مهر ۳, ۱۳۹۹

مقاله درمورد نقطه،، بیشینهای، (MPP)،

بیشترین کارایی را از سلول خورشیدی ببرد. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
به مقدار توان بیشینهای که یک سلول خورشیدی در یک دمای معین میتواند ارائه دهد، نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی (MPP) میگویند. در واقع در این نقطه، سلول خورشیدی دارای بیشترین راندمان میباشد. نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که بخواهیم در یک سایت خورشیدی حداکثر