مهر ۱۰, ۱۳۹۹

مقاله روانشناسی : ویژگی‌های کلی درمان شناختی رفتاری

   1. این روش مداخله، مبتنی بر همکاری مشترک درمانگر و مراجع است و مراجع، به عنوان یک فرد در این تیم نقش برابری با درمانگر دارد (آیرز، و همکاران، ۲۰۰۷)

   

   1. آشنا کردن مراجع با روش درمانگری، تدوین برنامه‌های رفتاری، تبیین افکار خودکار و چگونگی مواجهه با آنها، شناسایی و تغییر فرضهای زیر بنایی و فراهم ساختن چهارچوب‌های تجربی برای پی بردن به نارسا کنش وری‌های شناختی اصولی هستند که در درمان شناختی رفتاری بکار‌ می‌روند (شرک، ۱۹۸۸، به نقل از دادستان، ۱۳۷۸).

   

  پایان نامه ها

   

 

 

  1. تمام برنامه‌های CBT از نظر مدت و تعداد جلسات محدود است (آیرز، و همکاران، ۲۰۰۷).

 

  1. هرجلسه درمانی دارای ساختاری از پیش تعیین شده است در بیشتر برنامه‌های CBT موضوعات مقدماتی با اهداف درمانی، محتوای جلسات فعالیت‌های پیشنهادی و تکنیک مشخص‌ می‌گردد.

 

  1. در مداخلات CBT تأکید سر اینجا و اکنون است.

 

  1. CBT مبتنی بر روش‌های استقرایی است. به طوریکه مراجع، افکار و برداشت‌های خود را به عنوان فرضیه هایی که باید اعتبارشان آزموده شود،‌ می‌نگرد (آیرز، و همکاران، ۲۰۰۷).

 

  1. CBT یک روش آموزشی است، یعنی درمانگر باید تکنیک‌های درمانی را به مراجع بیاموزد. برای مقابله با افکار منفی، درمانگر باید از سوال‌های باز استفاده کند. یعنی از سوالاتی که با “بله” و “خیر” پاسخ داده نمی‌شود و مراجع باید درباره شان توضیح دهد.

 

 1. در انتهای هرجلسه تکلیف هایی به مراجع داده‌ می‌شود. فایده این تکلیف‌ها این است که مراجع از میزان یادگیری خود مطلع‌ می‌گردد و در ضمن این تمرین‌ها به تداوم درمان در طول هفته و خارج از محیط درمانی کمک‌ می کند (شعبانی، ۱۳۸۳).

بخش دوم: مبانی تجربی پژوهش

 

۲-۴۷- پیشینه تجربی پژوهش

 

مطالعات نشان داده است که روش درمانی استرس زدایی مبتنی حضور ذهن و درمان شناختی رفتاری در تشخیص های شدید مؤثر هستند وباعث کاهش نشانه های اضطراب خود گزارشی می شوند. درمان شناختی رفتاری در کاهش برانگیختگی ناشی از اضطراب و درمان استرس زدایی مبتنی حضور ذهن در کاهش نگرانی و ناخوشی بیماری ها مؤثر است )آرچ  ، آیرز  ، بیکر  ، آلمکلو  ، دین  ، کرسک ، ۲۰۱۳).

 

فنون ذهن اگاهی در افزایش آرام بخشی عضلانی و کاهش نگرانی، استرس و اضطراب مؤثر می باشد )کابات زین،  ۲۰۰۳) به نظر می رسد مکانیسم اصلی ذهن آگاهی خود کنترلی توجه باشد چرا که متمرکز کردن مکرر توجه روی یک محرک خنثی مثل تنفس، یک محیط توجهی مناسب بوجود می آورد )سمپل، رید و میلر ، ۲۰۰۵).

 

کریستوفر، جاکوب ،  نیهاوس، نیری و فیولا  (۲۰۰۹)، اثر بخشی درمان شناختی رفتاری را در کاهش نشانه های افسردگی یک نمونه گسترده از بیماران بیمارستان که مبتلا به اختلال خلقی بودند بررسی کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد ،کاهش افکار خودآیند منفی و افزایش فعال سازی رفتاری به دنبال درمان شناختی رفتاری، موجب بهبود نشانه های افسردگی می شود.

 

چن و جوردن و تامپسون (۲۰۰۶) ،در پژوهشی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری با رویکرد حل مساله را در ۳۰ بیمار افسرده سرپایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که درمان شناختی رفتاری، با رویکرد حل مساله نقش مهمی را در کاهش افسردگی بازی می کند .

 

شواهد محکمی وجود دارد که درمان استرس زدایی مبتنی حضور ذهن در مقایسه با گروه کنترل سلامتی روانی و فیزیکی را بهبود می بخشد و اثربخششی آن با مداخله های روانی دیگر قابل مقایسه است )بارنهوفر و همکاران، ۲۰۰۷ ؛ دیویدسون و همکاران، ۲۰۱۰ ؛ کرگ  ، کالاهان ، هایز ، و گلن- لاوسون ۲۰۰۷، کابات زین و همکاران، ۱۹۹۸ ؛  ما و تیزدل  ، ۲۰۰۴ ؛ پاردان و همکاران ، ۲۰۰۷ ؛ اسپیکا، کارلسون  ، گودی ، آنجن ، ۲۰۰۰؛ به نقل از مک کون ایمل  ، روسنکراز  ، شفتل ، ونگ  ، سالیوان ، بوناس  ، استونی  ،سالومون  ،دیویدسون، لاتز ، ۲۰۱۲).

 

پژوهش ها نشان داده اند که درمان استرس زدایی مبتنی حضور ذهن می تواند اثرات مثبتی برمولفه های مختلف داشته باشد. شاپیرو[۱] و همکاران در مقاله ای در سال ۲۰۰۷ درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را بر سلامت روان درمانگران آموزشی بررسی کردند. این مطالعه نشان داد شرکت کنندگان در برنامه درمانی استرس زدایی مبتنی حضور ذهن کاهش معنی داری را در استرس ، تأثیر منفی ، نشخوار فکری ، حالت و صفت اضطراب، و افزایش قابل توجه مثبت موثر و خود شفقتی گزارش دادند. علاوه بر این، مشارکت در درمان استرس زدایی مبتنی حضور ذهن با افزایش تمرکز حواس در ارتباط بود ، و این افزایش مربوط به اثرات مفید مشارکت در درمان استرس زدایی مبتنی حضور ذهن بود.

 

گل پور ۱۳۹۰ اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود دانش آموزان که به اضطراب امتحان مبتلا بودند، انجام داد و نتیجه گرفت روش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی ، افزایش ابراز وجود و اضطراب امتحان مؤثر بود.

 

پژوهش ها ازین نتایج حمایت کردند که برنامه درمان استرس زدایی مبتنی حضور ذهن می تواند اثرات مثبتی برمولفه های مختلف داشته باشد. چین[۲]، کریر[۳] و اسمیلک [۴] (۲۰۰۶) نشان می دهد که آگاهی متوجه و هوشیارانه و توجه آگاهانه در هنگام تکلیف به طور معکوس با خطاهای توجه همراه هستند و هرچقدر این میزان بیشتر باشد، خطای توجه نیز کاهش می یابد. هارتون-داتسچ[۵] و هارتون (۲۰۰۳) نشان دادند که با افزایش ذهن آگاهی در پردازش اجتماعی از جنبه های گوناگون تعارضات متقابل درون فردی، تغییراتی حاصل می شود. آن ها دریافتند که میزان آگاهی، خودتنظیمی و بازیابی تعادل نیز با افزایش ذهن آگاهی، بهبود می یابد.

 

 

 

دکیسر[۶] ، ریز [۷] ، لیجسن [۸] ، لیسن [۹] و دوولف [۱۰] (۲۰۰۸ ) با مطالعه ی مهارت های ذهن آگاهی و رفتار درون فردی نشان دادند که چهار مؤلفه از مؤلفه های ذهن آگاهی مشاهده گری، توصیف، عمل همراه با آگاهی و پذیرش بدون قضاوت با مهارت های ذهن آگاهی همبستگی مثبت و بالایی دارند، همچنین این مؤلفه ها با توصیف و تشخیص بهتر احساسات بدنی و اضطراب و آشفتگی کمتر همراه هستند.

 

میت مانسگروبر[۱۱]، بک[۱۲] و اسچابلر[۱۳] در بررسی خود در مورد حمایتگر ها ی ذهن آگاهی در اجتناب عملی، فرا هیجان و تنظیم هیجانی، دریافتند که تحت شرایط استرس زا آگاهی هشیارانه بیماران در ابتدا به سرعت افزایش یافته و سپس تنزل می یابد .در بررسی تاثیر مراقبه ذهن آگاهی بر کاهش درد مزمن در سالمندان بیمار ، مورون[۱۴] ، لینچ[۱۵] ، گریکو[۱۶] ، تیندل[۱۷] و وینر[۱۸] دریافتند با آموزش مراقبه ذهن آگاهی در این بیماران ، درد مزمن آن ها کاهش وکیفیت خواب آن ها بهبود یافته و نیز میزان توجه فراگیر این افراد به طور معنی داری افزایش یافت. زمینه های مرتبط مانند کاهش درد ، بهبود تمرکز ، بهبود خواب، و دستیابی به رفاه حاصل از مدیتیشن با تمرکز حواس ، این درمان را به عنوان یک درمان غیر دارویی درد مزمن برای افراد مسن مشخص کرد.

 

کارلسون[۱۹] و همکاران (۲۰۰۵) رابطه بین استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی و خواب ، خلق ، استرس و علایم خستگی بیماران سرطانی را بررسی کردند. مشکلات خواب در بیماران سرطانی امری رایج است که درمان استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی مزایای بالینی فراوانی در آن دارد. در این پژوهش اثرات ۸ جلسه درمانی استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب در یک نمونه ۶۵ نفری از بیماران سرطانی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان آزمایش شرکت کنندگان گزارش کردند که اختلال خواب بطور قابل توجه ای کاهش یافته و کیفیت خواب آنها بهبود یافته است. همچنین کاهش قابل توجه استرس، اختلال خلقی و خستگی را مشاهده کردند. علاوه بر این در این پژوهش کشف شد که هرچه سطح رضایت بیماران از خوابشان بیشتر بود، سطح سلولهای T کمکی در گردش خون آنها نیز بیشتر بوده است. برنامه های استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی نتایج اجتماعی سودمندی در زمینه های مختلف نشان  داده است.

 

بیرنی[۲۰] و اسپکا [۲۱]و کارلسون (۲۰۰۹) نشان دادند که درمان استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی با خود شفقتی و همدلی رابطه دارد. این تحقیق به بررسی تاثیر استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود شفقتی ، همدلی ، تمرکز حواس ، نشانه های استرس ، اختلال خلقی و معنویت پرداخت و کاهش قابل توجه در علائم استرس و اختلالات خلقی و همچنین افزایش تمرکز حواس، خود شفقتی و معنویت پس از مشارکت در برنامه از نتایج آن بود اما هیچ تغییر قابل ملاحظه ای برای نگرانی همدلانه در این تحقیق مشاهده نشد.

 

لنگاچر[۲۲] و همکاران (۲۰۱۱) به بررسی رابطه استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی و لنفوسیت های بازیابی شده پس از درمان سرطان پستان پرداختند. شرکت کنندگان در این پژوهش ۸۲ بیمار بودند که در مرحله ُ۱ تا ۳ سرطان شناسایی شده بودند.  پس از۶ هفته بررسی سلولهای ایمنی بدن بهبودی حاصل شد و درمان ارتباط مثبت نشان داد.

 

گلدین[۲۳] و گراس [۲۴] ( ۲۰۱۰) در دانشگاه آکسفورد اثربخشی استرس زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی تنظیم هیجانی بیماران اضطراب اجتماعی بررسی کردند. آنها بیان کردند که درمان استرس زدایی مبتنی حضور ذهن  برنامه ای است که به منظور کاهش علایم اضطراب و استرس و افسردگی بکار می رود. این درمان بر این باور است که برای تغییر پاسخ های هیجانی باید از تغییرات شناختی و فرآیندهای عاطفی استفاده کنیم. با توجه به اینکه در اضطراب اجتماعی ، هیجان و سوگیری توجه (بصورت تحریف منفی از خود) بارز است، آنها تغییرات مغز و رفتار ، هیجان (واکنش عاطفی) و باورهای منفی نسبت به خود را ، در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی بررسی کردند. این ۱۶ بیمار در پایان درمان افزایش توجه ، کاهش تجربه احساسات منفی ، افزایش فعالیت در مناطق مغزی درگیر در استقرار توجه را در پی داشت. درمان استرس زدایی مبتنی حضور ذهن ممکن است واکنش های هیجانی را کاهش دهد این در حالی است که تنظیم هیجانی افزایش می یابد. همچنین این درمان رفتارهای اجتنابی بیماران اضطراب اجتماعی را کاهش داد.

 

[۱]  Shopiro, I.

 

[۲] Cheyne

 

[۳] Carriere

 

[۴] Smilek

 

[۵]Harton-Dutsch. S.L

 

[۶] Dekeyser. M

 

[۷] Raes. F

 

[۸] Leijsse. M

 

[۹] Leysen. S

 

[۱۰] Dewulf. D

 

[۱۱] Mitmansgrube. H

 

[۱۲] Beck. T.N

 

[۱۳] Schubler.G

 

[۱۴] Morone

 

[۱۵] Lynch

 

[۱۶] Greco

 

[۱۷] Tidle

 

[۱۸] Weiner

 

[۱۹] Carlson. L. E

 

[۲۰] Birnie. K

 

[۲۱] Speca. M

 

[۲۲] Lengacher. C

 

[۲۳] Goldin. R. Ph

 

[۲۴] Gross. J