علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی

  • علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی

اگر چه این عوامل در کشورهای مختلف با روش های متفاوتی بررسی می شوند، می توان جمع بندی تحلیل های مختلف از جرائم مالی و اقتصادی را به شر ح زیر فهرست کرد:

الف . عوامل اداری و مدیریتی

1 . قوی نبودن فرهنگ سازمانی و عدم دلبستگی کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن؛

2 . مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان و بی توجهی به وضع زندگی کارکنان و نیز بیم از افزایش تورم و عدم اطمینان به آینده شغلی؛

3 . عدم ثبات مدیریتی و ابهام در سیاست ها

4 . توزیع نامتناسب درامدها بین گروهها در سازمان و بین کارکنان بخش های دولتی و غیر دولتی؛

5 . اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زیاد و سوء استفاده از آن؛

6 . نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت های ملموس؛

7 . عدم توجه به شایسته سالاری و واگذاری فعالیتهای حساس به افراد غیر متعهد و بی تجربه؛

8 . نبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب؛

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

9 . انحصار فعالیت های اداری برای گروههای مختلف؛

10 . ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی های لازم در بعد نظارت؛

11 . نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری(عباس زادگان،1383، ص23).

ب. عوامل فرهنگی و اجتماعی

1 . فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه؛

2 . ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت های دستگاههای گوناگون؛

3 . نظام تامین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت(عباس زادگان،1383، ص 23).

پ . عوامل سیاسی

ساختار سیاسی اجتماع، میزان قدرت و مسئولیت سیاستمداران را مشخص می کند آنان را این طریق بر منافع  و هزینه های نظارت می کنند.سه متغیر عمده سیاسی که می توانند بر میزان بروز جرائم مالی و اقتصادی تاثیر بگذارند، به شرح زیر می باشد:؛

1 . نحوه تقسیم قدرت سیاسی؛

2 . میزان آزادی های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت؛

3 . میزان ثبات سیاسی(عباس زادگان،1383، ص 24).