، آداب و رسوم، استاندارد

دارد.
در خانههای I،‌‌‌ II،‌‌‌ IV باید راهبردهای تمرکز (رسوخ در بازار، ‌‌‌توسعه بازار و توسعه محصول یا راهبردهای مبتنی بر یک پارچگی عمودی به بالا، ‌‌‌یک پارچگی عمودی به پایین و یک پارچگی افقی) را به اجرا در آورد. در خانههای III،‌‌‌ V،‌‌‌ VII باید راهبردهایی را به اجرا درآورد که هدف حفظ و نگهداری وضع موجود باشد. در این واحدها راهبردهای رسوخ در بازار و توسعه محصول بسیار متداول است. برای واحدهایی که در خانههای VI،‌‌‌ VIII،‌‌‌ IX قرار میگیرند باید راهبردهای برداشت محصول یا رهاسازی را به اجرا درآورد. در ماتریس داخلی و خارجی سیستمهایی موفق هستند که داراییهای خود را بتوانند در واحدهایی سرمایهگذاری کنند که در خانه شماره I،‌‌‌ II،‌‌‌ IV قرار میگیرند.
با توجه به بررسی های به عمل آمده استراتژی قابل اجرا در منطقه استراتژی محافظه کارانه می باشد.
۴-۹- مرحله تصمیم گیری:
در این مرحله مقایسهای بین نتایج بدست آمده در ماتریس (SWOT) و ماتریس (IE) انجام میپذیرد. در ماتریس (SWOT) چهار دسته راهبرد متناسب با وضعیت داخلی و خارجی مشخص گردید و در ماتریس (IE) مشخص شد که منطقه گردش گری در جدول نه خانهای (IE) در بخش حفظ و نگهداری یا محافظهکارانه قراردارد، ‌‌‌بنابراین ابتدا راهبردهای محافظهکارانه و سپس راهبردهای رشد و توسعه تدوین شده در ماتریس SWOT انتخاب و در این مرحله اولویتبندی میشود. این راهبردها عبارتند از:
اولویت اول: استراتژی های WO
تنوعبخشی به فعالیتهای گردش‌گری و خلق جذابیتهای ویژه
فرآهم نمودن تأسیسات و امکانات گردش‌گری و بهبود و توسعه زیرساختهای اساسی
اولویت دوم: استراتژی هایSO
ساماندهی و توسعه فعالیتهای گردش‌گری مبتنی بر منابع طبیعی، ‌‌‌فرهنگی، ‌‌‌مذهبی و همچنین فعالیتهای ورزشی تأکید بر جذب بازارهای گردش‌گری طبیعی، ‌‌‌فرهنگی، ‌‌‌کشاورزی و ورزشی
۴-۹-۱- ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی (QSPM):
با استفاده از این تکنیک جذابیت نسبی استراتژیهای انتخاب شده در مرحله قبل (استراتژیهای محافظهکارانه و استراتژیهای رشد و ساخت) مشخص میگردد، ‌‌‌یعنی تعیین میزانی که میتوان از عوامل سرنوشتساز داخلی و خارجی منطقه سامان‌به صورتی موفقیتآمیز استفاده کرد. برای اولویتبندی استراتژیهای چهارگانه انتخابی توسط گروه دلفی از ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی به ترتیب زیر استفاده میشود.
در ستون عوامل کلیدی، ‌‌‌کلیه نقاط قوت، ‌‌‌نقاط ضعف مطرح شده در مرحله ورودی به عنوان عوامل داخلی و کلیه فرصتها و تهدیدات مطرح شده در مرحله ورودی به عنوان عوامل خارجی درج شدند و در مقابل آنها ضریب هر عامل نظیر به نظیر از ستون ضریب عوامل درج گردید.
برای تعیین نمره جذابیت هر یک از عوامل کلیدی از نظرات اعضاء گروه دلفی استفاده گردید و با توجه به آن نمره جذابیتها از ۱ تا ۴ تعیین گردید. جمع ضرائب برای هر استراتژی‌برابر با ۲ و بر اساس جمع مجموع نمرههای جذابیت هر استراتژی، ‌‌‌استراتژیها اولویتبندی گردیدند.
