منابع مقاله درمورد حسابداران، اعداد و ارقام، انتقال اطلاعات

است .
تکنیکهای دیگر حسابداری مدیریت مثل روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده با استفاده از تکنیکهای آماری ،منحنی های فراگیری ، مدلهای مالی (تعیین برتری سرمایه گذاریها) و مدلهای اقتصادی و قیمتگذاری محصولات نیز در همین دوره رشد وگسترش یافتند. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
تحولات اخیر
روشهای تعیین بهای تمام شده محصول وسایرفنون حسابداری مدیریت ، که طی دهه های گذشته گسترش یافته اند ، برای شرایط خاصی ازتکنولوژی ومحیط تجاری ،‌اقتصادی مناسب بوده اند. درسالهای اخیررقابت گسترده جهانی ، بکارگیری گسترده کامپیوترهای شخصی وتغییرات تکنولوژی تولیدی موجب تغییرشرایط محیطی فعالیتهای تجاری وتولیدی گردیده اند به دنبال این تغییرات ممکن است سیستمهای حسابداری مدیریت دیگر قابل استفاده وکاربرد نباشندچهارعامل اصلی حسابداری مدیریت را به شدت تحت تاثیرقرارداده اند .
۱- انجام تولید درست به موقع
۲- شناسایی و بکارگیری خطوط تولیدی کامپیوتری
۳- پیشرفت درتکنولوژی اطلاعات
۴- تغییرات دربخش خدمات
بیان خلاصه ای ازروشها وزمینه های یادشده موجب درک کامل چگونگی تاثیرآنها بر حسابداری مدیریت خواهد گردید.
تولید به موقع
تولید به موقع ، کاملا تحت تاثیرتقاضا برای تولیدات است. روش تولید به موقع براین اندیشه است که تولید کالا در زمان نیاز ویا فقط بنابه تقاضای مشتری باید انجام شود. مواد خام و قطعات مورد لزوم نیز درست درزمان تولید وبرای مصرف به کارخانه وارد می شوند. این روش سبب نگهداری موجودیها درسطح بسیار پایین افزایش تاکید برکیفیت محصولات وتغییرات اساسی در شیوه تولید وسازماندهی امکانات تولیدی خواهدشد. کاهش حجم موجودیها، مبالغی ازسرمایه را برای سرمایه گذاری پرثمرتر آزاد می کند. نهایتاً تغییر از روش سنتی تولیدبه روش تولید به موقع برای تولید کنندگان فرصت پرداخت به کیفیت بهتر محصولات بازدهی بیشتر امکان تعیین دقیق هزینه های تولید را ازطریق سیستم حسابداری جدیدفراهم می نماید. روش مذکور هم اکنون دربرخی ازشرکتهای آمریکایی و ژاپنی به کار گرفته شده است .
تولید به وسیله کامپیوتر
خودکار کردن خطوط تولیدی سبب کاهش موجودیها ، ‌افزایش ظرفیت تولیدی ، بهبود کیفیت کالا و خدمات ،‌کاهش زمان تولید و افزایش بازدهای میگردد. به عبارت دیگر استفاده از روش تولید خودکار سبب برتری وتفوق شرایط رقابتی واحداقتصادی خواهدگردید. به همین جهت شمار واحدهای اقتصادی که از روش فوق استفاده میکند دائما روبه افزایش است. برای بسیاری از تولید کنندگان ممکن است تولید خودکار معادل بقا باشد .
سیستمهای تولیدی کامپیوتری برتواناییهای زیرتکیه دارد :
۱- طراحی محصول بااستفاده ازکامپیوتر
۲- مهندسی سیستم بااستفاده از کامپیوتر
۳- استفاده از کامپیوتر درتولید ازطریق رباتها وکامپیوترهای هشدار دهنده
۴- سیستم اطلاعاتی که می تواند ازطریق ارتباط به اجزای سیستم تولیدی کامپیوتری ایجاد شود.

پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات
پیشرفت تکنولوژی اطلاعات از دو جنبه حائز اهمیت است : اولین جنبه بر خطوط تولیدی کامپیوتری تاکیددارد . به دلیل استفاده از کامپیوتر، امکان جمع آوری مقادیر قابل ملاحظه ای ازاطلاعات سودمند برای ارائه به مدیران به سهولت فراهم است . همچنین پیگیری مداوم حرکت کالاهای تولیدی را درکاخانه در زمان تولید برای گزارش تعداد کالای تولید شده مواد خام مصرفی ، ضایعات وبهای تمام شده محصول میسر می شود . برایند این جنبه از پیشرفت تکنولوژیکی اطلاعاتی ، موجب ایجاد سیستم اطلاعاتی که تولید به طور کامل با بازار واطلاعات حسابداری مرتبط است ،‌خواهدشد.
جنبه دیگر ، پیشرفت تکنولوژی به ابزار مورد نیاز تکیه دارد : دردسترس بودن کامپیوترهای شخصی ، بسته های نرم افزاری طراحی و صفحات گسترده که قابل ارتباط به سیستم تولید کامپیوتری هستند و برای مدیران توانایی استفاده وتجزیه و تحلیل اطلاعات را فراهم مىنمایند.
تغییرات در صنایع خدماتی
تغییر دربسیاری از خدمات (نظیر حمل و نقل هوایی و مخابرات ) سبب افزایش رقابت در این صنایع گردیده است . بسیاری از سازمانهای خدماتی تنها با تلاش فراوان در صحنه تجارت باقی مانده اند . شدت عامل رقابت سبب توجه بیشتر مدیران این صنایع به اطلاعات حسابداری برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها گردیده است. علاوه براین اهمیت نقش بخش خدمات دراقتصاد جوامع نیز بیش از پیش نمایان شده است . این بخش زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کرده و دورنمای آینده نیز حاکی از توسعه و رشد آن است . با اهمیت دادن به این بخش نتیجتاً تقاضا برای اطلاعات حسابداری مدیریت افزایش خواهد یافت .
به عنوان یک نتیجه کلی وبه طور خلاصه می توان گفت که گسترش و توسعه حسابداری مدیریت پایانی ندارد زیرا که محیط اقتصادی،‌تجاری و تولیدی دائماً درحال تغییراست و بنابراین درآینده نزدیک دگرگونی بسیار آن را شاهد خواهیم بود . ( کاکوئی ن‍ژاد،۱۳۷۱؛۹۱-۱۲۱).۱

۳ – ۲ – ۲ مفاهیم حسابداری مدیریت
تعریف حسابداری مدیریت
جدیدترین و پذیرفته شده ترین تعریف حسابداری مدیریت درسطح وسیع : تعریفی است که فدراسیون بین المللی حسابداران۱۶۹ ارائه کرده است وازحمایت کامل انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان نیز برخوردار است .
فدراسیون بین المللی حسابداران تعریف زیر را ازحسابداری مدیریت به دست داده است :
حسابداری مدیریت فرایند تشخیص اندازه گیری ، انباشت
، تحلیل ، تنظیم وتفسیر وارتباط اطلاعات (مالی و عملیاتی) است که برای برنامه ریزی ارزیابی وکنترل سازمان و حصول اطمینان ازحسابدهی ونحوه استفاده ازمنابع مربوط مورد استفاده مدیران قرارمی گیرد .
