دانلود پایان نامه

ماندن سیال رابطه (۲-۶) به شکل زیر ساده می شود:
(۲-۱۱)

که با توجه به رابطه (۲-۱۰) و (۲-۱۱) معادله پیوستگی برای سیالات به فرم زیر قابل بیان است:
(۲-۱۲)

اگر از روابط ( ۲-الف )، ( ۲-ب ) و ( ۲-ج ) به ترتیب بر حسب x و y و z مشتق گرفته شود به شکل زیر درمی آید:
(۲-۱۳)
الف)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد آللهای، (فارسی، ۱-۹-۳-نشانگرهای، باقری،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید