مدیریت بر فرآیند خصوصی سازی

مدیریت بر فرایند خصوصی سازی

مدیریت فرایند خصوصی سازی امری پیچیده است و تجربه حاکی از آن است که توجه به اصول مدیریتی زیر می تواند بسیار مؤثر واقع شود:

 • اهداف خصوصی سازی را به طور مشخص شناسایی کنید؛
 • یک آژانس خصوصی سازی کارا تأسیس کنیم؛
 • روش های مناسب خصوصی سازی را انتخاب کنید؛
 • رویه های واضح و شفاف تعریف کنید؛
 • روش های ارزیابی و سنجش عملکرد مناسبی را توسعه داده و به کار ببرید؛
 • بنگاه های دولتی غیر قابل فروش را بازسازی، تصفیه یا ورشکسته اعلام کنید؛
 • رویه های مناسبی برای قرارداد و مزایده اتخاذ کنید؛
 • قوانین را به طرز صحیحی اصلاح نمایند؛

 

 • ظرفیت مدیریتی بخش خصوصی را غنی کنید؛
 • حمایت از کارکنان فعلی را تضمین کنید؛
 • هراس گروه های فقیر را که نگران حذف از خدمات خصوصی شده هستند، کاهش بدهید؛
 • نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

 • نقش های دولت و کارکنان عمومی را در اقتصاد بازار تعریف نمایید.

در برخی کشورها دولت ها علاوه بر مدیریت خصوصی سازی باید انگیزه نیز ایجاد کنند و مشارکت بخش خصوصی را در خصوصی سازی تشویق کنند. موفقیت خصوصی سازی در آلمان مدیون منابعی بود که دولت آلمان می توانست به سرمایه گذاران در بنگاه های دولتی آلمان شرقی پیشنهاد کند. در موارد بسیاری، دولت بخشی از بدهی بنگاه دولتی را می بخشید و بیش از ۵۰ درصد هزینه سرمایه گذاری در بنگاه دولتی را با بورس، تخفیف مالیات، فوق العاده ی سرمایه گذاری و وام های ویژه، یارانه می داد. دولت آلمان همچنین به سرمایه گذاران به شکل زیرساخت محلی یا تأمین هزینه ی ترجیحی کمک می کرد. دولت آلمان در برنامه های آموزش پرسنل و فعالیت های تحقیق و توسعه نیز کمک  می کرد. ( پرکوپنکو،۱۳۸۰، صص ۵۵-۵۰)