مفاهیم حسابداری مدیریت برخاسته ازهدفها و ویژگی های کیفی اطلاعات این نظام است . درصورت وجود انسجام میان چنین مفاهیمی می توان از آن به عنوان مبنای اصلی تدوین مبانی نظری برای حسابداری مدیریت استفاده کرد. اگرچه تبیین مفاهیم حسابداری مدیریت به طور پراکنده ای درادبیات این حوزه مطرح شده است ، اما ارائه وبررسی همزمان این مفاهیم مىتواند تشکیل دهنده یکی از اجزای اساسی چارچوب نظری باشد . کمیته حسابداری مدیریت انجمن حسابداری ایالات متحده ، هشت مفهوم اساسی را به عنوان مفاهیم زیربنایی حاکم بر حسابداری مدیریت معرفی کرده است ، این مفاهیم عبارتند از :
الف- اندازه گیری
ب- ارتباطات
ج- اطلاعات
ت- نظام اطلاعاتی
ث- برنامه ریزی
ج- سودمندی درارزیابی
چ- نظارت وهدایت سازمانی
ح- رفتار هزینه
کمیته حسابداری مدیریت براین باوراست که این مفاهیم به عنوان جز ضروری وجدایی ناپذیر پیکره ساختار نظری حسابداری مدیریت محسوب می شود. ازاین رو بررسی مختصر آنها مىتواند سودمند باشد.
الف – اندازه گیری
درمحدوده حسابداری فرایند اندازه گیری ازاهمیت زیادی برخوردار است اندازه گیری را مىتوان به عنوان فرایند انتساب اعداد و ارقام به خاصه ها یا ویژگیهای مورد اندازه گیری تعریف کرد. اما خاصههای مورد اندازه گیری دارای ابعاد گوناگونی است ، مواردی مانند طول، ‌عرض ، ارتفاع و وزن همگی ازجمله خاصه های عینی است ،‌ درحالی که بهای تاریخی، بهای جایگزینی و ارزش فروش جز خاصههای مالی محسوب می شود . به بیان دیگر می توان خاصه های قابل اندازه گیری را در دو بعد کمی و کیفی مطرح کرد. اگرچه در بیشتر موارد مفهوم اندازه گیری در حسابداری در قالب اعداد و ارقام پولی معنی دار است اما بااین حال ارقام غیر پولی و کیفی نیز دارای بار اطلاعاتی موثرند. مواردی نظیر ظرفیت یک واحد تولیدی برحسب تن ،‌ تعداد محصول ، تعداد کارکنان و ویژگیهای کیفی محصولات می تواند از جهت تصمیم گیری مفید و سودمند واقع شود. به طور خلاصه درحوزه حسابداری (مالی و مدیریت) فرایند تعیین آثار مالی هر فعالیت اقتصادی (در گذشته ، حال یا آینده) سنجش ارزش هرقلم بر حسب پول و در نهایت انتساب آن به هریک از عناصر گزارشهای مالی اندازهگیری خوانده مىشود.
ب- ارتباطات
از مفاهیم اساسی در حسابداری مدیریت ، مفهوم انتقال اطلاعات است توجه به این مفهوم منجر به انتقال اندازه گیریهای به عمل آمده می شود. دو اندیشمند وصاحبنظر و برجسته حوزه ریاضیات به نامهای شانون۱۷۰ وویور۱۷۱ براین باورند که ارتباطات به معنای روشها ورویه هایی است که به وسیله آن ساز و کارهای مشخص برساز و کارهای دیگر اثر می گذارد . اما به منظور فراهم آوردن شرایط به کارگیری مفاهیم حاکم برارتباطات ضرورت دارد تا به مفهوم اطلاعات توجه شود.
پ-اطلاعات
اطلاعات معرف داده های پردازش شده با اهمیتی است که مبنای لازم برای تصمیم گیری و عمل را فراهم می آورد. منظور ا ز اطلاعات داده ها و آگاهیهایی است که موجب کاهش شرایط نبود اطمینان در نزد استفاده کنندگان می شود. بنابراین داده های ایجاد شده به وسیله نظام حسابداری مدیریت باید برپایه بار اطلاعاتی آن مورد ارزیابی قرارگیرد. اگرچه اطلاعات حسابداری مدیریت نیز نمی تواند جنبه فرایند وکامل داشته باشد اما با وجود این دربرگیرنده اطلاعات زیراست :
۱- اطلاعات مالی که مربوط به جریان منابع مالی درمحدوده های مختلف سازمان است .
