رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت- قسمت ۱۰

C: اختلال در کارکرد اجتماعی: در این مقیاس توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیتهای روزمره زندگی مورد بررسی قرار می گیرد.
D: در این مقیاس علائم اختصاصی افسردگی از قبیل احساس بی ارزشی، نا امیدی، افکار خودکشی، آرزوی مردن و توانایی در انجام امور مورد بررسی قرار می گیرد (مهدویان به نقل از مشهدی زاده، ۱۳۸۰).
روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت روانی
بهترین و مناسبترین روش نمره گذاری استفاده از مدل ساده لایکرت با نمره های (۰ و ۱ و ۲ و ۳) برای گزینه های پرسشنامه است (گلدبرک، ۱۹۷۲ به نقل از هومن، ۱۳۷۶).
در نمره گذاری این پرسشنامه چهار نمره برای مقیاسهای فرعی و یک نمره به کل موارد پرسشنامه مربوط می شود. نمره ۲۳ و بالاتر بیانگر عدم سلامت روانی و نمره پایی تر از ۲۳ بیانگر سلامت روانی می باشد (هومن، ۱۳۷۶).
با توجه به اینکه هر یک از مقیاسهای تشکیل دهنده پرسشنامه، دارای ۷ ماده و کل مجموعه شامل ۲۸ ماده است، کسانی که در یک ماه گذشته در زمینه های مورد نظر هیچگونه احساس ناراحتی نکرده باشند، برای هر ماده نمره صفر و جمعا ۰=۰×۷ نمره می گیرند. اشخاصی که در زمان یاد شده در تمامی زمینه های مطرح شده مقدار کمی احساس ناراحتی کرده اند، برای هر کدام نمره (۱) و جمعا ۷=۱x7 نمره می گیرند. به همین ترتیب کسانی که مقدار زیادی در زمینه های یاد شده احساس ناراحتی داشته اند، برای هر ماده نمره (۳) و جمعا ۲۱=۳×۷ نمره می گیرند.
البته اگر چنین افراد نادری پیدا شوند، سلامتی آنها با مخاطره بسیار جدی روبرو است. در کل مجموعه نیز روال تفسیر نمره، شبیه مقیاسهای فرعی است. بر این مبنا، حد پایینی نمره ها مربوط به کسانی است که در طول یک ماه قبل از اجرای تحقیق، سلامتی آنها با توجه به هیچیک از ملاکهای مطرح شده در پرسشنامه تهدید نشده و نمره به همه معیارهای مطرح شده در پرسشنامه مورد تهدید واقع شده و نمره کل ۸۴=۳×۲۸ گرفته اند.
روایی پرسش نامه سلامت روانی
همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه ی GHQ-28 و SCL-90 را بر روی ۲۴۴ آزمودنی به میزان ۸۷% گزارش نموده اند (بایبوردی به نقل از هومن، ۱۳۷۶).
در مطالعه دیگری که توسط گلدبرگ و هیلر انجام شد، ضریب همبستگی بین نمرات چهار مقیاس پرسشنامه سلامت عمومی، بین ۲۳/+ تا ۶۱/+ گزارش شده است.
پایایی پرسشنامه سلامت روانی
در حالیکه چان و چان (۱۹۸۳) به منظور بررسی سلامت عمومی گروه ۲۲۴ نفری در کشور چین، با بهره گرفتن از پرسشنامه (GHQ)پژوهشی را انجام داده اند، بر اساس روش سازه نمره گذاری طیف لایکرت، ثبات و همسانی درونی را با روش آْفای کرونباخ برابر ۸۵/۰ گزارش نمودند (هومن، ۱۳۷۶). چیونگ و اسپیرز (۱۹۹۴) ضریب پایایی (GHQ) را در دو گروه کامبوجیهای ساکن نیوزیلند به کمک روش تست – تست مجدد با فاصله زمانی ۲ تا ۴ هفته، به میزان ۵۵/۰ بدست آوردند (بایبوردی به نقل از هومن)، در داخل کشور پالاهنگ در تحقیقی که انجام داده ضریب پرسشنامه (GHQ)را با روش تست- تست مجدد با فاصله زمانی ۷ تا ۱۰ روز روی گروه ۸۰ نفری به میزان ۹۱/۰ برآورد نموده است. یزدان پناه به نقل از مشهدی زاده (۱۳۸۰) در پژوهشی تحت عنوان تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی خانواده، بر سلامت روانی فرزندان، بر روی نمونه ۵۴۲ نفری، ضریب همسانی درونی این پرسشنامه را با روی آلفای کرانباخ ۹۲/۰ بدست آورده است.
ملاک سنجش عملکرد تحصیلی:
در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیر ی عملکردتحصیلی دانش آموزان، معدل سه ماهه اول سال تحصیلی آنان، به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش ازشاخص های آمار توصیفی درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از روش های آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
-رعایت صداقت و امانت علمی
-رعایت حق بی نام بودن پرسشنامه ها و ناشناس ماندن مشارکت کنندگان
-محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشارکت کنندگان.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
دراین فصل به بیان یافته های پژوهش پرداخته می شود. بدین منظور در ابتدا به آمار توصیفی و سپس به آمار استنباطی در مورد فرضیه ها پرداخته می شود.
یافته های پژوهش
۱-یافته های توصیفی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

 

  • بررسی توصیفی نمرات هوش معنوی و ابعاد آن

 

جدول ۴-۱: بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش معنوی و ابعاد آن