مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

منابع تحقیق درباره ثبت اسناد، برنامه پنجم توسعه، اسناد و املاک

ارتفاقی
هرکس که مدعی حق ارتفاق درملک مورد تقاضای ثبت خویش باشدویا چنانچه دیگران نسبت به حق ارتفاق ادعایی متقاضی ثبت اعتراض داشته باشند ویا در مواقعیکه متقاضی ثبت یانماینده قانونی ویا در زمان تنظیم صورتمجلس تحدیدحدود حضورنداشته باشدو ملک برطبق اظهارات مجاورین تحدیدحدود شده باشد به موجب مفاد ماده ۲۰ قانون ثبت معترض میتواند ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدحدود اعتراض خود را به واحد ثبتی مربوطه تسلیم نماید.۱۲ نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۲-۱-۲-۲- زمان تحدید حدود عمومی املاک
برابر قانون پس از انتشار اولین آگهی نوبتی می توان اگهی تحدید حدود را منتشر نموده ۱۳و عملیات تحدید حدود را انجام داد که در آن کلیه املاک به مرحله تحدید حدود رسیده باشند باید در آگهی عمومی به ترتیب پلاک و نوع ملک و مالک و سایر مشخصات منتشر و در تاریخ تعیین شده در آگهی برای تحدید حدود اقدام نمود. ۱۴
۲-۱-۲-۲-۱- تحدیدحدود اختصاصی
آگهی تحدید حدود به صورت عمومی منتشر می شود ولی چنانچه یک بار آگهی تحدید حدودعمومی منتشر گردیدولی به هر دلیل عمل تحدیدحدود انجام نشده باشد حسب تقاضای متقاضی یا قائم مقام وی می توان آگهی تحدید حدود اختصاصی برای آن ملک منتشر نمود. ۱۵
۲-۱-۲-۲-۲- املاکی بدون نیاز به انتشار آگهی تحدید
هر گاه حدود املاک مجاورین ثبت شده باشد، تحدید حدود بدون انتشار آگهی و به تبعیت از مجاورین انجام می شود منظور از تثبیت حدود مجاورین این است که نسبت به آن ملک تحدید حدود به عمل آمده باشد و مدت اعتراض بدون واخواهی سپری شده باشد چون طبق ماده ۲۴ قانون ثبت۱۶ پس از تثبیت حدود، هیچ گونه ادعایی پذیرفته نمی شود.
۲-۲- ثبت نوین و کاداستر
گسترده خدمات ثبتی و حجم فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نقش اساسی آن در ارتقاءنظم حقوقی و امنیت اقتصادی باعث گردیده همواره در برنامه های کلان و توسعه ای کشور به عنوان یکی از دستگاههای تاثیر گذار،ماموریت های مهمی برای آن تعریف و در نظر گرفته شود به طوریکه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکالیف جدیدی به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور محول گردیده است که موارد ذیل بخشی از این تکالیف را بیان می کند:
بند “م”ماده “قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به الکترونیک نمودن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به گونه ای که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات فراهم شود .”
بند “ز” ماده۴۶قانون برنامه پنجم توسعه : سازمان ثبت اسناد واملاک کشو مکلف است نسبت به گسترش سامانه الکترونیک امن معاملات و مستقلات در سطح کشور اقدام نماید .”
جز ۱بند “و” ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل کاداستراقدام نماید.”
بند “ح”ماده ۱۴۳قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به صدور سند مالکیت برای کلیه اراضی کشاورزی تاپایان برنامه پنجم اقدام نماید .”
رویکرد و برنامه های مدیریت سازمان ثبت برای گذر از ثبت سنتی و دستیابی به ثبته الکترونیکی و پیشرفته می تواند نقطه امیدی برای رسیدن اهداف و برنامه های توسعه کشور و چشم انداز نظام ثبتی در افق ۱۴۰۴ باشد تا براین اساس بتوان زمینه و بسترهای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به مردم و احقاق حقوق عامه را فراهم نمود و از طرف دیگر زمینه تحقق اهداف توسعه نظام جامع مالکیت را عینیت بخشید .
بدیهی است شفاف سازی و تثبیت حدود مالکیت اموال غیر منقول باتوسعه و تکمیل کاداستر نقش مهمی در تضمین حقوق مالکیت و شناسایی مالکین ،مدیریت و نظارت بربازار زمین و نقل وانتقالات ،کاهش دعاوی ملکی،بهبود کنترل و نظارت برکاربری اراضی و مدیریت بهینه کشاورزی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست خواهد داشت .
امروزه وجود اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام، مرجع وقابل اشتراک گذاری در رابطه با فعالیتها، منابع و زیر ساخت ها برای همه افراد جامعه در همه زمانها و مکانها جهت اعمال یک سیاست جامع اطلاعاتی وعملیاتی که امکان تصمیم گیری هوشمند رافراهم می آورد، بستر ، ابزار وموتور توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است. علی رغم پیشرفتهای چشمگیر حاصله در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، زیر ساخت اطلاعاتی مکانی، سیستمهای اطلاعات مکانی، مدیریت زمین و سیستمهای اداره زمین در سطح بین المللی، تا کنون پیشرفت چشمگیری در کشور حاصل نشده یا اگر پیش رفتی هم حاصل شده است قابل انتظار با آنچه پیش بینی می شد نیست و عواقب آن بطور مستمر در بسیاری از مشکلات از جمله نابسامانی در بازار زمین و مسکن و‌آثار آن که ورود دعاوی ملکی به مراجع قضایی می باشد،مشهوداست.
کلمه ثبت نوین همیشه در کنار کاداستر به کار برده میشود. با بررسی که نگارنده از معنی ومفهوم ثبت نوین در کتب مختلف و مراجع رسمی وغیر رسمی نموده است. هنوز تعریف مشخصی از ثبت نوین ارائه نگردیده است و چنین استنباط می شود که گویی با بیان ثبت نوین معنی ومفهوم مورد ان یک حالت آرمانی برای سازمان ثبت اسناد واملاک می باشد باتوجه به این که عموماً از ثبت نوین در کنار طرح کاداسترنام برده می شود هدف این است که طرح کاداستر به نحو احسن اجرا گردد. بر خلاف کاداستر که یک واژه جهانی و شامل تعریفی مشخص و معین است،ثبت نوین فاقد تعریفی دانشگاهی است که دارای چهار چوب و هدفی مشخص باشد حتی در مجموعه مقالات همایش علمی
وکاربری به سوی ثبت نوین که همزمان باهمایش آن درآبان ماه سال ۱۳۸۵ بطور تخصصی با عنوان ثبت نوین وهمایش مشابهی که در سال ۱۳۹۰ از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربرگزار گردید. در هیچ یک از مقالات منتشر شده صراحتاً یاتلویحا تعریفی از ثبت نوین نشده است و در هر کجا که نامی از ثبت نوین به میان آمده در کنار کاداسترتعریف شده است یعنی به نظر می آید تمامی اهداف و دستاوردهای ریاست سازمان وسایر نویسندگان حاصل اجرای کامل و دقیق کاداستر باشد.نگارنده پس از جستجوی فراوان در کتب مختلف، سخنرانی های متعدد، هیچگونه تعریفی از ثبت نوین بدست نیاورد.
ثبت آنی املاک و صدور کارت مالکیت را هم می توان گامی بسوی ثبت نوین دانست چرا که با پیشرفتهایی که هر روز حاصل می شود امکان تسهیل، سرعت و امنیت بخشیدن به ثبت املاک قابل پیش بینی است.
پس برداشت عمومی از ثبت نوین پیاده شدن صحیح وکامل کاداسترمی باشد که با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات که در سازمان ثبت وسایر نهادها، ارگانها وادارات مثل مراجع قضایی به چشم می اید مرتفع یابه حداقل می رسد.
سیستم اداره زمین،ثبت املاک، مکان دقیق ملک،مالکیت اشخاص، محدودیتهایی که درآن املاک می باشد با محوریت کاداسترمی باشد.
توسعه و تغییر حریم شهرها در ابعاد فیزیکی به علت رشد و ازدیاد جمعیت و فراگیری زمین ها واراضی کشاورزی و مزروعی اطراف شهرها و تغییر بافت آنها به محل های مسکونی، ایجاد مستحدثات وکارخانجات و بزرگراه ها و توسعه بی وفقه این فرایند، گسترش لزوم نیاز و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را در مورد املاک و اراضی و مستغلات ایجاب می کند که بتواند وضعیت املاک را از نظر مساحت و حدود در مقایس هندسی جهت اقدامات طرحهای عمرانی و تغییر وتحولات روز و حفظ حقوق مالکین فراهم و در اختیار متخصصان فن جهت استفاده قرار دهد.
بر این اساس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور بر ابر ماده ۱۵۶قانون۱۷ثبت به نیابت از دولت وظیفه تعیین حریم و حدود املاک را عهده دار است تا با بکار گیری از روشهای پیشرفته جهت اشراف کامل بر ابعادو مرز حدود املاک اقدامات لازم را در جهت اسناد و تهیه نقشه اراضی انجام دهد تا به این وسیله بتواند به عنوان مرجعی مطمئن وقابل استفاده در مراجعات بعدی مورداستفاده قرا رگیرد.
مجموعه این اطلاعات هندسی املاک و مستغلات که در نقشه ها با مقیاس بزرگ و همراه با مشخصه های لازم دیگر تهیه و طبقه بندی شده است و امکان شناسایی دقیق و منظم املاک را فراهم می سازد، کاداسترنامیده می شود۱۸٫
ریشه کاداسترکلمه یونانی به معنی یادداشت می باشد.کاداستربه نظامی اطلاق می شود که هدف آن تعیین حدود به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک می باشد. ۱۹
در ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد واملاک مقرر شده است به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه،‌نقشه املاک بصورت کاداسترتهیه شود.
به موجب ماده یک آیین نامه حدود وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک بصورت کاداسترموضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت،نقشه کاداستربه موجب عملیات فنی و مهندسی، ممیزی، ثبتی وحقوقی در مورد املاکی اطلاق می شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است، اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، به جهت آن که محدوده و موقعیت املاک رامشخص نمایند و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت وتسهیل در حل وفصل دعاوی ملکی و سایر موارد مربوط به املاک اجرا می گردد.
نقشه برداری یکی از قدیمی ترین فنون و روشهای مورداستفاده بشر بوده که از آن برای تعیین حدود اراضی و املاک استفاده می کرده اند، اما با پیشرفت آبادی ها و روند افزایش جمعیت و گسترش شهر نشینی و بالا رفتن ارزش زمینها وشهرها و مزارع، اهمیت نقشه برداری بیشتر نمود پیدا کرده است.
کاداستربه طور کلی به دو صورت رقومی و خطی تقسیم می شود. در صورتی که مجموعه اطلاعات در رایانه ضبط و گوشه های املاک به صورت نقاط دارای مختصات نماینده شود کاداستررقومی است در کاداستررقومی ، اطلاعات مختلف نظیر نقشه های هندسی طول و ابعاد و مساحت ملک و مالکین وسوابق ثبتی در رایانه ضبط واطلاعات مورد لزوم برای استفاده های گوناگون با یکدیگر تلفیق می شود این اطلاعات را لایه های کاداسترمی گویندکه در یک سیستم بانک اطلاعاتی ذخیره می گردد. در صورتی که اطلاعات کاداستربه صورت نقشه های خطی دارای اطلاعات توصیفی ثبتی تهیه شود کاداستر خطی است .
هدف کاداستر این است که نظامی دقیق، ساده، روان، مطمئن و قابل تغییر با زمان حاکم بر امور املاک و اراضی کشور فراهم کند. کاداسترفهرست منظمی از داده های املاک ( قطعات زمین)‌در داخل کشور یا بخشی از‌ آن است که بر اساس نقشه برداری ازحدود تهیه می گردد. عملیات کاداستربه صورت خلاصه شامل عکسبرداری هوایی، تبدیل رقومی عکسها، وعملیات زمین، نقشه برداری وویرایش و تکمیل زمین‌، اضافه کردن اطلاعات ثبتی، ترسیم نقشه، کنترل نهایی و راه اندازی سیستم بانک اطلاعاتی می باشد.۲۰
کاداستر در دو گفتار ثبت نوین در دفاتر اسناد رسمی و املاک ادارات ثبت مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۲-۱- ثبت نوین در اسناد رسمی
اسنادی که در ادارات ثبت با توجه به سیستم کاداسترتهیه وتحویل مالک می گردد به جهت انتقال به دفاتر اسناد رسمی برده می شود و پس از هر گونه معاملاتی خلاصه آن توسط دفتر خانه به ادارات ثبت ارسال می گردد پس جا دارد نقش کاداستردر دفاتر اسناد رسمی موردبررسی قرار گیرد.
سر دفتری اسناد رسم
ی از جمله مشاغل حقوقی است که تا کنون ابعاد مختلف آن چنانکه شایسته است مورد تحلیل وبررسی حقوقی قرار نگرفته است و نقش بالقوه ای که سر دفتر به عنوان یک مقام رسمی در توسعه وتحول نظام حقوق کشورمان می تواند برعهده گیرد اغلب مورد بی توجهی قرار گرفته است. این امر با عنایت به عدم توجه کافی به قابلیتهای سر دفتر به عنوان متخصص حقوقی وعدم استفاده صحیح از ظرفیتهای این شخص جهت تامین صدور امنیت عمومی جامعه به فراموشی سپرده شده است.
چنانچه از ظرفیتهای والا و ارزشمند سر دفتر در دفاتر اسناد رسمی بیشتر استفاده کنیم و این دفاتر به عنوان پایگاه حقوقی در تنظیم اسناد رسمی مورد استفاده قرار گیرد ازخیل چالشهای بوجود آمده که منشاء ان اسناد عادی تنظیمی میباشند پیشگیری خواهد گردید.
اگر ثبت نوین به سمت و سویی رهسپار باشد که بتوان از این ظرفیتهای بالقوه سران دفاتر اسناد به نحو احسن استفاده نمود،میتوان با همکاری ایشان برنامه ای مدون به جهت تسریع امور و جلوگیری از سوء‌استفاده های احتمالی پایه ریزی نمود.
سازمان ثبت