علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی

  • علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی

اگر چه این عوامل در کشورهای مختلف با روش های متفاوتی بررسی می شوند، می توان جمع بندی تحلیل های مختلف از جرائم مالی و اقتصادی را به شر ح زیر فهرست کرد:

الف . عوامل اداری و مدیریتی

۱ . قوی نبودن فرهنگ سازمانی و عدم دلبستگی کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن؛

۲ . مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان و بی توجهی به وضع زندگی کارکنان و نیز بیم از افزایش تورم و عدم اطمینان به آینده شغلی؛

۳ . عدم ثبات مدیریتی و ابهام در سیاست ها

۴ . توزیع نامتناسب درامدها بین گروهها در سازمان و بین کارکنان بخش های دولتی و غیر دولتی؛

۵ . اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زیاد و سوء استفاده از آن؛

۶ . نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت های ملموس؛

۷ . عدم توجه به شایسته سالاری و واگذاری فعالیتهای حساس به افراد غیر متعهد و بی تجربه؛

۸ . نبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب؛

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

۹ . انحصار فعالیت های اداری برای گروههای مختلف؛

۱۰ . ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی های لازم در بعد نظارت؛

۱۱ . نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری(عباس زادگان،۱۳۸۳، ص۲۳).

ب. عوامل فرهنگی و اجتماعی

۱ . فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه؛

۲ . ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت های دستگاههای گوناگون؛

۳ . نظام تامین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت(عباس زادگان،۱۳۸۳، ص ۲۳).

پ . عوامل سیاسی

ساختار سیاسی اجتماع، میزان قدرت و مسئولیت سیاستمداران را مشخص می کند آنان را این طریق بر منافع  و هزینه های نظارت می کنند.سه متغیر عمده سیاسی که می توانند بر میزان بروز جرائم مالی و اقتصادی تاثیر بگذارند، به شرح زیر می باشد:؛

۱ . نحوه تقسیم قدرت سیاسی؛

۲ . میزان آزادی های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت؛

۳ . میزان ثبات سیاسی(عباس زادگان،۱۳۸۳، ص ۲۴).