۲- اطلاعات مربوط به تولیدکه ناشی از جریان عینی منابع در محدوده های مختلف سازمان است
۳- اطلاعات مربوط به منابع انسانی که ناشی از به کارگماردن افراد در محدوده های مختلف سازمان است .
۴- اطلاعات بازاریابی که ناشی از تعامل موجود میان محصولات سازمان و بازار عرضه وتقاضا است.
ت- نظام اطلاعاتی
منظور از نظام اطلاعاتی سامانه ای است که مشتمل بر دو یا چند مولفه اصلی یا فرعی که در راستای تحقق یک هدف مشخص فعالیت دارد .نظام حسابداری مدیریت زیر مجموعه ای از نظام اطلاعاتی حسابداری است که این نظام نیز به نوبه خود تابعی از نظام جامع اطلاعات مدیریت سازمان است . فعالیت اثر بخش هرسازمان تا حدزیادی به تعامل موجود میان نظام حسابداری مدیریت با سایر نظامهای اطلاعاتی بستگی دارد که این امر درنهایت منجر به ایجاد یکپارچگی درنظامهای حاکم بر سازمان میشود براین اساس می توان حسابداری مدیریت را این گونه تعریف کرد :
مجموعه ای است متشکل ازمنابع مالی وانسانی موجود دریک سازمان که عهده دار مسئولیت ایجاد وانتشار اطلاعات مربوط برای تصمیم گیری های درونی سازمانی است . چنین مجموعهای تحت عنوان نظام حسابداری مدیریت خوانده می شود .
ث- برنامه ریزی
وظایف مدیریت هرسازمان در راستای تدوین
هدفها تبیین سیاستها وخط مشی های سازمانی وگزینش ابزارهای مناسب برای دستیابی به هدفها و تحقق سیاستها و خط مشی ها همگی درمحدوده مفهوم برنامهریزی قراردارد برنامه ریزی می تواند در سطوح مختلف سازمان به اجرا درآیدضمن آنکه دامنه برنامه ریزی نیز از تدوین هدفهای راهبردی تا تعریف سیاستها ورویه های عملیاتی تغییرمی کند ازآنجا که تدوین هدفها وخط مشی ها دارای ابعاد و اثرهای رفتاری است. از این رو ضرورت دارد تا در ف
رایند برنامهریزی به چنین ابعاد وجنبه هایی توجه و دقت کافی نشان داده شود .
ج- سودمندی درارزیابی
ارزیابی مستمر عملیات مستلزم وجودابزارهای مناسب است . درهمین ارتباط ستانده هرفرایند عملیاتی حاوی اطلاعاتی است که می تواند مبانی ارزیابی واصلاح داده ها را فراهم کند. درواقع به منظور هدایت و اعمال نظارت درفرایندهای عملیاتی ضرورت دارد اطلاعات حاصل از ارزیابی ستانده ها به طور مکرر به عنوان عامل اصلاح داده ها مورد استفاده قرارگیرد. ازاین رو چنین استدلال می شود که تعدیل برنامههای تدوین شده با هدف درنظر گرفتن عوامل جدید محیطی می تواند سودمندباشد وآن را فرایند ایجاد بازخور اطلاعاتی مىنامند.
چ- نظارت وهدایت سازمانی
نظارت وارزیابی مستمر عملکرد واحدها و دوایر سازمانی با هدف تعیین درجه ومیزان انطباق عملیات آنها با برنامه های تدوین شده را اعمال نظارت و هدایت سازمانی می نامند. به طور معمول ، برنامه ریزی برنظارت مقدم است و درپی آن ، بازخور اطلاعاتی امکان اعمال هدایت لازم را در بخشهای مختلف فراهم می کند هدایت بخشها نیزبه نوبه خود دربرگیرنده تعدیلها یا اقدامات پیشگیری کننده است.
ح- رفتار هزینه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *