منابع تحقیق درمورد اثربخشی تبلیغات

عمومی در پیشبرد اهداف و آرمان های نهادها وسازمان های اجتماعی ایران در مقایسه با نقش و کارکرد های آنان در جوامع نوین می تواند یکی از مهم ترین فعالیت ها ی پژوهشی به حساب آید. زیرا عدم شناخت دقیق این نقش ها ونیز فراهم نبودن زمینه های مناسب اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی برای ایفا و تحقق نقش ها و کارکردهای یا رشد همانگونه که تاکنون شاهد بوده ایم موجب هدر رفتن سرمایه ها و انرژی های اجتماعی- انسانی شده و کشور را با خطر محرومیت هرچه بیشتر از کارکرد های مطلوب روابط عمومی ها روبه رو کرده است.
این تحقیق به عنوان گامی اولیه در گشودن دریچه جدیدی در تحقیق اجتماعی نسبت به یک حرفه روبه پیشرفت در جهان ضرورت دارد. در واقع تاکنون هیچ تحقیق کیفی ای نسبت به مسایل روابط عمومی در ایران که داعیه طرح ابعاد مختلف آسیب های وارده به آن را داشته باشد و انتقادی بنیادین به نحوه شکل گیری، ساختار وکارکردهای کنونی این حرفه در ایران وارد کند صورت نگرفته است
پایان نامه: ارزیابی اثربخشی تبلیغات صنعت بیمه (دانشگاه شهید بهشتی- سال 1385)
این پایان نامه را خانم محبوبه هراتی ثانی در دانشکده مدیریت و امور اداری، دانشگاه شهید بهشتی و با راهنمایی دکتر هوشنگ اسداله ارایه کرده است.
این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثربخشی تبلیغات بیمه ایران بر روی رفتار مصـرف‌کنـندگان (بیمـــه گـــذاران) می‌پـردازد، ‌در ایـن راستـا از مـدل آیــدا Attention Interest Desire Actionکه یکی از الگوهای فرآیند تصمیم‌گیری در خرید (برای کالا یا خدماتی که مثل بیمه نیاز به تصمیم‌گیری با دقت و اهمیت دارد) می‌باشد، در تعیین اثربخشی تبلیغات بیمه استفاده شده است فرآیند الگو نشان می‌دهد چرا، چگونه وکجا در توالی تصمیماتی که منجر به خرید مصرف‌کنندگان می‌شود اطلاعاتی برای تنظیم محتوای تبلیغ فراهم شود و کمک می‌کند در طی تولید تبلیغ ارزیابی سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود. استدلال این مدل آن است که یک مصرف کننده وقتی در معرض تبلیغ قرار می‌گیرد باید این چهار مرحله را طی کند و وقتی در این سلسله مراتب پیش می‌رود بیشتر به احتمال تصمیم‌گیری برای خرید نزدیک می‌شود. برای تبلیغ کنندگان مهمترین وظیفه آن است که پیدا کنند تبلیغ کردن در این سلسله مراتب چه نقشی بازی می‌کند، این شناخت برای فهم چگونگی کار کردن تبلیغات بسیار حیاتی است. تصمیم‌گیرندگان و مدیران باید به دنبال این نکته باشند که تبلیغ در کجای سلسله مراتب شروع به شکست خوردن کرده است و اینکه چه عملکرد اصلاحی می‌تواند وجود داشته باشد تا اثربخشی بهبود پیدا کند.
در این تحقیق که نوعی تحقیق کاربردی و براساس روش توصیفی و پیمایشی می‌باشد با در نظر گرفتن شهر تهران به عنوان جامعه آماری و تقسیم آن به چهار جهت جفرافیایی، نمونه‌گیری تصادفی انجام شده و با توزیع پرسشنامه بین بیمه‌گذاران بیمه ایران اثربخشی تبلیغات بیمه با کمک الگوی آیدا بررسی شده و بدین منظور از چهار فرضیه استفاده می‌شود.
1- تبلیغات صنعت بیمه در جلب توجه بیمه‌گذاران اثربخش بوده است.
2- تبلیغات صنعت بیمه در ایجاد علاقه بیمه‌گذاران اثربخش بوده است.
3- تبلیغات صنعت بیمه در ایجاد تمایل در بیمه‌گذاران اثربخش بوده است.
4- تبلیغات صنعت بیمه در خرید بیمه نامه توسط بیمه‌گذاران اثربخش بوده است.
ب:مقاله ها
– مقاله مدل سنجش اثربخشیروابط عمومی ، احمد یحیایی ایله ای www.yahyaee.com
چکیده: توجه به تاثیرات ارتباطات زودتر و بیشتر از هر کسی توسط هارولد لاسول HAROLD LASSWELL انجام شده است. او نظریه مهم و زیرینایی : «چه کسی، چه چیزی را، به چه کسی، از چه کانالی، با چه تاثیری ارسال می کند» را مطرح کرد و پس از آن بود که مکتب جامعه شناسی ارتباطات شکل گرفت و رشد یافت.
توجه و تاکید صاحب نظران علوم ارتباطات در حوزه ها و بخشهای مختلف فعالیتهای ارتباطی طی سالهای اخیر به توسعه سنجش تاثیرات انجامیده است. همچنین نقش روابط عمومی در هدایت مسیر و روشنگری فعالیتهای سازمانی بیش از هر چیزی حساسیت متخصصان و کارشناسان را نسبت به ابعاد مختلف روابط عمومی و از آن جمله سنجش میزان تاثیرات روابط عمومی برانگیخته است.
در مقاله حاضر ضمن شناخت ابعاد مختلف اثربخشی ،دلایل سنجش اثربخشی روابط عمومی و رویکردهای مختلف مورد بررسی واقع شده و در نهایت مدل مطلوب در چهار سطح ارائه شده است.
مقاله بررسی اثربخشی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی‌ بین شهروندان تهرانی(کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 30)
این مقاله به قلم دکتر محمد رضا رسولی‌ کامران کیانی‌منش بوده و از نتایج تحقیقی در شهر تهران به دست آمده است.موضوع مقاله،حاصل پژوهشی است که بهبررسی اثربخشی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی، بین شهروندان تهرانی معطوف بوده و در پی پاسخ به سوال اصلی، این‌که؛ تبلیغات مطلوب از نظر مخاطبان، چگونه تعریف می‌شود؟می‌باشد.
جامعه‌ی تحقیق، شهروندان مخاطب تلویزیون ساکن در شهر تهران بوده که با روش‌ نمونه‌گیری چندمرحله‌ای‌ (Multi stage sampling) 400 نفر به عنوان جامعه نمونه‌ مکفی در نظر گرفته شده است.طرح تحقیق،در حیطه‌ی تحقیقات توصیفی جای گرفته و از نوع پیمایشی می‌باشد، بدین منظور به جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه 52 سؤالی استفاده‌ به عمل آمد.
به منظور توصیف و تجزیه و تحلیل آماری، از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری استنباطی‌ استفاده و مشخص گردید رابطه‌ی معنی‌داری در سطح 59 درصد اطمینان و 5 درصد خطا،بین‌ اثربخشی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی با میزان تحصیلات، جنسیت، سطح درآمد، نگرش، محتوا و ماهیت فنی و رضایت از زمان و نحوه پخش این تبلیغات وجود دارد.
-مقاله:بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی
سید محمد مقیمی- حسین خنیفر- مهلا عربی خوان(فصلنامه مدیریت دولتی شماره یک پاییز و زمستان1387).
رویکرد موقعیتی در رهبری بیانگر چندین فاکتور متعامل در فرایند اثربخشی مدیریت تأثیر‌گذار است از جمله: ویژگی‌ها و رفتارهای رهبران، زیردستان و موقعیتی که با آن در تعامل‌اند. در این تحقیق تمرکز ما روی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می‌باشد. امروزه در استخدام و به‌کارگیری منابع انسانی، مهم ویژگی‌های روانی و شخصیتی متقاضی شغل با پست وشغل موردنظر می‌باشد. که در ماده 9 آئین‌نامه اصلاح نظام‌های مدیریتی و اداری تصریح شده است. از بین مدل‌های شخصیتی، چهار سبک حل مسأله یونگ انتخاب شد که شامل عمل‌گرا، عقلانی،گروه دوست، و نوآور می‌باشد. شاخص‌های اثربخشی نیز بر اساس مؤلفه‌های کریتنر و کرینسکی می‌باشد. نتایج تحقیق، فرضیه ها هم یعنی ارتباط بین انواع خاصی از سبک‌های شخصیت با اثربخشی مدیریت را مورد تأیید قرار داد. در نتایج جانبی نیز دریافتیم که اثربخش‌ترین سبک شخصیت در مدیران ارشد، سبک شهودی- عاطفی (گروه دوست) ودرمدیرانعملیاتی،سبکشهودی- منطقی (عمل‌گرا) است.
مقاله شیوه های نوین ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی در سازمانها نوشته دکتر سید حسین ابطحی- میرمهرداد پیدایی(مجله مدیریت وتوسعه, انتشارات موسسه مطالعات آموزش مدیریت وزارت نیرو,1382.)
در این مقاله ابتدا جایگاه آموزش در منشور توسعه سازمانها تشریح شده و ضرورت ارزیابی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه ضمن ارائه تعاریفی از اثربخشی و ارزیابی اثربخشی آموزش، عوامل مؤثر در اثربخش بودن آموزش مطرح و در بخش اصلی مقاله- روشهای مختلف ارزیابی اثربخشی-دوره های آموزشی مورد بحث قرارگرفته و درپایان نمونه های واقعی از محیط کاری در داخل و خارج کشور ارائه شده است.
در این مقاله مفهوم اثربخشی و ارزیابی اثربخشی با تعابیری از قبیل موارد ذیل مشخص شده است:

• تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی
• تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان در آموزش های اجرا شده
• تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی آنها
• تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظرآموزش بوده است
• تعیین میزان توانایی ایجاد شده در اثر آموزش ها برای دستیابی به اهداف
• تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی
• تعیین میزان بهبود شاخص های موفقیت کسب و کار
همچنین دلایل عمده در تعیین اثربخشی دوره های آموزشی را مطابق نظر آقای کرک پاتریک دانشمند برجسته آموزش چنین بیان می کند:
1) توجیه دلائل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالت های سازمان .
2) اتخاذ تصمیم لازم در خصوص تداوم یا عدم تداوم یک برنامه آموزشی .
3) اخذ اطلاعات در مورد اینکه چطور.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– مقاله: ارزیابی اثربخشی تبلیغات نوشته دکتر فاطمه احسان (سایت www.yahyaee.com)

اثربخشی تبلیغات، یکی از مسایل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات است. به عبارت دیگر مشخص کردن این ‌که تبلیغی که ما بودجه زیادی برای آن صرف کرده‌ایم تا چه حد ما را به هدف‌هایی که تعیین کرده‌ایم رسانده است؟ آیا برنامه تبلیغاتی توانسته است هدف‌های ارتباطی و هدف‌های فروش ما را تحقق بخشد؟ آیا به نتایجی که می ‌خواستیم رسیده‌ایم؟
بسیاری ازتبلیغات کشور رامی ‌توان نامبرد که عملا به دلیل روش غلط تبلیغ، خود شرکت تبلیغ‌کننده از تبلیغ خود سود نمی ‌برد بلکه، شرکت‌های رقیب از این موضوع سود می ‌برند و شرکت تبلیغ ‌کننده هیچ ‌گاه به این موضوع پی نبرده است چرا که هرگز تبلیغات خود را از نظر اثربخشی مورد مطالعه قرار نداده است. اندازه ‌گیری و ارزیابی اثربخشی تبلیغات همانند یک بازخورد عمل می‌کند که به ما گوشزد می‌کند تبلیغات ما دارای چه ضعف ‌ها و چه قوت ‌هایی است و ما با استفاده از این روش بازخورد، به نارسایی ‌های تبلیغ خود پی می‌بریم.
یکی از مهم ‌ترین گام ‌ها در هر برنامه تبلیغاتی، ارزیابی آثار تبلیغات است که متاسفانه در ایران کم‌تر به آن توجه می‌شود. اندازه‌گیری آثار گوناگون تبلیغات اگر چه دشوار است، اما نتایج آن برای برنامه‌ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ‌های تبلیغاتی سازمان ‌ها بسیار مفید خواهد بود. با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با هدف های سازمان ‌ها می ‌توان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی، شکل و محتوای پیام ‌ها و نوع رسانه‌ها و کانال‌های ارتباطی و حتی زمان و شرایط اجرای تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفیدتر و موثرتر از گذشته صورت گیرد. آثار هر تبلیغ بسیار متنوع و متفاوت است و به همین دلیل جداسازی هریک از آن ‌ها وحتی آثار تبلیغ در یک دوره زمانی، نیازمند روش ‌ها و تکنیک ‌های علمی و مناسب است. تبلیغ باعث تغییراتی در نگرش دانش و رفتار مخاطبان می‌شود و آگاه‌سازی، ترغیب و تشویق، یادآوری تحکیمروابطوترویج مبادلات، ازجمله وظایف گوناگون تبلیغات است و ارزیابی آثار تبلیغ در هر یک از این موارد برای سازمان‌هایی که تبلیغ را لازمه تداوم حیات و رشد و توسعه می‌دانند یک ضرورت است.
مقاله: سنجش اثربخشی تبلیغات نوشته فاطمه آقچه لو(سایت www.yahyaee.com)
مطالعه‌ی شعارهای تبلیغاتی شرکت‌ها و نام‌های تجاری قدرتمند، متوسط و ضعیف به این واقعیت منتج می‌شود که تعداد تبلیغ‌های ناکام بیش از تبلیغات موفق است. اکثر تبلیغات در بهترین حالت، تاثیر متوسطی داشته و دارند.
اما این واقعیت چه تأثیری بر کاهش تبلیغات داشته است؟ به طور تقریبی هیچ! زیرا تبلیغ ‌کنندگان همواره تبلیغ را به عنوان یک راهکار اثربخش می‌شناسند بدون اینکه بداند «اثربخشی تبلیغات» به چه کارمی‌آید. این مقاله بر آناست که پس از مروری بخش‌بندیکالاها و خدمات، اثربخشی تبلیغات را در هر گروه بررسی نماید. «اثربخشی تبلیغات» ازجمله مواردی است که با وجود گذشت سالیانی از عمر تبلیغات مهجور مانده و به آن پرداخته نمی‌شود. آلکبن در کتاب رایج‌ترین اشتباهات تبلیغ تجاری مدعی است که همواره زد و بندهای فراوانی بین موسسات تبلیغاتی، ایستگاه‌ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، مشاوران تبلیغاتی، روزنامه ها و مجلات و دیگران صورت می‌گیرد تا مدیریت شرکت‌ها را در سنجش اثربخشی تبلیغات گمراه کند. در حالی که همان‌گونه که تبلیغ باعث تغییر در نگرش، دانش و رفتار مخاطب می‌شود و آگاه‌سازی، ترغیب، تشویق و یادآوری و … از وظایف تبلیغات است؛ توجه به اثربخشی تبلیغات، برای سازمان‌هایی که تبلیغ را در رشد و توسعه‌ی خود مؤثرمی‌دادند، یک امر ضروری است.
مقاله: طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی نویسنده:دکتر میر مهدی سید اصفهانی-دکتر سید عباس کاظمی(دانش مدیریت شماره 35-36)
به رغم محوری بودن ساخت اثربخشی در تئوری سازمانی،این‏ مفهوم به‏طور مناسب توسعه نیافته یا تعریف نشده است و توافق‏ کمی در مورد معیارهایی که برای تعریف اثربخشی سازمانی مورد استفاده قرار می‏گیرند وجود دارد. تنوع مدلها و رویکردهای مورد استفاده و معیارهای اثربخشی محققان بسیار زیاد است.بحث در مورد برتری یک مدل اثربخشی بر سایر مدلها ادامه دارد؛برای‏ مثال، مدافعان مدل هدف،ادعا می‏کنند که اثربخشی باید برحسب‏ اهداف سنجیده شود؛درحالی‏که مدافعان منابع سیستم،مدعی‏ هستند که توانایی برای کسب منابع، مهمترین معیار موفقیت است. در تلاش برای منظم کردن معیارهای مختلف اثربخشی مورد استفاده در تحقیقات تجربی،کمپل و همکارانش ادبیات اثربخشی‏ را بررسی کردند و تمامی متغیرهایی را که به عنوان معیارهای‏ اثربخشی سازمانی پیشنهاد شده بود، تحت عنوان فهرست جامع‏ گردآوری کردند. با استفاده از این فهرست جامع،کویین و رورباف‏ از یک گروه از متخصصان خواستند که معیارها را کاهش دهند و آن را سازماندهی کنند به گونه‏ای که تمامی آنها در سطح تجزیه و تحلیل سازمانی باشد، اشتراک و تداخل نداشته،و خصوصا به‏ عملکرد سازمانی مربوط باشد. فهرست معیارهای نتیجه شده با استفاده از مقیاس چندبعدی در جهت شناسایی ابعاد شناختی‏ زیربنایی، که معیارهای اثربخشی بر آن استوار بود، سازماندهی‏ گردید.کویین و رورباف دریافتند که افراد،ارزیابی در مورد اثربخشی سازمانی را مبتنی بر سه بعد کانون توجه داخلی در مقابل‏ کانون توجه خارجی، ابزار در مقابل اهداف و تخصصی کردن در مقابل ترکیب کردن(عدم تمرکز در مقابل تمرکز)انجام می‏دهند. معیارها به گونه‏ای به یکدیگر مرتبط شدند که هر ترکیبی از ابعاد، بیانگر و حاکی از تعدادی از معیارهاست.کویین و رورباف‏ دریافتند که این خوشه‏های معیارهای اثربخشی و ابعاد زیربنایی‏ نشان داده شده با چهار مدل اصلی اثربخشی سازمانی که در گذشته‏ از آن استفاده می‏شد،سازگار و متناسب است.کویین و رورباف با مرتبط ساختن این مدلها با ابعاد ارزشی،چارچوب ارزشهای‏ چندگانه‏ای مشخص می‏کنند که به یکی از مدلهای روابط انسانی، سیستم باز،هدف عقلایی و فرایند داخلی منجر می‏گردد.مدل‏ ارزشهای چندگانه به معیارهای فرهنگ سازمانی در رابطه با اثربخشی سازمانی اشاره نمی‏کند.نگارنده با همکاری جمعی از صاحبنظران در پی طراحی مدلهای اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی و با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه اثربخشی و فرهنگ سازمانی است.
مقاله: شش سیگما و نقش آن در بهبود کارایی و اثربخشی فرایندهای سازمان ، نویسنده: خوبیاری، بابک(نشریه توسعه مدیریت شماره 50)
در این مقاله سعی شده است تا به معرفی 6 سیگما پرداخته و به نقش آن در بهبود کارایی و اثربخشی فرایندهای سازمان،که نهایتا باعث افزایش‏ بهره‏وری سیستم خواهد شد،اشاره گردد.
لذا ابتدا به معرفی مفهوم و استراتژی 6 سیگما،هدف از بکارگیری،عناصر اصلی آن،مکانهای کاربردی و عناصر کلیدی کیفیت اشاره می‏شود.در ادامه به تاریخچه 6 سیگما و روند تکاملی آن،مفاهیم و مدلهای کیفیت،تفاوت بین شش سیگما و سه سیگما و بررسی فلسفه قدیم و جدید رابطه‏ بین هزینه و کیفیت پرداخته شده و مزایای استفاده از 6 سیگما و ابزارهای کاربردی در آن و نقش آن در افزایش رضایت مشتری،کاهش هزینه و ثبات قیمت محصول یا خدمات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در ادامه بحث به معرفی چرخه DMAIC , DMADV به عنوان ابزاری در جهت‏ اجر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *