دانلود پایان نامه

آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه از پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود و سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود:
که در آن :
n = تعداد سوالات آزمون = واریانس سوال i ام = واریانس کل آزمون
اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر از 70% به دست آید، می توان عنوان کرد که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. اما در صورتی که این ضریب زیر 70% به دست آید، باید برای تمامی ابعاد متغیرهای تحقیق، ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود و ابعادی را که ضریب آنها زیر70% به دست آمده است را حذف کرد یا مورد اصلاح قرار داد.(سرمد و همکاران، 1383)
پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر ، با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول (3-4) است .جداول تفصیلی مربوط به متغیرها در پیوست آورده می شود.
جدول(3-4) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
ردیف
نام متغییر
تعداد سوالات
ضریب الفای کرونباخ
1
انتظار اجرا
10
861%
2
انتظار تلاش
8
786%
3
نگرش به استفاده
6
886%
4
اثرات اجتماعی
6
857%
5
شرایط تسهیل گر
5
903%
6
قصد استفاده از ICT
5

 
 
936%
7
خودکارآمدی
5
927%
8
اضطراب
4
833%
9
استفاده از ICT
4
898%


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها :
در این تحقیق بعد از توصیف متغیرها با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری، فرضیه های تحقیق آزمون شدند. مدل سازی معادلات ساختاری یکی از روش های نسبتاَ جدید آماری و از قوی ترین روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره است که بعضاَ از آن به تحلیل ساختاری کوواریانس، الگوسازی علی و یا لیزرل نیز تعبیر می شود. کاربرد اصلی این روش در تجزیه و تحلیل های چند متغیره داده ها در شرایطی است که همزمان چند متغیر وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نمی توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به محقق امکان می دهد مجموع هایی ازمعادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. اما اصطلاح غالب مدل یابی معادله ساختاری یا به طورخلاصه SEM می باشد. این واژه به یک سری مدل های عمومی اشاره می کند که شامل تحلیل عاملی تاییدی،مدل های ساختاری همزمان کلاسیک،تحلیل مسیر، رگرسیون چندگانه،تحلیل واریانس و سایر روش های آماری است.( فرجیان سهی،1385)
داده های بدست آمده از پرسشنامه بعد از مطالعه طبقه بندی شده و با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری مدل تحقیق و روابط بین متغیرها به کمک نرم افزار LISREL مورد آزمون قرار گرفت.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   حقوق صاحبان سهام-فروش پایان نامه کامل

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1- مقدمه :
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند .برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات،مطابق اهداف ارائه شده،ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی،دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان :
توصیف نام شهرستان پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف نام شهرستان پاسخ دهندگان
لاهیجان
رشت
لنگرود
آستانه

سیاهکل
صومعه سرا
فومن
آستارا
تالش
بندر انزلی
املش
شفت
رودبار
رضوانشهر
ماسال
رودسر
کل
فراوانی
49
35
25
23
12
17
17
19
15
18
10
12
11
13
15
18
309
درصد
16
11
1/8
4/7
9/3
5/5
5/5
1/6
9/4
8/5
2/3
9/3
6/3
2/4
9/4
8/5
100
نمودار4-1) نمودار میله ای نام شهرستان پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که بیشترین تعداد پاسخ دهندگان از شهرستان لاهیجان با فراوانی نسبی 16 درصد است.
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول4-2) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
معتبر
مرد
257
2/83
زن
49
9/15
کل
306
99
بدون پاسخ
3
1
کل
309
100
نمودار4-2) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-2 مشاهده می شود که جنسیت 2/83 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 9/15 درصد زن است؛ همچنین 1 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
معتبر
ابتدایی
9
9/2
متوسطه
148
9/47
کاردانی
78
2/52
کارشناسی و بالاتر


پاسخی بگذارید