دانلود پایان نامه

مطالعه حاکی از آن است که نوع پست و سمت کنونی کارمندان بر روی برداشت ذهنی آنها نسبت به استفاده آسان از اینترنت تأثیر گذاشته است. اکثر کارمندان دارای مهارت های رایانه ای بوده اند و استفاده از اینترنت را آسان دانسته، اغلب با آن کار کرده اند و قصد استفاده مجدد از رایانه و اینترنت را دارند.
ثرین (2003) پذیرش مدل پذیرش فناوری در بین نوجوانان نروژی را بررسی کرده و با تمرکز بر رفتار و توان پذیرش مدل پذیرش فناوری بر مبنای دو فرضیه اساسی،( سهولت کاربرد و سودمندی) عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوریها را تقسیم بندی کرده است . بر اساس نخستین فرضیه او مبنی بر وجود رابطه بین مدل پذیرش فناوری و کاربران برای پذیرش این فناوری ها، عوامل مؤثر بر پذیرش عبارت اند از ویژگی های مدل پذیرش فناوری ، ویژگی های کاربر، و ویژگی های مربوط به ارتباط بین مدل پذیرش فناوری و کاربر . در فرضیه دوم، وجود احساس نیاز به مدل پذیرش فناوری و وجود امکانات برای پذیرش آن دو شرط اساسی پذیرش برشمرده شده اند . او ماتریس دوبعدی(یکی، خواسته ها و امکانات و دیگری، کاربر، مدل پذیرش فناوری ) را درشش طبقه عوامل مؤثر بر پذیرش مدل پذیرش فناوری را ارائه کرده و نیز درآمد خانوار کاربر را عاملی مؤثر بر پذیرش مدل پذیرش فناوری دانسته است.
جدول (2-4) چارچوب دو بعدی پذیرش ICT (ثرین ، 2003)
ابعاد
خواسته ها
امکانات
فرد
خواسته های فردی و سبک زندگی
توانایی ها و استعدادهای فردی
ICT – فرد
خواسته های فرد برای پذیرش ICT:
ضرورت یا نیاز درک شده از نظر فرد
امکان پذیرش ICT توسط فرد : سهولت پذیرش ICT از نظر فرد
ICT
کارکردهای ICT
محدودیتهای ICT
القحطانی (2001) با هدف بررسی قابلیت کاربرد مدل پذیرش فن آوری اطلاعات در فرهنگهای دیگر غیر از فرهنگ آمریکا به پژوهش پرداخته است. نگرش های شخصی، برداشت ذهنی از آسانی استفاده و برداشت ذهنی از مفید بودن مؤثرترین عواملی در به کارگیری و پذیرش فن آوری اطلاعات بوده اند.
تیلور و همکارانش، با مشخص کردن گروه های محروم از دسترسی به «اینترنت در خانه» به بررسی رابطه «داشتن رایانه و اتصال به اینترنت در خانه » با ویژگی های شخصی، جمعیت شناختی و اقتصادی – اجتماعی افراد پرداختند. نتایج نشان داد که افراد گروه های سنی جوان تر، با تحصیلات بالاتر، متأهل، دارای فرزند، مالک خانه، دارای درآمد بالاتر و شاغل، در مقایسه با افراد گروه های نقطه مقابل آنها، از دسترسی بیشتری به اینترنتِ در خانه برخوردار بودند. تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، داشتن فرزند، سطح درآمد، و وضعیت اشتغال بر تصمیم گیری برای دسترسی به اینترنتِ در خانه مؤثر بوده اند. همچنین، وضعیت بیکاری و سطح پایین تحصیلات دو عامل مهم مؤثر بر دسترسی به اینترنتِ در خانه شناخته شدند. تفاوت این دو گروه (افراد دارای دسترسی به اینترنت و افراد فاقد دسترسی به اینترنت) در هر کدام از هفت عامل سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، داشتن فرزنددر خانه، وضعیت مالی، مالکیت خانه، و وضعیت اشتغال معنی دار بوده اما همبستگی معنی داری بین دو عامل محل زندگی و جنسیت با متغیر «استفاده از اینترنتِ در خانه » وجود نداشته است.(تیلور و همکاران ، 2003)
در مطالعه ای دیگر، تیلور و همکارانش عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر الگوهای کاربرد اینترنتِ در خانه در کوئینزلند مرکزی استرالیا را مطالعه کردند . این الگوها عبارت بودند از : کار، آموزش، تفریح، جستجوی اطلاعات، پست الکترونیک، مدیریت مالی خانه، خرید آن لاین و شبکه سازی جامعه محلی ؛ برخی از عوامل اقتصادی -اجتماعی نیز مشخصات فردی کاربران مانند محل اقامت، جنسیت، سن، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، مالکیت خانه، درآمد خانوار و وضعیت اشتغال را شامل می شدند.(همان منبع)
