منابع مقاله درمورد حسابداران، عدم تمرکز، اعداد و ارقام

“تصمیم” گرفته شده طولانی ترین مرحله “روند تصمیم گیری” است و تا زمانی که تصمیم گیری از قوه به فعل درنیامده و به واقعیت عملی تبدیل نشده نمی توان آن را چیزی بیش از قصد و عزم تلقی نمود (هریسون،1987 ؛207) 183.
مراحل تصمیم گیری
جریان فکری تصمیم گیرنده باید برای رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال نماید شامل هشت مرحله می شود که به یکدیگر وابسته می باشند. مرحله اول شامل جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی آنها بر حسب ضوابط انتخاب شده اعم از موضوع ، تاریخ ، ترتیب الفبائی و غیره می باشد. در مرحله دوم اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل گردیده و موضوع های مورد نیاز از آن استخراج می شوند. مرحله سوم معیارهای اجرائی را تعیین می نماید. طی مرحله چهارم مدل تصمیم گیری مشخص می گردد. در مرحله پنجم استراتژی های لازم برای تصمیم گیری صحیح معین می گردند. مرحله ششم اختصاص به پیش بینی نتایج مورد انتظار دارد و کوشش در حداقل ممکن نگهداشتن احتمالات سهو خطا. در مرحله هفتم برای تصمیم گیری به انتخاب ضابطه اقدام می شود و بالاخره در مرحله هشتم راه حل مطلوب و نهائی مشخص و ارائه می گردد (ایلون،1969؛174-173 ) 184.
باید توجه داشت که به محض اخذ تصمیم چون اصطلاح تصمیم اغلب راه انتخاب شده را به ذهن متبادر میسازد توجه به مراحل قبل از انتخاب به منظور حصول اطمینان از حرکت جریان و روند تصمیم گیری امری اساسی است زیرا مراحل هشتگانه به یکدیگر وابسته بوده و غیر قابل تجزیه و انفکاک میباشند. این مراحل به صورت یکپارچه تشکیل مجموعه ای را می دهند که تصمیم گیری را امکان پذیر میسازد (کرینر ،1971؛104 ) 185.
سیستم حسابداری مدیریت در موارد زیرمورد استفاده مدیران قرارمی گیرد:
برنامه ریزی : دستیابی به اتفاق نظردرسازمان نسبت به معاملات تجاری و سایر رویدادهای اقتصادی پیش بینی پذیردرآینده و تاثیر آنها به سازمان واستفاده ازپیش بینی های توافق شده به عنوان مبنای فعالیتهای دوره عملکرد که به وسیله سازمان پیگیری می شود .
ارزیابی : قضاوت درباره آثار رویدادهای گوناگون گذشته و آینده
کنترل : اطمینان دادن نسبت به درستی اطلاعات مالی مربوط به فعالیتها یا منابع سازمانی
اطمینان دادن نسبت به اعتبار حسابدهی : اجرای سیستم گزارشگری منطبق بر مسئولیتهای سازمانی که امکان اندازه گیری موثر عملکرد مدیریت را فراهم کند.

شکل14 – 2 مراحل جریان تصمیم گیری
سیستم حسابداری مدیریت از جمله سیستمهای اصلی و اساسی سیستم اطلاعات مدیریت شمرده میشود بنا به تعریف وظیفه سیستم حسابداری مدیریت تامین نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف مدیران در زمینههای برنامه ریزی وکنترل منابع ا رزیابی عملکرد و تصمیم گیری است . در نتیجه اطلاعاتی که به وسیله این سیستم تهیه می شود اغلب فعالیتها و عملیات شرکت ها را دربر میگیرد. از این رو بدون داشتن سیستم حسابداری مدیریت مناسب و کارا ، راهبری مطلوب عملیات و فعالیتها درجهت دسترسی به هدفها و برنامه های مدیریت در شرکت ها ممکن نیست و نهایتاً اقدامات مدیریت محدود به تصمیمگیری ها و کنترلهای موردی و بدون ضابطه و هدف خواهد بود. به طور کلی حسابداری مدیریت نقشهای زیر را ایفا مىکند:
1- نقش حسابداری مالی داخلی برای دستیابی به نتایج عملکرد ، که فعالیتهای زیر را دربر مىگیرد:
1-1 تهیه گزارشهای مالی دوره ای برای مدیران داخل سازمان
2-1تهیه گزارشهای مالی برای جوابگویی به موضوعات مورد رسیدگی حسابرسان به علاوه برای اعمال کنترلهای مورد نظر مدیریت ازراه مقایسه هزینه های یادشده با پیش بینی ها به گردآوری هزینه های محصولهای تولید شده و بخشهای مختلف موسسه می پردازد که به تهیه اعداد و ارقام مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری های جاری می انجامد .
2- نقش تهیه ارقام برای کنترل که فعالیتهای زیررادربر مىگیرد .
1-2 تهیه و تنظیم بودجه
2-2 تعیین هزینه های استاندارد
3-2 کنترل عملکرد بخشهای مختلف که بدین وسیله نظر مدیریت موسسه نسبت به عملکردها تحرک بخشیدن به فعالیتها وارزیابی عملکردها جلب می شود .
3- نقشهای تصمیم گیری وحل مشکل ، که فعالیتهای زیررادر بر مىگیرد :
1-3 حسابداری مدیریت استراتژیک این نقش در زمینه برنامه ریزیهای بلند مدت ، تنظیم استراتژی موسسه و پیش بینی وارزیابی وضعیت رقبا به سازمانها کمک می کند . حسابداری مدیریت استراتژیک یکی از حیطه های رشد یابنده وبسیار مهم حسابداری است زیرا تاکنون بیشترارزش وجودی حسابداری مدیریت سرچشمه گرفته از مسائل داخلی سازمان بوده است. درمشتریان و رقیبان در بیرون سازمان قرار دارد ، جائیکه رقابت دارد و دستیابی به سود در آنجا ممکن است و رقیبان با هم دست وپنجه نرم می کنند .
2-3 ارزیابی سرمایه گذاریها ، که شامل فعالیتهای زیراست :
1-2-3 ارزیابی سرمایه گذاریهای بلندمدت و برنامه های سرمایه گذاری
2-2-3 تامین نقدینگی پروژه های مصوب
3-2-3 حسابرسی داخلی اجرای پروژه های مصوب در شرف انجام
3-3 مدیریت وجوه اگرچه دربرخی از تعریفهای حسابداری مدیریت این نقش در شماروظایف حسابداری مدیریت به شمارنمی آید ، اما فعالیتهایی مانند فراهم آوردن نقدینگی برای سرمایه گذاری ها اداره وجوه مازاد و انجام معاملات ارزی مقرون به صرفه در قلمرو این نقش قراردارد.
4-3 تصمیم گیری های موردی کوتاه مدت : این گونه تصمیم گیریها شامل قیمت گذاری کالاها، تولیدکردن یا
نکردن هرنوع محصول وقبول یارد سفارش ها است اینگونه تصمیم ها که آینده نگر است و با توجه به بازار محصولات گرفته می شود نمی تواند برقیمت تمام شده تاریخی و قیمتهای گذشته متکی باشد. هزینه های تولید ودرآمد های افزایش یابنده ایجاب می کند که محاسبات مربوط بدون درنظرگرفتن هزینه سربار قابل تخصیص انجام شود.
5-3 اداره سیستم اطلاعات موسسه : این نقش نه تنها وظیفه سازماندهی تهیه اطلاعات پایه مالی موسسه ها را در برمیگیرد بلکه به بررسی و تامین نیازهای اطلاعاتی موسسه نیز کمک مى کند (تقوی دیلمانی،1384؛15-16 )1.

9 – 2 – 2 جایگاه حسابداری مدیریت درجهان امروز
امروزه سیستمهای کنترل مدیریت بیش از پیش درحال دگرگونی هستند . این دگرگونیها عمدتا ریشه در تغییروتحول کلی دراقتصاد موردفعالیت شرکتها ونتیجتاً فرایندهای انعطاف پذیرتولید و نیروی کار دارند. در زمانیکه اقتصاد جهانی باشتاب بسیار زیادی ازعملکرد سنتی ،تولید انبوه به سمت ایجاد تنوع درتولیدوسفارش انبوه درحرکت است تمامی کنترلهای مدیریت که ناشی از رفتارهای انسانی هستند نیازمند بازنگری کلی می باشند. حسابداری کنترلهای فرایند تولید پاداشها و سیستمهای ارزیابی عملکرد هم از این فرایند مستثنی نیستند . این وضعیت تحولاتی را در حسابداری مدیریت پدید آورده که به اختصار بیان خواهد شد .
1- حسابداری مدیریت از اهمیت فراگیرتری برخوردار شده است . بسیاری از تکنیکهای حسابداری بهای تمام شده به سختی به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری مدیریت وابسته میباشند. با تحول درشیوه های تولید معیارها و شیوه های سنجش سنتی کارایی خود را در ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیِِران ازدست داده و شیوه های نوین جایگاه خود را یافته اند . ارائه این معیارها نیازمند اطلاعاتی است که سیستمهای سنتی قادر به جمع آوری وگزارشگری آنها نبوده و می بایست بهبود یابند. علاوه بر این جمع آوری اطلاعات درمحیط تولید می بایست از حسابداران به آن دسته از نیروی کار که مستقیماً ازآن اطلاعات استفاده می کنند منتقل شود تا نسبت به مربوط به موقع بودن آنها اطمینان حاصل شود.
2- حسابداری مدیریت نقش نمایانگر وحمایت کننده بخودگرفته است به عنوان مثال درشرکت نیسان ، واحد حسابداری مدیریت تنها درانتهای فرایند هزینه یابی هدف مطرح گردیده و مسئولیت ارزیابی فرضیاتی که هزینه هدف برمبنای آن مشخص گردیده را برعهده دارد . بنابراین در حالیکه حسابداری مدیریت نقش عمده ای در این نوع هزینه یابی ایفا می کند حسابداران مدیریت نقش بسیار کوچکی را برعهده دارند .
3- نقش حسابداری مدیریت دربخشهایی که سابق بر این توجهی به حسابداری مدیریت نداشتهاند مانند بیمارستانها از افزایش و بهبود چشمگیری برخوردار شده است . حسابداران مدیریت در این مراکز نقش حساسی را در جهت توسعه سیستمهای جدید اطلاعاتی به منظور پشتیبانی وکمک به مدیریت هزینه ها ایفا میکنند اینگونه حسابداران مدیریت میبایست درطراحی سیستمهای حسابداری مدیریت مهارت ویژه ای پیدا نمایند البته همانطور که قبلا ذکر شد نقش حسابداران مدیریت نقش حمایت کننده است تاراهبری طراحی وبکارگیری چنین سیستمهایی .
4- بسیاری از تکنیکهای مدیریت هزینه وابستگی چندانی به اطلاعات حسابداری مدیریت ندارند این سیستمها از سایر نیروهای سازمان برای رسیدن به هدف استفاده می کنند و این بدین معنااست که حسابداران مدیریت موثرترین فرد درسیستمهای کنترل هزینه نمی باشد . و اینگونه کنترلها می بایست توسط تمامی افراد سازمان پذیرفته وبکارگرفته شوند.
حسابداری مدیریت درایران :
حسابداری مدیریت در ایران آنچنان که باید جایگاه خود را نیافته است . این امر نه تنها در موسسات تولیدی بلکه درمراکز آموزشی وخدماتی نیز به روشنی به چشم می خورد صرف نظر از اهداف و چگونگی عملکرد همین معدود واحدهای مستقل حسابداری مدیریت ، کافی است این موضوع با وضعیت حسابداری مدیریت در دنیای امروز که سالهاست ازایجاد یک واحد مستقل به این عنوان فاصله گرفته و حسابداری مدیریت به سرعت به عنوان تکنیکهای عمومی مدیریت جهت کنترل هزینه ها و عملکرد شرکت تبدیل می شود مقایسه گردد .
توسعه حسابداری مدیریت نه تنها ازنظر کمی بلکه ازنظر کیفی نیز در ایران قابل بحث میباشد .
دربسیاری از شرکتها وجودواحدهای حسابداری مدیریت دلائلی بجزاهداف تعریف شده و مشخص آن یعنی کمک به مدیریت در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر داشته ونیروهای شاغل دراین بخش صرف تهیه و محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده می گردد . مدیران ارشد بسیاری از شرکتها با کارکردهای وسیع این شاخه از حسابداری آشنا نبوده و حسابداران نیز اطلاع چندانی از تکنیکهای حسابداری مدیریت و پیشرفتها و تغییرات جدید آن ندارند .
بدون شک ریشه این عوامل را میتوان در مسائلی همچون نبود ثبات اقتصادی ، شرایط و فضای رقابتی برای شرکتها و نیز پایین بودن سطح کیفی آموزش حسابداری مدیریت و دانشگاه ها دانست (نظری مقدم ،1380؛ 85 – 97 )186.

3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمرکز در سازمان
1 – 3 – 2 مقدمه
در این گفتار ابتدا تعریف تمرکز و عدم تمرکز ، اصول تفویض اختیار ، محدودیت های تفویض اختیار ، عوامل تعیین کننده حدود و میزان تفویض اختیار ، ارتباط تصمیم گیری و تمرکز و ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت تشریح می گردد ، در پایان محاسن و معایب عدم تمرکز ارائه مىگردد.
2 – 3 – 2 تعریف تمرکز و عدم تمرکز
تمرکز : سیاست و روشی است که بنابر آن قوه مرکزی یعن
ی وزارتخانه ها و مقامات عالیه اداری که معمولاً در مرکز قرار دارند عمده دار امور نواحی بوده و امور محلی را به وسیله مأموران تابعه و منصب خود اداره می نمایند.
عدم تمرکز : سیاست و روشی است که در آن صلاحیت اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا درباره امور به مقاماتی که نسبتاً مستقل از قوه مرکزی هستند به موجب قانون تفویض گردیده است .
بیشتر نظریه پردازان توافق دارند تمرکز به میزانی که تصمیم گیری در یک نقطه واحد در سازمان متمرکز شده، اشاره دارد. تراکم قدرت در یک نقطه دلالت بر تمرکز داشته و عدم تراکم یا تراکم کم نشانه عدم تمرکز است.
باید اذعان داشت که عدم تمرکز187 دلالت بر تفکیک سازمان بر اساس مناطق جغرافیایی ندارد. تمرکز به مسئله میزان پراکندگی اختیارات تصمیم گیری برمیگردد نه تفکیک جغرافیایی سازمان.
تمرکز یا عدم تمرکز به صورت مطلق در هیچ سازمانی وجود ندارد و همیشه حفظ تعادل بین تمرکز و عدم تمرکز لازم می باشد، زیرا بدیهی است چنانچه یک مقام مرکزی مسئول تعیین خط مشی و تنظیم برنامه عملیات عمومی دستگاه نباشد و ترتیب مناسبی برای ارزیابی نتایج و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *