منابع و ماخذ مقاله بورس اوراق بهادار، دارایی ها، بورس اوراق بهادار تهران

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
مرجع حسابرسی(AUDIT):از این متغیربرای نشان دادن میزان شفافیت وافشاء در صورتهای مالی شرکتهای مورد بررسی استفاده گردیده است. این شاخص نشان دهنده آن است که صورتهای مالی اساسی شرکت توسط کدام گروه از حسابرسان مورد حسابرسی و بررسی قرار گرفته شده است. اگر سازمان حسابرسی، حسابرس شرکت باشد مقدار آن۱، در غیر این صورت ۰ می باشد.
جدول ۳-۲: متغیرهای تحقیق
نوع متغیر
نام متغیر
نماد متغیر
نحوه ی اندازه گیری

بازده دارایی ها
ROA
کل دارایی ها/سود خالص
متغیرهای وابسته
خالص جریان نقدی عملیاتی
CFO
جریان نقد عملیاتی
CFO =(CFO )/TA

بازده خرید و نگهداری
BAHR
∏_(T=1)^T▒〖(۱+R_(i,t) )-1〗

بازده غیر عادی انباشته
CAR
CAR=∑▒AR
AR=Ri.t-RM
متغیرهای مستقل
داد و ستد کالا با اشخاص وابسته
ARPTG
جمع کل دارایی ها/جمع خرید و فروش با اشخاص وابسته

داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته
ARPTF
جمع کل دارایی ها /جمع طلب و بدهی با اشخاص وابسته

متغیرهای کنترل
اندازه
SIZE
لگاریتم طبیعی کل دارایی ها
Size= ln (TA)

رشد شرکت
GROWTH
ارزش دفتری شرکت/ارزش بازار شرکت
Growth = B/M

اهرم مالی
LEV
کل دارایی ها/کل بدهی ها
Lev = TD/TA

۳-۶ دوره‌ی زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بین سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۱که سهام شرکتها فعال بوده می‌باشد.
۳-۷ جامعه مورد مطالعه و نمونه‌ی آماری
اگر اشیاء یا نمودها با یک یا چند صفت مشترک، یک جا در نظر گرفته شوند، گوییم یک جامعه آماری پدید آمده است. به بیان دیگر به تمامی عناصر مورد بررسی که به گروه تعریف شده ای تعلق دارند، جامعه آماری گویند. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی وحسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی درخصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
نمونه انتخاب شده شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که :
۱ ) حداکثر از ابتدای سال۸۵ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار پذیرفته باشند.
۲ ) به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد ودر دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد.
۳ ) صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آنها کامل و در دسترس باشد.
۴ ) به منظور انتخاب شرکت‌های فعال، شرکت‌های مورد نظر باید در طول دوره مطالعه فعالیت مستمر داشته و سهام آنها معامله شود ( عدم توقف نماد معاملاتی بیش از ۳ ماه )
نمونه‌ها شامل بانک‌ها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایه‌گذاری، شرکتهای لیزینگ) نباشد.

جدول ۳-۳: نمونه آماری
ویژگی های نمونه انتخاب شده
تعداد
کل شرکتهای که در پایان سال ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته اند.
۴۹۶
تعداد شرکتهای که نماد معاملات آنها فعال نبوده است.
۱۲۴-
تعداد شرکتهای که سال مال آنها منتهی به پایان اسفند نمی باشد یا تغییر سال مال داده اند.
۷۷-
تعداد شرکتهای که جزء شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی بوده اند.
۴۵-
تعداد شرکت هایی که در سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۱ در بورس حضور مداوم نداشته اند. و یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.
۱۲۵-
تعداد شرکت هایی که داده های آنها جمع آوری شده است.(نمونه)
۱۲۵

در نتیجه اعمال شرایط و ملاحظات در نمونه گیری، ۱۲۵ شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمون ها انتخاب شدند. دوره تحقیق که داده های شرکت های نمونه آماری برای آن گردآوری شده است؛ ۶ سال متوالی است. بنابراین حجم نهایی نمونه ۷۵۰ سال-شرکت(۶*۱۲۵) می باشد.

جدول ۳-۴: نمونه آماری
ردیف
عنوان صنعت
فراوانی شرکت های موجود در
درصد مشاهدات نسبت به کل شرکت های موجود در

جامعه
نمونه
جامعه
نمونه
۱
ابزار پزشکی
۱
۱
۱۰۰٫۰۰%
۰٫۸۰%
۲
خودرو و قطعات
۳۳
۱۸
۵۴٫۵۵%
۱۴٫۴۰%
۳
دستگاه های برقی
۱۴
۶
۴۲٫۸۶%
۴٫۸۰%
۴
سایر معادن
۱۸
۱
۵٫۵۶%
۰٫۸۰%
۵
سیمان آهک گچ
۳۴
۸
۲۳٫۵۳%
۶٫۴۰%
۶
شیمیایی
۴۳
۱۲
۲۷٫۹۱%
۹٫۶۰%
۷
غذایی بجز قند وشکر
۲۶
۱۰
۳۸٫۴۶%
۸٫۰۰%
۸
فرآورده های نفتی
۷
۲
۲۸٫۵۷%
۱٫۶۰%
۹
فلزات اساسی
۳۱
۸
۲۵٫۸۱%
۶٫۴۰%
۱۰
کاشی و سرامیک
۱۱
۵
۴۵٫۴۵%
۴٫۰۰%
۱۱
کانه های فلزی
۲۰
۳
۱۵٫۰۰%
۲٫۴۰%
۱۲
کانی غیر فلزی
۲۶
۷
۲۶٫۹۲%
۵٫۶۰%
۱۳
لاستیک وپلاستیک
۲۷
۶
۲۲٫۲۲%
۴٫۸۰%
۱۴
ماشین آلات و تجهیزات
۳۶
۱۱
۳۰٫۵۶%
۸٫۸۰%
۱۵
محصولات فلزی
۲۰
۶
۳۰٫۰۰%
۴٫۸۰%
۱۶
مواد دارویی
۲۹
۲۱
۷۲٫۴۱%
۱۶٫۸۰%
مجموع
۳۷۶
۱۲۵
_
۱۰۰%
درصد مشاهدات نسبت به کل شرکت های عضو صنایع موجود در نمونه
۳۳٫۲۴%
درصد مشاهدات نسبت به کل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
۲۵٫۲۰%

۳-۸ روش تجزیه تحلیل اطلاعات
منبع جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق، از مدیریت ن
ظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت ها و گزارش حسابرس مستقل است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای (نرم افزار ره آورد نوین) و مراجعه به سایت های اطلاعاتی جمع آوری شده است. داده‌های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل و پس از طبقه بندی لازم براساس متغییر های مورد بررسی وارد رایانه شده است. تجزیه و تحلیل نهایی به کمک نرم افزار SPSS و Eviews انجام شده است.
یکی از مواردی که بایستی در مورد جمع آوری داده ها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری داده ها است. منظور از روایی ابزار گردآوری داده ها این است که ابزارها بتوانند واقعیتها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، بانکهای اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا کتابخانهی سازمان بورس اوراق بهادار تهران است؛ لذا می توان به روایی ابزارهای گردآوری داده ها اعتماد نمود.
۳-۹ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا مقدمه ای بیان شد، سپس نحوه نمونه گیری و جامعه آماری بیان و در ادامه متغیر ها و مدل پژوهش تشریح شد و در نهایت روش تحقیق به صورت کامل مطرح شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه
نتیجه‌گیری مطلوب حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که بر مبنای سوال اصلی پژوهش گردآوری شده است. بنابراین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی، یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. در فصل قبل به بیان فرضیه‌های تحقیق، متغیرها و روش‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. همچنین جامعه‌ی آماری، نحوه‌ی انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز بیان گردید. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده از جامعه‌ی مورد بررسی پرداخته می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش‌های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم نمودار و جداول استفاده شده است.
تحلیل تجربی در این تحقیق، نیازمند داده های مالی و داده های مربوط به معاملات اشخاص وابسته است. داده های مربوط به اشخاص وابسته، استفاده شده در آزمون ها از گزارشات سالیانه به صورت دستی استخراج شده است. داده های مالی از صورتهای مالی حسابرسی شده مندرج در سایت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد لذا نمونه ای شامل ۷۵۰ مشاهده( سال-شرکت) دربرگیرنده ۱۲۵شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ انتخاب گردیده است.
در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد تایید یا رد فرضیه یا فرضیه‌های پژوهش، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. در این فصل به آمار توصیفی و آزمون مانایی متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس از آزمون F لیمر و هاسمن جهت مشخص نمودن روش تخمین مدل‌ها استفاده می گردد. بعد از تخمین مدل‌ها، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنها پرداخته می‌شود.

۴-۲ آمار توصیفی
جدول ۴-۱، آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق است که شامل تعداد مشاهدات، میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر می‌باشد. مقادیر مذکور تصویر جامعی از داده‌های تحقیق ارائه می‌دهند.
به دلیل اینکه مشاهدات پرت تا حدی می توانند نتایج یک تحقیق را تحت تاثیر قرار دهند، سعی شده است تاثیر مشاهدات مذکور خنثی شود. به دلیل کم بودن تعداد مشاهدات از روش چرخشی برای صدک های ۱ام و ۹۹ام استفاده کردیم.

جدول ۴-۱:آمار توصیفی
متغیر
نماد
میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد مشاهدات
بازده خرید و نگهداری
BAHR
1.251
0.645
13.391
-7.558
3.724
0.641
4.255
750
بازده انباشته ی غیر عادی
CAR
2.942
-2.108
175.926
-93.137
46.710
0.913
4.814
750
بازده دارایی ها
ROA
10.126
9.278
39.837
-21.619
11.150
0.168
3.817
750
خالص جریان نقد عملیاتی
CFO
0.124
0.114
0.603
0.174-
0.126
0.735
4.328
750
داد و ستد کالا با اشخاص وابسته
RPTG
0.360
0.102
3.996
0
0.608
3.442
18.442
750
داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته
RPTF
0.184
0.067
1.832
0
0.308
3.220
15.485
750
اندازه شرکت
SIZE
27.146
27.044
31.629
24.552
1.363
0.717
3.732
750
رشد شرکت
GROWTH
2.226
1.476
11.479
-2.609
2.374
1.745
6.728
750
اهرم مالی
LEV
0.653
0.649
1.238
0.216
0.192
0.171
3.191
750
نوع حسابرس
AUDIT
0.250
0
1
0
0.433
1.150
2.323
750

اصلی‌ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده‌ها است. با توجه به جدول ۴-۱، میانگین متغیر های داد و ستد کالا با اشخاص وابسته، داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته شرکت های نمونه به ترتیب برابر با ۰٫۳۶ و ۰٫۱۸بوده و بیشترین مقدار آنها به ترتیب برابر با ۳٫۹۹ و ۱٫۸۳می باشد. این دو متغیر مستقل یعنی معاملات اشخاص وابسته برای همگن سازی، بر کل دارایی ها تقسیم شده اند. لذا هنگام تفسیر آمار توصیفی بایست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *