شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی استان کرمانشاه

ب

دانشگاه آزااد اسلامی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی
عنوان:
شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی در شرکت های نفتی استان کرمانشاه
استاد راهنما:
دکتر نمامیان
نگارش:
محمود علی حسینی
شهریور۱۳۹۴

تقدیم به:
سپاسگزاری:
چکیده
کارکنان مزیت رقابتی واقعی به شمار میروند. از مهمترین مسائل مهم منابع انسانی در عصر حاضر، بی تفاوتی سازمانی کارکنان است. حالتی که تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمانی برای یک عضو یا گروهی از اعضا تفاوت نکند، «بی ­تفاوتی سازمانی» نامیده میشود. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی شرکت­های نفتی استان کرمانشاه است. در این تحقیق ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t استیودنت بی ­تفاوتی سازمانی در چهار بعد بی ­تفاوتی در ابعاد بی تفاوتی نسبت به مدیر، بی ­تفاوتی نسبت به ارباب رجوع، بی ­تفاوتی نسبت به سازمان و بی ­تفاوتی نسبت به کار اندازه ­گیری شد و سپس با بهره گرفتن از مطالعات و تحقیقات گذشته عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید. روش جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است. با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تائیدی و معادلات ساختاری و با بهره گرفتن از روش آموس گرافیک مدل مورد نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت عوامل موثر بر بی ­تفاوتی سازمانی شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد در چهار بعد عوامل ساختاری، فردی، مدیریتی و انگیزشی بی ­تفاوتی سازمانی وجود دارد.
واژگان کلیدی: بی ­تفاوتی سازمانی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل انگیزشی، عوامل مدیریتی.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
مقدمه ۱۰
۱-۱٫ تشریح مسئله و بیان موضوع ۱۰
۱-۲٫ ضرورت و اهمیت موضوع ۱۳
۱-۳٫ اهداف تحقیق ۱۴
۱-۴٫ سؤالات تحقیق ۱۵
۱-۵٫ فرضیه ‏های تحقیق ۱۵
۱-۶٫ جامعه و نمونه آماری ۱۵
۱-۷٫ روش تحقیق ۱۵
۱-۸٫ روش جمع آوری اطلاعات ۱۵
۱-۹٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۶
۱-۱۰٫ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۱۶
۱-۱۱٫ کاربرد تحقیق ۱۶
۱-۱۲٫ تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات ۱۶
فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
مقدمه ۱۹
۲-۱٫ مفهوم پدیده بی ­تفاوتی ۲۰
۲-۲٫ نظریه های روانشناسی و مدیریت منابع انسانی مرتبط با بی ­تفاوتی سازمانی ۲۵
عکس مرتبط با منابع انسانی
۲-۲- بی ­تفاوتی سازمانی ۲۷
۲-۲-۱ نشانه­ های بی ­تفاوتی ۳۲
۲-۲-۲٫ عوامل بروز بی ­تفاوتی در کارکنان ۳۴
۲-۴٫ کارکنان بی­تفاوت ۳۸
۲-۵ پیشینه­ی تحقیق ۴۳
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
مقدمه ۴۷
۳-۱٫ روش تحقیق ۴۷
۳-۲٫ فرایند اجرای تحقیق ۴۷
۳-۳٫ مدل اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی ۴۸
۳-۴٫ فرضیه ­های تحقیق ۵۳
۳-۵٫ اهداف تحقیق ۵۴
۳-۶٫ جامعه آماری ۵۴
۳-۶-۱٫ نمونه گیری ۵۵
۳-۶-۲٫ حجم نمونه ۵۵
۳-۷ روشها و ابزار گردآوری اطلاعات ۵۶
۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۹
تحلیل عاملی ۶۲
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
مقدمه ۶۶
۴-۱٫ تحلیل توصیفی داده ­ها ۶۶
۴-۲- اندازه ­گیری بی ­تفاوتی سازمانی ۶۷
۴-۳ اندازه ­گیری ابعاد بی ­تفاوتی ۶۸
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
مقدمه ۷۸
آزمون فرضیه ­ها ۷۸
پیشنهادات ۸۴
پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ۸۶
منابع ۸۷