مزایای ارزیابی متوازن

مزایای ارزیابی متوازن

مهم­ترین مزایای ارزیابی متوازن به طور خلاصه به شرح زیر است:

 1. ایجاد تعادل بین اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسط اندازه­گیری مناسب عملکرد بنگاه اقتصادی.
 2. ایجاد شاخص­های کمّی غیرمالی متفاوت از شاخص­های مالی؛ این موضوع بر این مسأله تأکید دارد که تلاش­های اساسی در راستای اندازه­گیری عملکرد بنگاه اقتصادی باید روی مصرف منابع و شاخص­های مربوط به آن باشد. اعم از این که این منابع مالی با غیرمالی باشند.
 3. حذف ابهام­ها و حفظ شاخص­های کمّی؛ این موضوع نیز نشان دهنده­ی این حقیقت است که از کلیه شاخص­ها برای اندازه­گیری عملکرد استفاده نمی­شود. اگرچه، از شاخص­های غیرمالی در ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی استفاده می­شود اما آن­ها جایگزین شاخص­های مالی نیستند بلکه مکمل آن­ها هستند. همچنین، از آن گروه شاخص­های غیرمالی استفاده می­شود که درنهایت روی شاخص­های مالی و سودآوری تأثیرگذار باشند. بنابراین، شاخص­های مالی همچنان نقش تعیین کننده­ای در ارزیابی عملکرد بنگاه­های اقتصادی دارند.
 4. ترویج آموزش سازمانی به وسیله تکرار چرخه­ی فرضیه­های رسیدگی(یعنی مفروضات به صورت اطلاعات در شروع و پایان دوره اصلاح، و از بازخوردهای آن برای اصلاحات بعدی استفاده می شود). این وضعیت، گردش مستقیم مجموعه­ای از ارتباطات و روابط علت و معلولی مانند شاخص­های هدایتی بر مبنای شاخص­های عملکردی ناشی از اهداف استراتژیک را نشان می­دهد. تکرار چرخه­ی مفروضات رسیدگی برای ارتباطات مزبور اهمیتی ندارد، اما چگونگی شناخت سازمانی با یافتن شاخص­های عملکرد، مبنایی را به وجود می­آورد که بیشترین تأثیر را در اندازه­گیری عملکرد بنگاه اقتصادی دارد. به بیان دیگر، این جنبه از ارزیابی متوازن دانش مدیریت برای موفقیت سازمانی است.
 5. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

 6. ایجاد یک برنامه­ی کاری ارتباط استراتژیک بین مدیران و کارکنان بنگاه اقتصادی؛ این برنامه به گونه­ای روشن ارتباط عملکردی و مشارکت همه­ی کارکنان را در جریان تدوین ارزیابی متوازن ترویج و تشویق می­کند.
 7. مشارکت و نظارت کاربران در انتخاب معیارهای عملکرد.
 8. تنظیم معیارهای اصلی عملکرد با استراتژی­ها در کل سطوح سازمان بنگاه اقتصادی.
 9. ارائه­ی تصاویر قابل درک از عملیات بنگاه اقتصادی.
 10. ساده سازی ارتباطات و قابل فهم کردن اهداف و استراتژی­ها در کل سطوح سازمانی بنگاه اقتصادی.
 11. تقسیم معیارهای بنگاه اقتصادی به معیارهای مدیران اجرایی، میانی و عملیاتی.
 12. کمک به فهم کارکنان برای درک فعالیت­هایی که باید انجام دهند. این حالت منجر به بهبود و اثربخشی سازمانی می­شود (سجادی و علی صوفی، ۱۳۸۸).

پژوهش­هایی با هدف بررسی تأثیر اجرای کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی بانک­ها، صنایع تولیدی و صنعت هتل­داری انجام شده است و نشان می­دهند که لحاظ کردن معیارهای غیر مالی با بهبود عملکرد مالی همراه است (ضرغام بروجنی، ابراهیمی و میرفخرالدینی، ۱۳۹۲).