مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت تطبیقی با حقوق کامن لا (انگلستان)

زیبا مجاهد
مقطع تحصیلی:دکترای تخصصی فقه وخقوق خصوصی
دانشگاه خوارزمی
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
سرآغاز
چکیده ………………….۲- ۱
اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟ ………………… ۲-۱
مقدمه …………………۶-۳
انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………..۷
اهمیت واهداف موضوع……………………………………………………………………………………………………………..۸
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………۸
سئوالات و فرضیه های رساله……………………………………………………………………………………………………۹-۸
پیشینه تاریخی موضوع………………………………………………………………………………………………………….۱۳-۱۰
فصل اول:دولت و مسئولیت
گفتار اول:مفهوم دولت
مبحث اول :مفهوم لغوی دولت…………………………………………………………………………………………….۱۵-۱۴
مبحث دوم :مفهوم فلسفی دولت……………………………………………………………………………………………….۱۶
مبحث سوم :مفهوم خقوقی دولت……………………………………………………………………………………………..۱۶
مبحث چهارم:مفهوم سیاسی دولت………………………………………………………………………………………۲۰-۱۷
گفتار دوم: شخصیت حقوقی دولت..
مفهوم شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………………………………۲۱
مقدمه بحث………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
مبحث اول:تعبیر حقوقی شحصیت حقوقی……………………………………………………………………………۲۳-۲۲
مبحث دوم :مبنای شخصیت حقوقی.
۲-۲-۱نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………۲۵-۲۴
۲-۲-۲نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………۳۰-۲۵
مبحث سوم :اقسام اشخاص حقوقی.
۲-۳-۱اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ……………………………………………………………………………………….۳۰
الف–شرکتهای تجاری…………………………………………………………………………………………………………..۳۰
ب-شرکتهای غیر تجاری…………………………………………………………………………………………………….۳۱-۳۰
ج-انجمنها……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
د–سندیکاها…………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۳-۲اشخاص حقوقی حقوق عمومی………………………………………………………………………………………..۳۲
الف–دولت………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
ب-وزارتخانه ها……………………………………………………………………………………………………………….۳۵-۳۳
ج–شهرداریها………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
د–انجمنهای روستایی……………………………………………………………………………………………………………۳۵
و-موسسات غیر دولتی………………………………………………………………………………………………………۳۶-۳۵
مبحث چهارم:قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی
ا۲-۴-۱-اسناد اعمال انجام شده…………………………………………………………………………………………..۳۷-۳۶
۲-۴-۲-اصل تخصص………………………………………………………………………………………………………۳۹-۳۷
مبحث پنجم :اهلیت شخص حقوقی……………………………………………………………………… ۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۰-۳۹
نتیجه مباحث شخصیت حقوقی ………………………………………………………………………………………….۴۲-۴۱
گفتار سوم:مسئولیت
مبحث اول: تعابیر لغوی و عرفی ………………………………………………………………………………………..۴۵-۴۳
مطالعه:زیر بنای مسئولیت………………………………………………………………………………………………….۴۶-۴۵
مبحث دوم :تعابیر حقوقی مسئولیت
۳-۲-۱-در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۲-۱در حقوق کامن لا………………………………………………………………………………………………….۴۹-۴۷
مقدمه بحث:تاریخچه حقوق کامن لا …………………………………………………………………………………۴۸-۴۷
مسئولیت در حقوق کامن لا:……………………………………………………………………………………………..۴۹-۴۸
۳-۲-۳-مسئولیت در فقه…………………………………………………………………………………………………..۵۱-۵۰
گفتارچهارم :بررسی مسئولیت مدنی در مکاتب حقوقی ایران ،فقه امامیه و کامن لا
بخش اول: مسئولیت مدنی از دیدگاه مکاتب حقوقی
مبحث اول :بررسی در فقه امامیه
۴-۱-۱- قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی………………………………………………………………………….۵۴-۵۲
قلمرو قاعده………………………………………………………………………………………………………..۵۴-۵۲
۴-۱-۲-قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی……………………………………………………………………۵۸-۵۴<
br />۴-۱-۳-قاعده تعدد اسباب و مسئولیت مدنی………………………………………………………………….۵۸
۴-۱-۴۱سبب ها در عرض یکدیگر باشند ……………………………………………………………………..۵۸
الف-سبب ها در طول یکدیگر باشند………………………………………………………………………۶۰-۵۸
ب–قاعده الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی……………………………………………………..۶۲-۶۱

 

متن کامل در 40y.ir