اینگهام و کلرت (2003) در پژوهش خود از مدل پذیرش نوآوری استفاده کردند. تلاش آنها این بود که ارزش این مدل را در توضیح استفاده از فناوری اطّلاعات مشخص نمایند. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل پذیرش فناوری توانسته است 40% از عوامل تاثیر گذار بر استفاده از فناوری اطّلاعات را در پژوهش مشخص کند و مدل نظری مفیدی برای درک و توضیح رفتار استفاده از فناوری اطّلاعات تشخیص داده شده است. «دیویس و همکاران (1989) در پژوهش خود ابتدا به معرفی «مدل پذیرش نوآوری» پرداخته و در ادامه عوامل موثر بر پذیرش و بکارگیری یک نرم افزار واژه پرداز در میان 170 دانشجو مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد برداشت ذهنی از دانشجویان از مفید بودن فناوری مورد استفاده کاملاً بر تصمیم به استفاده تاثیر داشته است در حالی که برداشت ذهنی دانشجویان از آسانی استفاده از این فناوری، تاثیر کمتری بر تصمیم به استفاده داشته و در طی زمان نیز نقش آن کم رنگ تر شده است.
پن و همکاران (2003) در پژوهشی به بررسی تاثیر پنج متغیر « برداشت ذهنی از مفید بودن»، «برداشت ذهنی از آسانی استفاده»، « نگرش نسبت به استفاده»، «هنجار ذهنی» و « خود باوری در زمینه استفاده از رایانه» بر متغیر وابسته استفاده از سیستم مبتنی بر وب «وب سی تی» و وجود روابط علّی در بین این متغیرها پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد « مدل پذیرش فناوری» در محیط دانشگاهی که این پژوهش در آن انجام شده بود، قابلیت کاربرد ضعیفی را نشان داد و تنها بعضی از عوامل آن بر پذیرش سیستم مورد بررسی تأثیر داشته است و بین متغیرهای برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنی
از آسانی استفاده و نگرش نسبت به استفاده از سیستم مورد بررسی رابطه علّی پیدا نشد. در نهایت نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از این سیستم و هنجار ذهنی آنها، به عنوان عوامل تعیین کننده استفاده از سیستم مورد بررسی شناسایی شد.
موریس و ونکاتش (2000) دریافتند که تصمیمات مردها برای قبول یک فن‌آوری بیشتر تحت تأثیر سودمندی درک شده بود، در حالی‌که زنان بیشتر تحت تاثیر سهولت استفاده درک شده از فن‌آوری بودند. این یافته‌ها توسط آنگ و لای در سال 2006 در یک نمونه در زمینه یادگیری الکترونیکی تأیید شد.
روز و استراب (1998) با هدف بررسی تطبیق مدلهای مربوط به اشاعه فناوری اطّلاعات را که در کشورهای توسعه یافته ریشه دارند، با وضعیت کشورهای در حال توسعه، کاربرد «مدل پذیرش فناوری» را در جهان عرب بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد «مدل پذیرش فناوری» در جهان عرب نیز همانند کشورهای توسعه یافته دارای اعتبار می‏باشد. در واقع، در کشورهای عربی نیز تأکید بر عواملی منطقی همچون مفید بودن و آسانی استفاده از یک سیستم جدید، به پذیرش و کاربرد بهتر آن منجر شده است.
کرایسا (1998)در پژوهشی تحت عنوان « عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس» موانع سد راه معلمان در اجرای فناوری های رایانه ای برای آموزش دانش آموزان را بررسی کرده است که مهم ترین آنها عبارت اند از : عوامل زمانی، مشکلات دسترسی به سخت افزار و نرم افزار، نگرش های مدیریت نسبت به فناوری، نگرش های معلمان نسبت به فناوری اطلاعات، مشکلات آموزشی، آموزش معلمان و مهارت های شخصی معلمان در زمینه رایانه.
هرس و همکاران (2003) در پژوهشی تحت عنوان « عوامل موثر بر پذیرش اینترنت با پهنای باند وسیع از طریق موبایل » تدوین کردند . در این مقاله پذیرش اینترنت از طریق موبایل در اروپای شرقی مورد بررسی قرار گرفت و به نتایج زیر دست یافتند:
پذیرش فناوری از سه جهت کاربر و کاربرد فن آوری ، فرآیند پذیرش و فرآیند نشر مورد یررسی قرار گرفت . هرس بر این باور است که عوامل موثر بر پذیر ICT عبارتند از : آگاهی و درک از ICT ، پیچیدگی ICT (کاربردی بودن ICT) ، توانایی مالی برای استفاده از ICT (استطاعت مالی) ، سازگاری ، دسترسی ، مزیت نسبی ، سازگاری با نوع زندگی کاربر ، تجارب اجتماعی در زمینه ICT .

فصل سوم :
روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه :
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود که یکی از تعاریف جامع بصورت زیر میباشد:
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان ) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی، 1382)
با هر تحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظوردست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مساله است، که بر این اساس تحقیقاتِ صورت گرفته را بر اساس هدف از انجام تحقیق می توان طبقه بندی نمود.مجموعه فرایندی را که سعی می کنیم توسط آن مشکلات را حل کنیم تحقیق می نامند. تحقیق در بردارنده فرایندهای جست و جو، بررسی، آزمودن و آزمایش است (سکاران، 1385)
دراین فصل به معرفی و روش اجرایی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزارهای اندازه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها و چگونگی انجام تحقیق به تفصیل پرداخته خواهد شد.
3-2- روش تحقیق :
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی تحقیقات با توجه به اهداف آنها، در زمره تحقیقات با ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی قرار دارد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است.
مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگیهای متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد و هدف آن عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن (سکاران، 1385).
این تحقیق در سطح تحقیقات کاربردی قراردارد. تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی، 1379). اجرای تحقیقات کاربردی برای بسیاری از سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد زیرا با بهره گرفتن از آن می توان به بررسی مشکلات موجود در سازمان ها پرداخت و راه حل های علمی برای اصلاح موقعیت مشکل آفرین را مشخص کرد. از آنجا که این تحقیق در محیط طبیعی یعنی جایی که وقایع به طور معمول روی می دهند استفاده می گردد در نتیجه تحقیق حاضر میدانی می باشد.
3-3- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه :
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، 1386). نمونه عبارتست از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود. بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(خاکی، 1387).
نمونه برداری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را برای اعضای جامعه آماری تعمیم داد(سکاران،1385).
روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری در دسترس است. جامعه آماری در تحقیق حاضر دهیاران استان گیلان هستند و تعداد آنها 1392 نفر است که در جدول (3-1) هر شهرستان به تفکیک تعداد دهیاری آمده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان درموردتحقیق و توسعه

جدول (3-1) تعداد دهیاری های اس
تان گیلان
ردیف
شهرستان
تعداد دهیاری ها
1
آستارا
35
2
آستانه اشرفیه
77
3
املش
60
4
بندرانزلی
21
5
تالش
144
6
رشت
244
7
رضوانشهر
55
8
رودبار
75
9
رودسر
122
10
سیاهکل
50
11
شفت
72
12
صومعه سرا
115
13
فومن
99
14
لاهیجان
119
15
لنگرود
52
16
ماسال
52
جمع
1392
جدول (3-2) تعداد پرسشنامه های توزیع شده و برگشت داده شده
ردیف
شهرستان
تعداد پرسشنامه توزیع شده
تعداد پرسشنامه برگشت داده شده
1
لاهیجان
50
49
2
رشت
40
35
3
لنگرود
30
25
4
آستانه
30
23
5
سیاهکل
20
12
6
صومعه سرا
20
17
7
فومن
20
17
8
آستارا
20
19
9
تالش
20
15
10
بندرانزلی
20
18
11
رودسر
20
18
12
ماسال
15
15
13
رضوانشهر

 
 
15
13
14
رودبار
15
11
15
شفت
15
12

16
املش
15
10
جمع
365
309

تعداد نمونه با توجه به فرمول ذیل مشخص می گردد :
= حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
= حجم جامعه
طبق فرمول حجم نمونه مورد نیاز 301 نفر می باشد. تعداد پرسشنامه های توزیع شده 365 پرسشنامه بوده که تعداد 309 عدد جمع آوری شد و در تجزیه وتحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
3-4- روش گردآوری داده ها :
برای جمع آوری داده ها، ابزار و روش های متعددی وجود داردکه هر یک از این ابزارها برای جمع آوری نوع معینی از داده ها مناسب است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی است. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری کند. (حافظ نیا،1382)
3-5- ابزار گردآوری داده ها :
در این تحقیق برای گردآوری داده ها جهت آزمون فرضیات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه ابزار کارآمدتری برای گردآوری اطلاعات به شمار می رود زیرا اطلاعات از نظر وقت، نیرو و هزینه به طور کارآمدتری بدست می آید. همچنین مجموعه ای است از سؤالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه های مشخص که پاسخ دهنده جواب های خود را بر آن درج می کند.(سکاران،1385)
بخش آخر پرسشنامه مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی و شامل اطلاعاتی در مورد سن ، تحصیلات ، جنس است.
بخش دوم پرسشنامه به منظور سنجش متغیرهای مستقل و وابسته طراحی شده است.
سؤالات پرسشنامه تشکیل شده است از :
جدول (3-3) تعداد سوالات متغیرهای تحقیق
سوالات
نام متغییر
تعداد سوالات
1-10
انتظار اجرا
10
11-18
انتظار تلاش
8
19-24
نگرش به استفاده
6
25-30
اثرات اجتماعی
6
31-35
شرایط تسهیل گر
5
36-40
قصد استفاده
5
41-45
خودکارآمدی
5
46-49
اضطراب
4
50-53
استفاده
4

3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها :
3-6-1- روایی(اعتبار) :
مفهوم اعتبار به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت .ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش خصیصه دیگری بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد (سرمد و همکاران، 1376). برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها روایی محتوایی می باشد. روایی محتوایی اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد. روایی محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص درموضوع مورد مطالعه تعیین می شود.(سکاران،1385).برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده شده است. بنابراین پرسشنامه حاضر در اختیار استاد راهنما و مشاور جمعی از خبرگان قرار گرفت و بعد از بکارگیری نظرات ایشان، پرسشنامه نهایی تدوین گردید.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-6-2- پایایی(اعتماد) :
سازگاری یا هماهنگی درونی ابزار حاکی از متجانس بودن عناصر ابزار است که به سازه مربوط می شود. به بیان دیگر عناصر (پرسشها) باید به عنوان یک مجموعه با هم پیوند داشته باشند و بتوانند به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه بگیرند.( سکاران ،1385) برای آزمون پایایی پرسشنامه های ذکرشده از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه پایایی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند، برای محاسبه ضریب


پاسخی بگذارید