جدول شماره ۴-۱۳ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی (QSPM)
راهبرد ها
تنوعبخشی به فعالیتهای گردش‌گری و خلق جذابیتهای ویژه
فرآهم نمودن تأسیسات و امکانات گردش‌گری و بهبود و توسعه زیرساختهای اساسی
ساماندهی و توسعه فعالیتهای گردش‌گری مبتنی بر منابع طبیعی، ‌‌‌فرهنگی، ‌‌‌مذهبی و همچنین فعالیتهای ورزشی
تأکید بر جذب بازارهای گردش‌گری طبیعی، ‌‌‌فرهنگی، ‌‌‌کشاورزی و ورزشی
عوامل حیاتی موفقیت
ضریب
نمره
جذابیت
جمع نمره‌های جذابیت
نمره
جذابیت
جمع نمره‌های جذابیت
نمره
جذابیت
جمع نمره
های جذابیت
نمره
جذابیت
جمع نمره های جذابیت
فرصت ها
نگرش مثبت مسؤلان ذیربط در رابطه با توسعه فعالیتهای گردش‌گری
۰٫۱۸
۳٫۵
۰٫۶۳
۳٫۵
۰٫۶۳
۳٫۵
۰٫۶۳
۳
۰٫۶۳
وجود تسهیلات بانکی جهت سرمایهگذاری در بخش گردش‌گری
۰٫۱۴
۳
۰٫۴۲
۳٫۵
۰٫۴۹
۳
۰٫۴۲
۳
۰٫۴۲
افزایش آگاهیهای زیستمحیطی و توجه به محیط طبیعی در نتیجه توسعه فعالیتهای گردش‌گری
۰٫۱۷
۳
۰٫۵۱
۳
۰٫۵۱
۳
۰٫۵۱
۳
۰٫۵۱
افزایش زمینههای سرمایهگذاری و بهبود وضعیت اشتغال
۰٫۱۶
۳٫۵
۰٫۵۶
۳٫۵
۰٫۵۶
۳
۰٫۴۸
۳
۰٫۴۸
تهدیدها
فصلیبودن فعالیتهای گردش‌گری
۰٫۱۱
۱
۰٫۱۱
۱
۰٫۱۱
۱
۰٫۱۱
۱
۰٫۱۱
تعرض گردش‌گران به باغات منطقه
۰٫۱۲
۱
۰٫۱۲
۱
۰٫۱۲
۱
۰٫۱۲
۱
۰٫۱۲
در معرض تهدید قرار گرفتن محیط زیست منطقه در نتیجه توسعه فعالیت های گردش‌گری
۰٫۱۲
۱
۰٫۱۲
۱
۰٫۱۲
۱
۰٫۱۲
۱
۰٫۱۲
جمع نمرات عوامل خارجی
۱
نقاط قوت
برخورداری از اقلیم مناسب در فصل گردش‌گری
۰٫۱
۱
۰٫۱
۱
۰٫۱
۳٫۵
۰٫۳۵
۲٫۵
۰٫۳۵
برخورداری از پتانسیل های طبیعی و فرهنگی جهت فعالیت های گردش‌گری
۰٫۱
۱
۰٫۱
۱
۰٫۱
۳٫۵
۰٫۳۵
۳
۰٫۳
قابلیتهای روستا در جهت توسعه فعالیتهای گردش گری از قبیل طبیعتگردی، ‌‌‌آگروتوریسم، ‌‌‌گردش‌گری فرهنگی، ‌‌‌گردش‌گری مذهبی، ‌‌‌گردش‌گری ورزشی و. ..
۰٫۱۲
۱
۰٫۱۲
۱
۰٫۱۲
۳٫۵
۰٫۴۲
۳٫۵
۰٫۴۲
وجود قناتهای فراوان در داخل و محدوده پیرامونی منطقه
۰٫۰۷
۱
۰٫۰۷
۱
۰٫۰۷
۲٫۵
۰٫۱۷۵
۲٫۵
۰٫۱۷۵
رونق فعالیتهای زراعت و باغداری
۰٫۰۸
۱
۰٫۰۸
۱
۰٫۰۸
۳
۰٫۲۴
۳
۰٫۲۴
وجود‌قلعههای تاریخی و خانهها و باغهای قدیمی در منطقه
۰٫۰۸
۱
۰٫۰۸
۱
۰٫۰۸
۳
۰٫۲۴
۳
۰٫۲۴
وجود بناهای مذهبی و زیارتی معروف در منطقه
۰٫۰۷
۱
۰٫۰۷
۱
۰٫۰۷
۳٫۵
۰٫۲۴۵
۳٫۵
۰٫۲۴۵
نگرش مثبت مردم روستا نسبت به توسعه فعالیتهای گردش‌گری
۰٫۰۶
۱
۰٫۰۶
۱
۰٫۰۶
۳
۰٫۱۸
۳
۰٫۱۸
پذیرش و استقبال اهالی روستا از گردش‌گران
۰٫۰۶
۱
۰٫۰۶
۱
۰٫۰۶
۳
۰٫۱۸
۳
۰٫۱۸
برخورداری روستا از جذابیت های طبیعی منحصر به فرد از قبیل کوچه باغهای مشجر
۰٫۰۸
۱
۰٫۰۸
۱
۰٫۰۸
۳
۰٫۲۴
۳
۰٫۲۴
نقاط ضعف
عدم برخورداری از جاذبههای ویژه گردش گری
۰٫۰۶
۴
۰٫۲۴
۱
۰٫۰۶
۱
۰٫۰۶
۱
۰٫۰۶
نبود تأسیسات، ‌‌‌تسهیلات و امکانات و خدمات گردش گری
۰٫۰۸
۱
۰٫۰۸
۴
۰٫۳۲
۱
۰٫۰۸
۱
۰٫۰۸
مشکلات مربوط به جمعآوری و دفع فاضلاب و زبالههای روستا
۰٫۰۴
۱
۰٫۰۴
۳
۰٫۱۲
۱
۰٫۰۴
۱
۰٫۰۴
جمع نمرات عوامل داخلی
۱
جمع کل امتیاز استراتژی
۳٫۶۵
۳٫۸۶
۵٫۱۹
۵٫۱۴
نمره جذابیت:۱= بدون جذابیت،‌‌‌ ۲= تا حدی جذاب،‌‌‌ ۳= دارای جذابیت معقول،‌‌‌ ۴= بسیار جذاب
با توجه به ماهیت موضوع از طریق بررسی اسناد و مدارک موجود و از طریق تحقیقات میدانی، ‌‌‌آمارها و مشاهدات جمع آوری شده، ‌‌‌با شناسایی نقاط قوت و ضعف، ‌‌‌فرصت ها و تهدیدها و بهره گیری از مدل ماتریسی SWOT‌ به پیشنهاد برنامه ها و استراتژی هایی در جهت توسعه گردش‌گری در استان مبادرت می شود.
جدول۴-۱۴ ‌نظام تحلیل و ارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT
موضوعات تحلیل و توسعه
ساختار نظام فضایی توسعه جاذبه های گردش گری
عوامل داخلی
استراتژی
نقاط قوت
– توسعه محصولات گردش گری به منظور فصلی نبودن گردش گری در استان
-ارتقای کیفیت اماکن اقامتی وپذیرایی درحداستانداردهای ملی وبین المللی
– تعامل بیشتر دفاتر خدمات مسافرتی، ‌‌‌هتل ها و بخش خصوصی
– تقویت تشکل های غیر دولتی مرتبط با گردش گری
– توجه به بازاریابی و تبلیغات مؤثر بخش خصوصی
– گسترش انواع فعالیت های گردش گری (اکوتوریسم تاریخی، ‌‌‌فرهنگی، ‌‌‌پژوهشی و. ..)
استراتژی حداقل رساندن
– نظارت و کنترل مستمر بر واحدهای اقامتی و پذیرایی
– احداث اماکن پذیرایی با درجه بالا
– آموزش مستمر پرسنل شاغل در بخش تأسیسات گردش گری
– بازسازی و نوسازی اماکن اقامتی و پذیرایی مستعمل و فرسوده
– بهینه سازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات مسافرتی
– ایجاد زمینه های لازم جهت نگهداشت جمعیت
– ایجاد زمینه های اشتغال برای جوانان جویای کار از طریق توسعه جاذبه های گردش گری
جدول۴-۱۵‌نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT
موضوعات تحلیل و توسعه
ساختار نظام فضایی توسعه جاذبه های گردش گری
عوامل خارجی
استراتژی
فرصت ها
– توسعه صنایع دستی
– ارتقای سطح خدمات رسانی واحدهای بین راهی
– توسعه پروازهای داخلی و خارجی
– معرفی سایت های سرمایه گذاری
– اعطای تسهیلات مالی با سود اندک توسط بخش دولتی
– تهیه برنامه جامع توسعه بازاریابی
– توسعه راه آهن استان
– رویکرد برنامه های بازاریابی به بازارهای هدف خارجی
استراتژی
پرهیز از
تهدیدها‌
– توسعه راه های فرعی به ویژه راه های دسترسی به جاذبه های گردش گری
– ارتقای کیفیت وسایل حمل و نقل بین شهری و داخل شهری
– برقرای یک نظام منسجم وکارآمدبرای تهیه و ارائه آمار و گزارشات
– ارتقای فرهنگ گردش گری و گردش گر پذیری استان
– به وجود آوردن اهرم های تشویقی جهت سرمایه گذاری
-گسترش وتوسعه حفاظت ازگونه های گیاهی نادروحیوانات وحشی منطقه
جدول۴-۱۶ ‌نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش گری دراستان چهارمحال وبختیاری برپایه مدل SWOT
موضوعات تحلیل و توسعه
ساختار نظام فضایی توسعه جاذبه های گردش گری
عوامل داخلی
عوامل داخلی
نقاط
قوت s
– وجود‌جاذبه های فراوان طبیعی و تاریخی و فرهنگی کم نظیر
– نزدیکی به بازارهای جهانی گردش گری
– شرایط اقلیمی ویژه استان وتنوع اقلیمی به منظور خارج نمودن گردش گری استان از فصلی بودن
– کم سرمایه بر بودن این صنعت نسبت به بخش های دیگر اقتصادی
– وجود حیات وحش و گونه های دیگر نادر و وجود مناطق حفاظت شده
– وجود الگوی زیست عشایری – روستایی
– عدم نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ مانند تأسیس دفاتر خدماتی
نقاط ضعف
W‌
– قرار گیری برخی از جاذبه ها در مکان هایی که امکان دستیابی به آنها و ایجاد تأسیسات و زیر ساخت ها مشکل و پرهزینه می باشد و عدم وجود زیرساخت های مناسب بالاخص راه های دسترسی به جاذبه ها
– عدم وجود هتل ها و اماکن اقامتی به درجات بالا
– فصلی بودن گردش گری
– محدود بودن سرمایه گذاری ها با توجه به ضعف اقتصادی استان در برخی بخش ها
– عدم آموزش سیستماتیک پرسنل شاغل در بخش گردش گری
– عدم آشنایی مدیران هتل هاودفاترخدمات مسافرتی با روش های نوین بازاریابی جهانی و داخلی‌
جدول۴-۱۷ نظام تحلیل وارزیابی جاذبه های گردش‌گری در استان چهارمحال و بختیاری برپایه مدل SWOT
موضوعات تحلیل و توسعه
ساختار نظام فضایی توسعه جاذبه های گردش گری
عوامل خارجی
عوامل خارجی
فرصت ها o
– به وجود آوردن زمینه های شغلی فراوان
– ارتقای سطح فرهنگی استان و تبادلات اجتماعی بین گردش گران و ساکنان منطقه
– امکان جذب سرمایه گذاری خارجی
– توجه به هنرهای سنتی و دستی، ‌‌‌احیای آداب و رسوم، ‌‌‌حفاظت از میراث فرهنگی
– کاهش مهاجرت نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
– کاهش نابرابری های اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی
– امکان ایجاد پارک های ملی – وحش و باغ وحش ها
– امکان ایجاد تعامل بین دفاتر هتل ها و دیگر تأسیسات گردش گری در جهت توسعه یکدیگر
– توزیع بهینه درآمدهای اقتصادی در مناطق مختلف استان به ویژه در مناطق عشایری
تهدیدها T‌
– فصلی بودن گردش گری
– قرارگیری برخی ازجاذبه هادرمحدوده های حفاظت شده که برنامه ریزی برای توسعه و ایجاد تأسیسات را با مشکلات مواجه می کند
– مکان تخریب آثار باستانی و تاریخی